Harm Smit (Groningen) grote triomfator in Ronde van Rijssen c In Rij ssen afdeling van vrije melkleveranciers Stil verdreet Geref. Gemeente krijgt 2e predikant 4e orgelbespeling In 1761 werd fonds orgel in de gevormd voor een Grote Kerk Uit verset tegen Landbouwschap AFSLUITING STRATEN OP MARKTDAGEN Onteigening percelen „Driehoek" ERNSTIGE VAL Zondagsdienst dierenartsen Oriënteringsrit Naar concours liippique AGENDA PREDIKBEURTEN Vrijdag 24 juli 1964 42e jaargang no. 30 De abonnementsprijs dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postfkzj'iffiees f 1.95 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting i r Ass!;: s De grote triomfator van de Ronde van Rijssen (door het wielercomité Rijssen georganiseerd op een parcours in plan Zuid) werd Harm Smit uit Groningen, welke sterke renner dit seizoen al meer van zich heeft doen spreken (o.a. Olympia's Tour door Nederland). Dat Harm Smit in uit stekende vorm verkeerde werd al gauw duidelijk. Al zijn rivalen, moesten het afleggen tegen het stugge geweld van Smit, die na 38 ronden 'n gehele ronde voorsprong wist te nemen op het peloton. De fraaie bos bloemen, die de winnaar uit handen van Willemien ten Hove uit Nijverdal mocht ontvangen, deden hem zichtbaar de vermoeienis van de zware race vergeten. Het publiek (naar schatting 2500 man) was gul met applaus en toejuichingen voor d-^ dappere Smit, die een zeer ver diende 2ege had veroverd. Levendig „Vuurwerk" Eén ronde voor Uitslag VOOR RUSSEN Reeds na 10 ronden bleek duidelijk, dat deze ronde bij lange na niet licht was, zoals tal van renners aanvankelijk dachten. Met name de lichte klimmingen vormden een ge duchte handicap. Na de eerste demarrages kwamen dan ook tal van renners achterop. Er ontstond een kopgroep je met de vol gende renners: Jan Boode (Nijverdal), Wim Derkink en Fred Niemeijer, Hengelo, Hennie Groen, Steenwijk, Henk Benjamins, Holland- scheveld, Luc. Huizebosch, Beilen, Anne Ko ster, Leeuwarden, Henk Hoestra, Ureterp en Harm Smit. Na één van de talrijke aantrekkelijke pre miesprints, die dankzij de plaatselijke mid denstand mogelijk waren gemaakt, probeer den Anne Koster en Theo Oudshoorn aan de haal te gaan. Smit en Hoekstra reageerden onmiddellijk evenals de plaatselijke favoiiet Jan Boode die weer een goede wedstrijd fietste. In de achterhoede zagen we renners als de Engelsen Jack Anderson, Vic Rowe en Mick Duffy met moeilijkheden. Ook zij hadden last van het heuvelachtige parcours evenals Gijs Oudshoorn, die dit voorjaar de Ronde van Twente won, doch nu aanmerkelijk ach teruit was gegaan wat zijn vorm betreft. We noteerden ook pechvogels, zoals Roel Hendriks, Henk Tappel, Bennie Groen en Henk Eikelboom. Bepaald succesvol begon ook de Friese crack Tijmen Groen, de nieuwelingenkami- pioen van Nederland 1964, die in Rijssen de buteerde als amateur, niet. Tijmen, die voor de wedstrijd door wielercommentator Dick van Berkum, die weer goed op dreef was, werd gehuldigd in verband met het behaalde kampioenschap, had een onwillige derailleur. De koers bleef levendig mede dankzij de talrijke premiesprints. Met name renners als de Friezen Anne Koster en Henk Hoekstra onderscheidden zich hierbij evenals Jan Boo de en Harm Smit. Een klassementsrace werd ook gewonnen door Harm Smit met op de tweede plaats Luc Huizebosch uit Beilen en als derde Henk Ben jamins uit Hollandscheveld. Pas hierna begon het „vuurwerk". Harm Smit ging toen goed op de pedalen staan, een zwaar verzet