RAAD RIJSSEN „Rijssen niet de prettigste plaats1 ADJ.v.d.VEGT MET PENSIOEN 1 Bromfietsen botsten Vuur n kuierdroad Spoorboom door kliefde auto Vrijdag 14 augustus 1964 42e jaargang no. 33 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Zodra nieuwe politiebureau klaar is, wordt systeem brandmeldingsdienst verbeterd. Als de Gemeente autoboxen bouwt, komen de auto's van de straat, aldus Ter Avest. Onteigeningsplan „Driehoek" voor Averesch moeilijk te verteren. Woilerink kiest van twee kwaden de minst kwade. Haase vindt f 22.50 voor 1 m 2 plaagstrook te hoog. Foutieve voorlichting Onteigeningsplan Pijnlijk Vinger in de pap Waarom? Riolering Holterweg Zwaar op de maag Ontstellend hoog TERAARDEBESTELLING FREEK LIGTENBERG BENOEMD Drie ernstig gewonden WEEKBLA VOOR De raad van Rijssen heeft vrijdagavond het presentiegeld gauw verdiend. In minder dan 1 uur, was de agenda afgewerkt, een agenda die kennelijk geen moeilijkheden op leverde. Opvallend was de verklaring van de heer J. Averesch (Vrije Boer) bij de behandeling van het voorstel van b en w tot definitieve vaststelling van het „Onteigeningsplan Drie hoek 1964". De heer Wolterink sneed bij het punt inge komen stukken betreffende het kwartaalrapport van de brandweercommandant het meldings systeem bij brand aan, evenals de heer Jans sen dat enige tijd geleden ook reeds gedaan had. Bij een brand in een hooiberg aan de Ligten- bergerdijk (donderdag) was het telefoonnum mer van het politiebureau enige minuten be zet, tengevolge waarvan de melding niet onmiddellijk kon worden doorgegeven. Het kan voorkomen, dat een gevaarlijke brand gemeld moet worden, waarbij minuten kostbaar zijn. De heer Wolterink vroeg of hierin geen verbetering kon worden aangebracht. De voorzitter (burgemeester Landweer) ant woordde, dat er over 4 a 5 maanden een nieuw politiebureau zal zijn. Voor dit soort dingen moet getracht worden maatregelen te nemen. Een ingekomen stuk van de heer Eijkel- boom, die van plan is autoboxen te bouwen en van een ambtenaar van de dienst gemeen tewerken een inlichting heeft gekregen, dat een bepaald deel van het terrein door de gemeente bestraat zou worden, was voor de heer Ter Avest aanleiding te zeggen, dat een dergelijk iets niet weer voor moest komen. Als een inlichting wordt gevraagd bij een gemeentelijke instantie moet deze inlichting juist zijn. Overigens was de heer Ter Avest hele maal geen voorstander van het verkopen van gemeentegrond voor het bouwen van auto boxen, dat kan de gemeente zelf beter in de hand houden, was sprekers mening. Het gevaar is aanwezig aldus de heer Ter Avest, dat als autoboxen door particulieren worden gebouwd, deze voor een ander doel bestemd worden als waarvoor toestemming is gegeven. Men kan een particulier moeilijk dwingen verlies te gaan lijden meende spreker, en als de boxen niet voor het stallen van auto's kunnen worden verhuurd, kunnen ze voor an dere doeleinden worden benut. Overwogen dient te worden aldus de heer Ter Avest, of de gemeente zelf autoboxen kan bouwen. Men bereikt er mee, dat de auto's „van de straat komen". Spreker besefte dat de vraag naar de behoefte door de gemeente slecht kan worden bepaald. Welnu, aldus de heer Ter Avest, mocht er verlies zijn, dan is dit eventueel voor de ge meente, vast staat, dat men kan zorgen, dat de boxen uitsluitend en alleen voor het stal len van auto's worden gebruikt. Ten aanzien van de inlichtingen, die de heer Eijkelboom op de dienst gemeentewer ken had ontvangen en die achteraf blijken onjuist te zijn, was de heer Ter Avest