Een 3e kerk, een 4e predikant en een nieuw jeugdgebouw Museum in Aimeiosche Coöperatieve Melkinrichting WA ,A C 0' Vrijdag 28 augustus 1964 42e jaargang rio, 35 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Achterstand Nieuw kerkgebouw Jeruël te oud Raadsvergadering Raadsagenda Nationale Trekpaarden- tentoonstelling Gemeente-avond Ongevallen Opening Chr. Ulo-school Van LS naar LTS w Mishandeling Afscheid adj. v. d. Vegt Verhoging hondenbelastin g Verhoging hegrafenisrechl Sluiting Gemeentewaag Ds. Van Haaren beroepen „De Goede Woning'' bouwt 35 woningen extra Schaakclub „Rijssen" start op 1 september De beste stuerleu staot an n wal „Rijssen buiten de wallen" Zondagsdienst dierenartsen AGENDA Predikbeurten vraagt goede beloning 5-daagse werkweek ('s woensdags vrij) dienstkleding vrij premievrij pensioen Wanneer u schriftelijk wilt solliciteren, verzoeken wij u uw brief in te zenden aan ons kantoor, Wondestraat 3, Almelo. Als u mondeling ingelicht wilt worden, is dit ook mo gelijk aan ons kantoor, of elders na gemaakte afspraak. WEEKBLAD VOOR Onder het hoofd „Kerkelijke plannen" wordt ln „Ons Kerkblad" het wekelijks orgaan van de Ned. Herv. Gemeente te Rijssen aandacht geschonken aan een 3-tal problemen, dat bij de kerkeraad en de kerkvoogdij leeft. De noodzaak wordt gevoeld een 4e predikants plaats te stichten, „zodra de nodige middelen daarvoor beschikbaar zijn". In 1932, toen Her vormd Rijssen ongeveer 5000 zielen telde wa ren en bij de Herv. Gemeente 3 krachten voor het pastorale werk, n.L 2 predikanten en een' godsdienstonderwijzer. Momenteel telt de Herv. Gemeente van Rijs sen ongeveer 8000 zielen, waarvoor ook 3 pre dikanten beschikbaar zijn. Afgezien van de grote uitbreiding van de gemeente, die aanstaande is, is er reeds nu een achterstand in het aantal predikantsplaat sen zo wordt vastgesteld. De realisatie van plan Zuid, waar binnen een aantal jaren 900 woningen zullen worden gebouwd, noopt ook de Herv. Gemeente tot het nemen van maatregelen. Het voornemen bestaat aldaar een Her vormde Kerk te bouwen, zij het één van be scheiden afmeting. Hoewel er niet direct gebouwd hoeft te wor den zal er nu al vast een terrein moeten wor den aangekocht, zo wordt in het artikel ge steld. Men gaat uit van een prognose van in de toekomst te bouwen woningen van ongeveer 900 in aantal, waarvan geschat wordt dat de helft van de bewoners hervormd is. Tenslotte wordt de aandacht gevraagd voor de toestand waarin het jeugdgebouw Jeruël verkeert. Enige jaren geleden is dit gebouw in eigendom gekomen bij de kerkvoogdij. De toestand van het gebouw laat echter veel te wensen over. Een intensieve restauratie zou de kerkvoogdij tonnen gelds gaan kosten, en aldus wordt in het kerkblad vermeld „dan blijft het nog een oud gebouw met een slechte outillage". Voor een goed jeugdgebouw blijft Heden (vrijdag) 28 augustus komt de raad van Rijssen in openbare vergadering bij een. De gemeenteraad van Rijssen komt heden vrijdagavond bijeen in openbare er- gadering ter afhandeling van de volgende agenda. 1 Vaststelling van de notulen van de verga dering van 7 aug. 1964. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van b en w tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling inzake de In tercommunale Kredietbank. 4. Alsvoren tot het voeren van een rechtsge ding voor de uitvoering van het „Ont eigeningsplan Zuid le en 2e fase". 5. 'Alsvoren tot verkoop van industrieterrein aan H. ten Bolscher. 6. Alsvoren tot verkoop van 15 woningwet woningen aan de bewoners. 7. Alsvoren tot het aanvragen en aanvaarden van voorschotten uit 's rijks kas voor de bouw van 35 woningen door de Christelijke Woningbouwvereniging „de Goede Woning". 8. Alsvoren tot wijziging van de Hondenbe lastingverordening. 