draaiend. Smit was niet meer te houden Toen na enkele ronden de „kruitdamp" was opgetrokken was de schade zeer groot. We noteerden in de gehele wed strijd nog maar 20 van de 50 van start ge- gane renners Vanuit het peloton reageerde men echter goed. Met name Gerrit v.d. Berg, die we één van de beste wedstrijden van dit seizoen zagen fietsen, verzette veel werk, tot grote vreugde van het Rijssense publiek, waaron der zich uiteraard veel wielersportliefhebbers uit andere delen van Twente bevonden. Zeker 4000 toeschouwers omzoomden het knusse par cours Toen er nog veertig ronden te rijden waren had Harm Smit een halve ronde voorsprong op het peloton, voorzover er nog sprake was van een peloton. Vast stond op dat moment, dat de fel op winst beluste Harm Smit goede kansen maakte op de eindzege. We zagen, en met ons de insiders ook, dat teamgenotei van de RIH-Fongers, zoals Henk Hoekstra, Jan Koster en Wiebe Boonstra, zorgvuldig de zaak controleerden toen Smit aan de haal was Renners als Jan Boode en Jurrie Dokter hadden geen schijn van kans om door de ma zen heen te glippen omdat zij te weinig steun hadden van eigen clubgenoten. Spoedig kwam Harm Smit een ronde voor, hetgeen hem een fikse premie opleverde. Het was nu alleen maar oppassen voor Smit, De Groninger verkeerde deze avond in grootse vorm en toonde aan, dat hij ook zon der de „combine" met de RIH-Fongers-ren- ners zeker een kans hebber was geweest want toen de laatste premiesprint werd aan gekondigd fietste Smit meteen door met in zijn kielzog de attente Jan Brink uit Lutje broek, die geselecteerd is voor de Ronde van Polen. Brink had het goede wiel te pakken Op deze wijze slaagde, hij er in een prach tige tweede plaats te bemachtigen iteit in het peloton die laatste ronde Er ontstond meer acti want een ieder wilde i positie kiezen voor de eindsprint. Nadat Smit en Brink ishten zag het pu* bliek een prachtige eindsprint. De uitslag werd als volgt: I H Smit Groningen 80 km in 1.55.10; 2 J Brink Lutjebroek, 3 A Koster Leeuwarden, 4 F Niemeijer Hengelo 5 J Boode Nijverdal, 6 J Dokter, Enschede, 7 Th. Oudshoorn Vinkeveen, 8 H Hoekstra, Ureterp, 9 K Niemeijer Hengelo, 10 W Derkink Hengelo, II H Benjamins Hollandscheveld. 12 J Koster Hoogeveen, 13 P Bregman Benthuizen, 14 L Huizebosch Beilen, 15 W Boonstra Opende (Gr.), 16 G. v. d. Berg, Rijssen, 17 D Middel- veld Hoogeveen. De organisatie van deze eerste Intern. Ronde van Rijssen was in handen van het wieler comité „Rijssen", die in nauwe samenwer king met de plaatselijke VVV dit wielerfestijn op touw heeft gezet. Een talrijk publiek heeft op het ideale overzichtelijke parcours wieler sport van de bovenste plank kunnen zien Onder grote belangstelling werd in café wed. Kamphuis een vergadering gehouden, die ten doel had een vereniging van vrije melkleveranciers op te richten, welke onder leiding stond van de heer Averesch, voorz. BVL afd. Rijssen. In zijn openingswoord richtte hij zich tot de talrijke aanwezigen aldus: Heeft het Landbouwschap in het verleden boeren laten gevangen zetten boerderijen in beslag genomen, beslag laten leggen op melk- geld, niets heeft het verzet tegen het L. S. kunnen breken. Thans is het L.S. overgegaan tot het be slag leggen op melktoeslag, hetgeen de boeren tot het uiterste dwingt. Bij het deurwaardersexploit is een verkla ring gevoegd, door ondertekening waarvan het L.S. wordt gemachtigd, de achterstallige heffing van de melktoeslag af te houden. Zij die de ze