RAAD RIJSSEN Oosterhof 3 avonden per week gesloten voor bromfietsen RONDE VAN RIJSSEN OP 21 JULI IN PLAN ZUID Amerika s gr Wie wordt president Onder auspiciën van K.NW.U. Controle moeilijk Naar andere straat Bravour Ouders moeten meewerken Vele bekende renners Aantrekkelijk parcours Crnfp hpjan «stalling 100 ronden; 80 km W oonhuis verkoch t Bromfietser aangereden naar vakantiekamp BEN O EMD Bijna 100 Rijssenaren Krek zin moo AGENDA Jongetje geschept Aanrijding ontvingen zwemdiploma Ter Horst-jeugd Vrijdag 26 juni 1964 42e jaargang no. 26 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 Riissen Telpfnnr 2303 f05480 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting ili I WEEKBLAD VOOR Het was bepaald geen overladen agenda, die de raad Vrijdagavond moest behandelen, terwijl van de 7 agendapunten er 6 „ha merstukken" bleken te zijn. De voorstellen tot aankoop van percelen plan Zuid kregen vlot het fiat van de raad, evenals het voorstel van b. en w. tot het aangaan van een geldlening van f 574.000,- met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten. Een punt waarover min of meer breed voerig gediscussieerd werd was het voorstel van b. en w. tot het gesloten verklaren in beide richtingen voor bromfietsen van de Ooster hofweg, op donderdag - zaterdag en zondag avond vanaf 18 uur. De heer Ter Avest opende de gedachten- wisseling met te wijzen op de inhoud van het verzoek van de bewoners van de Ooster hofweg, waarin geklaagd werd over een ander soort hinder o.a. het zitten in vensterban ken. Dit voorstel tot geslotenverklaring aan bei de zijden van de Oosterhofweg was volgens de heer Ter Avest „slechts ten dele een antwoord" hierop. Hoewel er bij aanneming van het voorstel van b. en w. voordelen voor de bewoners van de Oosterhofweg te verwachten vallen, is het anderzijds zo, dat deze maatregel ook zeer lastig kan worden geacht. De Oosterhofweg ls nog altijd een verkeersweg stelde de heer Ter Avest. Spr. herinnerde aan het feit, dat deze kwestie ook reeds in okt. 1962 aan de orde was geweest. Toen was ik aldus spr. voor afsluiting in beide richtingen doch al leen op zondag. Ik kan nu akkoord gaan met deze maat regel op zaterdag en zondag en dan vanaf 19.00 uur 's avonds. Overigens was de heer Ter Avest van me ning, dat er in het raam van da bestaande verordening „meer kan gebeuren", h'oewel spr. er van doordrongen was „dat de contröle moeilijk is door' de onderbezetting bij de po litie", maar zo ging spr. voort als de be staande maatregel niet gecontroleerd kan wor den, dan heeft de nu voorgestelde maatre gel ook geen effect. Er moet aldus de heer ter Avest meer door tastend worden opgetreden. Voorts zag spr. graag dat, als er moeilijkheden ontstaan voor „het normale publiek" er ontheffingen zouden worden gegeven. Het normale verkeer dient zo weinig mo gelijk belemmerd te worden. De heer Pluimers „die ook de brief van de bewoners van de Oosterhofweg had gele zen", stond even stil bij het gedeelte waarin gesproken werd van overlast van slente raars. Nu moeten de bromfietsen verdwijnen. Ont heffingen geven achtte spr. moeilijk aange zien dan de bewoners wel mogen rijden en anderen niet. Verder informeerde de heer Plui mers naar de zinsnede in het voorstel van b. en w. „op grond van de opgedane ervarin gen". Wat wordt hier precies mee bedoeld? De heer Pluimers was van mening dat de politie slechts sporadisch controleerde. „Men moet er aldus spr „meer personeel naar toe sturen". Wat de maatregel zelf betreft de heer Plui mers verwachtte dat het euvel verplaatst zou worden naar een andere straat. De heer Hodes kon zich