Wethouder Scholman legde eed at in uniform Heren Scholman en Hodes 25 jaar raadslid In enkele jaren: 400 woningen en winkelcentrum Het was wai slim LAFFE DAAD OPROEP Vlotte bebouwing Plan Zuid Puzzelrit R.M.C. 's Avonds terug Raad op non-actief Wethouder Woningnood „Van de zölfde petieje" I Almelosche Coöperatieve Melkinrichting WA ,A C 0' Woningbouw Onderwijs Wie voeli er voor om de leegkomende plaatsen te bezetten Confectiefabriek Heka Sport Goede geer+ Extra contingent „DE EENDRACHT" VERGADERDE Zonder aanleiding Kind brak beide armen Met auto tegen boom Bromfietser maakte een ernstige val AGENDA Vrijdag 21 augustus 1964 42e jaargang no. 34 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting vraagt goede beloning 5-daagse werkweek ('s woensdags vrij) dienstkleding vrij premievrij pensioen Wanneer u schriftelijk wilt solliciteren, verzoeken wij u uw brief in te zenden aan ons kantoor Wondestraat 3, Almelo. Als u mondeling ingelicht wilt worden, is dit ook mo gelijk aan ons kantoor, of elders na gemaakte afspraak. VOOR Op 4 september a.s. hopen wethouder J. A. Scholman en de heer A. J. Hodes een bijzon der jubileum te vieren. Voor beide Rijssena- ren is het dan 25 jaar geleden, dat zij werden beëdigd als lid van de gemeenteraad. Zowel de heer Scholman als de heer Hodes zijn sindsdien onafgebroken raadslid geble ven, een bewijs, dat de partij, die zij verte genwoordigen (de heer Scholman de Atnti Rev. Partij, de heer Hodes de KVP) en de kiezers hiervan een groot vertrouwen in hen hebben gesteld. Het was in de septemberdagen van 1939 een gespannen tijd; wethouder Scholman was gemobiliseerd als korporaal seiner te Eist. De eerste poging, die de heer Scholman bij zijn commandant deed om voor de beëdiging als lid van de raad van Rijssen extra verlof te bekomen mislukte. „We moe ten aan andere dingen denken, het is mo bilisatie" zo kreeg de heer Scholman tot be scheid van een hoge officier. Deze had echter geen rekening gehouden met een legerorder, die bepaalde, dat mili tairen, die als raadslid beëdigd moesten wor den, extra verlof kon worden gegeven. En zo vertrok korporaal Scholman, wat ja loers nagekeken, door zijn collega's naar Rijssen, om beëdigd te worden als lid van de i-aad, welk lidmaatschap een belangrijk deel van zijn leven zou worden. Hij vertrok dinsdagmorgens uit Ede, met de opdracht nog diezelfde avond op zijn post terug te zijn. En zo had korporaal Scholman nog net voldoende tijd, om gekleed in militair uniform de eed af te leggen alvorens tot raadslid te worden geïnstalleerd. De heer Scholman deed zijn intrede in de Rijssense raad tegelijk met de heer Arn. J. Hodes. De spannende onzekere en economisch ge zien minder gunstige tijden, waren oorzaak, dat. zij aan hun eerste vergaderingen weinig spectaculaire herinneringen hebben. Er ge beurde niet veel, er was geen geld, en ook de interesse zowel van de burgers als van de overheid waren meer gericht op de hoop, dat er geen oorlog uit zou breken als op het nemen van initiatieven. Toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940 en ons land door de Duitsers werd bezet, was een gemeenteraad natuurlijk ernstig in zijn werk zaamheden gehandicapt. Noch de heer Hodes, noch de heer Scholman hebben bijzondere her inneringen aan die tijd, omdat de raad en het college van b en w weinig mogelijkheden hadden. In 1941 werd de raad weliswaar niet opgehe ven maar wel op non actief gesteld, de Duit sers stelden op vergaderingen van gemeen teraden geen prijs. Verordeningen, bevelen en maatregelen