9. Alsvoren tot vaststelling van de „Markt- geldverordening 1965". 10. Alsvoren tot wijziging van de „Regeling sub-ontvangers leges". 11. Alsvoren tot wijziging van de „Begrafenis- rechtenverordening 1961". 12. Alsvoren tot sluiting van de gemeentewaag. 13. Alsvoren tot aankoop van grond van de N.V. Automobiel- en Garagebedrijf „Do- va-Rijssen". 14. Alsvoren tot ruiling van grond met A. Voortman. 15. Alsvoren tot het nemen van een z.g.n voorbereidingsbesluit. 16. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor gas- en stroomvoorziening in plan Noord. 17. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor gas- en stroomvoorzie ning in plan Zuid. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september a.s. wordt dit jaar de NATIONALE TREKPAAR DENTENTOONSTELLING gehouden. Deze manifestatie zal traditiegetrouw we derom plaatsvinden te 's-Hertogenbosch. Z.K.H Prins Bernhard heeft het Voorzitter schap van het Ere-Comité dezer tentoonstel ling aanvaard, in welk Comité o.m. ook Z. Exc Mr. B. W. Bieshvel, Minister van Land bouw en Visserij heeft zitting genomen. De tentoonstelling zal mede door de gelijk tijdige viering van het 50-jarig bestaan der Koninklijke- Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" een bijzonder luisterrijk karakter dragen. Jeruël onder de maat, hoeveel duizenden er ook aan besteed worden. Men is van mening, dat er slechts één oplossing is, n.l. de stichting van een nieuw jeugdgebouw. Deze 3 problemen zijn onder de aandacht gebracht van de leden van de Herv. Gemeente door een commissie bestaande uit leden van de kerkeraad en kerkvoogdij. Te zijner tijd zal een en ander in een ge meenteavond worden besproken. Doordat de 16-jarige F. J. R uit Wierden, fietsende op de Wierdensestraat nabij de Chr Landbouwhuishoudschool zijn tas tussen de wielen van zijn fiets kreeg, kwam hij ten val, tengevolge, waarvan hij een hersenschud ding opliep. Dr. Oosthoek jr. adviseerde R. over te bren gen naar een ziekenhuis in Almelo. Door een plotseling overstekende hond kwam de bromfietser P. L. op de Enterweg nabij de steenfabriek ten val. Gelukkig bleek L. niet ernstig gedeerd, het liep met een beschadigd voertuig en bescha digde kleding) nog goed af. De nieuwe Chr. Ulo school aan de Graaf- Ottostraat zal op dinsdag 1 september offi cieel worden geopend. Vrijdagmiddag nam de heer B. de Ruiter onderwijzer aan de Oranjeschool afscheid van het bestuur, hoofd en collega's van de school. In de bestuurskamer van de school was een afscheidsbijeenkomst belegd waar de heer R. Bosma, voorzitter van het schoolbestuur, de scheidende onderwijzer, die benoemd is aan de lagere technische- school te Rijssen, op hartelijke wijze toesprak. Spreker bracht de heer De Ruiter dank voor de wijze waarop hij gedurende 5 jaar aan de Oranjeschool werkzaam is geweest. Het hoofd der school, de heer J. Eshuis dankte de heer De Ruiter voor de prettige sa menwerking en bood hem mede namens het personeel een cadeau aan. GESLAAGD De heer G. J. Rohaan te Rijssen slaagde te Rotterdam vqor de acte Nijverheidsonderwijs B (leraar praktijk timmeren). 5 S® Een zeer origineel museum heeft de 62-jarige boer Johannes Dirauf uit Do- ringstadt in West-Duitsland geschapen. Op zijn in de buurt van de oude bisschopstad Bamberg (Zuidwest.Duitsland) gelegen hofstede bracht hij gedurende vele tientallen jaren uit huizendie afgebroken werden, mooie vakwerkdetails bijeen, die hij in zijn schuur inbouwde. Deze details zijn tot 500 jaar oud en geven een overzicht van de techniek en de artistieke uit drukkingsvormen van de vakwerkbouw van de middeleeuwen tot nu. Boer Dirauf heeft het plan, mettertijd alle in Duitsland voorkomende soorten vak werkbouw te verzamelen en in de muren in te