Raad nam afscheid van oud-gem. ontvanger J. Miiller BURGERLIJKE STAND -M Opgenomen in Ned. Rundvee - Stamboek J. ten Hove geïnstalleerd als gemeente-ontvanger 1 Hooischuur in brand Verkoop marktloten verliep traag Dr. Meijers sprak voor Necl. Ver. v. Suikerzieken Good op tied Gouden jubilaris Programma A.R. kiesvereniging Harmsen spreekt voor Boerenpartij Vrijdag 16 oktober 1964 42e jaargang no, 42 De abonnementsprijs vooi dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 195 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05430) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Dat de persoon van de Rijssense gemeenteontvanger de heer J. Müller zeer gewaardeerd wordt, werd vooral duidelijk door de wijze waarop vrijdagmiddag van deze gemeentefunctionaris af scheid werd genomen. In een bijzondere raadsvergadering werd de scheidende ontvanger toegesproken door burgemeester Landweer die in het kort de loopbaan van de heer Müller releveerde. ,,U hebt getoond een accuraat ambtenaar te zijn, terwijl ook meerdere malen is gebleken dat u een dienende figuur kon zijn". Uw plichtsbetrachting is groot geweest en op uw kantoor vonden de huidige gemeentesecretaris en uw opvolger de heer J. ten Hove een goede school. Vertrouwen Moeilijke dag 11 Baatbelasting Veel belangstelling M '"tilt 111111111 x.. I 12.000 gulden schade WEEKBLAD VOOR Afscheid nemen aldus burgemeester Land weer is altijd een pijnlijke zaak. De band met de gemeente wordt verbroken, maar wat blijft aldus spr. is de band van vriend schap en de waardering voor de wijze waar op u uw taak in het belang van de gemeen te Rijssen hebt verricht. De heer Hodes sprak als oudste raadslid (in zittingsjaren) en zei o.m. „Wie in Rijs sen zou geen respect hebben voor de wijze waarop u uw taak in het belang van de ge meente Rijssen hebt verricht. Een van uw grote verdiensten is het feit ge weest aldus de heer Hodes, dat u altijd open hebt gestaan voor verbeteringen, vernieu wingen en modernisering. U bent met uw J. MÜLLER .afscheid. tijd meegegaan en nooit is - er sprake geweest van een wanklank of van ontevredenheid. Met de groei en de uitbreiding van de gemeente nam het werk van de gemeenteontvanger toe, maar u bent altijd meester van het „financiële'' terrein gebleven. Doelende op de vitaliteit van de heer Müller en op zijn goede gezondheid sprak de heer Hodes onder hilariteit de hoop uit, dat voor de scheidende gemeente ontvanger, het le ven bij 65" mocht beginnen. Als u uw ambt aldus de heer Hodes tot de heer Müller neerlegt met gemengde gevoelens zoals dat heet, laat dan in die mengeling van gevoelens ook een dosis blijdschap zit ten over uw goede gezondheid, een dosis ze kerheid dat u uw werk voor de gemeente tot volle tevredenheid hebt verricht en een do sis optimisme voor de nieuwe periode die in uw levensboek openligt. Wij missen nu een vertrouwde figuur in het gemeentelijk leven aldus de heer Hodes tot slot, die de heer Müller toewenste dat hij nog vele jaren „samen met uw echtgenote van uw welverdiende pensioen zult mogen ge nieten". Burgemeester Landweer maakte van de bij zondere raadsvergadering gebruik de nieuwe gemeenteontvanger de heer J. ten Hove te in stalleren. De burgemeester trok uit het feit dat de heer Ten Hove met algemene stem men was benoemd de conclusie dat de raad in de figuur van de nieuwe gemeenteontvanger het volste vertrouwen durfde te stellen. U bent op het kantoor van de gemeenteont vanger werkzaam sinds 1936 en om het zo maar eens te zeggen aldus spr. tot de nieuwe gemeenteontvanger bent u daar begonnen als „krul-jongen". Geleidelijk hebt u alle rangen doorlopen en laatstelijk was u hoofd commies op het kantoor van de gemeenteont vanger. Uw voorganger heeft zijn werk voortref felijk gedaan, en als u uw werkzaamheden in de toekomst op dezelfde voet zult