Jutepakhuis van Ter Horst Co. door brand vernield u Een puinhoop bleef over p m w l Almelosche Coöperatieve^ Melkinrichting WA ,A C 0' Oud-Rijssenaar benoemd tot burgemeester Proefrennen op windhondenrenbaan 1I Predikbeurten School wand el toe ht PROEMMMFXK AGENDA Europees centrum Windhondenrensport? nicum Grote toekomst Restauratiegebouw AANRIJDINGEN Vrijdag 4 september 1964 42e jaargang no. 36 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting WÊÈÊËÈÊM fwÊmMWwM vraagt goede beloning 5-daagse werkweek ('s woensdags vrij) n dienstkleding vrij n premievrij pensioen Wanneer u schriftelijk wilt solliciteren, verzoeken wij u uw brief in te zenden aan ons kantoor, Wondestraat 3, Almelo. Als u mondeling ingelicht wilt worden, is dit ook mo gelijk aan ons kantoor, of elders na gemaakte afspraak. 'xSi 11 "A'l i ft Advertentie Een ramp trof woensdagmorgen de Kon. Jutespinnerij en weverij van Ter Horst en Co. NV, toen in een van de opslagplaatsen aan de Wierdensestraat brand uitbrak. De brand die met enorme rookontwikkeling gepaard ging, was uiterst moeilijk te bestrij den. Vooral in het begin stond de bedrijfsbrand weer en de gemeentelijke brandweer voor een hopeloze taak, omdat de brandhaard niet kon worden bereikt. In het pakhuis was ongeveer 900.00 kg. jute opgeslagen. Aangezien de totale voorraad of zal verbranden of onbruikbaar zal worden moet de schade worden geschat op een bedrag in de buurt van de 2 miljoen gulden. Hoewel de oorzaak van de brand nog niet met zekerheid vast te stellen is, wordt het vermoeden van kortsluiting uitgesproken. Een soortgelijke brand trof het bedrijf in 1948, toen brand ontstond in de grote opslagplaats aan de Stationsdwarsweg. Dagenlang heeft de brandweer toen tegen de sneulende massa gestreden en het heeft er de schijn van, dat ook nu het blussen lange tijd in beslag zal nemen. Aangezien het pakhuis dicht bij de druk be reden Wierdensestraat is gelegen werd het verkeer omgelegd, maar in de namiddag werd deze maatregel weer ongedaan gemaakt. Tengevolge van het vele bluswater, dat op bepaalde momenten met 10 stralen op de massa werd gespoten, gingen de balen zwel len, met zulk een grote kracht, dat de muren grote scheuren gingen vertonen. In de namiddag omstreeks 16 uur, besloot de brandweer het blussen voorlopig te staken, aangezien de vuurgloed voor zover zichtbaar bijna geblust was. Men wachtte af, tot de muren zouden gaan instorten. Door de heer Roeterdink werden met een trilhamer gaten in de muur geboord, om de instorting te bespoedigen, terwijl ook balen ju te die nog ongeschoneden waren in veiligheid werden gebracht om de naar schatting 1000 m3 water, die in de loods was gespoten weg te kunnen pompen werd eveneens een gat gemaakt. Door de grote hitte en door de zwelling van de balen werden de scheuren in de mu ren steeds groter. De inspecteur van de Brandweer te Arn hem de heer P. de Boer, adviseerde de muur niet te laten vallen. Met een angstaanjagend lawaai stortte even voor 5 uur in de namiddag de achterste zijmuur in. De Huishoudschool van Ter Horst en Co. dicht bij het brandende pakhuis, gelegen, liep geen schade op. Enkele minuten voor 6 storte eveneens met enorm lawaai een andere zijmuur in en om 7 uur moest de 3e muur het begeven. Omdat weer duidelijk een vuurgloed viel te constateren, begon de brandweer opnieuw te spuiten. Het achterste gedeelte van de loods schijnt nog goed intact te zijn, en de jpte die daar is opgestapeld had woensdagavond nog geen schade opgelopen. In de loop van de middag werden schijn werpers aangebracht, ten einde 's avonds en 's nachts door te kunnen werken. Voor de brand bestond enorme belangstelling van de zijde van de Rijssense bevolking, bur gemeester Landweer heeft zich op geregelde tijden op de hoogte gesteld van de gang van zaken, terwijl in de loop van woensdagmid dag de districtscommandant van de Rijkspo litie majoor Zijp en de toegevoegd officier kapitein Van Dolderen zich naar het terrein van de brand begaven. Ook werden opgemerkt de heren Brunnekreeft en Hoedema van de districtsrecherche van de Rijkspolitie te Al melo. De oud Rijssenaar de heer H. Kreijkes, mo menteel gemeentesecretaris te Havelte (Dren the) is benoemd tot burgemeester van de Groningse gemeente Eenrum. Op 16 september za! de heer Kreijkes als zodanig worden geïnstalleerd, waarbij zijn bejaarde moeder en zijn broer en zusters allen wonende te Rijssen tegenwoordig ho pen te zijn. De benoeming tot burgemeester van Eenrum stemt hem, daar kwam hij in een gesprek met ons graag voor uit, tot grote voldoening, en met recht kan de heer Kreijkes deze be- Grote Kerk 9.00 u en 10.45 u ds. W. van Tuyl. 19.00 u ds. A. Kool. Westerkerk 9.30 u. ds. A. Kool. 15.00 uur ds. J. Vos (Bed. H.D.) Eisen 10.00 u ds. J. GEREF. GEM. NOCvihERKERK. 