Werkkrachten TerHorst&Co. Mina wust l Bezoek uit Ibbenbühren Fraai gebouwencomplex Herv. Bejaardencentrum ,Eltheto' komt eind '65 gereed een of twee flinke REGINOX N.V. BEJAARDEN OP STAP Opbrengst collecte AGENDA PUZZELRIT Burgerlijke stand VEEMARKT RIJSSEN Behoud van zelfstandigheid Zweefvliegtuig maakte noodlanding Recreatievleugel BEGIN VAN BRAND Sluitingsavond clubwerkseizoen Imposant Vrijdag 29 mei 1964 42e jaargang no. 22 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480') Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting ROESTVRIJ STALEN AANRECHTEN WIJ ZOEKEN NOG VOOR ONZE MECHANISCHE EN POLIJSTAFDELINGEN. Industrieweg 4, Rijssen. Dagelijks 7.3012 uur en 1317.30 uur of volgens af spraak, telefoon 2710. WEEKBLAD VOOR RUSSEN Advertentie hoofdgebouw, gezien vanaf de Lentfers- weg. Duidelijk zijn de diverse afdelin gen van het gebouw te onderscheiden, zieken- en perso- neelsvleugei. hoofd vleugel (4 lagen), de zijvleugel <2 lagen) en de recreatievleu- gel. over Tic* TV" "TT de Herv. Stichting voor Bejaardenzorg de beschikking heeft kunnen krijgen is uitermate gunstig gelegen, in een prachtige omgeving en betrekkelijk dicht bij het centrum van Rijssen. Het centrum zal cvn markante indruk ma ken op het glooiende terrein en een geheel eigen plaats innemen in de bebouwing van het plan „Lentfersstukken. Er is door de architect naar gestreefd een gebouw te ontwerpen, dat een open en luch tig karakter draagt, een opzet waarin hij vol komen is geslaagd. Voor de bejaarden van Ter Horst en Co werd het jaarlijkse uitstapje een ware feest dag door de goede verzorging en de goede organisatie van de „reize". Vanaf het Volkspark vertrokken de onge veer 300 deelnemers in 6 autobussen en enkele personenwagens. Via Goor en Hengelo zette het gezelschap koers naar de buurtschap Vasse, waar men ongeveer 2 uur kon pauzeren. Via Tubbergen reed men naar Vriezenveen- sewijk waar „de Riessender" een indruk kon den krijgen van de ruilverkavelingen in dat gebied. Had de reis reeds een goed verloop gehad, gezellig werd het ook in het Parkgebouw waar voor de laatste keer werd „aangelegd". De bejaarden kregen een en ander aangebo den, hetgeen kennelijk op hoge prijs werd gesteld. De heer A. H. Ter Horst sprak het gezelschap toe en zei, dat de directie van Ter Horst en Co het prettig vond de gepensioneerden jaar lijks een uitstapje aan te bieden Namens de gepensioneerden sprak een der deelnemers een dankwoord. In verband met zijn 40-jarig jubileum in dienst van Ter Horst en Co NV ontving de heer J. Smit uit handen van burgemeester Landweer op het directiekantoor van Ter Horst en Co. de ere medaille in brons, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer A. H. ter Horst feliciteerde de jubi laris met zijn koninklijke onderscheiding en bracht hem dank voor de wijze waarop hij ge durende 40 jaar werkzaam was geweest bij de Kon. Jute spinnerij en Weverij. De heer Smit ontving het gebruikelijke ca deau onder couvert en het ere insigne „40 jaar trouwe dienst". De heer A. Vorschezang werd bij gelegen heid van zijn 40-jarig dienstjubileum ontvan gen op het directiekantoor van de fa. Ter Horst, en Co. De jubilaris werd in hartelijke bewoordingen toegesproken door de heer A. H. ter Horst die in korte trekken zijn werkzaamheden, bij de onderneming verricht, memoreerde. De heer Ter Horst bracht de jubilaris dank voor de wijze waarop hij zijn werk altijd had gedaan en bood hem het gebruikelijke cadeau onder couvert aan alsook het ere insigne „40 jaar trouwe dienst". De huis aan huis collecte voor Sonnevanck- Zonnegloren heeft opgebracht 982,81. 6 juni Seriewedstrijden Sportclub Rijssen ter rein Dannenberg. 17 jun Orgelbespeling Jan Bonefaas 8 uur Westerkerk. 27 juni Seriewedstrijden Sportclub Rijssen terrein Dannenberg. 4 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen ter rein Dannenberg. 8 juli Orgelbespeling Simon C. Jansen 8 uur Schildkerk. 11 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen terrein Dannenberg. 29 juli Orgelbespeling Derk Janszn, Zwart, 8 uur Westerkerk. 19 augustus Orgelbespeling Jan Brilman uit Almelo 8 uur Schildkerk. 