Wethouder Scholman opent Rijlito III Vervanging van oud gebouw GER. GEM. IN NEDERLAND BOUWT NIEUWE ESKERK Modern ontwerp Geen subsidie 500 gulden per zitplaats Goede geest Wedvlucht Luchtvermaak 1500 m2 EXPOSITIERUIMTE Van 23 t.m. 26 sept. Levende herinnering Geen amusement Veel medewerking Aldolem exposeert op TFE Fusie NKV en KNK Propaganda Almelosche Coöperatieve Melkinrichting WA ,A C 0' Hun juk vraagt onze schouders AGENDA Bromfiets tegen auto 25 jaar bij „Notter-Zuna-Rijssen Dahliatentoonstelling Vrijdag 11 september 1964 42e jaargang no. 37 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Wanneer u schriftelijk wilt solliciteren, verzoeken wij u uw brief in te zenden aan ons kantoor, Wondestraat 3. Almelo. Als u mondeling ingelicht wilt worden, is dit ook mo gelijk aan ons kantoor, of elders na gemaakte afspraak. VOOR RUSSEN De Eskerk (gereformeerde gemeente in Nederland) te Rijssen, heeft er de langste tijd gestaan. Over ongeveer één jaar zal de huidige, uit 1895 daterende kerk aan de Es- straat zijn afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw, naar een ontwerp van de jonge Rijssense architect H. Voortman. De nieuwe Eskerk komt op dezelfde plaats te staan als de oude, zij het enkele meters ver der naar achteren, zodat er een groenstrook ken worden aangelegd tussen de kerk en de Bleek- en Esstraat. De nieuwbouw is nood zakelijk geworden door de ouderdom en ver sletenheid van het bestaande kerkgebouw. Ongeveer siideriiaif jaar geieden kwam nog vrij onverwacht het besluit om tot nieuwbouw over te gaan. De kerk zou anders toch op diverse punten moeten worden gerepareerd, er waren al lang klachten dat de banken te weinig knie-ruimte boden en bovendien werd de beschikbare ruimte te klein. Er konden ongeveer vijfhonderd personen in de kerk, ter wijl in de nieuwe kerk plaats zal zijn voor 700 tot 800 mensen. Vele avonden heeft de bouwcommissie, be staande uit de heren Sohapink, Boerman, Van de Kettelarij en Harbers en de architect, de heer Voortman, vergaderd, eer het ontwerp kant en klaar was. Aan de Esstraat zullen nu de drie, naast elkaar gelegen, hoofdingangen komen. Via een halletje kan men dan de galerij op, of de twee zijpaden langs de kerk in. Opzij van de kerk is een groot catechisatielokaal, dat plaats biedt aan tachtig jongelui. Men komt er binnen door een zijdeur, met een gro te luifel erboven. Die zijdeur geeft eigenlijk toegang tot een hal, waaraan ook de toiletten iiggen en de toegang tot de consistoriekamer. De totale bebouwde oppervlakte is 600 vierkante meter. De kerk is zowel van buiten als van binnen uitgevoerd in schoon metselwerk, met hand vormsteen Waalformaat. Aan de zuidzijde zijn de ramen (dubbele) voorzien van 'n zonnewe- rende beglazing. In de kerk komt 'n Parana pine schrootjesplafond, terwijl 't dak zal wor den gedekt met een kopergroene bitumineuze dakbedekking. blik in feite twee kerken naast elkaar staan. De kritieke periode wordt daardoor ook zo klein mogelijk. Eventueel kan men overigen bij andere kerkgenootschappen in Rijssen terecht, zo vertelde ds; Aangeenbrug ons. De totale bouwsom die 339.064 bedraagt, moet geheel door de gemeenteleden worden opgebracht. Omdat het hier een vervan ging van een oude door een nieuwe kerk betreft, komt men niet in aanmerking voor een subsidie. Aannemer is de fa. Wevers, het smeedwerk wordt verzorgd door de fa. Schoiten, het schil derwerk door de fa. Wessels, het stuca- doorswerk door de fa. Pas en het loodgieters- werk en elektriciteitswerk door de fa. Wol ves uit Enter. „Wanneer men rekent dat men bij de huidi ge kerkenbouw ongeveer 1000.