van mening, dat dit „sneu" is. Als burger moet men er op aankunnen bij een gemeentelijke instantie een juiste inlich ting te krijgen. Dat de heer Eijkelboom hier nu op terugkomt, kan ik mij aldus spreker „levendig" voorstellen. Gezorgd dient te worden, dat dit soort dingen niet weer voorkomt. Andere raadsleden hadden geen behoefte om over dit onderwerp te spre ken. Het voorstel van b en w tot definitieve vaststelling van het „Onteigeningsplan Drie hoek 1964" was voor de heer Averesch een moeilijk te verteren zaak. De eigenaren van de woningen en vooral die van het smids bedrijf (gebr. Struik) worden ernstig gedupeerd. Onteigening aldus de Keer Averesch moet mogelijk zijn, als er spoorwegen, kanalen, wegen e.d. moeten worden aangelegd, maar voor het doel wat Rijssen met deze driehoek heeft achtte de heer Aversch een soepele han delwijze noodzakelijk. Als in andere landen het eigendomsrecht van de mensen of volkeren wordt aangetast keuren we dat ernstig af, nu gaat de gemeente Rijssen dezelfde weg volgen. Ik verklaar me tegen dit voorstel aldus de heer Averesch (Vrije Boer). Dat standpunt van de heer Averesch vond de heer Ter Avest „vreemd". De vorige keer bij het voorlopige voorstel was de heer Ave- rech voor en nu bij de definitieve vaststelling is hij tegen. Ja dat kan wel aldus de heer Averesch, maar als ik alles goed naga, hier worden ou de mensen die daar geboren en getogen zijn verjaagd. Dat vind ik pijnlijk aldus spreker. En als de rechter de onteigening niet goed keurt, wat dan, zo vroeg de vertegenwoordi ger van de Rijssense Vrije Boeren zich af. Weth. Goosen: Dat wachten we af. Daar voor hebben we een onbevooroordeelde rech terlijke macht in Nederland. De heer Pluimers zag in de redenering van de heer Averesch „een grond van waar heid". Is er o.a. met de lieer Fuit wel voldoende onderhandeld? zo vroeg spreker. De voorzitter: er zijn eindeloze onderhan delingen gevoerd. Weth. Goosen: Ook na dit besluit blijven verdere onderhandelingen mo gelijk. De voorzitter: Zelfs tot 1 dag voor de uitspraak kunnen wij trachten tot over eenstemming te geraken. Het voorstel van b en w tot verhuur van enkele terreinen van het sportveldencomplex aan sportclub Rijssen ontlokte een korte maar vinnige discussie tussen de heer Wolterink (SGP) en de heer Pluimers (P.v.d.A.). De heer Wolterink bracht zijn (bekende) standpunt naar voren, dat hij van mening was, dat de gemeente geen taak heeft om de sport te bevorderen. Ik ben niet tegen dit voorstel aldus de heer Wolterink, hoewel ik er ook geen warme voor stander van ben. Desondanks zag ik graag, dat de gemeente een vinger in de pap blijft houden en dat wij enkele waarborgen krijgen, dat er geen sport zal worden bedreven op zondag. Dat is eigenaardig wat de heer Wolterink daar zegt, zo reageerde de heer Pluimers: Hij zegt n.l. dat de gemeente geen taak heeft voor de bevordering van de sport, maar hij wil wel waarborgen hebben en medezeg genschap. En waarom moet de gemeente dan wet ver makelijkheidsbelasting hebben voor sport die op zondag wordt bedreven? vroeg de heer Pluimers. Vermakelijkheidsbelasting heffen is niet aan de orde aldus de heer Wolterink. en wat mijn andere standpunt betreft in dit geval kies ik van twee kwaden de minst kwade. De heer Ter Avest vroeg zich af, of sport club Rijssen wel behoefte heeft aan 3 vel den. Wethouder Scholman antwoordde, dat de verhuur 2 velden betreft 'n speel- en 'n oefen- veld. Spreker vestigde er de nadruk op, dat dit slechts een voorlopige regeling betreft. Wellicht is het juister aldus spreker dat dit terrein, dicht bij de Arend Baanstraat gelegen, in de toekomst aan Excelsior ver huurd wordt. De verhuur geldt slechts 1 jaar of meer bij wijze van proef. Er kan door Sportclub Rijssen geen recht voor de toekomst aan worden ontleend. Sportclub Rijssen betaalt in deze voorlopi ge regeling 100 per terrein vermeerderd met 5 pet van de recette. (In een raadsstuk abusievelijk vermeld f 100.