voegen, teneinde zo zijn in Europa waarschijnlijk enige museum in de schuurmuur te completeren. Bij de politie werd aangifte gedaan door de Rijssenaar H. v. d. V. van mishandeling bedreven door H. die geassisteerd werd door 2 zoons. Waarschijnlijk was de oorzaak gelegen in. een 1 dag tevoren ontstaan meningsver schil. V. d. V werden o.a. enige tanden uit zijn mond geslagen. De commandant van de groep Rijssen van de Rijkspolitie de adj. D. v. d. Vegt neemt, zoals eerder werd meegedeeld in verband met zijn pensionering afscheid van de politie dienst. Het officiële afscheid is vastgesteld op maandagmiddag 31 aug. a.s. in de raad zaal van het gemeentehuis. Alvorens tot de opzet van de begroting 1965 over te gaan, heeft het college van b en w een aantal belastingen bezien omtrent de noodzakelijkheid van een eventuele verho ging. Onder meer is men van mening, dat de hondenbelasting verhoogd dient te worden van f 10 tot 15.- voor „luxe" hond en van 8 tot 12 voor bedrijfs- of waakhonden. Volgens de richtlijn, gegeven door de mi nister van Binnenlandse Zaken moet het ver schil van de belasting tussen een „luxe" en een waakhond minimaal 20 pet zijn. In de financiële commissie is de wens naar voren gebracht, gepensioneerden van de be lasting vrij te stellen, b en.w achten opname van 3gn bepaling in deze zin niet nodig, om dat in de thans geldende ^verordening reeds een daartoe strekkende bepaling is opgeno men. In dit artikel wordt bepaald, dat, in dien een belastingschuldige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de verschuldigde belasting geheel of gedeeltelijk te voldoen het college van b en w gehele of gedeeltelijk afschrijving kan verlenen. Door de voorgestelde verhoging zal de hon denbelasting naar raming ongeveer 4.000.- per jaar meer opbrengen. B en w stellen de raad voor te besluiten tot verhoging van de hondenbelasting, zoals bo ven omschreven. In verband met het aanzienlijke verlies, dat de gemeente Rijssen lijdt op het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen, stellen b en w voor de begrafenisrechten te verhogen met (niet minder dan. Red) 50 pet, tengevol ge waarvan een meeropbrengst wordt ver wacht van ongeveer 4.000. Het nadelig saldo heeft in 1961 bedragen 20.353,29 in 1962 f z30.230,43, in '63 f 28.161.50 en zal naar raming in 1964 f 42.150 bedra gen. B en w stellen de raad voor, de daar voor in aanmerking komende tarieven te verhogen. Uit een door het college van b en w ingesteld onderzoek is gebleken dat de gemeentewaag, de laatste jaren dermate weinig in gebruik is geweest, dat deze zijn nut heeft verloren". Als één der hoofdoorzaken zien b en w hetf rechtstreeks afvoeren van het vee naar de exportslachterijen, waar tevens de weging plaats heeft. Voorts kan van invloed zijn geweest, het feit, dat het de laatste jaren her haaldelijk is voorgekomen, dat de waag ge sloten moest worden wegens het optreden van mond en klauwzeer. In verband met het minimale gebruik van de gemeentewaag achten b en w het gewenst, deze te sluiten. Mocht blijken, dat het in de toekomst nodig is wegingen te verrichten, dan kan in voorkomende gevallen gebruik worden gemaakt van de waag op de veemarkt. B en w stellen de raad voor haar machtiging te ver lenen tot sluiting van de waag met ingang van een nader door het college te bepalen datum B en w delen de raad nog mede, dat zij van diverse zijden benaderd zijn omtrent een eventuele verkoop van het waaggebouw. Ds. J. van Haaren, predikant der Geref. Gemeente (Noorderkerk) ontving een beroep naar Vlissingen. DS. VAN TUYL ONTVING BEROEP. Ds. W. van Tuyl Ned. Herv. predikant, ontving een beroep van St. Annaland. De gemeente Rijssen heeft een extra contin gent van 35 woningwetwoningen voor 1964 toe gewezen gekregen. B en w hebben deze wo ningen toegewezen aan de Christelijke Woning bouwvereniging „De Goede Woning". Deze woningen zullen aansluitend aan de thans in aanbouw zijnde 54 woningen gebouwd worden. De grondkosten (inclusief aankoopkos- ten en rente tijdens de bouw) worden ge raamd op 96.474.