4 en 5 dec. Vogeltentoonstelling Eerste Rijs- sense Kanarievereniging café De Bakker. 18 en 19 dec. Vogeltentoonstelling „Zangiust" café De Bakker Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken kamer 7 (boven). De Rijssense Motorclub organiseert woens dag 3 juni a.s een grote Puzzelrit voor auto's en motoren. Start vanaf de veemarkt. Kiek Jan, zear Mina, iej zearn aaltied Det pantalon ne bokse was, Mear kiek dan daor ees, in den weenkel, Ne pantalon det is ne jas. Een kaatjen met det vrumde wuerdje Was op ne jas terechte kümn En 'n weenkeleer har 't duur de drokte, De zaak leup bes, nog neet venümn. Joa, ik zee 't ook, mear ik mean earlke Det het ne bokse, was, zear Jan, Mear och, van al dee vrumde wuere, Daor kriej ook ech gin huegte van. Mear wur doar ouwer neet ekuierd, Wat kon 't ook skein per slot van zaakng, Of 't non ne jas was of ne bokse, Wee zol zik doar non drok um maakng. Mear 'n zetje laater küm de maéster Woer Dieks biej in de klasse zat, Hee wol ees kiekng woer of 't met Dieks was, Want Diekske har de griep ehad. Goejn oavend leu, woer is 't met Diekske, O, Dieks is wal zoowat wier klaor, Goat zitn en bliewt mear efkes kuiern, De vrouwe hef de koffie goar. Dieks zinne maéster zat zik daale, Non Jan, wat zeg iej van het wear, Zoo 't lik dan kriege wiej 'n mooi zommer, Joa, jao, det zoej wal zeg'n menear. 't Is aanders knapjes woarm, zear Mina, Ik snappe earlke neet menear Dar iej oewn pantalon neet oettrekt, Den kuej wal oet hemn met dit wear. J. ROZENDOM RIJSSEN. Zondag is een 37-tal Duitse jongens en meisjes te gast geweest bij Rijssenaren. Voor de middag arriveerde het gezelschap bij het Jozefgebouw, waar ze hartelijk welkom wer den geheten. De middagmaaltijd gebruikten ze bij de Nederlandse gastheren. Om circa half twee vertrok het gezelschap, nu uitge breid met een Nederlandse bus in de richting van het IJsselmeer. Na een bezoek aan Giet hoorn, werd een tocht gemaakt op het IJssel meer. Zeer voldaan keerden de gasten weer naar hun Heimat terug. GEBOREN: Hermina dv H. Baan en G. Veneman Haar- straat 11, 20 mei. Peter z.v. F. van Schooten en A. M. de Wit, Haarstraat 16, 23 mei. Nelly Henriëtte d.v. A. J. ten Hove en F. L. van Woudenberg Boomkamp 15, 23 mei. Hendrik z.v. G. ter Maat en L. van Pijkeren, Markeloseweg 31, 23 mei. ONDERTROUWD:. Jan Willem Koster, 24 jaar, Rijssen Baan- kamp 8a en Krijntje de Ligt 25 jr Rijssen Baankamp 8a, 21 mei. Albertus Johannes Beverdam 22 jaar Hellen- doorn Nijverdal van de Bergseweg 1, en Aleida Bakker 19 jr Rijssen Nassaustraat 2, 21 mei. GETROUWD: Gerrit Ligtenberg 23 jr en Janna Poortman 18 jr Rijssen Tabaksgaarden 65, 20 mei. OVERLEDEN: Gerritdina Nalis 90 jr weduwe van W. E. Haase Bouwstraat 19, 20 mei; Berendina Janna Kreijkes 75 jr weduwe van H. Seppenwoolde, Nijverdalseweg 34, 20 mei. Aangevoerd 1405 stuks vee, runderen 43, varkens 1362. Prijzen: 2 vette koeien van 4.- tot 4.50 per kg. slachtgewicht. 20 melk- en kalfkoeien van 1100 tot 1350 pers tuk. 17 pinken van 650 tot 825 per stuk. 4 graskalveren van 450 tot 550 per stuk. 10 drachtige zeugen van 375 tot f 475 per stuk. 1352 biggen van 70 tot 85 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel gewillig, prijzen staande. Zeugen: Handel traag, prijzen 375.- tot 475 per stuk. Biggen: Handel gereserveerd, prijzen dalen de. Ais men de bouw gadeslaat an scheisplan en tekeningen bestudeert, blijkt, dat de ar chitect de heer H. Jorissen, zich grondig heeft verdiept in eisen, verbonden aan de moder ne bejaardenzorg en daarmee in zijn bouw plan op effectieve wijze rekening heeft we ten te houden. Was het aanvankelijk de bedoeling in het hoofdgebouw plaats te bieden voor 66 bed den, later besloot het bestuur van de Herv. Stichting Bejaardenzorg door het bouwen van een verdieping op het hoofdgebouw het aan tal plaatsen te verruimen tot 80 bedden (in clusief personeel). Over het hoofdgebouw blijkt hier en daar een misverstand te betaan; men denkt wei eens dat dit gebouw een soort verzorgingscen trum is waar men geen privé leven zou kunnen leiden. Het is ook hier