- verminderd met 5 pet van de recette). Betreffende het voorstel van b en w een krediet beschikbaar te stellen voor riolering van de Holterstraatweg. achtte de heer Ave resch de kosten van het gemaal zeer hoog. Spr. vroeg: Kan het rioolwater nu afvloei en tot het eindpunt? Volgens hem was een verkeerde gedachtengang gevolgd. Wat kon er nu allemaal in het bestaande riool bij. Zijn we met deze maatregelen klaar? Weth. Goosen antwoordde, dat „verdere voorzieningen", niet waren inbegrepen en de heer Haase stelde vast, dat er toch een vergroting van het bestaande riool moet ko men. De heer Ter Avest maakte schijnbaar spe ciaal voor de heer Averesch duidelijk, dat er weinig water bij komt in het bestaande riool. Er is alleen een verwijding nodig. Dat de toestand moet veranderen staat vast. Vooral bij stortbuien ontstaan er o.a. in de Tabaks- gaarden moeilijkheden. De raad ging met het voorstel van b en w akkoord. Het voorstel van b en w tot het verkopen van een strook grond aap de Wierdensestraat (na bij de Landbouwhuïshoudschool) voor 22,50 per m2 lag enkele raadsleden zwaar op de maag, althans de prijs. Het door de heer Jorissen benodigde stuk grond, is een z.g. „plaagstrook". Bij het aan leggen van de straat naar de Huishoudschool, wensten de eigenaren van enkele percelen geen aanlegbelasting te betalen, hetgeen zij konden voorkomen, door een strook aan de gemeente te verkopen. Indien deze percelen als bouwterrein worden verkocht, kan de koper niet eerder het terrein als zodanig be nutten eer hij dezestrook van de gemeente heeft gekocht. Door deze maatregel is de ge meente verzekerd, dat de aanlegbelasting vroeg of laat toch de gemeentepot komt. Wat vooral de hc - .Hrv.se bezwaarde was de prijs van de „plaagstrook". Niet minder dan 22.50 per m2 moet de heer Jorissen betalen. Is dit wel consequent aldus de heer Haase. Enkele jaren gelden hebben anderen voor de plaagstrook 1.- plus aanlegbelasting be taald. We moeten niet zeggen: Er is verschil er, ligt nu een weg en toen nog niet, de aanleg van de weg was indertijd ook verzekerd. Dat laatste was desondanks een motief van weth. Goosen. Bovendien aldus de wethou der moeten we vaststellen, dat de prijzen omhoog zijn gegaan. De heer Jorissen heeft zelf aangeboden de strook te willen kopen voor dezelfde prijs als het achterliggende terrein. De heer Haase: Dan kom ik tot de conclusie, dat 1 ha. grond in deze buurt momenteel 225.000 kost. Dat is toch wel ontstellend hoog aldus de heer Haase. De heer Wolterink was „het roerend" met de heer Haase eens. Zakelijk geredeneerd zal een en ander wel kloppen, vooral als de koper zelf heeft aangeboden de (hoge) prijs te beta len. De heer Wolterink vond het echter „mo reel onjuist". Weth. Goosen: Wij moeten enkele zaken los De 30jarige bromfietser W. S. uit Rijssen kwam met zijn bromfiets op de Holterstraat weg te vallen. Evenlater naderde eveneens uit de richting Holten de 17-jarige bromfietser G. K. uit Rijssen. K. probeerde de niet hele maal bij kennis zijnde S. te ontwijken, maar raakte met de trapper het hoofd van S. met het gevolg, dat hij tegen een boom botste. Er was alleen materiële