Bejaardencentrum „De Wellehof officieel geopend IJsclub Rijssen verhoogt contributie s.o.s. ■SI I i Veel leden, geen kasgeld LUX ET LIBERTAS Nalatenschap van Grietje en Jan ter Horst werd uitstekend beheerd OPMERKELIJKE PRESTATIE Collecte Anti-Hongeractie 2 doden bij auto-ongeluk tussen Wier den en Rijssen Ex-priester spreekt in Scbildkerk Israëlische artikelen vonden gretig aftrek H.D.C. „Riessen" houdt dressuurwedstrijd Herziening plan Zuid Vrijdag 23 oktober 1964 42e jaargang no. 43 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Voor het bestuur van de stichting voor bejaardenzorg ,.De Welle hof" was het dinsdag een grote dag, toen het prachtige bejaarden centrum aan de Welleweg officieel kon worden geopend. Het centrum voorziet in een grote behoefte, en onder architectuur van de heer Warnaar uit Warnsveld is een fraai harmonisch gebou wencomplex tot stand gekomen. Rond 'n ruim hoofd (verzorgingsgebouw) zijn 'n 22-tal woningen gebouwd, die centraal worden verwarmd, en die er - zoals het gezel schap van genodigden kon zien - allen keurig uitzien. Hecht verbonden fpÉl I I will Voldoening Wijs beleid Samenwerking Waardering Respect Tableau poüw Liefdeswerk Toevluchtsoord Tuinverlichting WEEKBLAD VOOR RUSSEN van „De Wellehof' als familielid een tableau aan, voorstellende een zaaier, die met bre de armzwaai het zaad dat grote vruchten moet afwerpen uitstrooit. Dit tableau werd door de burgemeester van Rijssen met het verwijderen van een gor dijn onthuld, met welke handeling het bejaar dencentrum was geopend. De burgemeester kon zich voorstellen, dat het voor het bestuur van de stichting een vreugdevolle dag was. Mej, Grietje ter Horst overleden op 20 februari 1931 liet een groot bedrag na voor de bouw van een bejaarden tehuis. Meeldoor de grote successieheffing aldus de burgemeester konden de plannen in die jaren niet direct ten uitvoer worden ge legd. Het toenmalige bestuur heeft een wijs en voorzichtig beleid gevoerd en aldus burgemees ter Landweer, achteraf is dit niet eens zo te betreuren, want er is nu een bejaardencentrum verrezen, dat aan alle moderne eisen voldoet. Weer wordt eens duidelijk, dat de familie Ter Horst en Rij.'sen hecht met. elkaar ver bonden zijn. Dat vandaag zulk een groot bejaardencen trum kan worden geopend demonstreert weer eens hoe de Tei Horst familie denkt over Rijs sen. De burgemeester releveerde de factoren die remmend hebben gewerkt op de realisatie .v, Op deze foto ziet u links een gedeelte van 't hoofdgebouw, waarin zich tevens de recreatiezaal bevindt Hieromheen staande bejaardenwoningen gegroepeerd waar van de eersten in april van dit jaar reeds bewoond wa ren. De secretaris van het stichtingsbestuur de heer R. Bosma opende de officiële bijeen komst in de recreatiezaal met gebed „in over eenstemming met de samenstelling van het be stuur, waarin 5 kerken in Rijssen met ons samenwerken". Daarna was het woord aan de voorzitter van het bestuur van „De Wellehof" de heer J. ter Horst Jr. Het is een blijde dag vandaag een dag van dankbaarheid waarop wij met voldoening terug kunnen zien op het werk, dat in de achter ons liggende jaren is verricht met als resultaat de opening van dit prachtige gebouw. Onze hoop, een bejaardencentrum te bou wen ten doel hebbende om de bewoners een zo aangenaam en prettig mogelijk tehuis te bieden is werkelijkheid geworden. De bouw van dit prachtige centrum aldus de heer Ter Horst, is grotendeels te danken aan het legaat, dat mej. Grietje, Johanna, Her- mance ter Horst en de heer Jan ter Horst („waar van ik naamdrager ben") heeft na gelaten aan de bevolking van Rijssen met de wens, dat met het nagelaten kapitaal een be jaardentehuis zou worden gebouwd. Dat