verrich ten, twijfelen wij er niet aan, of u zult niet alleen uw werk met plezier verrichten, maar u zult dan ook bewijzen, dat uw persoon het vertrouwen dat de Rijssense raad in u heeft gesteld waard zal zijn en dat dit vertrou wen niet zal worden beschaamd. Het kantoor van de gemeenteontvanger is voor het gemeentepersoneel een zeer belangrijk kantoor, vooral natuurlijk als op het ein de van de maand de salarissen moeten wor den uitbetaald. Gaarne aldus burgemeester Landweer instal leren wij u als gemeenteontvanger van Rijs sen. Wij spreken de hoop uit, dat Gods Zegen bij voortduring op uw werk zal mogen rusten. De gemeentesecretaris de heer H. J. Nijland die zijn eerste opleiding evenals de heer Ten Hove heeft genoten op het kantoor van de heer Müller sprak zijn voormalige chef op hartelijke wijze toe. Het moet aldus de heer Nijland tot de heer Müller vandaag een moeilijke dag voor u zijn. Toch wordt het afscheid wellicht lichter als u terugblikt op het resultaat van uw werk; daarover kunt u immers tevreden zijn aldus spr. De heer Nijland herinnerde zich de dag (in 1940) waarop hij voor de eerste koer het kantoor van de ontvanger binnentrad nog goed. „Ik had aldus spr. een bepaalde voorstelling van een ambtenaar. Het was iemand met een witte boord, goed op de hoogte met aller lei wetten en iemand dis een strenge indruk zou maken. De eerste kennismaking met u aldus de heer Nijland is mij meegevallen. Ik heb veel prettige herinneringen aan uw kantoor behou den. Vandaag aldus spr. wil ik u gi'aag dan ken voor alles wat u voor het personeel en vooral voor mij hebt willen doen. Uw ambtelij ke werkzaamheden legt u neer, niet die ande re, maatschappelijke werkzaamheden, waar mede u zich gedurende uw verdere leven nog verdienstelijk zult kunnen blijven maken. De directeur van het GEB gewaagde met waardering van de eerste kennismaking met de heer Müller, toen ik aldus spr. „als een kat in ee-i vreemd pakhuis in Rijssen rond liep'. Wij zijn in de loop der jaren vrienden ge worden en het zal vreemd zijn, dat wij op de 23ste van de maand (de prettigste dag voor alle gemeenteambtenaren) de heer Müller niet meer zullen ontmoeten. Overigens wenste de heer Cappelle de schei dende ontvanger voor de toekomst „alle goeds" toe. De heer J. ten Hove bracht in de eerste plaats dank aan de raad, die hem met alge mene stemmen had willen benoemen. Ik zal trachten mijn werkzaamheden naar beste we ten te verrichten en hoop het vertrouwen, dat het college van b. en w. en' de raad in mij heeft gesteld nooit te zullen beschamen. Zich richtend tot de scheidende ontvanger, de heer Müller, gewaagde de heer Ten Hove van zijn grote dank, mede namens het overi ge personeel van het ontvangerskantoor, voor de wijze waarop de heer Müller zijn taak als chef had uitgeoefend. Vanaf sept 1933 ben ik bij u werkzaam ge weest en er heerste aldus spr. steeds een aangename en prettige sfeer. Vanaf het begin hebt u mij overal ver trouwd mee willen maken en ik herinner mij zeer goed, dat u tegen me zei: „Je ziet hier veel maar buiten het kantoor dient hierover niet te worden gepraat". De heer Ten Hove haalde een aantal her inneringen op, de vele werkzaamheden, die de steunregeling voor het ontvangerskantoor me bracht, de veiligstelling van het kasgeld De grootste moeilijkheden heeft de baat belasting meegebracht. Een enkele keer kwam een Rijssenaar met gebalde vuist en hevig op gewonden binnen, maar in een rustig gesprek bleken de meeste mensen wel voor rede vat baar. De baatbelasting is nu in goede banen geleid en ik prijs mij gelukkig dat ik dit aan het einde van mijn ontvangersloopbaan kan zeggen. Ik heb in Rijssen altijd prettig gewerkt en nu is het dan zover dat ik met pensioen ga. Voor de wijze waarop hem dit afscheid was bereid was de heer Muller iedereen die daar aan had meegewerkt