kon de commissaris voor de Nederlandse gebieden in zijn eentje wel ne men en uitvaardigen. Na de oorlog, in september 1945 werd een z.g. noodraad ingesteld. Deze noodraad werd niet op normale wijze gekozen, maar door z.g. kiesmannen uit alle politieke partijen werd een advies uitgebracht. Het feit, dat )de- ze kiesmannen trachtten zoveel mogelijk de samenstelling van de raad terug te brengen tot het „vooroorlogse" college bracht zowel de heer Hodes als de heer Scholman terug in de raad. De noodraad was een tijdelijke affaire. In mei 1946 werden er normale gemeente raadsverkiezingen gehouden, en ook nu wer den zowel de heer Hodes als de heer Schol man tot raadslid gekozen. Tot wethouders werden gekozen de heren G. J. v. d. Stouw (SGP) en Nieuwenhuis (AR). Toen de heer Nieuwenhuis vanwege zijn be noeming tot vakbondsbestuurder- het ambt van wethouder niet langer mocht uitoefenen, werd op 25 september 1947 de heer J. A. Scholman gekozen tot wethouder. Tot nu toe is de heer Scholman dat onafgebroken geble ven. Na de oorlog is er (niemand zal dat willen en kunnen loochenen) veel tot stand gekomen in Rijssen. Daaraan hebben de heren Scholman en Hodes vele herinneringen. Beiden zouden daar over uren kunnen vertellen, omdat het raads lidmaatschap, resp. wethouderschap een deel van hun leven is geworden. Vastgesteld kan worden dat de jubilerende raadsleden beiden met grote toewijding hun krachten hebben willen inzetten voor de ge meenschap. Hoewel, dat blijkt in gesprekken met zowel de heer Scholman als de heer Hodes, het raadslidmaatschap zijn grote voldoening gevende kanten heeft, hebben beiden ook er varen, dat het lang geen sinecure is, om recht lijnig, gewetensvol en volkomen eerlijk be slissingen te nemen, of voor of tegen bepaalde maatregelen te moeten stemmen. Wethouder Scholman zegt: Een van de gro te noden waarmee de gemeente Rijssen na de oorlog te kampen heeft gehad, en dat zij in mindere mate nog wel heeft, was de ontstellen de woningnood. (Als wethouder van sociale zaken, was de toewijzing van de woningen in handen van de heer Scholman, tot een aantal jaren gele den, toen het college van b en w dit ge zamenlijk ging behartigen"). Op een van de zittingsuren kwam eens een jongeman bij me, die zei, „mien moo hef ezeg, da'j miej dee wonning mossen toowie- zen, want viej zeet van dezölfde petieje as iej". Dat kan wel zijn, aldus de heer Scholman toen, maar hij maakte de jongeman duide lijk, dat hij niet voor de woning in aanmer- ARN. J. HODES (K.V.P.) king kwam met het gevolg, dat de hele fami lie ontstemd was, over het beleid van de heer Scholman. Later herinnert de heer Scholman zich, kwam dezelfde jongeman bij me, om te vertellen, dat hij inzag, dat de toentertijd gedane eis, van hem onbillijk was, en dat de wethou der onpartijdig was geweest. Dat, aldus de heer Scholman, heeft me toch voldoening gege ven. Met het weer op gang brengen van de wo ningbouw, is voor het gemeentebestuur van Rijssen na de oorlog een grote noodzaak ge weest. Dat men daarin met veel moeilijkhe den heeft moeten kampen, „och" aldus wethou der Scholman „dat weet iedereen". Hoe staat het momenteel met de woning nood vroegen wij de wethouder Scholman: Na tuurlijk aldus zijn antwoord, is deze lang niet zo groot meer als de eerste jaren na de oorlog, hoewel wij het moment waarop kan worden gezegd, dat deze is opgeheven nog niet in het verschiet zien. In dit verband hield de heer Scholman re kening met de z.g. geboortegolf. Hierdoor kan geleidelijk weer een dieptepunt ontstaan, door