Nederlands Koorfestival 1964 FRAAIE PRESTATIE RUSSENS MANNENKOOR Zangroep Clubhuiswerk voerde Repelsteelt je op Verordening Bijstandswet 21 JUNI VADERDAG IMS- Vrijdag 5 juni 1964 Afscheid 11a 48 jaar Huisvrouwen op excursie Zondagsdienst dierenartsen AANRIJDING Tegen auto opgereden Het kan gebuum AGENDA Waardige afsluiting Dankbaar Voetbal voor oud-strijders 40 jaar bij „De Bank'" Receptie Mannenkoor Half uurs dienst Nijverdal-Goor Uitstapje bejaardensoos Gemeentepersoneel maakte uitstapje Benoemd 42e jaargang no. 23 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (054301 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting In verband met zeer drukke werkzaamheden ont vangen wij van onze adverteerders hun eventuele „Vaderdag-advertentie" voor de nummers van vrijdag 12 juni en vrijdag 19 juni voor beide weken graag uiterlijk donderdagmorgen voor 11 uur. ADM. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN !&**-• k WEEKBLAD VOOR RUSSEN Op de derde, tevens voorlaatste dag van het door de AVRO en de Koninklijke Bond van Zang- en Oratorium- verenigingen in Nederland georganiseerde Nederlandse Koor festival 1964 zijn zaterdag 30 mei andermaal drie eerste prijswinnaars bekend geworden. Het zijn in respectievelijk de afdeling A mannenkoor, A jeugdkoor en C vrouwenkoor het Rijssens Mannenkoor te Rijssen onder leiding van Ber Joosen (371 punten), het Westbrabants Jongerenkoor te Oudenbosch onder leiding van br. Emilius Vervaart (313 punten) en „Bel canto" te Dordrecht onder leiding van Hans Hoven (359 punten). De tweede prijs werd in de genoemde afdelin gen gewonnen door onderscheidenlijk het Box meers Vocaal Ensemble te Boxmeer onder leiding van Theo Lamée (342 punten), de Hertogzangertjes te 's Hertogenbosch onder lei ding van de eenvaarde zuster Paul (307 pun ten) en 't Zwijndi-echts Vrouwenkoor te Zwijn- drecht onder leiding van Andries Noordegraaf (321 punten). De derde prijs ging naar res pectievelijk het Ettens Mannenkoor te Et ten onder leiding van Pierre Smeets (322 pun ten). hot Koor van de Goudse Rijks-HBS te Gouda onder leiding van R. C. van der Meer (281 punten) en het Zaandams Vrou wenkoor le Zaandam onder leiding van me vrouw H. Nieuwenhuijzen-Weisz (308 pun ten). Van de vierendertig koren, die zaterdag in de AVRO-studio te Hilversum voor het voetlicht traden, behaalden of overschreden er vijf het voor een promotie vereiste aan tal punten van 336. Het Westfries Dameskoor te Wognum onder leiding van J. J. Stam (340 punten) en „Bel canto" te Dordrecht onder leiding van Hans Hoven (359 punten) pro moveren respectievelijk van do afdeling B vrouwenkoor naar de afdeling A vrouwen koor en van de afdeling C vrouwenkoor naai- de afdeling B vrouwenkoor. De resteren de drie koren, die 336 of meer punten behaal den, te weten de R.K. Gemengde Zangvereni ging te Grave onder leiding van pater Licinius Verbeij O.F.M. (355 punten), het Russens Mannenkoor te Rijssen onder leiding van Ber Joosen (371 punten) en het Boxmeers Vocaal Ensemble te Boxmeer onder leiding van Theo Lamée (342 punten), zingen reeds in de voor hen hoogst bereikbare klasse, namelijk wat het eerstgenoemde koor betreft in de afdeling A gemengd koor en wat de bei de andere koren aangaat in de afdeling A mannenkoor. Acht koren slaagden er niet in ten minste 273 punten te behalbn en degradeerden dien tengevolge naar een lagere afdeling. Het koor TAVENU te Goor onder leiding van D. Appel (224 punten) degradeert van de afdeling A gemengd koor naar de afdeling B gemengd koor. De Verenigde Westfi-iese Zangers te Wognum onder leiding' van J. J. Stam (266 punten) en het Mannenkoor „Ons Koor" te Sommetsdijk onder leiding van Gerrit Zoon (205 punten) zullen volgende maal niet in de afdeling A mannenkoor, maar in de afdeling B mannenkoor deelnemen. Van de afdeling B mannenkoor naar de afdeling C mannen koor en van de afdeling B vrouwenkoor naar de afdeling C vrouwenkoor degraderen res pectievelijk Etna's Mannenkoor (174 punten) en Etna's Dameskoor (265 punten) te- Breda, beiden onder leiding van A. Verdaasdonk. De overige koren, die 