- per zitplaats moet fourneren, zijn we hier wel erg eco nomisch uit", zo rekende de heer Voortman ons voor. Deze kerk kost nauwelijks 500 per zitplaats". En voor dat geld heeft de ge reformeerde gemeente in Nederland een fraaie, modern ontworpen kerk die in de Esstraat zeker niet zal misstaan. Voordat men tot de bouw kon overgaan, moest eerst een woning aan de Esstraat worden afgebroken. Typerend voor de goede geest die er heerst in deze gemeente is het, dat de gemeenteleden zonder er veel woorden aan vuil te maken de mouwen opstroopten en zelf met de afbraak begonnen. In twee saterdagen was het werk klaar, zodat men volgende week met de officiële bouw hoopt te beginnen. De geraamde bouwtijd is één jaar. De moei lijkheden, die zouden kunnen ontstaan, wan neer da oude kerk zou zijn afgebroken en de nieuwe neg niet gereed zou zijn, heeft de ar chitect, wiens eerste grote opdracht dit is, op gevangen door gedeeltelijk in de oude kerk te bouwen. Daardoor zullen op een gegeven ogen- De Postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam deel aan een wevlucht op Roermond met 1063 duiven, waarvan in groep A 401 in groep B 336 en in groep C 326 vogels. Een deel van de uitslag luidt als volgt: Groep A: 1 H. M. Bolink, 2 B. Kreijkes, 3 B. Kreijkes, '4 H. J. Lankamp, 5 J. Harmsen, 6 W. Scherp hof, 7 B. Kreijkes, 8 J. Tijhuis, 9 W. Sikkel- bein, 10 J. Harmsen. Groep B: 1 H. Averesch, 2 A. J. Temmink, 3 J. W. Nijkamp, 4 E. J. Sprakel, 5 A. Pijffers, 6 G. J, Waggeveld, 7 A. Witten, 8 J. Tijhof, 9 A. Lankamp, 10 J. Kamp. Groep C: 1 F. J. Peters, 2 W. Schreurs, 3 G. D. Slagman, 4 W. Schreurs, 5 Joh. ter Harmsel, 6 Joh. ter Harmsel, 7 G. J. v.d. Willige, 8 T. Geerling, 9 C. Boerman, 10 Geerling. Nadat cr achter de schermen enorm veel werk is verricht, door de besturen van de middenstandsverenigingen HABI en RKMV, in het bijzonder door de leden van de verschillende commissies en vooral door de secretaris in bijzondere dienst de heer H. Vosman, werd in een speciale bijeenkomst het doek geopend van de RIJLITO 3, die in Rijssen wordt gehouden op 23, 24 25 en 26 september. Rijlito is een sprekende en veelzeggende naam. De eerste Rijlito (1954) was een evene ment, dat duizenden bezoekers trok. Achter het Volkspark was een zeer gevarieerde ex positie van handel nijverheid en industrie ingericht, omlijst door een veelheid van at tracties en amusement, terwijl de 2e Rijlito eveneens op het Volkspark gehandicapt werd door slechte weersomstandigheden, maar desondanks nog steeds een levende herinne ring bij velen is gebleven. De beide middenstandsverenigingen voelden al enkele jaren de behoefte om het Rijssense middenstandswezen nogmaals in het cen trum van de belangstelling te plaatsen, en dit jaar i shet er dan van gekomen. Van 23 tot en met 26 september wordt een grote tentoonstelling gehouden in het cen trum van Rijssen n.l. op het plein Rozengaar- de, Elzenerstraat, Kerkstraat, onofficieel het Europaplein genoemd. De initiatiefnemers voelden er n.l. veel voor met een tentoonstelling van formaat in het centrum van Rijssen te blijven en vonden op dit