J. ten Hove benoemd tot gem. ontvanger II Met algemene stemmen RAAD RIJSSEN Verhoging reinigingsrechten en straatbelasting Vijfjarige jongen loopt tegen auto Baldadigheid Personenauto botste tegen politiewagen Benzinepomp beschadigd HET MOOIE WEAK AUTO OVER DE KOP Bezichtiging nieuwe school Laatste sterrit van seizoen Clubhuiswerk vangt weer aan Bromfietsers in botsing Vrijdag 2 oktober 1964 42e jaargang no. 40 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending vaD advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting De grote belangstelling op de publieke tribune van de raadszaal was dinsdagavond niet te wijten aan het interessante karakter van 1 of meer agendapunten. Een groot deel van het gemeentepersoneel bevolkte de tribune uitsluitend naar aanleiding van de benoeming van de nieuwe gemeente-onvanger, als 5e nummer op de agenda van de raadsvergadering vermeld. Nadat de gemeentebode de heer Polhoud de stembriefjes bij de locoburgemeester de heer Scholman had gedeponeerd, luisterde men met grote aandacht naar de uitslag van de stemming. Nadat achter elkaar de naam van de heer J. ten Hove werd voor gelezen, werd weldra duidelijk, dat deze de toekomstige gemeente ontvanger van Rijssen zou zijn. Verrassend was echter het feit, dat deze geboren en getogen Rijs- senaar met algemene stemmen werd benoemd als opvolger van de heer J. Muller, die met ingang van 1 oktober zijn functie neer'egt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Nadat de uitslag bekend was gemaakt spoedde het merendeel van t administratieve personeel van de gemeente zich naar de wo ning van de nieuwe ontvanger aan de Holterstraatweg (Höfte) om hem geluk te wensen met zijn eervolle benoeming, zodat hii reeds nu moest fungeren als „ontvanger (van het gemeente-personeel). Demonstratie Geen machtiging Eerst grond Vooruit zien Schuurtjes Graaf Ottostraat Dit fraaie paard is het geschenk van de jubilerende Vereniging voor het Landboi "paard in Nederland aan kroonprinses Beatrix. Het werd haar onlangs overhandigd op de grote keuring en show te Den Bosch. Nieuwe slagerij Vorming bedrijfsjeugd Representatief Afwachten Vertrouwen Reinigingsrechten 2 x per week ifflMuiiii.'f WEEKBLAD VOOR RUSSEN Van achter een geparkeerdstaande auto wil de het 5-jarig jongetje F. D. de Haarstraat oversteken juist toen een auto van de wegen wacht passeerde. Een medisch onderzoek wees uit, dat het jongetje hoegenaamd geen let sel had gekregen. Opnieuw heeft de Rijssense winkelier Fr. V. aan de Enterstraat last van de jeugdige baldadigheid ondervonden. Werd onlangs een ruit van zijn drukkerij ingeduwd, nu moest de ruit van zijn winkeldeur het ontgelden. Toen zijn vrouw naar buiten kwam zetten de jeugdigen het op een lopen. De heer V die de politie heeft ingelicht ondervindt voor namelijk zaterdagsavonds veel hinder van de jeugd. Vaak wordt het trottoir door brom fietsen geblokkeerd. Mevr. J. J. V. uit Amsterdam was zo on fortuinlijk met een politiewagen van de Rijks politie te Rijssen in botsing te komen. Zij gaf geen voorrang op het gevaarlijke punt Molenstalweg-Haarstraat. Uiteraard hoefde zij niet lang op het proces verbaal te wachten. Beide wagens liepen schade op. De heer Pluimers deed bij de politie aan gifte van het feit, dat zijn benzinepomp aan de Enterstraat was beschadigd. Door de bu ren, was de garagehouder hierop geattendeerd. Een personenauto was doorgereden, nadat deze de pomp ernstig beschadigd had. De politie slaagde er vrij spoedig in de dader, de 26-jarige Rijssenaar J. E. aan te houden, waarna uiteraard een proces verbaal volgde. Had dit belangrijke onderdeel van de agen da geen moeilijkheden opgeleverd, de ove rig.' agendapunten deden dat eigenlijk ook niet. De raad ging accoord met het voorstel van b. en w. tot voorlopige goedkeuring van het „onteigeningsplan Zuid 3e fase" en tot het be schikbaarstellen van een crediet voor aanschaf fing^ van een boekhoudmachine met dubbele voorsteek. De heer Janssen: „Ik zal wel niet de enige in de raad zijn, die niet precies weet, welke mogelijkheden zulk een machine heeft." Loco burgemeester Scholman „Er kan voor de raadsleden een demonstratie worden gegeven". De raad gaf voorts zijn fiat aan het voor stel Arh b. en w. tot het aangaan van een geld lening van 1.010.000.