273 of minder punten be haalden zingen reeds in de desbetreffende laagste afdelingen. Het zijn het N.H. Kerk- Na 48 dienstjaren nam de heer D. Smal- brugge, touwbaas bij de fa. Ter Horst en Co, wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd afscheid. Daartoe werd hij ontvangen op het directie- kantoor, waar de scheidende functionaris werd toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die de heer Smalbrugge dank bracht voor de wijze, waarop hij zulk een lange reeks van jaren werkzaam was geweest bij de Rijs- sense juteonderneming. De heer Ter Horst bood de heer Smalbrug ge een wandbord aan. De leden v.d. Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Rijssen hebben een bezoek gebracht aan de Hervvalt's Tassenfabriek te Lichtenvoor de. In de kantine werden ze gastvrij ontvangen. Voor de rondleiding konden de dames door middel van dia's de verschillende bewerkin gen, die de huiden ondergaan, goed volgen. Het looiproces dat vroeger enige maanden in beslag nam, duurt nu, dank zij de moderne machine, slechts enkele ui-en. De dames zagen o.a. het splitten van de ondei-huid, 't rek ken van het leer na de vele bewerkingen, het drukken van imitatieprenten door een hy draulische pers en tenslotte het spuiten van de „mode" kleuren in het laboratorium. Zo ontstaan de vele leersoorten, die ook naar gelang de dikte en soepelheid verwerkt worden. Men denke aan schoenen, boodschap pentassen, portefeuilles enz. Tijdens de rondgang konden de dames zien, hoe de vaak zo begeerde damestas vervaardigd woi-dt. Schuimrubbei-, papiertouw, beugels komen ei-aan te pas. Na een woord van dank voor de prettige ontvangst en het bezichtigen van de fabriek werd de thuisi-eis aanvaard. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door diei-enarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-1298. koor te Monnickendam onder leiding van Fi-ans J. Wertwijn (266 punten) en het Ge mengd Koor Wilton Fijenoord te Schiedam onder leiding van Ben Middelman (262 punten) in de afdeling C gemengd koor en het Dames koor Wilton Feijenoord te Schiedam onder lei ding van Ben Middelman (235 punten) in de afdeling C vrouwenkoor. Het hoogste aantal punten, dat op het Ne derlands Koorfestival 1964, dat op zaterdag 6 juni woi-dt besloten, tot dusverx-e werd be reikt, staat met 390 nog steeds op naam van de Gemengde Zangvereniging „Irene" te Heer- Ie (N.-Br.) onder leiding van A. M. Stroop die deelneemt in de afdeling C gemengd koor. Toen de heer S. fietsende ter hoogte van de steenfabriek Stx-uik aan de Entersti-aat de straat wilde over steken en 2 auto's liet passe ren, had hij niet gezien dat er nog een 3e auto naderde. De chauffeur van deze auto de heer A. G. B. uit Raalte kon niet voorko men dat hij de heer S. aam-eed, tengevolge waarvan deze enige rugblessures opliep. De 23-jarige bromfietser J. A. B. die op de Enterstraat in de ï-ichting Rijssen reed heeft waarschijnlijk door de hevige regen niet de auto gezien, die voor de woning van de heer Hesselman geparkeerd stond. De. bromfietser reed tegen deze auto op, kwam ten val en liep daardoor een hoofdwonde op. ...WW. I-» Zaterdag nam het Rijssens Manennkoor deel aan een con cours te Hilversum. Het koor heeft hier 'n uitstekende beurt gemaakt, want naast een fraaie le prijs met 371 punten was het het beste koor in de A.afdeHng. Ge- zongen werd het Trinklied van Zol- tan Kodaly en het Merck toch hoe sterók van Herik Ba- dings, onder leiding van haar directeur de heer Ber Joosen uit Enschede. Het koor haalde een ge- midelde van 9. Naast 'n daverende ovatie van het publiek bracht de jury, be staande uit de heren Frans van Ameis. voort, Nico van der Linden en Felix de Nobel de Rijssenaren staande een applaus. Jan wür wakker met ne skrik, Hè, huern hee doar neet wat, of zol hee zik hemm vergist, Hee zat al recht' op 't gat. Joa, doar haj 't wal wier, hee huern Non toch lieel duulek stemm, Jan het berx-e oet, hee wol Het zinne doar van hemm. Zachjes an zoodet Merie Doar mear niks van venüm, Huer, 't was net of het geluud Oet disse kaamer küm. Wee of wat zol