Postpersoneel bracht bezoek aan Vianen FILMNIEUWS j Europa's zwaarste kastelein m Unicum AGENDA Pinksterzangdienst Manneke Collecte Zonnevanck- Zonnegloren Gevonden voorwerpen BURGERLIJKE STAND Zondagsdienst dierenartsen BiBsi Ds. VOS NAAR WEESP Telefooncel in gebruik Verbond bepleit vrijstelling theoretisch rij-examen Vrijdag en zaterdag de film: DRIE AVONTURIERS VAN DE ZEE Woensdag: DE GROTE DWAASHEID Maandagavond: DE REVOLVERHELD VAN OKLAHOMA Maandagmiddag DE ZIGEUNERPRINSES Vrijdag 15 mei 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 r Het Rijssense postkantoor is zaterdagmiddagi- verrijkt met een niet alledaags souver- nir uit de vrijstad Vianen, gelegen aan de Lek aan welke eeuwenoude plaats het per soneel van het Postkantoor Rijssen en van het hulpkantoor Enter zaterdagmiddag een be zoek bracht. Vianen is de vorige standplaats van de di recteur van het postkantoor Rijssen, op wiens initiatief het personeel van Vianen het vorig jaar een bezoek aan Rijssen bracht. De gastheren hebben alles gedaan om hun collega's uit Rijssen en Enter een her- telijlse ontvangst te bereiden. De heer Witkamp, hoofdemploye te Vianen sprak zijn vorige directeur en de overige le den van het gezelschap op hartelijke wijze toe en vertelde een aantal historische en andere wetenswaardigheden betreffende het histori sche stadje aan de Lek, waar in vroeger tijden de heren van Brederode hun scepter zwaaiden. Het meest interessante onderdeel van het programma, dat de gastheren hadden geor ganiseerd was de excursie aan de stuw in de Lek nabij Hagestein. Deze stuw, die met zijn vizierschuiven, een unicum in de wereld kan worden genoemd bood veel interessante aspecten die voor de fun gerende sluismeester op bevattelijke wij ze aan de hand van kaarten, tabellen en een maquette werden toegelicht. Het bouwwerk, dat o.a. voor de scheepvaart en de drinkwatervoorziening een zeer belangrijk project is geworden, dat in 1961 is voltooid trekt zeer veel belangstelling, vooral ook van buitenlandse zijde. Vervolgens werd een rondrit gemaakt door de omgeving van Vianen, gelegen aan de rand van de Betuwe, waardoor men nog even genieten kon van de fraaie bloesemweelde van de (vele) appelboomgaarden. Men genoot in het bijzonder van het rustieke dorpje Hei en Boeicop, vooral van de „hoofdstraat" met aan weerszijden enkele kapitale boerderijen ran de weg afgescheiden door heldere vaarten waarin de vis welhaast „voor het grijpen" was. Na terugkeer in Vianen werd een voetbal wedstrijd gespeeld, die door hun energieke spel door de Rijssenaren met 4-2 werd ge wonnen. Na afloop hiervan werd het Twentse ge zelschap een broodmaaltijd aangeboden, waar- 18 mei Bosbad „De Koerbelt" (geopend 1.30- 6 uur). 18 mei Gymnastiekdemonstratie DOS en open luchtfilm Volkspark. 23 mei Ledenvergadering Eerste Rijssense Kanarievereniging, Café 'n Hook 6 uur. 27 mei Orgelbespeling Feike Asma, 8 uur Schildkerk. 6 juni Seriewiedstrijden Sportclub Rijssen ter rein Dannenberg. 17 juni Orgelbespeling Jan Bonefaas, 8 uur Westerkerk, 27 juni seriewedstrijden Sport club Rijssen terrein Dannenberg. 4 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen idem. 8 juli Orgelbespeling Simon C. Jansen, 8 uur Schildkerk. 11 juli Seriewedstrijden Sportclub Rijssen ter rein Dannenberg. 29 juli Orgelbespeling Derk Janszn. Zwart, 8 uur Westerkerk. 19 aug. Orgelbespeling Jan Brilman uit Al melo 8 uur Schildkerk. 4 en 5 dec. Vogeltentoonstelling Eerste Rijs sense kanarievereniging Café de Bakker 18 en 19 dec. Vogeltentoonstelling „Zanglust" café de Bakker. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). In de geref. kerk. (Boomkamp) wordt op zondag 17 mei (le Pinksterdag) 's avonds van half 8 tot half 9, een zangdienst gehouden Toegang vrij. Programma kosteloos. Medewerkenden: Liturgie: H. J. Overweg. Orgel: A. Nawijn. Trompet: B. J. Stegeman. Voorts een gemengd koor en een meisjeskoor resp. onder leiding van G. Kaspersma en M. Walinga. na men nog eftige tijd iin een gezellige sfeer bijeen bleef. De heer Witkamp bood de directeur van het postkantoor Rijssen een „origineel" sou venir aan van Vianen welke stad door de Lek wel aan water moet doen denken". Men had het oog laten vallen op een repro- duktie van het bekende Manneke, dat op de markt te Brussel sinds jaar en dag eveneens iedereen aan water(en) doet denken. Het fraaie beeldje zal op het postkantoor in Rijssen zeer zeker een ereplaatsje krij gen symboliserend de goede verstandhouding van .het postpersoneel van Vianen en Rijs sen aldus de heer Elzinga in een toespraak waarin hij z'n hartelijke dank uitsprak voor de fantastische ontvangst. In de week van 19-23 mei zal deze bekende collecte weer gehouden worden. Steeds zijn nog velen het slachtoffer van deze gevreesde ziekte. De moderne medische wetenschap be strijdt deze ziekte, maar veel geld is daar voor nodig. Laten wij onze gezondheid waar deren, en dat ook in daden tonen! Damespolshorloge, padvindersriem met mes, wieldop auto, damesmantel, mohair sjaal, portemonnaie met drukknop, handzaag, da- miesportecinnaie met knipsluiting, grijze plas tic herenregenjas, zwart gelakt kinderrij- wiel, portefeuille, tas met metselgereedschap»- pen, paraplu, geel-rood gestreept, actentas met inhoud, bruine pet, zilveren kettinkje, waterkraan, paar kindersokjes, bankbiljet, tas met inhoud, rode damesportemonnaie, anthra- cietkl. regenjas, portemonnaie, doos met in houd, hoofddoek - veel kleurig, witte bal van plastic,trico bruine dames-handschoenen, kriel kip, mil. broek, motorhandschoen en tas. donkere slip-over, kinder blouse- wit-geel, zil veren armband, huissleutel no. 35. Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat no. 7 op werkdagen tussen: 18.0020.00 uur. Niet tele fonisch. GEBOREN: Ivonne Frederika Maria dv J. H. Kreuwel en F. E. Braamhaar, Enterstraat 103, 4 mei. Anta Debora d.v. W. A. Piets en J. H. van Schothorst, Graaf Ottostraat 109 6 mei. Derk Jan z.v. J. H. Brinks en S. Lohuis, Wel- leweg 36 6 mei. Pieternella Antonia d.v. G. Pongers en G. Jo- link, Graaf Ottostraat 23, 7 mei. Hendrina d.v. G, Pas en J. Be verdam, -Wier densestraat 108, 9 mei. Alida Evelyn d.v. J. Wessels en M. Kippers, Lentfersweg 42, 10 mei. Derk z.v. W. ter Harmsel en D. Kosterbok Koninginneweg 5, 10 mei. ONDERTROUWD: Gerrit Ligtenberg 23 jaar Rijssen Tabaks- gaarden 65 en Janna Poortman 18 jr Rijssen de Bleijdestraat 29, 8 mei. GETROUWD: Gerrit Jan Baan 23 jr en Philippina Koster 21 jr Wierden Dennenweg 4. 6 mei. Jannes Hendrikus Bleumink 21 jr en Janna ter Harmsel 19 jr Rijssen Akkerdijk 1 6 mei. Pieter Cornelis Bakker 23 jr en Willemina Willems 23 jr Rijssen Esstraat 108b, 8 mei. Gellius Georg Krol 29 jr en Manna Strokop 27 jr Rijssen Vennekesgaarden 49a, 8 mei. Cornelis van den Bos, 21 jr en Driesje Schuur man 24 jr Rijssen Wilhelminastraat 18 8 mei. Teunis Nieuwland, 23 jr en Grada ten Hoi- ve 23 jr Rijssen Holterstraatweg 27, 8 mei. Anne van der Veen 35 jaar en Geertrui de Vos 29 jr Rijssen Molendijk 36b 8 mei. De dienst wordt le en 2e pinksterdag waar genomen door dierenarts J. Siebelink, Wier den, tel. 05496-1298. flllllll!llliailIlllllll!llll!!l!lilllflll>lllilllllini!ll!!ll!l!lli!l!lll!li[|lTIIII!lllli;!IHIIISIIIIIIIIini!!«.»ll llllllllllKIilllllllllltlllllllHIIII! IllllllllllllllllllltllllHIIHPmii V'»:H HMÜ y. 'x- - Tot nu toe heeft geen zwaar gebouwde man het gewaagd, de dikke kastelein I Ludwig Pertl uit het romantische Westduitse stadje Rosenheim zijn titel te bestrijden. „Europa's zwaarste kastelein" noemt hij zich trots en lokt met zich. zelf als bezienswaardigheid de toeristen aan. Bij een lengte van 185 centime- 1 ter beschikt Pertl over een borstomvang van 190 centimeter, terwijl hij 224 kg weegt, wat waarschijnlijk zelfs voor een wereldkampioen onder de kas- teleins voldoende is. Als toeristenattractie moet hij natuurlijk veel geld aan zichzelf besteden. Niet dat hij veel eet getuigen beweren zelfs, dat hij slechts één maaltijd per dag nuttigt maar zijn kleermaker kost heel wat. M- - -Acht meter stof zijn er nodig voor een Ludwig-Pertlkostuum. 'iiiininiiiaiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiliiaiiiüiniiii laniiiiiianiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiaiiaiiiiiiiiiiia laiiaiiiiiBiiiiianaiiiMaiiaiiaiiaitaiiaiianaiii Ds. J. Vos heeft het door de Ned. herv. gemeente van Weesp op hem uitgebrachte be roep aangenomen ds. Vos kwam op 26 juli 1959 van Goudriaan en Ottoland naar Rijssen. Aangezien in Weesp nog niet direct een huis beschikbaar is, (bouwstóp op de vrije sector) zal ds. Vos voorlopig nog in Rijssen blijven. Het ziet er naar uit dat hij medio september van Rijssen afscheid zal nemen. De aan de Beatrixstraat geplaatste telefoon cel zal één dezer dagen in dienst worden gesteld. In deze cel, waarin een driemuntstelefoon- toestel wordt aangebracht, kunnen uitsluitend lokale gesprekken automatisch worden geko zen. Interlokale en internationale gesprekken die nen door het draaien van 000 te worden aan gevraagd. Deze worden dan door de telefonis te tot stand gebracht. Voorts bestaat de mogelijkheid vanuit deze cel telegramman op te geven. Het Hoofdbestuur van het Verbond voor Vei lig Verkeer heeft zich tot de minister van Verkeer en Waterstaat gewend met het ver zoek om te bevorderen, dat leerlingen, die met goed gevolg een schriftelijk verkeersex amen op één der scholen voor Voortgezet Onderwijs inclusief het Kweekschoolonderwijs hebben afgelegd, vrijstelling van het theoreti sche deel van het rij-examen wordt verleend. Aanleiding tot dit verzoek is de overtuiging van het Hoofdbestuur, dat de aan een school- verkeersexamer. verbonden vrijstelling van het theoretische gedeelte van het rij-examen sterk stimulerend zal werken op de verkeersopi- voeding op de scholen voor Voortgezet Onder wijs. Het Hoofdbestuur is bij inwilliging van het verzoek bereid, een dergelijk examen aan de door de minister te stellen eisen te laten voldoen. Het Verbond organiseert elk jaar een schrif telijk verkeersexamen voor het Voortgezet Onderwijs, en is voorts betrokken bij de eveneens jaarlijkse Kweekschoolverkeersex- amens. Pierre, Moreau en Gosselin, drie onderne mende jongelui, moeten om verschillende re den uit Frankrijk vluchten en besluiten zeero vers te worden. Op verrassende wijze maken zij een Spaans galjoen buit, dat goud noet gaan halen in Maracaibo. De drie avonturiers va ren eerst naar het pirateneiland Tortuga voor een nieuwe bemanning en willen dan proberen het voor de Spaanse Koning bestemde goud in handen te krijgen. Op Tortuga vat Pierre met een liefde op voor de mooie Consuelo, een jong piratenmeisje. Consuelo besluit nu met Pier re en de anderen naar Maracaibo mee te va ren omdat zij met de gouverneur van Ma racaibo nog een rekening te vereffenen heeft. Dan ontdekt Pierre een aantal verrassende feiten. Concuelo is helemaal geen piratendocl»- ter, maar zij is 20 jaar geleden doe- de pira ten ontvoerd e- zij is de dochter van de huidi ge gouverneur, bovendien heeft zij een twee lingzuster die angstvallig verborgen werd ge houden in een klooster. Op 18 september 1943 sluit Italië een wa penstilstand met de Geallieerden. De Italiaan se soldaten menen, dat nu voor hen de oorlog is afgelopen., maar de eerste schrik die zij krij gen, is dat hun voormalige Duitse bondgeno ten op hardhandige wijze de macht in het land overnemen. Luitenant Innocenzi (ALBERTO SORDI) trekt met zijn peloton het binnenland in, maar zijn mannen nemen geleidelijk de benen. Ten slotte heeft hij alleen nog soldaat Ceccarelli (SERGE REGGIANI) bij zich en