dankbaar. Na dit slot woord van de heer Müller sloot burgemees ter Landseer deze bijzondere raadsvergade ring op de gebruikelijke wijze en verzocht het gezelschap zich te begeven naar Hotel Wei- tering, waar de afscheidsreceptie van de heer Müller werd gehouden, 'nem aangeboden door de gemeente Rijssen Zeer velen gaven op deze receptie blijk van belangstelling en de scheidende ontvan ger mocht vele cadeaux en bloemstukken in ontvangst nemen. Namens de personeelsvereniging van de gemeente Rijssen sprak de heer G. J. Rozen- dom. Wij zullen aldus de heer Rozendom pretti ge herinneringen aan u blijven behouden. Niemand van het gemeentepersoneel vergeet 1 keer per maand een bezoek te brengen aan het kantoor van de ontvanger. Dat is dan al tijd een belangrijke dag. Als wij\ dan bij u kwamen was het om wat te halen, nu mag ik u namens het gemeentepersoneel als waar dering voor uw werk en voor uw persoonlijk heid, wat brengen. Vergezeld van zijn beste wensen voor de toekomst overhandigde de heer Rozendom een geldkist een klok en een doos sigaren. De heer R. Bosma, oud-gemeente secretaris sprak de heer Müller toe als col lega gepensionneerde, niet minder dan 35 jaar hebben wij*samengewerkt de verstandhouding is altijd prettig geweest en het bewijze daar van haalde de heer Bosman verschillende herinneringen op. Namens de vereniging Het Groene Kruis bood spr. de heer Müller nog een cadeau aan. Wethouder van Schooten zou naar hij zei een vertrouwde figuur op zijn kantoor missen. Honderden acten heeft de heer Müller namens de gemeente Rijssen op het notariskantoor on dertekend. Dank voor de prettige samenwer king." Voor de grote belangstelling, de vele ge schenken en de hartelijkheid op deze afscheids- dag toonde de heer Müller zich „zeer dankbaar" JëjL J. TEN HOVE .geïnstalleerd. op 5 mei 1940, de razzia's in de oorlog en aldus spr. „steeds hebben wij lief en leed met elkaar gedeeld". Onder uw leiding aldus spr. tot de heer Müller is de ontvangersadmini stratie gemoderniseerd en ik heb van u veel mogen leren, waarmee ik in de toekomst mijn voordeel kan doen. Uw werk als gemeenteont vanger legt u neer, maar niet de werkzaam heden. verbandhoudende met uw verschillen de bestuursfuncties. Ik wens u toe aldus de heer Ten Hove, dat u nog vele jaren van uw wel verdiend pensioen zult mogen genieten. „Wij zien u ongaarne vertrekken uit onze kring, omdat wij u als mens en als collega altijd zeer hebben gewaardeerd", aldus de gemeenteontvanger van Enschede de heer Moen, namens district 2 van gemeenteontvan gers van Overijssel. Namens het instituut van bestuurswetenschap pen bood de heer Moen „vergezeld van onze beste wensen voor de toekomst" een cadeau aan. De heer Müller bracht, de burgemeester har telijk dank voor de goede woorden en dank te ook de heer Hodes, de heer Cappelle de heer Moen de gemeentesecretaris de heer Nijland en zijn opvolger de heer Ten Hove. Inderdaad aldus spr. heb ik de groei van de gemeente Rijssen mee gemaakt. Ik heb hier altijd prettig gewerkt en ik kan goed met de mensen opschieten. In de beginperiode was het kantoor voor het publiek slechts opengesteld op woensda gen, op donderdagen en op marktdagen. Later moest dat natuurlijk gewijzigd worden. Ik heb aldus de heer Müller nooit over vallen meegemaakt. Was dat wel het geval ge weest, dan geloof ik wel dat ik mijn manne tje nog wel had gestaan. De familie Knol aan de Hagweg zal de 11e oktober niet gemakkelijk vergeten. Precies op de verjaardag van de vrouw des huizes brak zaterdagmiddag brand uit in 'de landbouwersschuur, staande in de onmid dellijke nabijheid van het woonhuis. De heer A. Knol was op het moment, dat de brand geconstateerd werd (omstreeks 17.30 uur) niet thuis maar op de Lichtenberg om de koeien te melken. Door grote behulpzaamheid van de buren konden een aantal kalveren nog van de ver- brandingsdood worden gereed. Overigens was er geien enkele hoop, de schuur tot aan de nok toe volgetast met hooi, stond in enkele minuten in lichter laaie. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon het vuur niet zo gemakkelijk meester wor den. Een in de nabijheid van de schuur staande hooiberg en vooral het woonhuis werd tegen de dreigende vlammen met suc ces verdedigd. De oorzaak is vermoedelijk ontstaan, door oververhitting van het kurkdroge hooi door een gloeilamp. De schade bedraagt naar schatting 12.000. De heer Knol was niet voor brand verzekerd. Rijssen stond maandag in het teken van de Grote Najaarsmarkt en de onverbrekelijk daar aan verbonden Marktverloting, georganiseerd door de vereniging Marktwezen en plaatselij ke Belangen. De door deze vereniging voor de 41e keer gehouden verloting werd ook ditmaal een groot succes. Hoewel de verkoop van de 25000 loten aan vankelijk wellicht wat trager verliep dan in voorgaande jaren, kon het bestuur van Markt wezen toch met een voldaan gevoel het sein geven aan notaris Van Schooten om een aan vang te nemen met de trekking. Voor deze spannende gebeurtenis, die gehou den werd in de lunchroom van de heer T. J. de Goeijen aan de Wierdensestraat werd ook belangstelling getoond door burgemees ter Landweer en wethouder Scholman. De trek king had een vlot verloop en 's avonds te gen 8 uur werd een begin gemaakt met de verkoop van de trekkingslijsten aan het trek kingslokaal. Honderden Rijssenaren die een stille hoop hadden via een marklóting het bezit te ko men van een Renault Dauphine, werden uiter aard teleurgesteld. In hotel Wei tering werd door de afdeling Almelo van de Ned. vereniging van Suiker zieken een voorlichtingsavond gehouden, waar voor behoorlijke belangstelling bestond. Dr. Meijer uit Deventer gaf een uiteenzet ting over het ziektebeeld van de suikerziek te, de bestrijding er van en vooral over het dieet, dat voor een suikerzieke van enorm belang is aldus spr. De angst die men vroger voor suiker ziekte had, hoeft tegenwoordig niet zo groot meer te zijn. Een vaststaand feit, is dat suikerpatiënten veel langer leven dan vroeger. Ook staat vast, dat patiënten, die een dieet volgen er veel beter aan toe zijn als diegenen die, dat om welke redenen dan ook, niet doen. Uit onderzoekingen is geble ken aldus dr. Meijers, dat het menselijk lichaam in staat is uit diverse voedingsmiddelen zelf suiker te produceren. Doordat verbranding van suiker in onvoldoende mate plaats heeft onstaat suikerziekte, Suikerzieken moeten trach ten zoveel voeding tot zich te nemen, die voldoende is en niet meer dan dat. Hoe minder een patiënt eet, hoe beter. Uitvoerig ging dr. Meijer in op de samenstelling van dieet, dat in behandeling van de patient het centrale punt i saldus dr. Meijers, die aan 't slot van zijn betoog vele vragen beantwoord de. Allo, wiej munn non nuereg vot, Aans haale wiej het neet Iej hebt toch good ekekn Getjan Det 'n trein um zes uur geet. Joa, doot het non mear rusteg an, Hej als, woch min tabak, O, wiej hebt nog 'n keteer die tied, Wiej haalt het met gemak. Mear iej munn ook nog kaatjes koopm, Det kuemp wal vuur mekoar, Hebt toch neet zonne bis op d'hoed, Maakt oe toch neet zo noar. Ziezoo, wiej zeent dr mooi op tied, Wat he'k oe non ezeg, Mear 'k zee gin meanske mear Getjan, 'n Trein is toch nog neet weg. Doar gaf Getjan gin oasem op. Hee tikng teeng 't ruutje an, Goojn moarn, zear 'n chef, den um good keann, Iej zeent op tied Getjan. Wiej woln met 'n trein noar Amsterdam, 'k Heb 'n snipperdag enumm, Noar Amsterdam, mear keal dan ziej Een uur te vroo ekumm. Wat zeg iej, 'k meann toch det den trein Um zes uur mos vertrekn, Det 's ook wat moois, Meriej wiej hebt Oons baejde 'n uur vekekn. Penee, iej hebt 't wal good ezeen. 