de realisatie van zulk een gebouw voor al in de dertiger jaren heel wat moeilijkheden met zich zou brengen, behoeft aldus de heer Ter Horst nauwelijks betoog. De naastenlief de, die de beide erflaters hebben opgebracht voor de bevolking van Rijssen herdenken wij vandaag met dankbaarheid. Door een wijs beleid van het bestuur van de Grietje en Jan ter Horststichting werd het in latere jaren mogelijk de plannen ten uitvoer te brengen. Dat daar zovele jaren over heen zijn ge gaan moet o.a. worden geweten aan het feit dat er de eerste jaren aanzienlijke pensioen uitkeringen moesten worden giedaan, dat de fiscale lasten (successierechten) groter waren dan aanvankelijk was voorzien, en dat vooral ook de crisisjaren en later de oorlog rem mend hebben gewerkt op het ten uitvoer bren gen van d,e wilsbeschikking van mej Grietje en de heer Jan ter Horst. Dat het toenmalige bestuur het hoofd koel heeft gehouden en de nalatenschap zuinig heeft beheerd, heeft tot gevolg, dat de bejaarden van nu daarvan de vruchten kunnen plukken Het huidige bestuur aldus de heer Ter Horst maakte in 1956 het plan een bejaardencentrum te bouwen. Met waardering gewaagde de heer Ter Horst van de „steun, die wij van de overheid heb ben gekregen". Vooral ook de medewerking van het gemeen tebestuur van Rijssen stemt ons tot grote dank baarheid". Een voorstel van het gemeentebestuur tot samenbundeling van krachten over te gaan re sulteerde in de tot standkoming van een commissie van bijstand, waarin vertegen woordigers van verschillende diaconieën zit ting hebben, n.l. van de Ger. gem. Noorder- kerk, van de Ger. kerk (Boomkamp, van de Oud Ger Gem (Bevervoorde) van de Oud Ger. Gem in Nederland (Oranjestraat) en van de afd. Rijssen van de Ned. Protestantenbond Wij zijn de besturen van de verschillende kerken dankbaar dat zij een vertegenwoordi ger gemachtigd hebben ons met raad en daad bij te staan. Geen bestuurslid van ons had kunnen be vroeden, toen wij aan het werk' gingen voor de bouw van 't bejaardencentrum, dat zoveel werk en zoveel besprekingen nodig zouden zijn, voor het gebouw zou kunnen warden geopend. Thans zijn wij verheugd dat het dan zover is. Wij bezitten thans een bejaardencentrum gebouwd naar moderne opvattingen en waar de spreuk „Lux et Libertas", licht en vrij heid voor de bejaarden werkelijkheid worden kan. In dit centrum zijn mogelijkheden gerealiseerd die aanleiding kunnen zijn, dat de bewoners hier een prettige oude dag zullen beleven. Veel waardering had de heer Ter Horst voor het werk van de architect de heer War naar. „Wat u in het belang van onze stichting hebt gedaan heeft aan onze verwachtingen voldaan en uw grote kennis van zaken heeft grote vruchten afgeworpen. Over het werk van de Ned. Heidemij (tuinaanleg) zijn wij zeer tevreden en met dank releveren wij de adviezen ons verstrekt door de directeur van gemeentewerken, de heer H. N. Hollander van de directeur van het G.E.B. de heer J. J. Capelle. van dokter Moolhuizen en zuster Jelsma (prov. bejaar denzorg). Zich .richtende tot de directrice van de Wel lehof mej. H. Wiggers wenste de heer Ter Horst deze kracht en zegen toe, voor de zware ver antwoordelijkheid, die thans op haar schouders wordt gelegd. De dagelijkse gang van zaken in dit centrum vertrouwen wij u toe in de overtuiging, dat u uw taak serieus zullen op vatten. Ons b stuur heeft zware stormen doorstaan en vele klippen moeten omzeilen, maar al dus spreker wij hebben doorgezet Met respect gewaagde de heer Ter Horst in dit verband van het volgende werk, dat de heer Bosma in het belang van het cen trum als secretaris heeft verzet. Wij hebben bewondering aldus de heer Ter Horst tot de heer Bosma voor uw enthousias me en voor