- en tot het verstrekken van een geldlening van f 600.000 aan de Ned. Herv. Stichting voor verzorging van ouden van dagen te Rijssen. Bij het voorstel van b. en w. tot het invoe ren van éénrichtingsverkeer op marktdagen voor het zuidelijk deel van de Rozengaarde en tot delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen bleek dat de heer Janssen een eigenaardigheid had geconstateerd. Tot nog toe zijn herhaal delijk tijdelijke verkeersmaatregelen geno men zonder, da* de raad daarin werd gekend. Locoburgemeester Scholman maakte dui delijk, dat het college van b. en w. daarvoor „eigenlijk ook geen machtiging" van de raad heeft gehad. Maar wij zijn daarvan eerst on langs tot de ontdekking gekomen". Vandaar dat het college van b. en w. nu voorstelt de betreffende machtiging (voor tijdelijke verkeersmaatregelen) te verlenen. De raad had daartegen geen bezwaar. Bij het voorstel van b. en w. tot voorlopige goedkeuring van de onteigeningsplan Zuid 3e fase, had de heer Averesch critiek op de huidige gang van zaken met betrekking tot de onteigeningsprocedure, zoals die mo menteel in Rijssen wordt gevolgd. Het voorstel wordt ons nu voorgelegd, en de raad heeft nu geen keuze meer, aldus de heer Averesch. Volgens spr. stond de gemeente in de eer ste fase van een uitbreidingsplan reeds met een „stok achter de deur". Voor particulieren al dus spr. is het zeer bezwaarlijk een proces tegen de gemeente aan te gaan. Spr. trok sterk in twijfel of het de bedoe ling van de wetgever was geweest om de ont eigeningsprocedure op deze wijze te inter preteren. Als in de toekomst weer een uitbreidings plan moet worden gemaakt aldus de heer Averesch, moeten alle gronden eerst in han den zijn van de gemeente, daarmede werd volgens de heer Averesch een aantasting van het eigendomsrecht voorkomen. Wethouder Goosen erkende dat een even tuele onteigening een „paardemiddel is". De mogelijkheden zijn ons door de wet gege ven om b.v. de noodzakelijke woningbouw niet te doen stagneren. Bovendien benadrukte spr. dat bij een goed keuring van een onteigeningsplan de onderhan delingen niet afgesloten zijn. Overleg blijft altijd mogelijk aldus weth. Goosen. Slechts als geen resultaat kan worden verkregen is de gemeente genoodzaakt over te gaan tot een onteigeningsprocedure. Loco burgemeester Scholman betwijfelde of de visie door de heer Avc-esch naar voren gebracht in de praktijk bruikbaar was. Teneinde de belangen van de eigenaren veilig te stellen, moet er eerst een uitbrei dingsplan worden vastgesteld. De heer Hodes was van mening, dat de tot nu toe gevolgde gang van zaken geheel in het belang was van de grondeigenaren, beter dan dat het idee van de heer Averesch ge volgd zou worden De heer ter Avest wees het idee van de hee i Averesch met klem af. Als wij zouden doen wat de heer Averesch voorstelt, dun zou er nog niet de helft van de woningen zijn ge bouwd als nu het geval is. Wethouder Goosen achtte van groot belang dat de gemeente „ver vooruit ziet", pas dan is een regelmatige woningbouw verzekerd. Daarmee was de heer Hodes het eens, die het college van b. en w. graag „een compli ment wilde maken". In veel gevallen zijn we te laat geweest in Rijssen en vaak is stagna tie opgetreden door onwil van bepaalde eige naren. De woningbouw moet voortgang vinden al dus de heer Hodes en als langs minnelijke weg geen oplossing kan worden gevonden, moet 'tot. onteigening overgegaan worden. Dat is zo Nederlands mogelijk aldus spr. Tot slot merkte de heer Averesch op, dat het gemeentebestuur een „beetje laat" met het uitbreidingsplan voor de dag was geko men. De kosten voor het bouwrijp maken Zuid 2e fase zijn geraamd op 921.060,-. Met het bouwrijp maken is eerst in 1964 be gonnen zodat slechts een gedeelte uitgevoerd zal worden, tot een geraamd bedrag van f 120.000.