RAAD RIJSSEN Onderhoudskosten „De Koerbelt zijn abnormaal hoog 'n Seantdeuntje Saneringsplan nog niet in behandeling - Geen extra subsidie voor semafoondienst Wordt riolering Holterstraatweg „mooi-weer oplossing? - Panden aan de „Driehoek" worden onteigend - Kerkstraat wordt breder - Nogmaals de clandestiene zomerhuisjes Semafoondienst Samenwerking Onteigening Driehoek Gebreken Rondvraag Stadssanering V erkeersmaatregel AANRIJDING 25 JAAR BIJ POLITIE Riolering Holterstraatweg Te nauw Mooi-weer oplossing Reginox N.Y. één of twee flinke WERKKRACHTEN Boze brief 00000000000000E Julianaschool krijgt gymnastiekmateriaal I STADSOMROEPER VERDWENEN I Collecte Roode Kruis MIDWINTER-TOERNOOI RUSSEN-ENTER Vrijdag 22 mei 1964 42e jaargang no. 21 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en redactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting WEEKBLAD VOOR RUSSEN Het meest belangrijke punt van de agenda van de raadsvergadering, die woensdagavond werd gehouden, het voorstel van b. en w. tot vaststelling van herziening VI c van het plan in onderdelen Zuid (saneringsplan) werd op voorstel van burgemeester Landweer aangehouden ter behandeling in de volgende vergadering. Hierdoor werd het belangwekkende stuk dat voor de toekomst van Rijssen verstrekkende gevolgen zal hebben van de agenda geschrapt. De overige agendapunten, die werden behandeld waren grotendeels hamer stukken, zodat de vergadering in zeer korte tijd kon worden beëindigd. In het begin van de vergadering had de voorzitter mededeling gedaan van het feit, dat weth. Goosen met kennisgeving afwezig was en had hij de heer Nijland, die een aan tal weken ziek geweest is met een hartelijk woord verwelkomd. Naar aanleiding van het voorstel vta|n' b en w. een bijzondere subsidie aan de ver eniging Het Groene Kruis ten behoeve van de z.g. semafoondienst, niet toe te kennen, gaf de heer Janssen te kennen, dat hij deze semafoondienst dermate belangwekkend vond dat hij het zou betreuren dat deze dienst door de afwijzing van de raad vertraagd zou worden. Het gebeurt aldus spr. dat bij ongevallen geen arts kan worden gewaarschuwd, ter wijl in andere gevallen meer dan 1 arts ge waarschuwd is. De heer Haase wilde graag weten hoe de dienst zou functioneren. De voorzitter gaf een summiere omschrijving van de werking van de apparatuur en gaf als zijn mening van b. en w. te kennen, dat eerst ge subsidieerd kon worden als de last, tenge volge van deze bijzondere dienst voor de kruisvereniging te groot zou blijken te zijn. rijkswaterstaat voornemens met werkzaam heden aan te vangen. Dat moet gelijktijdig gebeuren, anders zijn de onkosten voor de gemeente nog veel groter. Ja aldus de heer Haase, maar als we door een paar maanden te wachten een betere op lossing kunnen vinden, moeten ze ons niet laten haasten. De heer Hodes zag graag, dat er een nader onderzoek zou worden in gesteld. Het water moet afgevoerd worden van een laagliggend gedeelte naar een hoogliggend om dan weer iin de laagte te worden ge voerd. Wellicht kan er via een dwarsleiding een oplossing worden gevonden. Spr. gaf de voorkeur aan een natuurlijke afvloeiing. Mede gezien de standpunten vpn verschil lende raadsleden ging het college van b. en w. er mede akkoord dat het plan nader zou worden besproken. De raad ging akkoord met het voorstel van b. en w. tot onteigening van de panden ge legen in het gebied Elzenerstraat, Kerkstraat- Eozengaarde, teneinde zeker te stellen, dat binnen een bepaald tijdsbestek kan worden doorgewerkt. Teneinde het uitbreidingsplan Oost te kun nen realiseren, was het naar de mening van o. en w. noodzakelijk, dat alle percelen in dit gebied gelegen, eigendom van de ge- een boze brief. Er dienen nu maatregelen te worden genomen anders wordt er gedacht blaffende honden bijten niet. Als het gemeentebestuur een brief schrijft waarin staat dat er voor 1 mei iets gebeuren moet en men treedt niet op, wat denkt men dan in Rijssen? De voorzitter: Als een termijn is gesteld, gaan we de volgende dag nog niet direct over tot het nemen van maatregelen De voorzitter: we wachten op een ge rechtelijke uitspraak, dan zijn we zeker van onze zaak. Weth. Scholman vulde nog aan dat het col-n^nte j^rden. lege van