de doortastendheid, die u zo lang heeft weten op te brengen nopen, aldus spr. dat de heer Bosma nog vele jaren op het re sultaat van zijn werk zal mogen terugzien. Bedoeld als memoriam aan wijlen mej. Griet je en de heer Jan ter Horst bood de voorzitter van de plannen, die vaster vormen aan gin gen nemen in 1955-1956. Door de Grietje en Jan ter Horststichting bestond reeds een nauwe band met de gemeente Rijssen, die adviseerde tot sa menwerking met anderen. In de schepping van de architect Warnaar moeten de bewonerrs van 't centrum zich gelukkig kunnen voelen. Het verzorgingscentrum is aan de beschei den kant gelaten, waardoor de bouw van meer dere woningen mogelijk is geworden. Dit is al dus spr een goede zienswijze, omdat oudere mensen, die daartoe nog in staat zijn zolang mogelijk over een eigen omgeving moeten kun nen beschikken. De burgemeester sprak de hoop uit, dat het bestuur en de commissie van bijstand een zodanige samenwerking zouden kunnen vin den, dat de bewoners zich hier bij voortduring prettig zouden kunnen voelen. De directrice en haar medewerksters werd door de burgemees ter Gods zegen toegewenst. De heer A. H. ter Horst, was dankbaar, dat hij als f "nilielid van mej. Grietje en de heer Jan ter Horst bij de opening aanwezig kon zijn en ook als voorzitter van Het Groe ne Kruis. Van nabij weet ik, aldus spr. heelveel werk Advertentie ïïFFFïï 4 FFFF-fF-f F-f-FTïïF'fï'ïïFT •K K« ACCOUNTANTSKANTOOR •H Enterstraat 33, Rijssen, telefoon 2737 ^1 Behartigt: Boekhoudingen 4444444444444444444444444444444$ Onze plaatsgenoot Joh. Kreijkes, Nijver- dalseweg 43, slaagde te Zwolle voor het di ploma Aardappelen, Groente en Fruit. Voor waar een prestatie, als men bedenkt, dat aan dit examen slechts een studietijd van acht weken is voorafgegaan, terwijl hij kort daar voor het Kruideniersdiploma en het Midden standsdiploma, eveneens in zeer korte tijd, be haalde. het bestuur heeft moeten verzetten voor dit grote werk klaar is gekomen. Het resultaat vind ik fantastisch aldus spr. Ik sla mijn han den in elkaar. Hier is een liefdewerk tot stand gekomen en een bewijs geleverd van naastenliefde, ten gunste van mensen, die het zo verdienen. Spr. hoopte, dat de bewoners hier een goede levensavond zouden mogen doorbrengen en namens de directie van Ter Horst en Co N.V. bood spr. een cadeau aan in de vorm van een televisietoestel voor de recreatiezaal. Ik hoop, dat velen hiervan een goed gebruik zullen maken aldus spr. tot slot. Namens het bestuur van de stichting Her vormde Bejaardenzorg sprak ds. H. Vos. De oorspronkelijke plannen van 6 a 7 jaar geleden zijn niet verwezenlijkt aldus Ds. Vos, waardoor Rijssen spraks 2 bejaardencentra heeft. Ik geloof eigenlijk, dat wij daarover niet hoeven te treuren. Wellicht moet de be jaardenzorg in Rijsseri veel groter worden. In Rijssen krijg je de mensen niet zo gauw ergens warm voor, maar als het wordt aan gepakt, dan gaat het goed en werkt men met enthousiasme. Ik hoop aldus ds. Vos, dat vele bejaarden in dit centrum een echt toevluchtsoord zul len vinden en dat het een goed tehuis zal wor den voor velen in Rijssen. Namens de Provin ciale Stichting voor bejaardenzorg sprak zus ter Jelsma, die stelde dat de bejaarden zolang mogelijk een eigen huishouding moeten kun nen voeren. Natuurlijk moeten er regels en moet er orde zijn, maar de bejaarden moeten zoveel mogelijk naar eigen inzichten hun leven kunnen indelen. De architect Warnaar bracht dank voor de prettige samenwerking met het bestuur en voor het werk, dat allen hadden verricht aan de bouw van dit centrum. Namens de commissie van bijstand bood de heer Voortman een cadeau onder couvert aan en hoopte dat de bejaarden in dit centrum een