verenigen met de zienswijze van het college van b. en w. Mocht later blijken, dat dit niet de oplossing is, aldus spr., „hou ik mij het recht voor, voor te stellen de maatregel ongedaan te maken. De heer Oosthoek spreekt als zijn verwach ting uit, dat de Oosterhofweg wel rumoerig zal blijven; het slenterende publiek is zijns inziens de schuldige. De voorzitter brengt als de mening van b. en w. naar voren, dat het grote aantal brom fietsen dat in de straat rijdt, voor anderen een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Het wordt daardoor een bravourvertoning, waardoor voor de bewoners van de Ooster hofweg grote overlast ontstaat. Het politiecorps is inderdaad niet sterk al dus spr. en het is zeer moeilijk regelend op te treden. Afsluiting in beide richtingen is gemakkelijk te controleren. Bovendien aldus de voorzitter krijgt, de politie binnenkort de beschikking over een nieuwe motor met zij span, tengevolge waarvan de dienstuitvoering een beter effect zal kunnen krijgen. Op de Oosterhofweg is het op donderdag-, zaterdag- en zondagavonden een concentratie van jeugdige personen en ik stel u voor al dus de voorzitter tot de raad het voorstel van b. en w. aan te nemen. De heer Averesch is van mening dat het zeer belangrijk zou zijn, als de ouders in deze zaak meewerkten, waarvoor de heer Rosman wel een beroep zou willen doen op de vertegen wierf!'ge'rs van de pers De V"'t Jan c iee;. het centrum zijn die evenveel last hebben, maar deze straten zijn er beter op ingericht." Aan de Oosterhofweg staan veel particulie re huizen. Spr. zei tegen het geven van ont heffingen te zijn. De heer Haase zag In, dat controle voor de politie met het beschikbare voertuig erg moei lijk is. Spr. informeerde naar de mogelijk heid om op donderdag-, zaterdag- en zondag avonden meer personeel in te zetten door b.v op andere avonden meer vrij te geven. De voorzitter zegde toe de suggestie met de po litie te zullen bespreken. De heer Geuzendam dacht dat met deze maatregel het euvel niet opgelost zou wor den. De last wordt meer door de slenterende jeugd dan door de bromfietsen veroorzaakt aldus spr., die verder van mening was, dat een beroep op de kerkelijke instanties e.d. gedaan moest worden. De heer Wolterink wees op artikel 41 a van de politieverordening op grond waarvan de burgemeester kan verbieden zich in bepaalde straten langer dan noodzakelijk is op te houden. Dit artikel aldus spr. is indertijd ook gehan teerd voor de Grotestraat en spr. vroeg zich af of met de toepassing van dit artikel geen gedeeltelijke oplossing van de moeilijkheden kon worden verkregen. Rijssen staat op de avond van de 21e juli (in de fabriekvakantie) een wielersporteve nement Van groot formaat te wachten. Het wielercomité Rijssen, gevormd door de heren G. en H. v.d. Berg. F. Dommerholt en J. Lig tenberg. is er in samenwerking met de VVV Rijssen in geslaagd zoveel belangstelling te wekken onder de prominente amateurren ners, dat het zeker is, dat hier sprake is van een belangrijke en spannende wedstrijd. Het comité heeft vergunning verkregen de ronde van Rijssen voor amateurs te laten ver- tijden op een parcours in plan Zuid. waarbij een groot voordeel is, dat het parcours zonder veel strubbelingen kan worden afgesloten. Het parcours, voldoet aan de eisen door de KNWU gesteld waarvan de consul van de Wielrenunie, de heer van 't Ende te Kam pen zich persoonlijk op de hoogte heeft ge steld Volgens insiders kan het parcours zelfs zeer aantrekkelijk worden genoemd, omdat al leen sterke renners op het hellende en dalen de „veld" een kans op de overwinning ma ken Van vele zijden, maar