mening was, dat naar samenwer king met het Wit Gele Kruis en met de EHBO moest worden gestreefd. Zou blijken dat de subsidie, die deze verenigingen van de gemeente ontvangen, wat verhoogd zou moeten worden, dan kan dat altijd nog wor den bezien. Onze mening is, aldus weth. Schol man, dat we een vereniging niet moeten sub sidiëren voor een bepaald onderdeel van haar werk maar voor het werk van deze vereni ging in haar totaliteit. De heer Pluimers betreurde het feit, dat het subsidieverzoek niet in de culturele com missie was behandeld. Overigens kon de raad zich bij de zienswijze van het college van b. en w. neerleggen. Met dè betrokken eigenaren hebben b. en w. geen overeenstemming op alle punten kunnen bereiken. Daar de verkeersveiligheid in deze straat zeer veel te wensen overlaat achten b. en w. het noodzakelijk dat de Kerk straat verlengd en verbreed wordt. Ook zijn b. en w. van mening dat de geplande bebou wing over enige jaren gerealiseerd moet wor den. Het enige middel om zeker te stellen dat bipnen een bepaald tijdsbestek doorge werkt kan worden is naar de mening van b. en w. onteigening. Het voorstel daartoe over te gaan werd door de raad aangenomen. De heer Pluimers had geconstateerd, dat aan de Enterstraat, die onlangs gereed is ge komen verschillende gebreken kleefden. Is de aannemer al betaald? De voorzitter stelde de heer Pluimers ge rust. Het werk moet volledig klaar zijn. De heer Haase vroeg of b. en w. iets kon den mededelen omtrent de van het rijk te ontvangen bijdragen voor de onkosten gemaakt voor de stadssanering. De voorzitter antwoordde dat de benodigde bescheiden en tekeningen naar de provin ciale afd. van het ministerie van volkshuis vesting en bouwnijverheid te Zwolle waren ge zonden. In principe is medewerking toege zegd aldus de voorzitter. «et was de heer gWolterink opgevallen dat het besluit tot het nemen van een ver keersmaatregel in de Walstraat niet geheel juist was uitgevoerd. Spr. doelde op toet verbod vanaf de Wal straat de Hanrstr-'it in te rijden. De raad had besloten dit verbod uit te vaardigen met uitzondering van wielrijders. Nu blijkt, dat het ook op wielrijders van toepassing is. De voorzitter zegde toe aan deze misvat ting aandacht te zullen schenken. Maandagmiddag had op de Wierdensestr. ter hoogte van de Molendijk een aanrijding plaats, die gelukkig nog goed afliep. De autobestuurder H. uit Hardenberg wil de op deze weg keren, terwijl hij de auto, be stuurd door de heer J. uit het Duitse dorpje Uelsen niet had zien aankomen. De Duitser kon niet voorkomen dat hij te gen de auto van de Hardenberger opbotste, tengevolge waarvan beide voertuigen vrij veel materiële schade opliepen. De bestuur ders en inzittenden kwamen met de schrik vrij. Vrijdag vierde de wachtmeester le klasse der rijkspolitie de heer W. Mekenkamp zijn 25-jarig dienstjubileum. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ten zij nen huize feliciteerde de majoor der rijkspo litie J. Zijp, districtscommandant te Almelo de jubilaris en memoreerde o.a. zijn uitsteken de staat van dienst. De majoor Zijp liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een jubi leumgratificatie. De groepscommandant van de Rijkspolitie Rijssen adjudant D. van der Vegt sprak de jubilaris hierna toe en overhandigde namens het personeel van de groep Rijssen een cadeau onder couvert. Adjudant v.d. Vegt sprak te vens namens de politiebond van de afd. Al melo. De heer Mekenkamp begon zijn loopbaan in De Bilt en kwam bijna 4 jaar geleden naar Rijssen. Advertentie Met het voorstel een crediet beschikaar te stellen van 301.500.- voor riolering van de Holterstraatweg, waren enkele raadsle den het niet eens, hoewel zoals b. en w. in een nota aan de raad hadden medegedeeld, men met de voorbereidende werkzaamheden reeds zover gevorderd is, dat na goedkeu ring van de bevoegde instanties tot aanbe steding kan worden overgegaan. De kosten voor riolering werden geraamd op 171.800)-, gebouw voor onderbemaling 84.000, terreinen voor onderbemaling ƒ3600 mechanisch gedeelte onder gemaal 46.000.- en verdere kosten tot een totaal bedrag van 361.500.-. Verwacht wordt, dat het rijk een bijdrage zal verlenen van 60.000.