RIJLITO 3 verheugt zich in grote belangstelling Ds. Bregman preekte intrede stampvolle Noorderkerk voor Nooit good li 't muziekhuis: Eerste dag reeds 2000 bezoekers g Veel medewerking Twee wegen Roode Kruis en E.H.B.O. naar B.B. Herinnering Andere instellin Atr actie Blijde dag voor de Geref. Gemeente Ds. Mieras komt Roba opende tankstation Wedvlucht Luchtvermaak ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN Vrijdag 25 september 1964 42e jaargang no. 39 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting STAN D R IJ L I T O. orgels en piano's 5-10 KORTING 195.- 1250. 1495. 595. R. Volkers - Nijverdal Reeds geruime tijd werd in deze snel groeiende grote gemeente de behoefte gevoeld aan een tweede predikant. Gezien de grote pre dikantennood in de kerkformatie, waartoe deze gemeente behoort, was de kans daarop echter zeer gering. Toen kandidaat Bregman uit Benthuizen telefoneerde dat hij het beroep had aangenomen was dit dan ook voor velen te mooi om waar te zijn. Rijssen vormt in dit opzicht dan ook een uitzondering op de overige gemeenten in het land nu 2 predikanten in één en dezelfde gemeente mogen werk zaam zijn. De grootte van de gemeente zou wel ruimte bieden voor 3 predikanten en daarom is de blijdschap van de leden dés te meer begrijpelijk nu ds. Van Haaren ea ds. Bregman naast en met elkaar zullen werken. DE BEVESTIGING DE INTREDE VOOR Na de opening door loco-burgemeester J. A. Scholman werden genodigden en ande re belangstellenden in de gelegenheid gesteld 'n rondgang te maken over de expositie. Reeds na enkele uren kon de 2000e bezoeker ver welkomd worden. Onder zeer grote belangstelling werd woens dagmiddag de grote middenstandstentoonstel ling „Rjjlito 3", geopend door de locoburge meester de heer .T. A. Scholman, die van mening was, dat het organiseren van een ten toonstelling van allure getuigde van moed en daarin een bewijs zag, dat het Rijssense mid denstandswezen daarmee bewees actief en bij de tijd te zijn. Als voorzitter van het gecombineerde bestuur van de beide middenstandsverenigingen sprak de heer 1. de Lange een welkomstwoord en richte zich in het bijzonder o.a. tot de loco- burgemeester de heer Scholman- de gemerr. te secretaris de heer H. J. Nijland, de aan wezige raadsleden, tot de hoofdinspecteur van de gemeentepolitie van Winterswijk de heer van Ingen e.a. Medewerking van velerlei zijden was zon der meer noodzakelijk aldus de heer De Lan ge omdat „de opbouw van een tentoonstelling zoveel voorbereiding eist en zoveel proble men stelt, dat het bestuur alleen voor alles moeilijk een oplossing zou hebben kunnen vin den. Spr. bracht o.a. dank aan het college van b. en w. voor het beschikbaar stellen van het zo gunstig gelegen terrein, aan de directeur van gemeentewerken de heer Hollander met zijn naaste medewerkers, eveneens aan de directeur van het GEB de heer Capelle en zijn medewerkers, aan de directie van de Wa terleiding maatschappij Overijssel en aan „zo vele plaatsgenoten „die ons terzijde hebben gestaan bij de organisatie van de tentoonstel ling". Dankbaar gewaagde spr. van de activiteit van alle bestuursleden van beide midden standsverenigingen, die gezamenlijk en groeps gewijs bepaalde opdrachten kregen en deze in 't belang van beide verenigingen welwillend hebben uitgevoerd. Mijn laatste dankwoord aldus de heer De Lange heb ik bewaard voor de heer Vosman, evenals bij de vorige Rijlito ook nu weer onze promotor. Wat de heer Vosman aan energie heeft opgebracht kan menige jongere fat voor beeld strekken. Gaarne aldus de heer De Lange breng ik de heer Vosman dank voor alles wat hij voor ons gedaan heeft en nog doet. Inge wijden weten, zo ging de voorzitter van het gecombineerde bestuur van de beide mid- denstamdsvierenigingen voort, dat het organise ren van een tentoonstelling moeilijk is en ont zettend veel tijd vergt en als regel nog geld kost op de koop toe. Er zijn echter 2 wegen, aldus spr., die de middenstand kan gaan, rustig blijven, niets doen - geen acties voe ren- en zo inslapen, en als men wakker wordt tot de ontdekking komen, dat men de boot gemist heeft, of een actieve middenstander zijn. Wij leven nu eenmaal in een enerverende wereld, waar alles steeds vlugger moet gaan. Ook wij