echt tehuis zouden vinden. Namens het gemeentebestuur van Rijssen bood burgemeester Landweer de tuinverlichting aan, welk geschenk, door de heer Ter Horst in dankbaarheid werd aanvaard. Spr. zag dit cadaeau als een symbool van de blij vende samenwerking tussen het gemeentebe stuur van Rijssen en het stichtingsbestuur. En zijn dankwoord richtte de heer Ter Horst zich speciaal tot ds. Vos. „Dat uw kerk ge meend heeft een eigen weg te moeten gaan dwingt alleen maar respect af. Wij zijn blij dat naast ons ook anderen de bejaardenzorg in Rijssen gaan vervullen. Als er samenwer king mogelijk is, zal het niet aan ons liggen", aldus de heer Ter Horst. Na dank gebracht te hebben voor de aangeboden geschenken en voor de belangstelling werden de genodigden in de gelegenheid gesteld, de gebouwen te be zichtigen. De IJsclub Rijssen heeft momenteel onge veer 1003 leden aldus het jaarverslag van de secretaris van deze vereniging, de heer H. Kamphuis, tijdens het jaarverslag uitge bracht op de vergadering, die in hotel Gijs- bers werd gehouden, onder voorzitterschap van de heer J. Nijhof. Het geluid, dat de penning meester de heer J. Muller in zijn financieel verslag moest laten horen, was niet zo guns tig. Er was een tekort van 589,08. Logisch w -s dan ook het voorstel van het be stuur de lidmaatschapsgelden te verhogen en deze te brengen van 2,50 op 3,50 voor vol wassenen en van ƒ1,- op 1,25 voor kinderen tot 16 jaar. De vergadering ging met dit bestuursvoor stel accoord. De heer J. J. Capelle periodiek aftredend bestuurslid werd herkozen, terwijl ds heer J. Tij hof zich niet herkiesbaar stelde. Tijdens de vergadering kon geen opvolger voor de vakature, onstaan door het aftreden van de heer Tijhof, worden gevonden. De heer Nijhof richtte zich in sympathieke bewoordingen tot de heer Tijhof, die vanaf de oprichting van de IJsclub (40 jaar geleden) lid van het bestuur is geweest. U hebt aldus spr. uw beste krachten 'gedurende al die tijd aan de belangen van de vereniging willen schenken. Daarvoor is het bestuur u dankbaar aldus de heer Nijhof, die het scheidende be stuurslid een cadeau overhandigde. De opmer king werd gemaakt, dat in het vorig seizoen was gebleken, dat de baan vooral 's zaterdags avonds opvallend slecht bezocht was en er gingen stemmen op de baan op zaterdagavond in het vervolg te sluiten. Op verzoek van de leden zal het bestuur trachten meerdere wedstrijden in het ijssei zoen te organiseren. In de week van 26 tot en met 31 oktober a.s. zal in Rijssen een huis- aan huis collecte wor den gehouden ten behoeve van de ANTI HON GERACTIE. Deze actie doet een beroep op alle Rijssenaren een bijdrage te verlenen om de lijdende hongerende mensheid te helpen. Deze actie, die in alle ontwikkelde landen op ongeveer hetzelfde tijdstip wordt gehouden is dus een wereldactie. Door een gezamenlijk optreden is het mogelijk voor een groot deel van de mensheid het leven een menswaardig bestaan te geven. Menswaardig dat is: voldoende eten, be scherming tegen de koude, een dak boven het hoofd, de mogelijkheid een gezin te stichten etc. Daarom wordt een dringend beroep ge daan op de medewerking van geheel Rijssen om deze ANTI HONGERACTIE zo goed mo gelijk te doen slagen. Wat zol iej doon as oewe wichter Um etn vreungn en iej kon 't neet geewn, Zol iej het dan neet vroang biej< 'n aander, Zol iej dan neet um hulpe skreewn. Oew wichter dee krepeert van honger, En iej hebt nog gin klean stukn brood. Leg iej dan miskien baejde haane Gewoon mear woarkeloos in 'n skoot? O nee, dan smeekt toch ieder 'n ooider: Too helpt oons toch, too astoebleef, Wiej hebt toch allemoa de wichter, Dee 't oons zeent toovertrouwd, zoo leef. En wee zol det dan durven