plein een bijzonder geschikte gelegenheid. De attracties en het amusement, dat bij de vorige Rijlito's een grote plaats innam, heeft men achterwege gelaten, de stelling huldigen de, dat de middenstandstentoonstelling het hoofddoel van de organisatie moet zijn. De tentoonstelling in een grote tent op de „Driehoek" is het hoofddoel van de Rijlito 3. Vanzelfsprekend heeft men alles gedaan om deze tentoonstelling zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarover zijn de besturen van de beide mid denstandsverenigingen dan ook zeer enthou siast. De voorzitter van de HABI de heer I. de Lange liet dat duidelijk blijken en met een zekere voldaanheid vertelde hij vele bijzon derheden betrekking hebbende op de midden standsexpositie. Vooral was de heer De Lange tevreden over de medewerking, die men had ondervonden primo van de zijde van de middenstanders uit Rijssen en secondo van de medewerking, die men van vele zijden had ondervonden in het bijzonder van die van het gemeentebe stuur van Rijssen. Op de Driehoek (Europaplein) zal een prach tige expositie worden ingericht. Reeds nu blijkt, dat het grote plein te klein is, om de moge lijkheden, Rijlito 3 in zich heeft, volle dig uit te buiten. Om een idee te krijgen van de omvang van de expositieruimte kon de heer De Lange vermelden, dat een oppervlakte van ongeveer 1500 m2 totaal in beslag genomen wordt. In de expositietent zullen 35 standhouders, vertegenwoordigd zijn en voor de showtent hebben zioh 10 belangstellenden aangemeld. Naast het interessante, dat in de commer ciële tent te zien zal zijn, zal ook zonder twijfel veel belangstelling uitgaan, naar de showtent, waar o.a, stands zullen zijn inge richt van de politie uit Winterswijk, met prachtige diorama's teneinde het belang (da noodzaak) van de natuurbescherming te pro pageren met een vermaarde wildstand. Gevarieerd en boeiend zal zijn de stand van Den Boer's dierenhandel met de aanwe zigheid van verschillende exotische vogels en andere tropische dieren. De aandacht verdienen ook zeker de stands van de Oudheidkamer Riessen en van de Rijssense bijenverengingen. Vast staat, dat al deze „standhouders" niets zullen nalaten om het geheel zo aantrekkelijk mogelijk op te bouwen. Voorts werd medegedeeld, dat de Lagere Technische School met een stand vertegen woordigd is, alsook de Rijssense slagerscom- Onder auspiciën van de Culturele Raad van Hengelo (Ov.) wordt door de B.N.A.F.V. (Bond van Ned. Amateurfotografenver. een exposi tie georganiseerd in de Grote Hal van het nieuwe stadhuis te Hengelo. De T. F. E. .(Twentse Foto Expositie) wordt gehouden van vrijdag 23 oktober tot en met donderdag 29 oktober a.s. Door de organisatie van de T. F. E. is een commissie in het leven geroepen waarin o.a. zitting hebben ir. K. L. L. van den Bos, voorzitter Culturele Raad Hengelo en de heer F. J. A. des Tombe voorzitter H. A. F. V. Hengelo en Consul B. N. A. F. V. voor Twen te. De doelstelling van de Twentse Foto Expo sitie isT>„De weerspiegeling van de fotografi sche activiteiten van de Amateurfotografen in Twente". Aan deze tentoonstelling kunnen alle foto- verenigingen deelnemen die aangesloten zijn bij de BNAFV en gevestigd zijn in het rayon Twente. De verenigingen moeten hun foto's collec tief inzenden. De foto's mogen niet van witte randen, passepartouts etc. voorzien zijn. Het minimumformaat