machtiging nu tekenen, geven daarmee een jarenlang verzet tegen het L.S. prijs. Zij die niet tekenen wordt de toeslag (ruim 4 cent per liter) over alle te leve ren melk gedurende lange termijn ingehou den, totdat de rechter daarin uitspraak heeft gedaan. De dwang tot tekenen, die door het L. Schap wordt opgelegd hoort in 'n democra tisch Nederland niet thuis. Hiermede hoopt het L.S. het uiterste verzet te breken, omdat het voor vele boeren betekent: tekenen of onder gaan We zijn hier dan ook samengekomen om alle ons ten dienste staande middelen toe te passen en het L.S. tot de orde te roepen, aldus de heer Averesch. Daarna zei de heer Sinnema: „Mij is inge houden ruim f 1000 en dit zal nog wel niet het einde zijn. Dit is absoluut niet vol te houden en maakt de boeren onverschillig. Van enkele personen in de zaal was 300 tot f 700 ingehouden. Het werd roerig in de zaal en de aanwezigen moesten enkele malen tot de orde worden geroepen. Om enig inzicht te krijgen in de werking van een vrije melkleverantie, waren 2 be stuursleden van de vereniging van Vrije melk veehouders (Sallaid) gevestigd te Hardenberg aanwezig. De heer Gernts zei, dat de vereniging Salland thans 400 leden telt. De Vereniging levert de melk, laar waar de belangen van de leveranciers h:t best gediend worden. Wij zijn op de goede weg en kunnen aldus de heer Geurts u allen aanbevelen, ons te vol gen op de weg raar de Vrijheid. De heer Stroe-e van Hardenberg lichtte aldus nog eens uitvoerig toe en verschillende vragen werden dotr hem afdoende beantwoord Reeds enkele jaren bestond bij de Ger. Ga- meen te (Noorderkerk) de behoefte aan een tweede predikant. Maandagmiddag ontving de kerkeraad het voor haar verheugende nieuws dat theolog. kandidaat A. Bregman uit Benthuizen (bij Leiden) het op hem uitgebrachte beroep had aangenomen. De heer Bregman die 49 jaar is, zal eind september of begin oktober in de Noorder kerk als predikant bevestigd worden. De kerkeraad der Geref. Gemeente is mo menteel bezig met het zoeken naar een wo ning voor dominee Bregman. Er bestaan plannen om in Plan Zuid een tweede kerk te bouwen, waarnaast dan tevens de nieuwe pastorie zal verrijzen. Tot zolang zal dominee Bregman echter elders onderdak verschaft moeten worden. In de Ned. herv. Westerkerk te Rijssen op woensdag 29 juli a.s. 20.00 uur Organist: Dirk Jansz Zwart uit Rotterdam. PROGRAMMA. 1. Fantasie - Toccatine over Psalm 33:1 Jan Zwart. 2. Giga J. B. Loeilet 3. Preludium en Fuga in e moll Joh. Seb. Bach. 4. Allegretto (Uit Sonate IV) Mendelssohn - Bartholdy. 5. Toccata A. Renaud. 6 Piere et Berceuse A. Guilmant. 7. Variaties en Fuga over een oud Nederlands lied Jacob Bijster. 8. Musijck over de voijsen der Psalmen Da vids Jan Zwart. a) Bewerking over Psalm 42. 2) Voorspel en Koraal over Psalm 68. Aan de afsluiting van straten op maandag morgen tijdens de markturen liggen geen of onvoldoende besluiten ingevolge het wegen verkeersreglement ten grondslag. Op marktdagen zijn voor het verkeer ge sloten: a. Het Schild en de Elsenerstraat tot Bouw- straat; b. Het gedeelte van de Kerkstraat tussen Schild en Rozengaarde; c. Het gedeelte Kerkstraat tussen Rozengaar de en Graaf Ottostraat; d. De Emmastraat van Rozengaarde tot Ha gen in beide richtingen, van Hagen tot Oran jestraat in de richting Hagen, dit laatste om afvoer van varkens tijdens de markt mo gelijk te maken. B en w stellen de raad voor om deze stra ten op maandag, marktdag zijnde, te sluiten voor alle