moeten dit tempo volgen aldus spr. Als men om zich heen kijkt en hoort hoe het grootbedrijf contact zoekt en fuseert en zo de concurrentie beter te kunnen weerstaan, dan is dit een teken aan de wand voor het Het bestuur van de afd. Rijssen van het Roode Kruis en het bestuur van de plaatselijke afdeling van de EHBO hebben zich gemeld als gegadigde voor de huur van het voormali ge BB kantoor aan de Huttenwal. Beide verenigingen zullen dit gebouw kun nen gebruiken voor velerlei doeleinden (ver gaderingen, bijeenkomsten, oefeningen cursus sen etc). Het college van b en w stelt de raad voor het gebouw aan genoemde gegadigden te verhuren voor een r van f 1000.- per jaar. kleinbedrijf. Wie de geest van deze tijd niat begrijpt gaat ten onder aldus de he r De Lan ge. Met zeer veel genoegen zo ging spr. voort, kunnen wij thans constateren, dat dit hier in Rijssen door velen begrepen wordt. Rijlito 3 laat hierover geen twijfel bestaan. Een enorme keuze op velerlei gebied wordt het publiek voorgeschoteld. Door het nieuwste te bieden, concurrerend te zijn, service en voor lichting te geven, zullen de standhouders ongetwijfeld een basis leggen voor een verder contact. De heer Scholman begon in zijn openings toespraak met een herinnering aan de win kelstand van 50 jaar geleden. Toen ik een halve eeuw geleden boodschap pen voor mijn moeder moest doen aldus de locoburgemeester, ging ik naar een kruide nierswinkel, 1 klein raam, een kleine toon bank met weegschaal, enkele flessen, laden, vakjes met kruidenierswaren, achter de toon bank een vat stroop een vat raapolie en een vat petroleum. De manufacturier bezocht de mensen bui ten de woonkern 1 keer per half jaar nam de bestellingen, stof voor kleding, beddetuig enz op, en incasseerde het geld een half jaar later als hij weer op bezoek kwam. De vloerbedek king uit die tijd aldus de heer Scholman werd geleverd door het zandboertje, want wit zand was de vloerbedekking uit die tijd. Thans zien wij in het middenstandswezen een heel andere situatie met name ook in Rijssen aldus spr, waar de middenstand via ruime fraaie etalages de prachtigste arti kelen op de meest duidelijke wijze kan tonen. Het assortiment in alle branches is groter geworden, nieuwe artikelen vragen steeds opnieuw de aandacht, waarbij de hygiëne op het gebied van levensmiddelen belangrijk is verbeterd. Tegenwoordig willen de mensen uitzoeken, te kust en te keur kunnen gaan, en dat alles vraagt een geher "dere aanpak, een ande re benadering en een andere instelling van de winkelier. In Rijssen verstaat men die taak, hetgeen o.a. bewezen wordt door het organiseren van deze Rijlito. Bij de 2 voorgaande tentoon stellingen lag het accent meer op het amu sement, wat in samenhang met de expositie was georganiseerd. Thans ligt de nadruk meer op het commerciële. Dat men deze tentoonstelling op deze wij ze heeft georganiseerd getuigt van moed maar vooral van vertrouwen in de mogelijkheden die Rijssen te bieden heeft. Spr. sprak die hoop uit, dat de tentoonstel ling veel bezoekers zou trekken niet alleen uit Rijssen maar ook van elders, en dat het doel dat de organisatoren zich hebben ge steld zou worden verwezenlijkt. Hierna werd het gezelschap van genodigden in de gelegenheid gesteld de middenstands expositie te bezoeken. Opvallend was het feit, dat onmiddellijk na de openstelling, reeds een grote belangstelling aan de dag werd gelegd. De expositie maakt een zeer verzorgde indruk. In verband met drukke werkzaamheden is het ons niet mogelijk om een te verzorgen op de In verhand hiermee geven wij tot zaterdag 3 oktober a s. op de meeste J ORGELS vanaf Electronische orgels vanaf Philips Philicorda (compl. PIANO'S vanaf Platenspelers TELEFOON 05486—3079 Grammofoonplaten De standhouders hebben niets nagelaten om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ver schillende stands maakten zelfs een artistieke indruk. Overheersend op de expositie zijn de zaken lieden, die electrische apparaten en vooral gaskachels verkopen. Hiervoor bestaat een grote belangstelling en het heeft er de schijn van, dat door deze tentoonstelling een goede propaganda wordt gemaakt voor het gebruik van aardgas. Naast de commerciële afdeling is er een showtent ingericht, waarin