voor zwart-wit is 24 x 30 en voor kleur 13 x 18 cm. Dia's mogen niet worden ingezonden. Aan de tentoonstelling zijn 4 prijzen verbonden. Het bestuur van ALDOLEM is van mening dat haar vereniging niet kan achterblijven en het ligt in haar bedoeling ook een collec tie foto's op te zenden naar de Twentse Foto Expositie. In de eerstvolgende jaarvergadering (op 18 sep. a.s.) zal door de voorzitter, de heer Wes- terik, één en ander nader worden uiteenge zet. De toneelclub van het NKV (voormalig KAB) gaat op in de r.-k. toneelvereniging Kunst naar Kracht. Beide verenigingen had den min of meer een tekort aan goede spelers. Door de fusie kan Kunst naar Kracht stuk ken in studie nemen met een grotere rolbe zetting, dan dat tot nu toe het geval was. Als ee- beroep op Kunst naar Kracht zal worden gedaan, de jaarlijkse feestavond van het NKV te verzorgen, zal men daaraan gehoor geven. In een vergadering werd de fusie geregeld en het bestuur van Kunst naar Kracht werd uitgebreid met de heer G. F. M. Pfeiffer die tot nog toe voorzitter was van de toneelver eniging van het NKV. Het bestuur van Kunst naar Kracht ziet er thans uit als volgt: M. G. A. Elzinga, voorzitter, mej. M. B, C. Mensink, secretaresse, mej. A. P. Koedijk, penningmees- teresse, mevr. Hazewinkel van Lith en de heer G. Pfeiffer. Inmiddels heeft Kunst naar Kracht in stu die genomen een klucht van Toon van Vuuren getiteld „Poespas". Het ligt in de bedoeling dit stuk nog dit jaar uit te voeren. binatie, die een speciale methode heeft uit gevonden om het bezoek aan hun stand te sti muleren. In de commerciële afdeling is o.a. vertegen woordigd het Gemeentelijk Energiebedrijf en de IJsselcentrale. De verwachting is gerecht vaardigd, dat o.a. suggstieve propaganda zal worden gemaakt voor de moderne aardgas- apparatuur, waarbij een aantal handelaren in deze branche zich met graagte hebben aange sloten. In de stands zijn de Rijssense winkeliers praktisch op ieder gebied vertegenwoordigd, er zullen worden geëxposeerd, modeartikelen, haarden, kachels, vloerbedekking, naaima chines, etc. etc. Terwijl ook het assurantie- en bankwezen acte de présence geeft. Van de gelegenheid in de belangstelling te komen, heeft ook graag gebruik gemaakt de Vereniging met de lange naam, korter gezegd, de vereniging Marktwezen, met pro paganda voor de verkoop van de marktloten. Als bekend is de hoofdprijs een auto, die op de stand zal worden geshowd. De opening van de Rijlito heeft plaats op woensdag 23 september om 14 uur in Hotel Weitering, door de locoburgemeester de heer J. A. Scholman. Advertentie vraagt goede beloning 5-daagse werkweek ('s woensdags vrij) dienstkleding vrij premievrij pensioen Het is beslist niet overbodig Dat "men ons om een offer vraagt, Gelooft U, het is meer dan nodig Dat de collecte dubbel slaagt. Zij moeten toch zoveel ontberen, O nee, wij hebben echt geen weet In wat voor toestand zijn verkeren, Beseffen niet hun grote leed. Is het teveel wat zij ons vragen, Te veel?, het is ons aller plicht Dat onze schouders helpen dragen, Zodat hun kruis wat wordt verlicht. 