speciaal van de zijde van de Rijssense middenstanders, heeft het wielercomité Rijssen medewerking gehad. De belangstelling die in Rijssen voor de wie lersport, kennelijk groot is (overigens is dit reeds meer dan eens bewezen), kwam ook in de bereidheid tol het beschikbaar stellen van een groot aantal premies duidelijk tot uiting Natuurlijk is dit een belangrijk element, om dat de renners graag een premie in de wacht slepen waardoor het wedstrijdverloop alleen maar gunstig beïnvloed kan worden. Aorui auspiciën van de KNWU. be- De voorzitter: Dit artikel is moeiljik te hanteren. De heer Hodes was ervan overtuigd, dat het thans aanhangige probleem een gevolg is van het slenterverbod voor de Wierdensestr Het kwaad is indertijd verplaatst naar de Oos- terhofweg. De heer Hodes is met de heer Ter Avest van mening, dat het aanvangsuur van sluiting gesteld dient te worden op 19 uur Het verlenen van ontheffingen lijkt mij on doenlijk aldus spr. Van de heer Ter Avest zou hij overigens graag willen weten aan welke personen ontheffingen zouden moeten wor den verleend. Ik heb gedacht aldus antwoordde de heer Ter Avest aan b.v. de bewoners van de zij straten van de Oosterhofweg. De controle hoef! daardoor niet bemoeilijkt te worden. De heer Hodes: de bewoners van de We verstraat, Spuitstraat en Bloemstraat kunnen hun woning toch ook bereiken via het Hange- rad? De heer Haase wilde het wel eens met deze maatregel proberen. Indien later aanvul ling nodig zou zijn, dan is dat altijd nog mogelijk. De heer Pluimers kon zich met het voorstel van b. en w. verenigen met dien verstan de dat het aanvangsuur van sluiting op 19 slaat in rennerskringen grote belangstelling Hoewel de inschrijving nog 1 week, qpen- staat hebben - zich reeds 75 renners gemeld en het is niet onmogelijk, dat het comité zal moeten overgaan tot selectie, omdat een te groot aantal renners ongunstig is voor een goed verloop van de wedstrijd. Bij de 75 aan meldingen bevinden zich 3 Engelse amateurs. Tot grote voldoening van het wielercomité meldden zich verschillende amateurs die reeds naam hebben gemaakt zoals Piet Schreur uit Wolvega, Evert Hup uit Kampen, Gert Zwiei- nenberg uit Enter, Kees van Amsterdam uit Breda Niemeijer uit Hengelo, ten Berge uit Enter en v.d. Berg uit Rijssen. De wedstrijd zal worden verreden over 100 ronden over een afstand van ongeveer 80 km. De jury zal worden gevormd door een aan tal door de KNWU aan te wijzen deskundi gen. Van belang is, dat de bekende microfo- nist de heer Dick van Berkum uit Zwolle bereid is, het verloop van de wedstrijd op deskundige wijze te „verslaan". Door het en thousiasme waarmee de heer van Berkum een wedstrijd weet te verslaan, heeft hij gro te bekendheid en populariteit verkregen. Het heeft er alle schijn van, dat deze grote wie lerwedstrijd ook van de zijde van het publiek grote belangstelling zal trekken, waardoor de mogelijkheid voor herhaling in de toekomst zeker bestaat. Voor de heer J. Bargboer werd, ten over staan van notaris F. van Schooten in café G. Snijders, bij toeslag verkocht het woonhuis met erf Arendbaanstr. 3. Het perceel, dat 18 000 1 ".->!