'n Trein geet precies zes uur, Mear aj 't miej vroangnt, dan heb ieleu De klokke 'n dik uur vuur. De klokke hier wordt eiken dag Precies geliek ezat, Iej zeef, 't is krek vief uur, iej hebt 'n Oewn froaj wat vuur ehad. Getjan den keek, jao 't was vief uur, Hee har zik 'n uur vegist, Precies um zes uur kum eurn trein, Nee, z' hebt ne neet emist. J. ROZENDOM, RIJSSEN. iii;:i!iiiia:iiiiiiiiiiiiiaiiiiili!iiiiiiiiiliiiiiliisiiiilliiiiiBniiiiiii!iiiiiitiiiiiiiiii!L In verband met zijn 50-jarlg dienstjubileum werd de heer H. Dangremond, Nassaustraat 7 ten kantore van de firma ter Horst en Co ontvangen. De jubilaris, die de functie van wever uitoefent werd door de heer A. H. ter Horst (namens de directie) toegesproken. Hem werd een gouden horloge en insigne aangeboden. Mevrouw Dangremond ontving bloemen. Voor het winterseizoen heeft het bestuur van de A1^ Kiesvereniging het volgende pro gramma vastgesteld: 15 oktober Christen en atoombewapening door Majoor Walburg. 13 november Vragen van de dag door H. Prin sen. 22 januari. Gezin en Pers door mevrouw Brink-Bijleveld. 5 maart Gemeentepolitiek door wethouder J. A. Scholman. De heer E. J. Harmsen, Tweede-Kamerlid zal op maandag 19 okt. a.s. komen spreken in Café Wed. Kamphuis over het onderwerp: Welvaart voor boeren en kleine zelfstandigen? Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de advertentie elders in dit blad. GEBOREN: Anton zv W Nieuwenhuis en G J Hofstede Koninginneweg 18, 7 okt; Elvira Theresia Maria dv J G J Alferink en M E Entius Boomkamp 25x7 okt; Adriaan Minnaart zv F J Beverdam en K H Harbers Bouwstraat 21, 8 okt; Jenneken dv J H Bleumink en J ter Harm- sel Akkerdijk 1, 12 sep; Gerrit Jan zv J Bosch en R Buis, Konin ginneweg 29, 10 okt. ONDERTROUWD: Johannes Alphonsus Nijland 23 j Apeldoorn Ordeparkweg 2 en Johanna Gerda Petronel- la Holtkamp 23 j Rijssen Oranjestraat 29, 6 okt; Jan Lohuis 26 j Rijssen Tuinstraat 5 en Jen neken Agteresch 22 j Rijssen, Hol terstraat weg 44, 7 okt. Voor de fokvereniging „Notter Omstre ken" werkende in het gebied van N.V. Ome- fa te Rijssen werden door de inspecteur de heer R. W. Weijers de volgende dieren in het stamboek ingeschreven. Niesje 5 b- 78 S. M Smeijers Zuna, Alie 3 b- 77 S idem, Niesje 6 b- 78S idem, Bertha 10 b- 78S J H Roelofs Notter, Bontje 2 b 81R idem, Bontje 3 b plus 82KS, idem, Bles 5 be plus 76S J A Eggerink Rectum, Antje 5 b- 77R idem, Dora 3 be plus 76R idem, Mina 3 b- 77S Wed E H Eertink Rijssen, Dina 3 b- 77S idem. Lena 2 b 80KS idem, Gerda 5 b-77S F Wolters Rijssen, Gerda 6 be plus 76S idem, Liena 3 b 79S idem, Mina 11 b 79S Wed H Rotman Eisen, Truus b 79 R idem, Johanna 53 b- 78S Wed G Paalman Eisen, Coba 5 b 79R idem, Janna 10 be plus 76R Wed J H Wessels Elsen, Gerda 16 b- 77S idem, Mina 5 b- 77S J Mensink Elsen. Bertha 2 b- 77 R idem, Aaltje 13 b- 77S Joh. Brunnekreef Enter, Jennie 7 b- 77S idem Roza be plus 76 R idem, Dine 3 b- 78R idem, Jo 5 b- 78R idem, Herma 6 b- 77S Gebr. Otten (Keizerweg) Enter, Irma 3 b- 77S J J a d Stegge Enter, Paula 5 b- 78R idem, Fiene 8 b 80S W G Brunnekreef Enter, Fiene 9 b 79S idem, Grietje 8 b 79R idem, Helma 6 b- 78S Gebr. Freriksen Enter, Jo 11 b- 77S G J Homan, Enter, Neeltje 10 b- 78S G Freriksen, Enter, Hanna 12 be plus 76R H Bloemendaal Enter, Olga 2 b- 77R H J Nijen- huis Enter, Truusje 19 b 79S idem, Truusje 12 b- 77 R idem, Truusje 13 be pi 76R idem, Truusje 18 be plus 76S idem, Truus 11 b 79S E A ter Haar Enter, Truus 16 b- 77S idem, Lina 15 b- 77S idem, Annie b- 77R idem. Grietje 4 be plus 76S H ter Steege Enter, Doratha 13 be plus 76S idem, Roosje 12 b 79S idem, Mina 12 be plus 76S G J Kolhoop Enter, Mina 10 be plus 76 S idem, Jeanette 12 b- 78S J ter Steege Enter, Lena 5 b- 77S idem, Annie 5 b 80S idem, Lena 4 b 79 KS idem. Dienie's Boris be plus idem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1