det künn wean. Nee, hee vertrouwn het neet, Jan den neet gaauw bange was, Beewn non toch as een reet. En al wolle het neet weetn, Het zweet det breuk um oet, Jan den bosken earike woar, Het hatte in de hoed. Mear ik mur wat doon, dach Jan, Ik kan hier neet bliewn stoan, 'k Kan den keal of wat 't ook is, Toch neet zin gaank loatn goan. Jan greep 'n pook van het fernuus, Hee kreeg wier mood zoowoar, Goojn de kaamerduui-e lus En reup: wat mur iej doar. Mear doar spreuk gin meanske op En kiek meteen zag Jan 't, De radio was an bliewn stoan, Doar küm 't geluud vandan. ,T. ROZENDOM, niiriiiini i RIJSSEN. i i i,.i. i i i i i i i.iii i i i 99 De grote belangstelling, die getoond werd voor de opvoering van de operette Repelsteel tje, als afsluiting van het seizoen van het club- en buurthuiswerk, was volkomen verdiend, omdat deze romantische sprookjesoperette op alleraardigste wijze werd gepresenteerd. De voorzitter van de stichting club en buurt huiswerk Rijssen de heer H. H. Hollander wees in zijn openingswoord op de beperkte fi nanciële middelen, waarmee de stichting moet werken. Dat voor deze operette zulk een grote belangstelling bestond, en dat de tentoon stelling van de werkstukjes gemaakt door de deelnemers in de verschillende groepen zulk een grote aandacht kreeg, geeft het bestuur van de stichting wellicht een sterke stimulans het werk in het belang van de Rijssense jeugd verricht, voort te zetten. De opvoering van de kinderoperette is zon der enige twijfel een groot succes geworden! De kinderen, die de operette hadden ingestu deerd onder leiding van mw. Lugtigheid-Steeni- huis, mevr. Steenhuizen en mej. Joke Waan- ders traden met grote onbevangenheid op en er werd goed gezongen en men slaagde er in het publiek te boeien. Voor de dames, die de taak op zich hebben genomen, dit moeilijke werk ter hand te ne men, moet het een grote bevrediging zijn, dat het publiek zeer dankbaar en enthousiast was over het gebodene. De rol van de konin gin werd vertolkt door Hannie van Brussel, de rol van Miranda door Leidy Kaspersma Repelsteeltje door Gerda Kreijkes en de prins Ten bate van de Rijssense verniging van Oud Strijders wordt op 10 juni op het Excel sior terrein een 'voetbalwedstrijd gespeeld, lussen het eerste elftal van Excelsior en een elltal geformeerd uit spelers afkomstig uit Rijs sen, die momenteel in verenigingen in ande re plaatsen uitkomen. Het vorige jaar werd een soortgelijke wed strijd georganiseerd, waarvoor de belang stelling toen groot bleek tc zijn. van Dorea door Jannie Kreijkes. Tineke Kas persma begeleidde het zangspel op dc piano op zeer verdienstelijke wijze. De decors waren goed verzorgd en ook de kostumering van de hoofdrol-„spelers" en van de pages, de hovelingen de kabouters en de ere-dames maakten een uitstekende indruk, zo dat de avond een gevarieerd en kleurrijk schouw- en zangspel bood. Aan het begin van de avond had een zang koortje onder leiding van mevr. Lugtigheid enkele liedjes gezongen en enkele blokfluit groepjes en pianoleerlingen van de Rijssen se muziekschool onder leiding van de heer Kaspersma zorgden voor wat afwisseling. Het was een goed geslaagde avond waar mede de stichting club- en buurthuis werk Rijssen een waardige afsluiting heeft gevon- edn van het door haar verrichte werk in het afgelopen seizoen. De heer Hollander bood mevr. Lugtigheid, mevr. Steenhuizen, mej. Waanders en Tineke Kaspersma als waardering een fraai boeket bloemen aan. In verband met zijn 40> jarig dienstverband bij respectievelijk de Middenstandsbank en de Twentse Bank werd de heer G. de Goeijen gehuldigd. Burgemeester C. B. J. Landweer reikte hem de eremedaille in goud uit, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer D. ten Bolscher, directeur der Twentse Bank bood met een toeasselijk woord mede namens het personeel een cadeau aan, n.l. tuinstoe len en een tafel. De rayon-directeur der Twentse Bank de heer J. F. M. Fontein sprak ook woorden van waardering. Hij overhandigde een en veloppe met inhoud. De heer G. de Goeijen was aanvankelijk werkzaam op de Midden- standscredietbank