-. De heer Averesch vroeg zich af, of het voorgestelde plan wel de juiste oplossing zou zijn. Hij gaf de voorkeur aan een natuur lijke afvloeiing. Da voorzitter gaf ten antwoord, dat het plan was ontworpen door een deskundig bu reau uit Den Haag, dat de mogelijkheden naar zijn mening nauwkeurig bestudeerd heeft Daarbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheid, dat dit deel van Rijssen in de toekomst bebouwd zou kunnen worden. De heer Smeijers was evenmin als de heer Averesch enthousiast over het voor stel. Door het gemaal wordt het water ge perst op een punt waar het riool te nauw is. Wij moeten dit gemaal niet hebben aldus de heer Smeijers, ook al omdat het een kost bare geschiedenis zal worden. De installatie moet belangrijk veel sneller worden afgeschre ven dan een normaal riool. Verwonderd was de heer Smeijers omdat dit belangrijke punt niet in de technische commissie ter behandeling was voorgelegd. Tot slot wees de heer Smeijers er nog eens op, dat de riolering in het algemeen veel te nauw is. Wij blijven zitten met knelpunten, die onherroepelijk opgelost moeten worden. De heer ter Avest vond vooral het gemaal een dure affaire. Spr. had gedacht, dat er o.a. bij toet onstaan van stortbuien moeilijki- heden zouden ontstaan. Wij hebben hier, een provisorische „mooi- weer" oplossing meende de heer Ter Avest. Als antwoord op de door de heer Haase naar voren gebrachte wens: behandelen in de technische commissie zei de heer Schol man van mening tè zijn, dat er „min of meer haast achter zat. Wij moeten trachten rijks goedkeuring te verkrijgen, bovendien is de In de rondvraag kwam ook een vraag van de heer Wolterink het probleem clan destiene zomerhuisjes weer om de hoek kij ken. In de nota betreffende de bouw van clan destiene zomerhuisjes, welke in een vorige vergadering werd behandeld, aldus de heer Wolterink was sprake van het geval Was- sink aan de Enterstraat. Roestvrij stalen aanrechten Wij zoeken nog voor onze mechanische «n polijstaf delingen. Industrieweg 4, Rijssen. Dagelij he 7.30- 12 uur en 13-17.30 uur of *ol(f:ns af spraak, tel. 2710. Ik heb gehoord, dat de heer Wassink, die familie is van een lid van het college van b. en w., aldus de heer Wolterink een brief heeft ontvangen dat hij zijn bouwsel voor 1 mei moest verwijderen. Zou hij hiertoe niet bereid zijn, dan zouden b. en w. tot executie overgaan. Mijn vraag is nu aldus de heer Wolterink: Is het bouwsel reeds verwijderd want de uiterst gestelde datum is inmiddels lang ge passeerd. De voorzitter: Het procesverbaal in dezen is nog in behandeling. De heer Wolterink: Waarom schrijft u dan Onder geringe belangstelling van de zijde der leden hield de zwem- en polovereniging „De Koerbelt" in hotel Gijsbers haar jaar vergadering onder voorzitterschap van de heer F. van Schooten. Uit het jaarverslag bleek, dat in het vorig seizoen een groot aantal abonnementen is verkocht. Een belangrijk deel van de Rijssen- se bevolking prefereert een abonnement bo ven het kopen van dagkaarten aldus de pen ningmeester de heer H. Pluimers. Voor het zwembad betekent dit een vaste inkomstenbron. Hoewel de losse kaartverkoop in 1963 wel is toegenomen kan hiermede het grootste deel van de exploitatiekosten niet worden ge dekt. De penningmeester geeft op zijn financieel overzicht als zijn mening dat de rekeningen van gemeentewerken voor het onderhoud der gazons en plantsoenen „abnormaal hoog" zijn. „De hoge rekeningen maken het ten enen male onmogelijk een sluitende begroting te krijgen, tenzij de tarieven voor abonnementen drastisch worden verhoogd, hetgeen het be stuur geen gelukkige oplossing lijkt" aldus de penningmeester in zijn financieel verslag. De balans van de vereniging sluit per 31 dec. 1963 met een nadelig saldo van 24.349,46. Het aantal gezinnen dat gebruik maakt van een gezinsabonnement is ongeveer 35 pet van de bevolking. Er werden 1061 gezinsabonnementen van 6.- verkocht en 1461 van 2.- Aan volwassenen werden 581 abonnementS' kaarten 8.