-. De bouwkosten worden geraamd op f 651.087 B en w geven de raad in overweging voor de bouw van genoemde woningen de nodige voorschotten en bijdragen uit 's rijks kas aan te vragen. Na enkele maanden van rust begint de Schaakclub „Rijssen" op dinsdag 1 septem ber a.s. 's avonds om 8 uur weer met haar wekelijkse clubavonden in lunchroom de Goey- en. Er staat voor het nieuwe seizoen een aan trekkelijk systeem voor de onderlinge compe titie op het programma. Daarnaast zal ook worden deelgenomen aan de competitie van de Twentse Schaak bond, waarbij het eerste tiental in de tweede klasse zal uitkomen. Voor iemand die graag schaakt en zijn spelpeil wil verbeteren in een gezellige club, is dit begin van het nieuwe seizoen een goede gelegenheid om lid te worden van de Schaak club. Ook beginnelingen zijn van harte wel kom Nen heeln hoop leu deankt alns te weetn, Kuent wat gin 'n aandern kan, Ze kuiert ouwer alns aajt met, Al weet ze niks dr van. Op alns en nog wat aajt kritiek, Is wat verkeerd egoan, Dan harn zee det vuuroet bekekn, Zee harn det aans edoan. O nee, det was eur neet gebuurd, Zee harn det wal erooid, Zoo zee det woln, was glad verkeerd, Det kon toch jums zoo nooit. 'n Gezichte net of ze weelt zeg'n, Haj doar neet an edach, Wiej wal, mear doarvuur hebt dee leu, De wiehaejd ook in pach. Kiek disse leu dee zeent volmaakt, Dee doot nooit wat verkeerd, Mear aj z'op 'n keeper goat beskouwn, Hebt z'ook nooit wat presteerd. Het oole sprekwoord blik nog woar, 'k Bedool', of weet isj 't al, De beste stuerleu dee stoat toch Ook non nog aajt op 'n wal. J. ROZENDOM, RIJSSEN, De schrijver van de artikelenreeks „Rijs sen buiten de wallen" is momentcel ernstig ziek, zodat U voorlopig geen bijdragen van hem kunt verwachten. Vanaf deze plaats wen sen wij de heer Van Coeverden een spoedig herstel toe. Redactie Weekblad voor Rijssen. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys te Rijssen, tel. 2487. 29 augustus Ledenvergadering Eerste Rijs- sense Kanarievereniging café 'n Hook 6 uur 29 augustus Speurtocht speeltuinvereniging „Irene" Speeltuin Vennekesgaarden. 18 september Volksuniversiteit J. P. Strij- bos over Nieuw Zeeland Jeruel 8 uur. 23 tot en rriet 26 september Rijlito III Euro paplein. 23 oktober Volksuniversiteit Drs. De Lange van de Rekkense Inrichtingen over „De nozems en de hedendaagse santekraam" Jeruel 8 uur. 20 november Volksuniversiteit Jan Kamperman Olst met „Kunde der Kosmos" Jeruel 8 uur. 4 en 5 december Vogeltentoonstelling Eerste Rijssense Kanarievereniging Café De Bak ker. 18 en 19 december Vogeltentoonstelling „Zanglust" café De Bakker. 15 januari 1965 Volksuniversiteit Shell Neder land film „Van plankton tot plastic" Je ruel 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling algemene Zaken, kamer 7 (boven. NED HERV. GEMEENTE. GROTE KERK: 9.00 uur en 10.45 uur ds. J. Vos. 19.00 uur. ds. W. van Tuyl. WESTERKERK: 9.30 uur ds. W. van Tuyl. 15.00 uur. Ds. A. Kool (H.D.). NOORDERKERK: 9.30 uur: 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst. GEREFORMEERDE KERK: BOOMKAMP: 9.30 uur. en 15.00 uur. Ds. Smeenk van Almelo. GER. GEMEENTE IN NED. ESKERK: 9.30 uur en 19.00 uur. Ds. Aan- geenbrug. 14.30 uur leesdienst. OUD GER. GEMEENTE. BEVERVOORDE: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Vosman, 14.30 uur leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK: 9.30 uur en 15.00 uur lees dienst

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1