maar ging later over naai de Twentse Bank te Rijssen. In verband met het behaalde succes te Hil versum geeft het bestuur van het Rijssens Mannenkoor zaterdagavond tussen half zes en half acht (tijdens haar normale repetitie) gelegenheid tot feliciteren in het Parkgebouw. Ingaande 31 mei is op de lijn Nijverdal - Goor een half uurs dienst ingesteld. De OAD maakt het de reizigers uit de omgeving mo gelijk om nu via Rijssen elk half uur naar Almelo door te reizen. Een belangrijke verbe tering voor belanghebbenden. Verder raad plege men de nieuwe dienstregelingen die ver krijgbaar zijn in de bussen en kantoren van V.V.V. De UW die gezellige middagen voor de bejaarden verzorgt had tot afsluiting van het seizoen een uitstapje voor haar leden ge organiseerd. In een touringcar maakte het gezelschap, dat uit 40 personen bestond een tocht naar de Hoge Veluwe. Via de Woeste Hoeve werd het Hubertusslot bezocht. In oktober zal' de bejaardensoos weer hervat worden. 6 juni Seriewedstrijden Sportclub Rijssen, ter rein Dannenberg. 10 juni Voetbalwedstrijd ten bate van Oud Strijders terrein Excelsior. 16 juni Ledenvergadering Marktwezen en VW, 8 uur café Koedijk. 17 juni Orgelbespeling Jan Bonefaas 8 uur, Westerkerk. 26 juni Ledenvergadering Excelsior '31 aan vang 19.30 uur hotel Weitering. 27 juni Seriewedstrijden Sportclub Rijssen, terrein Dannenberg. 8 juli Orgelbespeling Simon C. Jansen 8 uur Schildkerk 11 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen, terrein Dannenberg. 29 juli Orgelbespeling Derk Janszn Zwart 8 uur Westerkerk. 19 augustus Orgelbespeling Jan Brilman uit Almelo 8 uur Schildkerk. 4 en 5 dec. Vogeltentoonstelling Eerste Rijs sense Kanarievereniging Café De Bakker, 18 en 19 dec. Vogeltentoonstelling „Zanglust" Café De Bakker. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De personeelsvereniging van de gemeente had dit jaar een uitstapje geplanned in N.O. Nederland. Met enkele bussen werd de Hondsrugroute gereden. In Schoonebeek werden de „jaknikkers" bezichtigd, terwijl in Schoonoord een oudheidkundig museum werd bezocht. In de stad Groningen werd het diner gebruikt, terwijl op de meren bij Paterswolde een boottocht gemaakt werd. Op de terugweg werden in Erica de bekende kwekerijen bekeken. Tot. tekenaar bij de dienst Gemeentewerken is benoemd de heei P Holman te Wielden. In verband met het in werking treden per 1 januari 1965 van de Algemene Bijstands wet moet door de raad een verordening, re gelende de behandeling van aanvragen om bijstand worden vastgesteld. De verlening van bijstand geschiedt ingevolge artikel 14 van de wet door burgemeester en wethou ders. Artikel 72 van de wet, bepaalt, dat de ge meenteraad op voorstel van b. en w. een col lege voor de verlening van de bijstand kan in stellen. Aan dit college worden dan de be voegdheden, voor zover het deze wet be treft, van burgemeester en wethouders toe gekend. B. en w. zijn echter van mening dat in de gemeente Rijssen voorlopig niet tot instelling van een college van bijstand dient te worden overgegaan, doch dat eerst dient te worden afgewacht hoe het aanvragen van bijstand enz. zich na de inwerkingstelling der wet zal ontwikkelen. Met betrekking tot de behandeling van be zwaarschriften kan eveneens een commissie worden ingesteld. Doch ook ten aanzien hiervan zijn b en w van mening, dat instelling van deze commis sie niet gewenst is. Het bezwaarschrift van de aanvrager, dient naar de mening van b. en w. te worden be handeld, door het college dat met de be handeling van de aanvrage belast is geweest, teineinde genomen beslissingen nog eens na der te kunnen bezien. Ingevolge de artikelen 41 en 43 van de wet bestaat de mogelijkheid dat de aanvrager tegen de genomen beslissing op het bezwaar schrift, in beroep gaat bij ged. staten en even tueel bij de Kroon. Naar de mening van b. en w. bestaat er voldoende zekerheid, dat de behandeling van de bezwaarschriften steeds serieus zal geschieden. B. en w. stellen de raad voor de ontwerpverordening goed te keu ren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1