't Is onze plicht om veel te geven En iedereen die dat niet ziet Die is niet waard dat hem het leven Zovele zegeningen biedt. Wij mogen niet de oren stoppen, De ogen sluiten voor hun smart, Maar open doen wanneer zij kloppen En helpen met een dankbaar hart, Zou 't nodig zijn u aan te sporen Om veel te geven, heus ik meen Dat niemand een protest laat horen Wanneer ik durf te zeggen! NEEN. J. ROZENDOM, RIJSSEN, Volgende week zal een collecte gehouden worden voor alle polio- en spastische patiën- ten. iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiniiiiiiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiniiiintiiiiiiiiiiirjlilliiKlliig 11 en 12 sept. Dahl i aten toonstelling cafft 3a Bakker. 12 september School wandeltocht speeltuinver eniging „Irene" Speeltuin Vennekesgaarden» 18 september Jaarvergadering Amateurfoto- grafenvereniging Aldolem Hotel Gijsbew. 18 september Volksuniversiteit J. P. Strobos over Nieuw-Zeeland, Jeruel 8 uur. 23 t.m. 26 sep, Rijlito III Eruopapleln. 25 september Contactavond Amateurfotogra- fenverenlging Aldolem Neutrale Kleuter school. 23 oktober Volksuniversiteit Drs. öe Lange van de Rekkense Inrichtingen over „De no zems en de hedendaagse sanitekraam" Jens- el 8 uur 20 november Volksuniversiteit Jan Kamper man Olst met „Kunde der Kosmos Jeruel 8 uur. 4 en 5 dec. Vogeltentoonstelling Eerste Rijx- sense Kanarievereniging Café de Bakker. 18 en 19 dec. Vogeltentoonstelling „Zanglust'1 café de Bakker. 15 januari '65 Volksuniversiteit Shell Neder land film „Van plankton tot plastic" Jeruel 8 uur. Opgaven voor deze reubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Zaterdagavond kwam de bromfietser N. (18 jaar) op het Hoogepad frontaal in bot sing met een auto bestuurd door de heer J. L. O. De autobestuurder wilde nog uitwij ken, maar reed tegen een hek en tegen een woonhuis, die evenals de auto en de bromfiets (zwaar) werden beschadigd. De bromfietser liep een dubbele beenbreuk op en werd opgenomen in het prinses Irene Ziekenhuis te Almelo, Ter gelegenheid van het 25-jarig dienstju- bileum van mej. M. Nijzink bij de Coöpe ratieve Aan- en Verkoopvereniging „Notter, Zuna, Rijssen" werd in Hotel Gijsbers een feestelijke bijeenkomst gehouden, waar de jubilaresse o.a. werd toegesproken door de voorzitter van de vereniging, de heer A. Ooms. De heer Ooms releveerde in het kort de loopbaan van mej. Nijzink die geleidelijk aan de leiding heeft gekregen over het kantoor personeel. De heer Ooms stelde vast, dat mej. Nijzink. altijd tot volle tevredenheid van het bestuur haar werkzaamheden had verricht en bracht haar daarvoor „hartelijk dank". De jubilaresse ontving een gouden horloge als tastbaar bewijs van waardering van de zijde van de Coöperatieve Aankoopvereniging De directeur van de vereniging de heer H. H. Müller sprak eveneens in waarderende zin over de wijze waarop mej. Nijzink 25 jaar lang haar werk voor de vereniging had verricht en bood haar een cadeau aan, evenals mej. Rozendom die dat deed namens het perso neel. Getroffen door de wijze waarop dit ju bileum was gevierd en herdacht sprak de jubilaresse tot slot een dankwoord. De Rijssense dahliavereniging houdt vrij dag en zaterdag in café De Bakker haar jaarlijkse tentoonstelling. Door het vrij gunsti ge weer wordt verwacht, dat er prachtige exem plaren zullen worden ingezonden, die zullen worden gekeurd door de plaatselijke bloemis ten de heren J. v.d. Berg en B. Meijer. Er zullen 80 inzendingen worden geëxposeerd, verdeeld over 3 soorten, n.l. pompons, deco ratief en cactusdahlia's. W-f"SfafaM-'•••-*• I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1