dat vele verloofde paren graag een woning willen hebben, vooral omdat men (door de gunstiger omstandigheden) momenteel jon ger gaat trouwen, dan dat vroeger het geval was. Als wij u vragen, welke maatregelen er na de oorlog door de gemeente zijn genomen die volgens u voor de gemeenschap van groot belang zijn, waaraan denkt u dan in het bij— Advertentie WETHOUDER SCHOLMAN (A.R.) zonder, zo vroegen wij de heren Hodes en Scholman. Het was min of meer typisch, dat beiden wezen op de woningcomplexen, verrezen in het plan Vennekesgaarden en in het plan Lentfersstukken „terwijl nu een forse aan vang is gemaakt met de realisatie van plan Zuid". De heer Scholman wees in het bijzonder op de verbeteringen, die op „onderwijsge bied" tot stand zijn gekomen. Na de oorlog is de lagere technische school gebouwd, de Wilhelminaschool, de Landbouw- huishoudschool, de R.K. Uloschool, de Chr. BLO school, de 3e school, van de ger. gem. in Plan Zuid, terwijl praktisch alle scholen uitgebreid, resp. gemoderniseerd zijn. De samenvoeging van de r.k. Jongensschool met de R.K. meisjesschool is een feit gewor den, zij het, dat de uitbreiding van de jongens school tot één grote school zijn beslag nog niet heeft. Over aankoop van enkele panden, die deze uitbreiding m 'gelijk moeten maken worden echter onderhandelingen gevoerd. Voorts aldus weth. Scholman bestaan er plan nen in de Vennekesgaarden een 4e Chr. School (met de Bijbel) te bouwen. Ook de tot standkoming van een gemeente lijk gymnastieklokaal achten zowel de heer Hodes als de heer Scholman van* groot belang voor de lichamelijke ontwikkeling van de Rijssense jeugd. Natuurlijk zo stellen de heren Hodes en Scholman vast, is de bouw van het prachti ge zwembad de Koerbelt voor Rijssen van eminent belang geweest. Sinds 1954 is het college van b en w en de raad hiermee bezig geweest. Na overwinning van een reeks van moeilijkheden was het voor het dagelijks be- Advertentie Omdat verschillende meisjes zijn ge trouwd of nog gaan trouwen, hebben wij aanvulling nodig in bijna alle groe pen. Bij de Heka werkt men prettig en men verdient er goed. Men kan zich aanmelden dagelijks aan de fabriek of zo nodig bij iemand die reeds bij ons werkt. H. J. VAN HEEK stuur en de raad van Rijssen een groots mo ment toen de Koerbelt haar poorten kon ope nen. De tot standkoming van het sportvelden complex geeft de heren Scholman en Hodes eveneens grote voldoening. Zoals bekend is het eerste sportveld in gebruik genomen, en ge streefd wordt naar de ingebruikname van meer dere terreinen in 1965. Ook kan dan wellicht de windhondenrenbaan worden geopend. Als zij (op ons verzoek) een terugblik wier pen op al datgene wat na de oorlog, tijdens de zittingsperiode van beide jubilerende raads leden tot stand is gekomen in Rijssen, haast ten beiden zich te zeggen, dat niet de indruk moet worden gevestigd, dat door hun werk een of andere prestatie zou zijn geleverd. De raad is een team, waarin meningsver schillen bestaan, dat niettemin ten allen tijde poogt en pogen moet, die maatregelen te nemen, die voor de gemeenschap van belang zijn. De goede geest die er bestaat in de Rijs sense raad, is een bevestiging van de theorie, dat hoe verschillend de raadsleden ook geo riënteerd zijn, veel in overleg tot stand kan komen dat is in Rijssen met name sinds 1945 ook overduidelijk gebleken. Zowel de heer Hodes als de heer Scholman erkennen, dat zij het werk, dat zij hebben mogen doen in het belang van Rijssen, graag hebben ge daan, en vast staat, dat beide Rijssenaren