9.30 u en 19.00 u ds. J. van Haaren, 15.00 u leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 u en 15.00 u ds. Brinkman. GER. GEM. IN NED. ESKERK. 9.30 u ds. Aangeenbrug, 14.30 u leesdienst, 19.00 u ds. Aangeenbrug. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE. 9.30 u en 19.00 u ds. Vosman, 14.30 u lees dienst. OUD GER. GEM. 'IN NED. ORANJEKERK. 9.30 u, 15.00 u en 19.00 u. ds. Wiltink van Doetinchem. NED. PROTESTANTENBOND. 10.45 u ds. M. Blom van Hengelo. Dit jaar wordt er een schoolwandeltocht gehouden. Het initiatief hiertoe is genomen door het bestuur van de actieve speeltuinvei „Irene". In het verleden bestond hiervooi altijd grote belangstelling, zowel in Rijssen als daarbuiten. Zaterdag 12 september wordt deze tocht gehouden. Reeds nu is door 400 kinderen ingeschreven. - noeming zien als een prachtige bekroning van zijn loopbaan. De heer Kreijkes, thans 43 jaar, begon in 1938 als volontair op de gemeentesecretarie van Rijssen en vertrok op 1 september 1940 naar Dalfsen. Al was het salaris nog mini maal, de vervelende gedachte in Rijssen geen cent te verdienen, werd hierdoor verdreven. De oorlogsjaren bracht hij door in Dalf sen, maakte daar diverse promoties en werd met ingang van 1 december 1947 tot le amb tenaar te Grootegast (Groningen) benoemd. Een schitterende promotie maakte de oud Rijssenaar door zijn benoeming tot gemeen tesecretaris van de gemeente Havelte. Deze functie heeft hij uitgeoefend sedert 1 juni 1956. De 16e september zal dan de grote dag worden in het leven van de heer Kreijkes als hij zal worden geïnstalleerd als burge meester van Eenrum. Deze gemeente bestaat uit een hoofddorp (Eenrum) en 2 bijdorpen n.l. Westernieland, en Pieterburen. De ge meente is overwegend agrarisch. Natuurlijk heeft de nieuwe burgemeester nog geen idee in welke richting zich zijn ac tiviteit zal gaan ontplooien. Hij heeft al wel bepaalde ideeën, maar die zijn uiteraard nog vaag en het zal enige tijd in beslag nemen, om de structuur en de problemen van de ge meente te bestuderen. Problemen liggen er wel, wist de heer Kreij kes zeker. Ook deze Noordelijke gemeente kampt met een zekere ontvolking tengevolge van de eenzijdigheid van de bestaansmoge lijkheden. Intensivering van de tuinbouw vraagt o.a. de aandacht en ook zal iets moeten gebeu ren aan het woonklimaat van deze gemeente, die op 20 km. afstand van de hoofdstad Gro ningen ligt. Um zes uur leup Getjan met 'n rapkloomp, Wat jacht'reg, 't was de eerste keer, De juffrouw leut neet op zik wochen, Zee was dr gaauw, joa binn 't keteer 't Gung almoa vlot, want twee uur laater, En det is toch vuur 'n eessen rap, Lear 'n klaen al lekker in de weege, Het was een meakn, bezuender knap. De jonge leu warn bes te passé, Det kuej begriepn, veral Getjan, Getjan den dach, non krieg ik proemmmelk, Doar huel hee toch zoo vuile van. En kiek, 's oawns um een uur of zesse, Wür 't eeste pennken vol ebrag, Getjan den wreef zik in de haane, Dach biej zikzelf, zoo det is jach. Gediene lus iej ook een bet je, O nee, ik mag 't neet zeen Getjan, Ik kan wal spiejn a'k dr an deanke, Mear et iej dr gerus wat van. Det deer Getjan met alle leefde, O sjonge, wat ne lekkre kos, Det smaakng um ech nog vuile better Dan duurkok met ne pille wos. Getjan et iej non neet te vuile, Het is bezwoarlek, deankt doar an, Gediene, 'k heb ne stoarke maage, Dree teelders proemmmelk at Getjan, Mear zinne iezerstoarke maage Kon al dee proemmmelk neet verdreang, Getjan leup 'n heeln nach op de vloere, Hef gin half uur in berre leang. Ik kan neet zeg'n woer vuile wichter Of zee nog kriengt, det leart de tied, Mear iej raakt, det weet ik wal zeeker, Gin proemmmelk an Getjan wier kwiet. J. ROZENDOM, RIJSSEN, 11 en 12 sept. Dahliatentoonstelling café '6a Bakker. 12 september Schoolwandeltocht Speeltuinver eniging „Irene" Speeltuin Vennekesgaarden 18 september Volksuniversiteit J. P. Stry bos over Nieuw Zeeland, Jeruel 8 uur. 23 t.m. 26 sep. Rijlito III Europaplein. 