schade. Bij nader onderzoek bleek W. S. niet hele maal nuchter te zijn. Naar hij verklaarde, was hij bij het inhalen door een vrachtwagen ui terst rechts gaan rijden en daardoor tegen een opstaande rand aangereden. Dinsdagmiddag had op de begraafplaats 't Lenfert de teraardebestelling plaats van de 19-jarige Freek Ligtenberg, die vorige week na een kort ziekbed overleed. Ds. J. v. Haaren voorganger van de geref. gemeente (Noor- derkerk) leidde de rouwdienst in het speel tuingebouw Margriet. De afd. van Dikkers en Co. NV te Hengelo, waar Freek als mo delmaker heeft gewerkt was vertegenwoor digd door chefs, bazen en collega's. Zoals we eerder meldden, had Freek dit jaar de eer ste prijs gewonnen op een beroepenmanifes- tatie te Utrecht. Hij was dardoor, met nog enkele jongeren uitgekozen om als modelma ker Nederland te vertegenwoordigen op een beroepenmanifestatie begin van deze maand in Lissabon. De heer W. Eijzinga, wachtmeester le klas der rijkspolitie alhier is met ingang van 1 sep tember benoemd tot opperwachtmeester te Rekken. Tot opperwachtmeester der rijkspolitie bij de groep Rijssen werd benoemd de heer R. G. van Echten te Varsseveld. Bearnd Jan den har non telefoon, 't Har lange doert, det 's woar, Mear non was hee dan an eslütn, Hee har 't non vuur mekoar. Hee veuln zik non ne heele Piet, Was gruets det ze um non Kon opbeln en det hee non ook Nen aandem opbeln kon. Merieje har dr neet met op, Ik kan oe wal veteln Zear zee, aj iej dr ees neet zeent, Ik loa ze rusteg beln. Meriej woer ziej toch bange vuur, Nee earlke 't kan gin kwoad, Of iej non zoo met eene sprekt, Of daj det doot duur 'n droad. Merieje zear gin joa noch nee, Och meestied was Beamd Jan Zelf toch in 't hoes, dus dan num hee De telefoon wal an. Mear 'n moandagmoarn, Bearnd Jan was krek Eawn weg, o leeve tied, Doar gung opees de telefoon, Zee was de kluts glad kwiet. Woch eawn, skreewn zee veraldereerd, Ik komme zoo meteen, Ik hebbe geen gin' skoetert vuur, Zoo kan 'k miej neet loatn zeen. Rap nen skoon skoetert vuur edoan En gaauwn kamm duur 't hoar Woch, ook dee smearge klocanpe oet, Ziezoo, Meriej was klaor. Ze num met skrik den hoom dr of, Doar kluenk 't hier met Bearnd Jan. Woer met, met wee, wat non Meriej, Kuej det neet huern, oewn man. Wat, heel kort of, zin iej 't Bearnd Jan, Meriej begun te bekng, A'k dat eweetn har, ha'k miej neet Zoo mooi hoown an te trekng. J. ROZENDOM, RIJSSEN, Adjudant D. van der Vegt groepscomman dant van de Rijkspolitie te Rijssen gaat de politiedienst op 1 september met pensioen verlaten, na 34 jaar bij de politie werkzaam te zijn geweest. Deze politieman in hart en 'IMIi'IHIIIIIilül.ll"! 'I ülllllül IUIT!i:!l!a!lll!flllllll[ll!ltllllllli;ilt!ll!|l van elkaar zien. Als de gemeente dit terrein had moeten hebben, hadden wij ook een hoge prijs moeten betalen. De heer Haase: Wij mogen de gemeente niet tekort doen. Desondanks moeten wij er vanuit gaan, dat de gemeente geen zakelijk bedrijf is. Uiteindelijk is de strook niet eens bouwter rein, maar z.g. maagdelijke grond. Het hef fen van een aanlegbelasting is voldoende. Weth. Goosen was van mening, dat de strook in combinatie met het achterliggende terrein wel bouwterrein is. De heer Smeijers wilde rekening houden met het steeds duurder wor den van bouwterreinen. Dat begreep de heer Haase wel: Maar een opvoering van ƒ1.