-. Het voorstel hieromtrent van b. en w. werd door de raad goedgekeurd. Een aantal bewoners van de woningwet woningen aan de Graaf Ottostraat hebben het verzoek gedaan, om de schuurtjes ach ter genoemde woningen aan te sluiten op de riolering en te voorzien van een gas- en water leiding. De kosten per woning worden geraamd op 299,-, of wanneer alle schuurtjes van de woningen Graaf Ottostraat 2 t.m. 40 en 1 t.m. 19 worden aangesloten op 30 x 299,- is 8.970,-. Rekening houdend met een afschrij- vingsduur op annuïteitsbasis van 30 jaar, dient de huur te worden verhoogd met 0.40 per week. De heer Haase vroeg of het geen aanbeve ling verdiende deze voorzieningen in de toe komst te treffen bij de bouw van het complex en niet achteraf. De voorzitter zou daarvan een voorstander zijn, maar bij de bouw van de woningen za ten we (en nog steeds) met de curveprijs. Destijds moest op de woningen bezuinigd wor den. Achteraf bekeken is dat fout geweest, aldus spr., maar toen konden wij niet anders. De raad ging accoord met een voorstel van b. en w. tot verkoop van 'n perceel grond groot ongeveer 385 m2, gelegen aan het Beatrix- plein aan de heer D. J. Boer, te Rotterdam. De verkoopprijs is bepaald op 15 per m2 De heer Boer is voornemens hier een sla gerij te stichten. De raad ging met het voorstel van b. en w. accoord. Als laatste voorstel van de agenda werd aan de orde gesteld een voorstel van b. en w. tot toekenning van een subsidie aan de stich ting Vorming Bedrijfsjeugd te Rijssen u.lgaande van een aantal van de belangrijk ste in Rijssen gevestigde industrieën, is een voorbereidingscommissie gevormd om te ko men tot oprichting van een Stichting Vorming Bedrijfsjeugd in deze gemeente. Het doel van de op te richten stichting is de jeugd van omstreeks 14 tot 18 jaar, die in 'n bedrijf gaat werken een dusdanige vorming te geven, dat de overgang van het school- naar het bedrijfsleven geleidelijker gaat verlopen en zij 'n duidelijker beeld krijgen van de maatschap pij waarvan zij deel uitmaakt De noodzaak tot het oprichten van een der gelijke stichting in Rijssen spreekt temeer, daar pet 1 april 1965 het voorwaardelijke ar- beidsverbod voor 14-jarige jongens in werkng zal treden. Jongens van 14 jaar, die in de be drijven werkzaam zijn moeten dan één hele dag per week vorming in een door 't ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen erkend nstituut oigen De plaatselijke industrieën zouden dan, bij het ontbreken van een dergelijk instituut in Rijssen, verplicht kunnen worden de Rijssense jeugd, naar (reeds jaren bestaande) vormingscentra o.a in Almelo en Nijverdal te zenden. De voorbereidingscommissie .stelt zich voor dat het bestuur van de op te richten stichting representatief voor de Rijssense gemeenschap zal zijn en zal bestaan uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde, het on derwijs en het gemeentebestuur, hierbij zoveel mogelijk rekening, houdend met de godsdiens tige richtingen in. deze .gemeente. Een stichting,als. .hierboven bedoeld, kan door het Rijk worden- .gesubsidieerd voor 40 pet en door de provincie voor 20 pet van de subsidiabele kosten. De resterende 40 pet van de kosten worden in het algemeen voor de helft door de ge meente en voor