23 oktober Volksuniversiteit drs. De Lange van da Rekken se Inrichtingen, over „De no zems en de hedendaagse santekraam" Jeruel 8 uur. 20 november Volksuniversiteit Jan Kamper man 01st met „Kunde der Kosmos" Je ruel 8 uur. 4 en 5 dec. Vogeltentoonstelling Eerste Rijs sense Kanarievereniging café de Bakker 18 en 19 dec. Vogeltentoonstelling „Zanglust" café de Bakker. 15 januari '65 Volksuniversiteit Shell Neder land film „Van plankton tot plastic" Jeruel 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De aanleg van de nieuwe windhondenren baan in het sportveldencomplex op de Brekelt te Rijssen heeft de laatste maanden grote vor deringen gemaakt, zodat in tegenwoordigheid van de wethouder van openbare werken, de adj. directeur van gemeentewerken van Rijs sen en var vertegenwoordigers van de Heide maatschappij, die het kapitale werk uitvoe ren, een proefren werd gehouden. Door deze proefren kon men een indruk krijgen van de wijze, waarop de honden op de renbanen zouden reageren, vooral omdat de bochten belangrijk zijn opgehoogd en omdat de banen worden aangelegd op een glooiend gedeelte. Duidelijk is geworden, dat men in eerste instantie de banen goed heeft uitgekiend, en o.a. de heer J. H. Hugenholtz uit Den Dolder lid van de commissie van toezicht van de Ned Bond van Windhondenrenverenigingen, was bijzonder tevreden. Er zullen 2 banen worden aangelegd, 1 van 350 meter en één van 475 meter. De 350 meter baan zal worden gebruikt voor wedstrijden voor greijhounds, ingedeeld in de B klasse, alsmede voor whippets, terwijl de 475 meter baan bestemd is voor rennen voor honden ingedeeld in de A-klasse. De heer Hugenholtz was van mening, dat de aanleg van deze baan, die hij bij voor baat een unicum durfde te noemen, een grote gebeurtenis is, voor de Nederlandse windhon- densport. De beste baan, die Nederland momenteel rijk is (gelegen in Amsterdam) krijgt aan de nieuwe Rijssense baan een grote concurrent zo was de heei Hugenholtz van mening. De baan is gelegen in een bosrijke omge ving, de treinverbinding met Rijssen is goed te noemen, en vooral is van belang, dat Rijssen gemakkelijk bereikbaar is vanuit nuitsland Hierdoo- heeft de nieuwe renbaan in Rijs sen een grote toekomst voor zich, en moge lijk kan Rijssen een Europees centrum wor den voor dr windhondensport. Binnenkort zal met het inzaaien worden be gonnen en als men de weersomstandigheden in na- en voorjaar mee heeft, kan de baan, in de zomermaanden van 1965 wellicht nog in gebruik worden genomen. De baan in aanleg zijnde trekt nu reeds grote belangstelling van windhondensportmen- seri zelfs uit Duitsland en Zwitserland. De grote roep, die er vanuit gaat, die zich als een sneeuwbal ontwikkelt is hieraan debet. Wordt aan de aanleg van de baan de groot ste zorg besteed, ook aan de entourage wordt met grote zorg gewerkt. Het publiek zal de wedstrijden buitengewoon goed kunnen vol gen, omdat men staande op een helling (een natuurlijke tribune) de totale baan kan over zien. Een van de grote wensen van het bestuur van de windhondenrenverenging is de aanwe zigheid op het terrein van een restauratiege bouw. Op de Graaf Ottostraat vond een verkeers ongeval plaats, dat nog vrij goed is afgelopen. Twee jongetjes, de 7-jarige W. S. en de 6-jarige E. R. staken samen op één fietsje de straat over, zonder op het verkeer te letten. Zij werden door een auto gegrepen, bestuurd door W. uit Rijssen. De jongetjes botsten tegen de voorruit, die geheel vernield werd. E. R. kreeg een hersenschudding en W. S. liep ver wondingen op aan zijn knie. Op de Holterstraat had woensdagavond een vrij ernstig verkeersongeluk plaats, waarbij 3 fraters uit Nijmegen gewond werden. De aanrijding was een gevolg van het feit, dat een vrachtauto, bestuurd door J. v. E. bij het in halen op de linkerweghelft kwam, toen uit te gengestelde richting een personenauto, bestuurd door P G. C. (53 j) naderde. Deze auto week uit en botste tegen een boom. Naast de bestuurder liepen ook de beide inzitten den de 32-jarige,L. M. en de 42-jarige G. C. B. allen uit Nijmegen vrij ernstige verwondingen op aan het hoofd en beiden klaagden over inwendige kneuzingen. G. C. B. was er zeer ernstig aan toe. De politie maakte proces ver baal op. VOOR

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1