- verkocht en 971 z.g. jeugdabon- nementen. In 1963 werden 24.435 dagkaarten verkocht, welke verkoop belangrijk hoger was dan in het voorgaande jaar. Als oorzaak wordt hier voor genoemd de gunstige weersomstandig heden tijdens de vakantieperiode en de re clamecampagne in de streekbladen. Aangezien de verpachting van de kantine niet voldeed aan de wensen van het bestuur is in 1963 begonnen de exploitatie zelf in handen te nemen. Hiermede werd een gunstig financieel resul taat geboekt n.l. een netto opbrengst van 3884,81. „De Koerbelt" trok op de openingsdag 1700 bezoekers. Het bestuur had een prijsje uitgeloofd voor de eerste twee die zich in het (nog koudewater zou den begeven. Het waren Schreuder jr. en Diens Meenks die de eer voor zich op eisten. De heer Schreuder sr., bestuurslid van „De Koerbelt" reikt hier de prijzen uit. Beamd Jan gun trouwen, de kammerüe Spreukn of, wiej geewt um geeld, Mear vuur 't bedrag det ze woln geewn, Wum eankle seantn besteeld. Dan heffe wat te teln temet, Zoo zeam ze teeng mekoar, Doar is Beamd Jan, doar kuej op an, Neet een, twee, dree met kloar. Vief doezend seantn gung in nen buul. Wat zol den wat neet weang, Hier mear opan, zear Dieks, ik zal Um ees wal 'n eannken dreang. Wat harn ze 'n wille oonderweg, Ze vuen 't nen heeln mooin bak, Beamd Jan zal wal te passe wean, Zear Goajt, met zonnen zak. De Gajje har dee wüere nog Mear good en wal oet 'n moond, Of zee, doar knapn den buul kepot, De seantn roln op de groond. Doar learn dan alle proemm in 'n drek, Doar lear het kleane geeld Det ze vanoawnd zoo heel sekuur In 't buulken ham eteeld. Doar wur Beamd Jan mear neet ezeg Wat eur was ouwerkümm, Meart 'k deanke det hee 't 's aanderdaangs Met 't teln wal hef venümn. Want earlke, ik kan neet geleuwn Det 't helemoal klopn met 't geeld, Al ham dan ook de kammerüe Het twee keer noar eteeld. J. ROZENDOM, RIJSSEN Het bestuur tot stichting en instandhou ding van scholen met de Bijbel heeft het gemeentebestuur om medewerking verzocht voor het aanschaffen van gymnastiekmateri- Het schoolbestuur wenst, na overleg met de consulent het volgende materiaal aan te schaffen: 1 klimtouwinstallatie, 1 ringenstel, 1 ket- tingbak, 1 ringenstok, 10 zitstanden, 1 rek stokinstallatie, 6 turnmatten, 1 mattenwagen, 1 trektouw, diverse ballen, 20 partijlinten, 6 slagplanken, 1 stel combisets, 1 springplank, 1 verbandtrommel, 40 trunhoepels 2 touwza- dels 25 springtouwen, 1 turnbok en 1 elastisch springsnoer. De kosten zullen volgens de overgelegde begroting 9.653,44 bedragen. De inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Deventer heeft gunstig op deze aanvraag geadviseerd. Aangezien de aanvraag aan de eisen der wet voldoet en door de inwilliging daarvan de normale eisen aan het geven van la ger onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden, stellen b. en w. de raad voor de gevraagde medewerking te verlenen en een krediet ad. 9.653,44 beschikbaar te stel len. tiiiiiiüiniiiiiiinniinfnmiiiiniüinmiiiniiiitiiinüitniiiinintuininirnniv De gemeenteraad heeft in haar ver- gadering van 29 dec. 1963 op voorstel 1 7 i>an het college van b. en w. besloten 7 de functie van stadsomroeper op te - - heffen, met ingang van een door dit 7 I college te bepalen datum. B. en w. I hebben de datum van ingang bepaald op 1 april 1964. De stadsomroeper zal 1 een wachtgeld genieten op grond van 7 7 de desbetreffende regeling. Het college van b. en w. heeft voorts 7 besloten de huurincasseerder van de gemeente in een volledige betrekking - 7 te plaatsen. De niet voor huurincasse. 1 ren benodigde tijd kan door deze func- tionaris worden benut voor andere 7 i werkzaamheden. 1 Door de afd. Rijssen van het Ned. Roode Kruis zal eind mei begin juni een collecte worden gehouden. Een beroep wordt gedaan op alle Rijssena- ren deze collecte een financieel succes te doen worden, omdat het Roode Kruis nog steeds op vele terreinen werkzaamheden verricht die de steun van velen verdienen. Dinsdag begint in Rijssen het z.g. mid- wintertoernooi waaraan wordt deelgenomen door Excelsior, RKSV Enter, Enter Vooruit en Sportclub Rijssen. De wedstrijden zullen zoveel mogelijk op dinsdag- en donderdagavonden worden ge speeld op de terreinen van de eerste 4 ge noemde verenigingen. Bij deze wedstrijden zal niemand vrije toegang genieten. De opbrengst zal gelijkelijk onder de clubs worden verdeeld. De arbitrage zal geschieden door neutrale grensrechters.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1