de helft door de werkgevers en deelnemers gedragen. Het rijks- en provinciaal subsidie is inmiddels reeds toegezegd. De voorbereidingscommissie heeft toekenning gevraagd van een gemeentelijk subsidie voor het cursusjaar september 1964 - september 1965 van 20 pet van de begrote subsidiabele kosten ad 27.800,- is f 5.560,-. In het algemeen was de raad er van overtuigd, dat deze stichting nuttig werk zou kunnen doen De heer Wolterink was niet tegen het doel van de stichting maar vond het belangrijkste de vraag: Hoe gebeurt die vorming. In de bro chure had spr. gelezen over televisie, film, rock en roll, jazz en „Wat niet al". Spr. wilde graag weten, welke opleiding op het vor mingsinstituut zou worden gegeven, eerst dan kon hii bepalen of hij voor of tegenstander zou zijn. Voorlopig wil ik mijn stem aan dit voor stel onthouden mede om te voorkomen dat men mij later beschuldigt een zigzag houding te hebben aangenomen aldus spr. veelzeggend. De heer Haase was van mening, dat het van groot belang was, dat er voor de jeugd, voor wie geen verdere studie mogelijk is, „iets wordt gedaan". Hij had het volste vertrou wen in het bestuur, dat volgens hem' wel zou zorgen, dat de vorming op verantwoorde wijze zou geschieden De geldigheidsduur van de „reinigingsrech tenverordening 1954" is tot 1 januari 1965 Het is dus noodzake ijk om een nieuwe ver ordening tot heffing en invordering van deze rechten vast, te stellen Alvorens u aen nieuwe verordening te doen toekomen hebben wi.i de vraag bezien of verhoging van de rechten noodzakelijk is, al dus b. en v. aan de raad. De kosten voor het ophalen van huisvuil wa ren over de jaren 1962 en 1963 respectievelijk 61.864,- en 75.404,- en zijn voor '64 geraamd op 75.000,-. Over genoemde jaren is de opbrengst van de rechten respectievelijk f 26 841.-. f 27.835, en I 28.400,-, zodat Je dekkingspercentages 43.4 37 en 38 bedragen. Het is wettelijk toegestaan, dat met het on derhavige recht en matige winst wordt ge maakt. Volgens de thans geldende verordening be draagt het tarief 7,20 voor de le emmer en 6,- voor de 2e en volgende emmers. Deze tarieven dateren van 1957. Een verhoging tot 300 pot zou mogelijk zijn. B. en w. hebben deze aangelegenheid voor gelegd aan de financiële commissie. Deze commissie is met haar van mening dat verhoging der tarieven noodzakelijk is. Zoals bekend, wordt momenteel in een groot deel van Rijssen het vuil 2x per week opgehaald en het ligt in de bedoeling dit binnen afzien bare tijd in de gehele gemeente in te voeren. Het is thans niet meer mogelijk om het op halen van huisvuil met één wagen te doen. De laatste tijd wordt enkele dagen per week een open vrachtwagen voor het ophalen van het vuil gebruikt. Het is noodzakelijk, dat binnenkort een tweede huisvuilwagen wordt aangeschaft Welk type wagen enz. aangeschaft dient te worden is nog niet bekend. B. en w. hebben van de vereniging van Neder landse Gemeenten een rapport gevraagd om trent de organisatie van de huisvuilophaal dienst onzer gemeente. Nadat dit rapport bekend is zal een voorstel omtrent de aanschaf van een nieuwe huisvuil- auto aan de raad worden gedaan. Dat er een tweede wagen bij moet komen is wel zeker en als gevolg daarvan zullen de kosten voor het komende jaar hoger zijn dan de afgelopen ja ren. Vervolg op pagina 3 't Zunke skient nog alle daage, 't Mooie wear det hooit mear an, Wat ne tied is 't non al zommer En 't geet aajt nog mear vsdan. Wiej zit non al in oktober En nog aajt steet 'n kachel zwat, Mennegmoal haww' 'n in september Al veskajn moal an ehad. Het is 's moarns al wal wat frisker En ook 's oawnds dan kuej 't al weetn, Mear 't is ouwerdag bezuender, Aj een betje doot muj zweetn. Iej kuent zelfs de ieskökoarë Daagleks nog op 'n Skeeld zeen stoan, 't Wear zal volgens de berichen Nog neet heel rap ummesloan. Nee, wiej hebt zelfs kaans daw' daage Nog det mooie wear zuelt hooln, Dus wiej loat de weenterkleare Nog mear netjes op evooln. Non ik mag det wal zon zommer, 'k Hopp' det 't zoo nog 'n zetje blif En dat oons de moand oktoher Ook nog heel vul zunne gif. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Op de Holterstraatweg nabij de eerste spoor wegovergang sloeg een personenauto, bestuurd door J. S. uit Holten over de kop, toen de bestuurder de macht over het stur verloor. Wonderwel liep de bestuurder hoegenaamd geen letsel op. Materiële schade was er uiter aard veel. Woensdag 7 oktober, 's avonds van 7-9 uur is er gelegenheid tot bezichtiging van de nieu we Chr. Landbouwhuishoudschool aan de Wier- densestraat. Voor bijzonderheden verwijzen wij u naar de in dit blad voorkomende adver tentie. Tot besluit van het seizoen organiseerde de Rijssense motorclub „RMC" een sterrit, die meetelde voor het provinciaal kampioenschap. Er bestond echter weinig belangstelling. De start was op de Veemarkt, terwijl bij café de Bakker gefihisht werd. De interessante rit ging via Wierden terug door Notter weer naar Rijssen. De uitslagen luidden: Autos: 1 J Thijhof, Vriezenveen 3 strafpun- ten, 2 B. Eshuis Rijssen 43 str. p., 3 J. ter Maat Hengelo 59 str. p., 4 B. Landeweerd Rijssen 6 str. p. Motoren: 1 J. B. Th. Meijer, Rijssen 44 str.p., 2 M. van Veen, Vroomshoop 60 str.p., 3 H. Vloedgrave, Nijverdal 61 str. p. Bromfiets-solokampioen M. van Veen. Nu de vakanties achter de rug zijn, ligt het in de bedoeling weer met liet clubhuiswerX te beginnen. Jongens en meisjes van 8 t.m. 13 jaar kun nen zich opgeven voor de volgende cursussen Handenarbeid - handwerken - timmeren ol zang. Het clubgeld bedraagt 15 cent per avond. Voor oudere jongens en meisjes bestaat d<? mogelijkheid zich op te geven voor een ping pong club. De minimum leeftijd voor deze clubs is 12 jaar; Hiervoor wordt de contribu tie nog nader vastgesteld. Voor aanmelding zie de advertentie in dit blad. Op het fietspad aan de Markelosche weg kwamen twee bromfietsen met elkaar in bot sing, waarbij mevr. J. V. uit Rijssen ernstig gewond in het ziekenhuis te Almelo moest worden opgenomen. Een jongen H. Z. wilde haar rechts inhalen, met bovengenoemd ge volg. De nieuwe gemeenteontvanger van Rijssen de heer J. ten Hove toonde zich dinsdagavond zeer vërheugd over zijn benoeming. Vooral het feit, dat hij de stemmen van alle raadsleden had verkregen, stemde hem tot grote vol doening De heer J ten Hove, geboren op 5 lanuari 1913 op de Höfte, is dus de toekomsti ge gemeenteontvanger van Rijssen. Dat hij bij het gemeentepersoneel zeer popu lair is, bleek woensdagavond toen beide ka mers van de woning van de nieuwe gemeente ontvanger „bevolkt" waren met personeel van de gemeente van hoog tot laag, die de jovia le ambtenaar met zijn fraaie promotie kwa men feliciteren. Nadat de heer ten Hove het ULO diplo ma had behaald, volgde hij 5 jaar de middel bare handielsavondsschool te Almelo. In sep tember 1933 kwam hij als volontair in dienst bij de gemeenteontvanger de heer J. Muller. Bij de heer Muller heb ik veel geleerd erkent de heer Ten Hove graag en ook, dat hij met zijn chef altijd voortreffelijk kon op schieten. Van 1 maart 1935 tot 1 januari 1936 werkte de heer Ten Hove halve dagen bij de gemeenteontvanger en was halve dagen werk zaam bij de gemeentelijke dienst van sociale zaken. Geleidelijk maakte hij promotie van klerk tot hoofdcommies vanuit welke rang hij be noemd werd tot ontvanger van de gemeente Rijssen. De heer Ten Hove is penningmeester van Ger Gem. (Noorderkerk) is bestuurslid van de vereniging Het Groene Kruis en be- 1 stuurslid van de Chr. Ulo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1