o.a. een natuurstand van de gemeentepolitie uit Winterswijk een bijzonder goede indruk maakt. Er zijn prachtige natuurtaferelen uitgebeeld, waarin een veelheid van geprepareerde vogels en zoogdieren een plaats heeft gevonden. Uiteraard trok de stand van Den Boer's die renhandel met haar levende have grote aandacht, terwijl de stand van de Oudheidka mer Riessen, met een grote collectie ansicht kaarten en foto's van „aold Riessen" evenmin over gebrek aan belangstelling te klagen heeft. De Rijssense bij en vereniging maakt een goe de propaganda voor de bijenhouderij. Inte ressant is de uitleg van de amateurimkers en de demonstratie van het „honingslingeren". Al met al is deze showtent een onderdeel van de totale expositie, die grote aantrekkings kracht heeft, temeer, daar rond de Rijlito al of niet opzettelijk geen andere attracties (amu sement) zijn georganiseerd. De verwachtingen betreffende het bezoek van de Rijlito 3 werden op de eerste avond reeds verre overtroffen. Om 7 uur stroomde de tent met tientallen tegelijk vol, en geleidelijk kon het publiek slechts met moeite een indruk krjjgen van de stands. Om ruim kwart over 8 kon de heer De Lange de 2900-ste bezoeker begroeten. De gelukkige was de heer J. Tijhuis uit de Bleek- straat die een waardebon in ontvangst kon nemen van f 25,-. De organisatoren stellen een attractie in het vooruitzicht voor iedere 2000 ste bezoeker. Ook iedere 50ste bezoeker krijgt een attrac tie. In de loop van woensdag werden meer dan 50 Groninger koeken in het kader hiervan verstrekt. De eerste indrukken van de Rijlito kunnen niet anders dan overweldigend worden genoemd. Ds. Van Haaren riep de gemeente op tot ootmoed. Voor U kand. Bregman, aldus spre ker, een dag om na alle moeite en strijd uit te roepen: „Eben Haezer" Als tekst had de bevestiger gekozen. Col. 1:28 „dewelke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij een iegelijk mens volmaakt zouden stellen in Christus", Aan deze tekst ontleende ds. v. Haaren het thema: de zuivere prediking. Aan de hand van een 3-tal gedachten, n.l. de inhoud, het karakter en het doel van de prediking werd een zeer duidelijke uiteenzetting gegeven van de wijze waarop volgens Gods Woord de ver kondiging moet geschieden. In het bijzonder werd de nadruk gelegd op de eis dat Jezus als verwerver en toepasser der zaligheid in alle eenvoudigheid moet wor den voorgesteld. De dienaar des Woords moet ieder een boodschap brengen aangezien tot driemaal toe in de tekst wordt gezegd: een iegelijke mens. Als doel van de prediking zag spr. de verheerlijking van God, welke tot zijn recht komt als de wedergeboren zondaar meer en meer het beeld van Christus gaat vertonen. Elke dienaar moet het derhalve te doen zijn om Christus een gestalte in de harten te doen verkrijgen. Na beëindiging van deze onderwij zende predikatie werd tot bevestiging overge gaan. Nadat kand. Bregman het „ja, ik van gan ser harte" had geantwoord op de gestelde vragen en hij) door bevestiger was toe gesproken vond de handoplegging plaats. Aan deze plechtige symbolische handeling, waarbij de geopende bijbel boven de knielen de dienaar werd gehouden, namen behalve de bevestiger deel de predikanten v.d. Bijl, De Gier, Rijksen, en ouderling Haase. Was de belangstelling 's middags groot, tij dens de intrede waren plm. 2800 belangstellen den opgekomen. Er kon geen stoel meer bijge plaatst worden. Ds. Bregman sprak naar aanleiding van Jes. 62:6 O Jerusalem! Ik heb wachters op uwe muren besteld, die geduriglijk, al den dag en al den nacht, niet zullen zwijgen. In deze tekst, aldus ds. Bregman, wordt ge waagd door de Heere van de trouwe zorg over Jerusalem. Met een drietal hoofdgedachten n.l. een liefelijke aanspraak, de Goddelijke zen ding de wachter, en een verantwoordelijke opdracht, werd het tekstwoord toegelicht. Na beëindiging van de predikatie richtte ds. Bregman zich achtereenvolgens tot zijn be vestiger, de hoop uitsprekende dat ze samen biddend de orders van hun Zender mogen uit voeren. Tot ds. Rijksen, ds. De Gier en de heer van Ds. A. Bregman, die dinsdagmiddag door dsVan Haaren werd bevestigd in het ambt en 's avonds voor een tot de nok toe gevulde Noorderkerk zijn intrede deed. Heendrek is neet gaauw