verkeer in beide richtingen van 7.30 tot 14.00 uur. Bij ons voorstel d.d. 21 april 1964 stelden wij U voor om enige percelen, gelegen in de driehoek Kerkstraat - Rozengaarde - Elsener straat in onteigening te brengen en dit voor lopig goed te keuren. U besloot overeenkom stig ons voorstel in uw vergadering van 20 mei 1964, aldus b en w aan de raad. Dit besluit is ter openbare kennis gebracht door middel van een advertentie in het Week blad voor Rijssen d.d. 29 mei 1964, het Dag blad van het Oosten d.d. 28 mei 1964 en het Dagblad Tubantia van 29 mei 1964, met de mededeling, dat het onteigeningsplan voor 'n ieder ter inzage ligt en dat tot 15 juli 1964 bezwaren konden worden ingebracht bij het gemeentebestuur. Van deze gelegenheid tot het indienen van bezwaarschriften is geen gebruik gemaakt. B en w stellen de raad thans voor tot de finitieve vaststelling van het „Onteigenings plan Driehoek 1964" over te gaan. Er gaven zich deze avond 38 leden op als lid van de zustervereniging Rijssen aangeslo ten bij de vereniging Salland te Hardenberg goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 22 nov. 1957 No 40. Het stadsbestuui van Rijssen ontving op 26 juli 1761 de here: Van Ittersum tot Ooster hof, medecollatore. van de kerk, om met hen een gesprek te bbben over de bouw van een orgel in de (rote Kerk op het Schild. Dit onderwerp vas al eerder ter sprake gekomen tijdens vi-gaderingen, welke in het kerkgebouw wareigehouden. De gecommit teerden uit Notter Rectum en Ypelo hadden zich toen niet venet tegen de voorgenomen aanschaffing, maarzij waren niet van „plan" tot de kosten van 1st orgel iets te betalen. Zij vonden het genoeg ls de kerk als vanouds „de gewone contingents tot de reparatien" van hen ontving. De berschap Eisen daarentegen had zich verbondei gelden te fourneren voor de „opbouw van ht orgel en onderhoud van den organist". De ïerkeraad, vertegenwoor digd door Petrus Imiink en Hendrikus Rottink verklaarde desgevragd „dat het aanleggen van het voorseide rgel ten hoogsten aenge- naam was". Het adsbestuur maakte een royaal gebaar. Het ju zijn quota en „de por- tien van die van Notter, Rectum en Ypelo op de convenabelste maniere betalen". De heer W. baron van Ittersum tot Oosterhof deed de toezegging 30.- te zullen bijdragen. Frederik Alexander van Ittersum, rentmees ter van Albergen en Ieperloo, schonk twee du- caten, anders gezegd: tien gulden en tien stuivers. De burgemeesters Hendrikus Hei mig en Egbert Bruins lieten een daler (een gulden en tien stuivers) noteren. Jan ter Horst droeg tien en een halve gulden bij, de secre taris Gerhard ter Horst vijftien gulden en vijftienstuivers. De burgemeesters Albert Holst en Arent Stokkers, de custos Derk Masman en de raadsleden J. R. Janssen, Arent Janssen en Jan ten Koedijk contribueerden elk vijf gul den en vijf stuivers. Rest mij nog op te merken, dat G. van Wijngaarden W. J. Czn in zijn geïllustreerde gids voor Rijssen en omstreken meedeelt, dat hij Egbert Helmich in 1771 als eerste or ganist vermeld vond. W.O. Doar zit ze non, zoo heel allene, O, o wat was det gaauw egoan, Nooit kan ze non wier met um kuiern, Zin stool doar zal aajt lüeg bliewn stoan. Doar haank zin buis en zinne bokse, Doar lig de piepe en 'n tabak. Doar in den hook, doar zat hee 't leefste, Doar zat hee ech op zin gemak. Hee was nooit zeek, hoown nooit noar 'n dok ter, Al was hee ook al zuewntig joar, Hee dee nog alns, wat harns ze 't baejde Toch aajt genueglek met