waejgern, Of durven, mear wee zol det wiln, Wee zol dan neet met leefde helpen, Prebeern den honger doar te stiln. Miljoen leu dee liet aajt nog honger, Nee, det is ech neet ouwerdreewn, Is 't ginnen zeang daw" an dee bleute Van oonzen riekdom wat mag'nt geewn. Leu laot det zeen de aandre wekke, Geewt almoa met een bliej gemood, Geewt vuile, dan is 't nog mear waejneg, Want wiej geewt van oonz'n ouwervlood. J. Rozendom, Rijssen. Het plotseling oversteken van de rijksweg Wierden-Rjjssen ter hoogte van de Klokken- dijk heeft de 73-jarige G. v. d. B. uit Rijssen het leven gekost. Eveneens kwam om het leven de chauffeuse van de personenauto, mevr. Ro- zenboom uit Markelo. Op het moment dat de auto uit de richting Rijssen naderde, stak de heer Van de B. plot seling de weg over. Hij werd geschept en moet op slag dood zijn geweest. De auto kwam te gen een boom terecht, waarbij de inzittenden uit de auto werden geslingerd. Zoals gezegd was mevr. Rozenboom op slag dood. Beide an dere inzittenden, mevr. Schot en mej. Ten Bolscher werden zwaar gewond naar het P.L ziekenhuis te Almelo vervoerd. De kerkeraad der Ned. hervormde gemeen te belegde voor vrijdagavond 30 oktober a.s, om half acht in de Schildkerk een samen komst ter herdenking van de kerkhervorming. Ds. H. J. Hegger, de bekende ex-priester zal hier spreken. Ds. Hegger werd in 1916 in Lomm bij Venlo geboren. Na enige jaren van innerlijke strijd verliet hij in 1948 de R.K. kerk. Hij was toen lector in de filosofie in Brazilië. Hij is nu predikant in de geref. kerk en doet veel voor de reformatie. Hij richt zich in zijn geschriften ook tot de Rooms-katholieke kerk, tot de Paus en ande re vooraanstaande katholieken. Hij verzocht toegelaten te worden tot het Vaticaans Con cilie met andere ex-priesters, hetgeen hem geweigerd werd. Ongetwijfeld zullen velen uit Rijssen deze bezielde spreker willen horen. In het Parkgebouw hield de afd. Almelo van de internationale organisatie van Zionistische vrouwen een verkoopdag van Israëlische kunst- nijverheidsartikielen ten bate van kindertehui zen in Israël. Ondanks het slechte weer, dat zonder meer een handicap was, waren de bestuurs leden van de afd. Almelo niet ontevreden over de belangstelling van de zijde der Rijssense bevolking. Er werd een behoorlijk aantal artikelen en boeken verkocht, en wat vooral van belang is, via de expositie is het werk van 6 - Zio nistische vrouwenorganisatie ook in Rijssen in het centrum van de belangstelling geplaatst Een grote collectie prachtige kunst en ge bruiksvoorwerpen was geëxposeerd, waarin veelal gebruik was gemaakt van Bijbelse of Israëlische motieven. Waarschijnlijk houdt de afd. Almelo het volgend jaar wederom een verkoopdag in Rijs sen en verwacht wordt, dat de belangstelling dan nog groter zal zijn. Op zaterdag 24 oktober a.s. organiseert de HDC „Riesscn" op haar terrein aan de Bre- keldlaan een nationale dressuurwedstrijd in de lichte klasse. Dit is een wedstrijd voor jonge honden die nog niet eerder hebber deelgenomen aan wedstrijden. De wedstrijden beginnen om 10 uur en duren de gehele dag. Er is vrije toegang tot het terrein. Het ontwerp van herziening 6D van het plan in onderdelen Zuid, heeft gedurende de voor geschreven termijn ter inzage gelegen. Dit ontwerp omvat de bestemming van de gron den, gelegen tussen Constantijn Huijgensstraat Arend Baanstraat, Kruisweg en Markelose- weg. Op het vigerende plan is de grond aangewezen als reserve voor bebouwing in de toekomst. Het ontwerp voorziet in een bebouwing met bungalows, enkele blokjes gewone woningen en een benzinestation. B. en w. stellen de raad voor het ontwerp plan vast te stellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1