zo, dat de toekomstige be woners over een zitslaapkamer de beschikking krijgen met een voorportaal, dat tevens kan dienen als kitchenette, zijnde een soort keu kentje dat men voor allerlei doeleinden kan gebruiken. Een overzicht van het bouwterre'm. Op de voorgrond de aan leg van 8 bejaarden- woningen. Op de achtergrond, (achter de betonmolen) de werkput van de zij vleugel en de recrea tievleugel van liet hoofdgebouw. Dinsdagmiddag ongeveer 5 uur moest een zweefvliegtuigen afkomstig van Teriet, waar schijnlijk door gebrek aan termiek een nood landing maken op 'n bouwland achter de boer derij van de Wed. Bouwhuis aan de Rijssen- sestraat. Het vliegtuig kwam onbeschadigd aan de grond en werd later na gedemonteerd te zijn weer opgehaald. Als de laatste hand aan de bouw, afwer king en aankleding van het Herv. Bejaar dencentrum „EItheto" zal zijn gelegd zal Rijssen een schitterend gebouwencomplex rij ker zijn en een instelling bezitten, die voor de Rjjssense gemeenschap van onschatbare waarde kan worden geacht. Een bepaalde stagnatie, die in vele geval len in de bouwsector valt waar te nemen, schijnt ook de voortgang van dit grootse bouw werk te remmen, zodat men voorzichtigheids halve de datum waarop het gehele complex gereed zal zijn schat op einde 1965, hoec men aanvankelijk naar een vroege ij .Ki had gestreefd. Desalniettemin aei van belang, dat - onvoorziene ghedevoor behouden - de woninr /t complex ge-, deeltelijk nog in Uo« kunnen worden betrok- i. Het streven de bejaarden een zo groot mogelijke zelfstandigheid te doen behouden blijkt uit het feit dat de bewoners van het hoofdgebouw de beschikking hebben over eigen bergkasten en een eigen toilet. Het hele gebouw is onder te verdelen in een aantal kamervleugels met ieder een eigen conversatiezaal, waar men dus groepsgewijs al naar de gemeenschappelijke belangstel ling gezelligheid en ontspanning kan zoeken. In de recreatievleugel is een grote recrea tiezaal annex eetzaal gepland alsmede een ontsnappingskamer. De grote zaal kan wel licht ook worden benut voor het houden van kerkdiensten. In het souterrain van het hoofdgebouw ko men dienstruimten, te benutten voor velerlei doeleinden, kofferberging, garage etc. De be- ganegrondwoningen, los taande van het hoofd gebouw bevatten een woonkamer, een keu ken, slaapkamer, badkamer en hal. In een schuurtje bij de woning bewoond door de fam. S. Walstraat ontstond een begin van brand doordat „de vlam in de pan" sloeg. Hulpvaardige handen slaagden er in het gevaar "in de kiem te smoren en toen de brandweer arriveerde kon deze zich beper ken tot nablussen. De stichting „Clubhuiswerk Rijssen" zal op zaterdag, 30 mei a.s. het clubwerkseizoen '63/'64 op de gebruikelijke wijze sluiten. Ver schillende werkstukken van jongens en meis jes, die de afgelopen maanden de clubs heb ben bezocht, zullen worden tentoongesteld in de grote zaal van het gebouw „Jeruël". 's Avonds om half acht begint de eigenlijke sluitingsavond, waarbij deze werkstukken kun nen worden bezichtigd. De zang- en spelgroep van de stichting zal, onder leiding van mevrouw Lugtigheid, mevrouw Steenhuizen en mejuf frouw Waanders, een kinderoperette uitvoe ren. Ook zal medewerking worden verleend door een blokfluitensemble, onder leiding van de heer G. Kaspersma. Het geheel belooft - zij het op bescheiden wijze - een indruk weer te geven van wat de stichting „Clubhuiswerk Rijssen" langzamer hand voor onze jeugd is gaan betekenen. Ouders van de kinderen, die de clubs be zoeken, maar ook andere belangstellenden voor dit werk, wekken wij gaarne op deze slui tingsavond te bezoeken. De toegangsprijs is voor volwassenen 50 cent, voor kinderen tot 14 jaar 25 cent. Voor overige bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Goed troff r de situering vooral omda' J de icamer, de slaapkamer en d' v.k i rechtstreeks kunnen worden be reik 'en, evenals het hoofdgc- bor jrden verwarmd. Zo „El ke, ce loc.. 'j.'.c1 zal het bejaardencentrum een imposante indruk ma- gebouw is 60 meter lang met in 13 meter. Het tei-rein, waar-

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1