deze is slechts zo trouw omdat hij als maag patiënt afhankelijk is van zijn ziekteverlofpas, en speciale distributiekaarten, dié de luitenant bij zich heeft. Tijdens de éis van dr. John Brighton naar Californië in 1870 sterft zijn vrouw bij de geboorte van hun kind. jgedesillusioneerd door dit grote verlies besluit hij zich met zijn doch tertje te vestigen in de buurt van Cherokee Wells. Hij trekt in bij de bejaarde weduwe Mevrouw Fitzgerald. Cherokee Wells is een rustige gemeenschap, met uitzondering van de gebroeders Dobie Cass en Mei. Het zijn jongens die voor niets terugdeinzen en proberen een ieder hun wil op te leggen. De meeste bewoners van Cherokee Wells accepteren de broers met al hun tefeSrtko- mingen, zo ook Anne Barnes, een jonge weduwe en haar moeder. Na een tijdje komen er moeilijkheden voor John Brighton. Graaf Arnheim, een weduwnaar, leeft stil en gelukkig met zijn enig kind, de kleine Arline op zijn uitgestrekte landgoed. Op zekere dag komen - zoals elk jaar - een troep zigeuners in zijn bossen hun tenten opslaan. Onder hen bevinden zich Stanley en Oliver, twee goedmoedige, hulpvaardige en domme exemplaren, die het zigeuner-zijn tot schande maken.... zij het dan ook, dat Start- ley een zeer bekwaam zakkenroller is. Als 's avonds de zigeuners het dorp onvei lig maken en er zelfs een paar gepakt en gegeseld worden, verordonneert Graaf Arnheim dat de zigeuners de volgende morgen voor twaalf uur van zijn land verdwenen moeten zijn. De kleine Arline speelt de volgende morgen in de paleistuin, net als een paar wraaklusti- ge zigeuners langstrekken. Om zich op de Graaf te wreken, ontvoeren zij de kleine Arline.... RIJSSEN buiten de wallen Het feest van de Oude Papscholte was voorbij. De oude baas was er in de loop der jren niet beter op geworden. Hij werd bedille rig en niemand kon et hem naar de zin ma ken. Dit verdroot de Pikröske. De Pikröske was een bijzonder man. Die moesten er vroeger ook zijn. Hij had een klein huisje met een spinlandsgrond. En toch leefde hij er goed van en dat kwam zo. De Pikröske had een grote bijenstal. Hij had er meer dan vijftig. Ook eenden en hele zwermen ganzen. Ver der sneed hij russen op de mors en ver kocht er matten van op de stoelen In het gemene veld sneed hij bij lichte maan ber kenrijs, daar maakte hij bezems van. Een paar dagen na de verjaardag van de Papscholte was hij 's avonds om elf uur bezig strikken te zetten. De Snoeverd, de marke jager had hem in de lamp gekregen en de Pikröske ging er van door. Hij liep de Bouwstraat in, waar juist de Papscholte voor zijn niendeur stond te plassen. Nou ja niendeur, feitelijk stond de grijsaard midden op straat. De Pikröske had intussen haast, want tus sen de huizen door daverden de klompen van de Snoeverd die zich dit keer de buit niet wilde laten ontgaan. De Pikröske rende voor de vrijheid en liep tegen de oude Papscholte op. De grijsaard viel voorover en gilde nog ik zin kapot! Dramme Jan een overbuur die een kwalijk wijf had, werd net de deur uit gekieperd door zijn dierbare ega. En- de Pikröske hoorde nog net roepen, er oet smerigen strond zak! De Snoeverd was nu in de verbeelding, dat de Pikröske bij de Drammert was binnengevlucht en hij aarzelde niet om naar binnen te lopen. Daar kwam hij vroeg genoeg. Dramme Mie- ne in de veronderstelling dat haar Darmmert het waagde om andermaal naar binnen komen nam haar tipklomp en gaf de Snoeverd van kato en. De Pikröske stond tussen twee schuren verder onder het onder- schoer verscholen om te horen hoe het af liep. Moord! Schreeuwde opeens de Gloeperd er viel op straat. Spoedig was de hele Bouwstraat wakker. Het varken, dat de naam had niet fris tp zijn kwam met het geladen geweer naar buiten en schoot in de lucht De Sloffe had een stallantaarn aangestoken De Drammert had hulp gehaald bij het wachtlokaal van de stadswacht. Wat is