kun nen terugzien op een periode waarin zij hun beste krachten hebben gegeven, en hun dien sten hebben verricht, zoals staat in het ambts gebed, dat de burgemeester voor iedere raads vergadering bidt, „tot heil van onze bevolking". Met het initiatief van de N.V. Levensmidde lenorganisatie v.h. de Kroon in samenwerking met ten Haves Groothandel te Raalte, krijgt de bebouwing van plan Zuid een spectacu lair aspect. Het ligt n.l. in de bedoeling op de van de gemeente te kopen grond (een voorstel van b en w aan de raad is reeds verzonden) een winkelcentrum te doen ver rijzen. Waarschijnlijk zal een grote zaak ingericht worden als supermarkt, terwijl een aantal winkels aan belangstellenden zullen worden doorverhuurd. Er zullen 2 blokken van 8 win kels worden gebouwd. De N.V. v.h. de Kroon en ten Haves Groot handel hebben soortgelijke plannen voor de plaatsen, Nijverdal, Almelo, Hengelo, Borne, Deventer er Kampen. Met de plannen is men reeds vergevorderd en van de zijde van de initiatiefnemers werd de hoop uitgesproken, dat men over ongeveer een half mar de bouw van het-winkelcentrum kan laten aanvangen. De bebouwing van plan Zuid verloopt tot dusver bijzonder vlot. Momenteel zijn in deze nieuwe Rijssense woonwijk 104 woningen in aanbouw. Door het vlotte verloop van het bouwtempo in Rijssen, komt men hier in aanmerking voor een extra contingent woningen, een van de maatregelen van minister Bogaers om de woningbouw te stimuleren. Het extra contingent bedraagt 35 woningen. Bovendien staat vast, dat het volgend jaar De Rijssense Motorclub organiseert voor woensdagavond a.s. een exira puzzelrit. Deze puzzelrit valt buiten het normale com petitieverband. In verband hiermede ontvangen de winnaars hun prijzen dit keer in natura. Als gewoonlijk is de start om 7 uur aan de veemarkt. een contingent van 60 woningen zal afkomen, met de mogelijkheid van nog een extra „toe wijzing". Binnen 2 jaar verrijzen er in plan Zuid dus ongeveer 200 woningen. De nieuwe woon wijk is ook zeer in trek voor particuliere bouwers. Nagenoeg alle bouwterreinen zijn reeds verkocht, terwijl ook van de zijde van enkele bouwmaatschappijen belangstelling is getoond. In enkele jaren tijd zullen er in plan Zuid dus zeker 400 woningen zijn gebouwd, d.w.z. het plan in de le fase. De verdere bebouwing in de 2e fase, is een kwestie van de (naaste) toekomst. De Rijssense Pluimvee- en konijnenfokkers vereniging „De Eendracht" hield haar maan delijkse ledenvergadering in het café ,,'n Hook" In zijn openingswoord kon de voorzitter, de heer J. Tij hof enige nieuwe leden welkom he ten. Verschillende zaken betreffende de te houden tentoonstelling op 20 en 21 novem ber werden besproken. De tentoonstellingsse cretaris, de heer E. Schuiterd deelde mede, dat reeds tal van toezeggingen waren ont vangen van ereprijzen waaronder fraaie be kers en medailles. Besloten werd, behoudens goedkeuring van b en w tijdens de tentoonstelling een ver loting te houden waarvan de opbrengst zal dienen tot het aanschaffen van een typemachi ne. De eren J. Tijhof H. ter Harmsel en G. Vos namen zitting in de verlotingscom missie. Om de verzendkosten zo laag moge lijk te houden zullen de dieren naar de di verse tentoonstellingen weer gezamenlijk wor den verzonden. De heren J. Tijhof, G. J. Slag man en Joh. Scheppink zullen zich hiermede belasten, als ook met het verzenden van de inschrijfformulieren. Het voorstel van het be stuur om op zaterdag 10 oktober a.s. gezamen lijk de jongdierententoonstelling van „Ornitho- philia" te bezoeken