mekoar. En non, non zit ze doar allene, 'n Poar daage har hee mear eleang, Toen was 't gebuurd en ham de noabers Um met mekoar noar 't graf edreang. De eerste tied toen kum de wichter Hast eiken dag eawn biej eur moo, Mear z' hebt eur woark, de leste daage Zag zee ze nog zoo of en too. Och nee, zee neamp eur det neet kwoalek, En dan. z~ hebt eur wal ezeg: Komt mear biej oons, mear nee ze wil toch Op 'n ooln dag hier neet gearne weg. Ze blif het. leefste mear allene, Zoo lange as het efkes kan, Hier in det oole, kleane huuske, Woer z' aajt ewoond hef met eur man. Doar zit ze non, zoo heel allene, 't Gemis det drukt eur o zoo zwoar, Mear wat ne troos vuur 't oole meanske, Det zee aajt good warn vuur mekoar. J. ROZENDOM, RIJSSEN. *tiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiii iiiimiiiimtiiiwiiiiiwiini Het 2-jarig zoontje van de fam. Van R. wonende aan de Opbroeksweg viel van een klein kistje en liep daardoor zeer ernstig letsel op aan het bovenbeen. Het jongetje werd naar een ziekenhuis te Almelo vervoerd waar het enige weken zal moeten blijven. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. Op dinsdag 28 juli wordt in het kader van 't V.V.V. Hellendoorn-Nij ver dal programma de traditionele oriënteringsrit gehouden, voor auto's, motoren en bromfietsen. De ongeveer 40 km. lange rit, leidt door de schoonste dre ven der Gemeente Hellendoorn. De ponyclub De Oosterhofruitertjes zal op 15 augustus voor de le keer deelnemen aan een officieel concours hippique, dat op die datum te Groenlo wordt gehouden. 25 juli Internationale windhondenrennen 12.30 uur renbaan De Mors. 25 juli Volkspark 2 uur, Kindervoorstelling Tom Poes. Volkspark 9 uur, openlucht bioscoop. Volkspark 10.15 uur Vuurwerk. 27 juli Vakantiegoederenmarkt. 29 juli Orgelbespeling Derk Janszn. Zwart, 8 uur Westerkerk. 8 augustus Vliegerwedstrijd Speeltuinvereni ging „Irene" Speeltuin Vennekesgaarden. 19 augustus Orgelbespeling Jan Brilman, Ali- melo 8 uur Schildkerk. augustus Speurtocht speeltuinvereniging „Irene" Speeltuin Vennekesgaarden. september Volksuniversiteit.^ J. P. Strij- bos over Nieuw Zeeland Jeruël 8 uur. 23 tot en met 26 sept. Rijlito III Europaplein. 23 oktober Volksuniversiteit. Drs. de Lange van de Rekkense Inrichtingen over „De Nozems en de hedendaagse santekraam" Jeruel 8 uur. 20 november Volksuniversiteit. Jan Kamper man 01st met „Kunde der Kosmos" Je ruël 8 uur. 4 en 5 december Vogeltentoonstelling Eerste Rijssense Kanarievereniging café De Bak ker. 18 en 19 december Vogeltentoonstelling „Zang- lust" café De Bakker. 15 jan. 1965 Volksuniversiteit. Shell Neder land. Film „Van plankton tot plastic". Jeruël 8 uur. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene zaken, kamer 7 (boven). NED.-HERV. GEMEENTE. GROTE KERK 9 00 en 10.45 uur ds. G. Boer van Huizen. 19.00 uur ds. A. Kool. WESTERKERK 9.30 uur ds. A. Kool. 15.00 uur ds. J. Vos. ELSEN 10.00 uur ds. J. Vos. GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 en 19.00 ds. J. van Haaren. 15.00 uur leesdienst. GEREF KERK BOOMKAMP 9.30 en 15.00 uur ds. Houtman, Luttelgeest GEREF GEM. IN NED. ESKERK 9.30 en 19.00 uur ds. Aangeenbrug. 14.30 uur leesdienst. OUD GER GEM BEVERVOORDE 9.30, 14.30 en 19.00 uur leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED ORANJEKERK 9.30 en 15.00 uur ds Slager. NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur ds. G. v. d. Gronden, Deventer 29 18

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1