- ,per m2 tot 22.50 per m2. vond de heer Haase te rigoureus. Overigens ging de raad met alle voorstellen van b en w akkoord. WÈ>: .mMÊÊM Op de Holterstraatwag bij wachtpost 12 zijn dinsdagmorgen om tien min. over zeven drie personen uit Deventer ernstig gewond geraakt. Het waren de heren D. Heskens sr. W. Binders en D. Heskens jr. Een vierde in zittende de 17-jarige H. v. d. Berg uit Holten, werd licht gewond. Zij kwamen met de auto uit de richting Holten, op het moment dat de bomen van de overweg neergingen Door de grote snelheid waarmede de heer H. de auto bestuurde kon deze niet meer tijdig stoppen. Slingerend be landde de wagen onder de vallende spoor boom. die de auto doorboorde. Op een me ter afstand van de rails kwam de auto tot stilstand. De heren Heskens sr. en jr. en de heer Binders werden overgebracht naar het r. k. ziekenhuis te Deventer De heer Van de Berg kon naar huis terugkeren. Van de auto bleef alleen een wrak over. Ook de spoor boom werd geheel vernield. nieren „als ik morgen weer moest kiezen, ging ik weer bij de politie") werd te Ommen geboren. Na enkele jaren echter vertrok het gezin Van de Vegt naar Enschede, waar adju dant Van de Vegt zijn jeugd verder heeft door gebracht. Voor hij op 4 aug. 1924 de wapenrok aan trok was hij op kantoor werkzaam („het was net of iedere middag om 4 uur de muren op me neervielen"). Tegen de zin van zijn grootvader in, die niets van een baan bij de politie moest weten, kwam hij, nadat hij als wachtmeester bij de bereden brigade v.h. 8e regiment der Veldar tillerie was afgezwaaid bij de opleiding voor marechaussee bij het depot Apeldoorn. Op 1 april 1926 volgde zijn eerste aanstel ling bij de brigade te Goor. Liefst 19 stand plaatsen zijn op deze eerste aanstelling ge volgd. Steeds heb ik er naar gestreefd ande ren te helpen, ongeacht rang of stand of godsdienst, aldus adjudant Van der Vegt, die bij geen enkele partij of genootschap is aangesloten. Onaangename herinneringen heeft hij aan het jaar 1934, toen hij ook werd ingezet om de communistenrel te Amsterdam neer te slaan. Toen de oorlog in 1940 uitbrak was hij vervangend brigade-commandant te Den Hel der, van de Staatspolitie, zoals de mare chaussee in de oorlog heette. In de oorlogsja ren zwierf hij van het ene detachement naar het andere. In Haarlem was hij naast com mandant rij instructeur van 100 man. Twee keer werd hij gearresteerd door de Duitsers, vrdacht van illegaliteit. Tenslotte werd het esquadron over diverse plaatsen verspreid. Commandant Van der Vegt kwam aanvankelijk in een Trappisten klooster in N Brabant terecht. Daarna volgde zijn aanstelling tot groeps commandant te Blaricum. Hier en later in Anna Paulownapolder nam hij actief aan het verzet deel. Zo was hij o.m. hoofd van de inlichtingendienst der B.S. Door toeval wist hij met een kameraad uit de handen van de Duitsers te blijven, toen zijn groep verraden was Dertien leden van zijn groep werden gefusilleerd. In de werkkamer van adjudant Van der Vegt hangt een lijst met foto's van deze verzetsgroep evenals een oorkonde, waar uit zijn lidmaatschap van de B.S. blijkt. In de oorlogsjaren is hij steeds gescheiden geweest van zijn gezin, dat in Wormerveer woonde. In 1946 volgde zijn aanstelling tot commandant aldaar. Na Beek en Lienden (Betuwe) werd hij op 1 mei 1955 benoemd tot groepsadjudant te Rijssen. Ik ben blij aldus adjudant Van der Vegt hier goede dingen te hebben kunnen doen, ofschoon Rijssen niet de prettigste plaats was, waar ik werkzaam ben geweest. Na zijn pensioen is hij van plan in Rijssen te blijven wonen. Wel is hij voornemens een halfjaarlijkse reis te maken naar Zuid Afrika om zijn broer te bezoeken, die in Oranje Vrijstaat woont.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1