per autobus vond bij de leden groot bijval. Reeds nu kan men zich voor deze reis bij de bestuursleden opgeven. An woarken har Getjan nen hekel, Want ook al was hee good gezoond, Toch leup hee elke moand 'n poar daage Met een of aandre kwoale roond. Dan har Getjan het in de beene, Dan har hee van de rugge las, Hee prakkezeern al wier wat aanders Vuur hee van 't eene better was. Kortns har Getjan de rechterhaane Wier helemoale in de lapn. Hee har zin pools verstoekt, hee kon dr Ne dag of wat wier mooi met stapn. Hee mos op deensdag wier noar 'n dokter, Det zit wal good, zoo dach Getjan, Ik hoowe vaste disse wekke. Nog neet an 't woark, doar kuej op an. Merie, hej nog ne skoone lappe, Zoo kan ik neet noar 'n dokter goan, Merie verbuer opniej de haane, Zoo 't leek, har zee det meer edoan. Getjan stapn opgeruumd noar 'n dokter, 't Was ter neet drok, hee kon meteen Noar binn, ziezoo doar wa'k dan dokter, Goejn dag Getjan, loa mear ees zeen. Woer is 't er met, hej non nog zearte, Pas op, non klook wean, dach Getjan, 't Is nog neet helemoal wier better, Zoo 'n dokter keek um heel strak an. Ik meann dar iej de rechterhaane Verstoekt ham, of is min verstaand Wat in de warre, want iej hebt non De leenkre haane in 'r verbaand. Getjan wur rood, 't was woar, Merieje Har 'n leenkren in de lapn edoan, En vuur ne zeare rechterhaane Was hee noar 'n dokter hen egoan. 'k Hoof neet te zeg'n, det hee van 'n dokter An 't woark mos, joa en ook meteen, 't Zal miej beniejn wonear Getjan zik Wier biej zin dokter durf loatn zeen. J. ROZENDOM RIJSSEN. Er ontstond zaterdagavond in een Rijssens café een hele consternatie, toen de 20-jarige Rijssenaar J. H. T. zijn 19-jarige plaatsge noot G. N. zonder enige aanleiding met een mes in de borst stak. Op advies van dokter Oosthoek werd het slachtoffer vervoerd naar het Prinses Irene Ziekenhuis te Almelo, waar een operatieve ingreep noodzakelijk was. De dader T. werd in arrest gesteld. Het 13-jarige meisje B. Wessels viel maan dagmorgen, spelende in de speeltuin van het Volkspark zo ongelukkig uit een schommel, dat het kind haar beide armen brak. Zij werd overgebracht naar het Prinses Ire ne ziekenhuis te Almelo. Dinsdagavond reed mevrouw M. uit Eisen met haar auto in volle vaart tegen een boom nabij café Het Witte Hoes op de Markeloseweg. Zij liep een zware hersenschudding op en moest naar een ziekenhuis worden overge bracht. De 18-jarige J. W. vloog zaterdagavond met zijn bromfiets op de Holterweg nabij de Roba uit de bocht en liep door de val een zware hersenschudding op. Op advies van dokter Oosthoek werd hij naar het Prinses Irene ziekenhuis te Almelo ver voerd. 29 aug. Ledenvergadering Eerste Rijssense Kanarievereniging café 'n Hook, 6 uur. 29 aug. Speurtocht speeltuinver. „Irene". Speeltuin Vennekesgaarden. 18 sept. Volksuniversiteit J. P. Strijbos over Nieuw Zeeland, Jeruël, 8 uur. 23 t.m. 26 sept. Rijlito III, Europaplein. 23 okt. Volksuniversiteit Drs. de Lange van de Rekkense Inrichtingen over „De no zems en de hedendaagse santekraam", Jeruël, 8 uur. 20 nov. Volksuniversiteit Jan Kamperman 01st met „Krrnde der Kosmos", Jeruël 8 uur. 4 en 5 deer Vogeltentoonstelling Eerste Rijs sense Kanarievereniging, café de Bakker. 18 en 19 dec. Vogel tentoonstelling „Zand- lust", café de Bakker. 15 jan. '65 Volksuniversiteit Shell Nederland film „Van plankton tot plastic", Jeruël 8 uur. 25 aug. Clubkampioenschappen „De Mors" De Koerbelt. 27 aug. Clubkampioenschappen „De Mors" De Koerbelt. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1