<)vnrl tip 'U 30n dooi de heel G. J. de Bruin te Puiten. Toen de bromfietser A S uit Enter op de Haarstraat reed werd hij door een hem ach- teroprijdende personenauto, bestuurd door M S. uit Rijssen aangereden. De bromfiets werd zwaar beschadigd. De bromfietser liep verwon dingen op aan zijn voet. uur gesteld werd en dat de donderdag er niet in zou worden betrokken in verband met de zakenbelangen Weth. Scholman erkende dat meer over het slenteren dan over het bromfietslawaai was geklaagd. Als de bromfietsen weg zijn is de aardigheid er misschien af, aldus spr. Het slen teren is in deze straat met woningen zonder voortuinen bezwaarlijker dan b.v. in straten waar men flinke voortuinen heeft. De voorzitter deelde mede, dat het college bereid was het voorstel zodanig te wijzigen, dat het aanvangsuur op 19 uur gesteld werd. De donderdag moet er echter in blijven be trokken aldus de mening van b. en w. De heer Nijland: Als het geslenter niet ophoudt kunnen wij de maatregel nog herzien. Het voorstel van b en w. wordt hierna in stemming gebracht. Sluiting in beide rich tingen van de Oosterhofweg voor bromfiet sen op donderdag, zaterdag en zondagavond vanaf 19 uur. Het voorstel werd aangeno men met 13 tegen 2 stemmen. Tegen stemden de heren Jansen en Pluimers. De heer Hodes wees op de ongewenste toe stand bij voetbalwedstrijden aan de Dannen- berg. De straat is dan soms volkomen ge blokkeerd door het parkeren van auto's aan beide zijden van deze straat. De voorzitter zegde toe de politie te zullen waarschuwen. Teneinde haar jeugdige werknemers te la ten genieten van een verantwoorde en geva rieerde vakantieontspanning heeft de directie van de fa. Ter Horst en Co hen in de gele genheid gesteld zich op te geven voor 'n jeugd kamp. dat zal worden gehouden in het va kantiecentrum „Klein Canada" in Beekber gen, van 20 tot en met 23 juli. Tot nu toe hebben zich 27 deelnemers opgegeven. De helft van de kosten wordt voor rekening van Ter Horst en Co genomen. Het vakantiecentrum is gelegen in een bos rijke steeek. met in de nabijheid een natuur bad en tal van mogelijkheden tot uitstapjes etc. Er zullen sportwedstrijden worden georgani seerd, terwijl de verdere mogelijkheden ter plaatse zullen worden bezien Tot leraar aan de L.T.S. te Rijssen is be noemd de heer B. de Ruiter momenteel onder wijzer aan de Oranjeschool. Tot leraar aan de L.T.S. te Almelo is de heer L. Smeenk alhier benoemd. Bijna 100 jongens en meisjes behaalden eind vorige week het zwemdiploma. De meesten het A-diploma. Een 20-tal legde met succes de proef af voor het B-diploma. Het examen werd afgenomen door de herën J. Tijhof en Tj. Nauta onder auspiciën van de hoofdconsul van de Twente-IJsselstreek de heer G. Wil genhof. Het A-diploma ontvingen: J. Beunk, B. ten Hove, A. Beltman, G. Zandvoort, A. ter Horst, I. Harbers, H. Kwintenberg, I. Dier- kes, J. Dierkes, mevr. M. Altena, D. Borg huis, D. Nieuw,enhuis, D. Harbers, H. Agter- esch, A. van de Maat, F. Geerdink, G. Dan- nenberg, H. Rozendom, W. Dannenberg, D. Baan, A. Baan, R. Klein Legtenberg, D. Nijland J. Klein Horsman, A. Meeusen, H. Meijerink, W. Wessels, G. Roosink, G. Baan, D. Schel- levis. A. Siemerink. J Veldhuis. J Dannen 13 Fortink. J Vosman. T 'loc: R. Leusink, J. Rolleman, R. de Mol van I Jantje haal iej miej ees gaauw eawn Twee poond suuker en 'n poond zoolt, Hier, de seantn zit in det knipke, Pas op, daj 't good vaste hooit. Jantje, vief joar deer wal vaaker Zoo wat boskopn vuur zin moo, Joa wal gearne, hee kreeg meestied Toch 'n poar suukerdinge too. 'n Weenkeleer hulp net ne vrouwe, Kiek ees an, doar hewwe Jan, 't Vroumeanske det dreejn zik umme, Dag min juenkn, woer zin iej van. Non miej duch toch zoo Merieje, Det kuej zeen met d'oongne too, Van Gediene van Getheendrek, Joa, non zee 'k het, kreek zin moo. Hee hef krek dezelfde oongna. En dee hüere, ook zoo bloond, Joa, hee hef alls van Gediene, 't Zelfde nuesken, 'n zeiven moond. Van zin vaa hef hee heel waejneg Met ekreeng, veen iej det neet, Heelmoa niks, het is toch earlke Of Gediene zelf doar steet. Jantje skodn met 'n kop en zear toen, Iejleu houwt de plaanke mis, Want ik weet dat minne bokse' Vast en zeeker van urn is. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 14 4 i i i i i 4 i i i'i i 4 4 4 4 4: 26 juni Ledenvergadering Excelsior '31 aan vang 19.30 uur hotel Weitering. 27 juni Seriewedstrijden Sportclub Rijssen terrein Dannenberg 4 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen ter- rem Dannenberg 4 juli Amateurfotografenvereniging Aldolem excursie naar Enschede, Rijksmuseum be zoek aan Internationale tentoonstelling Mag num-groep. 8 juli Orgelbespeling Simon C. Jansen 8 uur Schildkerk 11 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen terrein Dannenberg. 21 juliWielerwedstrijden in plan Zuid, aan- van 19.00 uur. 29 juli Orgelbespeling Derk Janszn. Zwart 8 uur Westerkerk 8 augustus Vliegerwedstrijd Speeltuinvereni ging „Irene" Speeltuin Vennekesgaarden. 19 augustus Orgelbespeling Jan Brilman Alme lo 8 uur Schildkerk. 29 augustus Speurtocht Speeltuinvereniging „Irene" speeltuin Vennekesgaarden. 23 t.m. 26 sept. Rijlito III Europaplein. 4 en 5 dec. Vogeltentoonstelling Eerste Rijs sense Kanarievereiniging café de Bakker 18 en 19 dec. Vogeltentoonstelling „Zanglust" café de Bakker. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Door de Sichting Overijssel te Zwolle zal evenals dit in tal van andere Overijsselse gemeenten reeds het geval is geweest, een z.g.n. sociale kaart worden samengesteld. Daarvoor is het nodig dat het gemeentebe stuur de beschikking krijgt over bepaalde gegevens van elke vereniging. Aan elke ter secretarie bekende vereniging is een formulier gezonden, met verzoek op te geven de samenstelling van het bestuur en het aantal leden. Mochten er verenigingen zijn die 'n dergelijk formulier niet hebben ontvangen, dan kunnen zij dit opgeven ter secretarie, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Op de Haarstraat werd het 6-jarige jonge tje H. A. G. M. door een auto bestuurd door H. J. de Gr. uit Diepenveen geschept. Won derwel kwam de jongen met de schrik vrij, de auto liep voor 200 schade op. Toen mej. G. J. M. O. W. uit Wierden met haar motorrijtuig vanaf de Haarstraat de Huttenwal wilde inrijden werd zij van achteren aangereden door een vrachtauto, be stuurd door H. R. uit Vaassen. Er was alleen materiële schade. Otterloo, J. ten Bolscher, J. Wolterink, W. van Schooten, M. Gerritsen, A. Huls, J. Wol terink, G. Baan, G. Seppenwolde, D. Paal man, E. Beunk, C. Meinders, D. Rouwendaal, J. Nijzink, R. Wessels, H. Tijhuis, G. Bak ker, E. Stegeman, M. Oosterlaken, D. Beid- man, D. Pijffers, F. Veneklaas, A. Geerdink, M. Moes, J. ter Steege, I. Nijhof, D. Voort man, M. Sohulenburg, R. van Dam, J. Nij zink. en J. Westerik, K. Wesselink, G .Web bink, G. Voortman, D. ten Wolthuis, W. Lin- ders, T. Hodes, J. Koster, M. ten Hove, A. ten Hove, O. Voortman, W. Nijkamp, J. Sander- man, R. Lammertink, A. Stokker, H. Pijf fers, M. Trompetter, J. Overweg. Voor het B-diploma slaagden: H. van den Berg, J. Harbers, A. Ligtenberg, H. Alferink, A. Goosen, H. Baan, A. Ligtenberg, J. Brons voort, D. Stegeman, B. Haase, D. Wolterink G ter Harmsel, R Struik. J. Kreykes, I. Struik Spekhorst, G J. Averesch, H. Schui- lenburg en G. Kamp. Deze twee marmen drukken hun ge- i voelens ten opzichte van de komende i presidentsverkiezingen in de Verenig- de Staten wel duidelijk uit. Ze hebben een voorkeur voor goeverneur William i Scranton boven senator Barry Gold- water. Hetgeen wel duidelijk is in i verband met het standpunt van Gold. water ten aanzien van het rassen, vraagstuk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1