tevreane, Nooit det hee non 's zegt: 't is good, Aajt hef hee wat an te moarken, 't Klaang zit urn gewoon in 't bloud. Harre wiej gift heel bes zommer, Zoo hew' 't in gin jaorn ehad, 't Wear was dit keer neet te druege En het was ook neet te nat. Wat is ter nen hoop ewassen, Heel wat mear daw' ham edach, 't Laand det hef de leste zommers, Neet zoo vuile op ebrach. Mear iej munn neet deankng det Heendrek Hier non met te passe is, As iej det zoln meann dan heb iej Het toch earlke heelmoa mis. Non klaangt Heendrek ouwer d'earpel Dee *hee hef vebouwd in 'n Es, Nee, van teeng vain is gin sprake, Ze zeent Heendrek vul te bes. Hee krig non gin kleane earpel, Kiek en det is toch altee, Want wat mur ik, zoo zeg Heendrek, Non van 't weenter voorn an 't vee. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Enige weken geleden werd door de Oud Geref. Gemeente in Ned. (Oranjekerk) een beroep uitgebracht op ds. Mieras van Krimpen aan de IJssel. Ter nadere kennismaking komt ds. Mieras zaterdag naar Rijssen en hoopt 's avonds om half zeven een predikbeurt te ver vullen in de Oranjekerk. Zaterdag werd het nieuwe benzinestation aan de Stationsdwarsweg van de NV Roba ge opend. Men heeft bij het nieuwe station tevens de beschikking over een aantal autoboxen en esn uitdeukinrichting. De postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht vanaf Roozen- daal met 492 duiven, waarvan in groep A 173 in groep B 190 en in groep C 129 vogels. Een gedeelte van de uitslag luidt als volgt: Groep A: 1 H J Nieuwenhuis, 2 W Scherp hof, 3 H J Lankamp 4 J Nijland 5 B Kreijkes, 6 M Boerman 7 B Kreijkes 8 J Nijland 9 H J Beltman 10 G D Sprakel. Groep B: 1 A J v d Willige, 2 H Waggeveld, 3 G Kreijkes, 4 A Willems, 5 A J Temmink, 6 H Waggeveld, 7 A Lankamp, 8 idem, 9 A J Temmink, 10 A Lankamp. Groep C: 1 Joh. ter Harmsel, 2 idem, 3 A. ten Hove, 4 J Goosen, 5 D Dennekamp 6 idem 7. idem 8 idem 9 Joh ter Harmsel 10 idem. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. i!iiiiiiaiiiiiitiiiiiiiii!iiiiuiniiiiniiniiaiiiiiai!i!!iiiiiiii!ii!iuiiili!ii!ini!iiiiiii Bochove als docenten, tot de afgevaardigden van de Part-Synode-Oost en de classis Kam pen, tot de predikanten en plaatselijke predi kanten, tot de studenten en de vertegenwoor digers der burgerlijke overheid, welke laat- sten hij er op wees dat zij ook wachters beho ren te zijn. Vervolgens werd de kerkeraad en gemeente toegesproken. De gemeente werd gewezen op de noodzaak van het gebed voor de dienaars des Woords. Ook de catechisanten, onderwij zers, koster en hulpkosters en organisten wer den niet vergeten. Tenslotte sprak de nieuwe leraar enkele gevoelvolle woorden tot zijn vrouw en kinde ren, tot zijn vader en schoonouders en tot de kerkeraad en vrienden uit Benthuizen. Hierna werd gelegenheid geboden tot het houden van toespraken. Ds. Rijksen deed zulks namens de docenten van de Theol. school, ds. v. d. Bijl namens de classis Kampen, de heer van de Noord namens de medestudenten. Ou derling Voorwinden van Benthuizen sprak wel menende woorden namens kerkeraad en vrien den uit de vorige woonplaats. Ds. Van Tuijl was het die namens de plaat selijke kerken op hartelijke wijze zijn goede wensen aanbood. Hij hoopte dat ds. Breg man tot uitbreiding van Gods koninkrijk mocht werkzaam zijn en dat hij door de gemeente in den gebede zou worden opgedragen waar- - bij hij het woord van Spurgeon citeerde: „bid Uwe leraar vol dan zal hij u vol predi ken". Ook verzocht hij om elkander wederke rig te gedenken. De laatste spreker was ouderling Haase na mens kerkeraad en gemeente. Op zijn ver zoek werd ds. Bregman toegezongen Ps. 135:1. Met een kort woord dankte ds. Bregman al le sprekers en legde daarna voor het eerst de zegen op de gemeente. Onder de aanwezigen merkten we op de pre dikanten Aangeenbrug. Kool, Van Tuyl, Vos en Vosman, terwijl ook meerdere kerkeraadsleden van alle plaatselijke kerken tegenwoordig wa ren. Het gemeentebestuur was vertegenwoor digd door VVeth. Goosen, de gemeentesecre taris de heer Nijland en enkele gemeente raadsleden. Ook gaven dr. P. Oosthoek en de heer Van Schooten (notaris en pres. kerk voogd herv. gemeente) blijk van hun belang stelling. I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1