er aan de hand? Had de commandant gevraagd. Dat weet ik niet! Had de Drammert ge roepen. Ik zelf ben zoals gewoonlijk door Mie- ne op straat gesmeten. Dat heeft niets te bete kenen, maar er liggen doden en gewonden in de Bouwstraat. De Pikröske had van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem gauw te smeren! Toen de stadswacht kwam von den ze niets alles was in ruste. Men keek de Drammert aan, en Miene lag op de knieën voor het hoendergat en werd bang dat de stadswacht haar zou komen halen. De vol gende morgen liet de schout een onderzoek instellen. Vooral Jan, voor de Boom werd fiks aan de tand gevoeld. Jan was de sluiter van de boom in de Elsenerstraat. Hij moest niet alleen de boom gesloten hou den, maar ook 's nachts oppassen dat er niets gebeurde. Maar om half twaalf had Engele, gezegd Jan komt der meer bie'j in, daor is niks te doone! En Jan had naar Engele ge luisterd. En de Snoeverd had reeds verklaard dat hij omtrent half twaalf in de nacht, achter de Pikröske had aangezeten en n de Bouw straat Gloeps was aangevallen. Dat Miene van de Drammert hem afgetuigd had wilde hij niet vertellen. Maar ook de oude Papscholte had voor dood op strait gelegen. De mannen der wet spoedden zich naar de Papscholte. De/grijsaard sliep nog. Maar de kleinzoon verklaarde dat grootvader niets schortte.. Hij ging er wel meer 's nachts uit dankon het een enkele keer gebeuren dat hij de Bevernul kreeg. Dan schreeuwde hij dat hij kapot was, men haalde hem binnen en dan was alles weer goed. Maar tussen de Gloeperd en de Pikröske was alles niet goed. De Gloeperd had de Pikröske niet op heterdaad kunnen betrappen. Zeven gaten waren hem in het hoofd geslagen door Miene van de Dram- merd. Het was op een morgen dat de Pikröske was bezig op Mors een mooi zootje vis te vangen, dat zag de Poes. De Poes was in dienst van de heer van de Oosterhof. Hij zag de vis liggen op de wal. Hij riep de Pikröske en vroeg wat dat moest met die vis. Verkopen! riep de Pikröske onverstoord. Je brengt ze naar de Oosterhof. Jij bent gek man. Maar de Poes hield aan. Toen de Pik röske zag dat het menens was, liet hij de stolpkorf even rusten. Want de Poes was al aan het sorteren met de vissen toen de vissende Pikröske tegen de wal op kroop zag de Poes wel dat het tijd werd om op te stappen. Stao! riep hij tegen de Pikrösle, of je wordt opge hangen. Maar de ander trok het mes en sprong toe. Nu was de Poes levig en zette er de sokken i. daar ging het achter elkaar aan in de hele breedte over de Mors. Maar de Poes haalde het en diende tegelijk een klacht in bij de heer van de Oosterhof, betreffende een aanslag op 'jn leven maar de heer van de Oos terhof en de Pikröske daar zat iets geheim zinnigs tussen. Niet dat er bloed verwant schap was, nee dat niet. Maar de jonker had tegen de zin der burgemeesters zijn zin door gedreven, dat de Pikröske zich op de hoek van de Mors mocht vestigen. En nu talmde de jonker met de bestraffing. De Pikröske ging hijgend en blazend weer naar het viswa ter. Maar de vissen waren weg. Hi] ging op nieuw verwoed aan het vissen. Maar toen kwamen de burgemesters hem halen en de Pikröske moest mee. Daar liep hij tot schan de van heel Rijssen de stadsdiender en de Gloepert hielden hem vast en leidden hem door heel Rijssen op de Schild zou hij aan de kaak gesteld worden, maar zover kwam het niet. De jonkervrouw Zwandina van Pothaver tot Wilgenbos had in Rijssen op de Haar een huis gekocht en dat laten verbouwen. De jonkvrouwe Zwandina wilde tussen het volk van Rijssen wonen. De heer van de Grimberg wier nicht zij was. Haar huis onderscheidde zich van de andere huizen op de Haar. De jonkvrouwe bemoeide zich graag met alles en nog wat. Vooral op de vrouwen had zij het gemunt. Die wilden haar wel weg kijken. Maar de jonkvrouwe had ook haar goede kanten. Zij was rijk en vrij gevig. Vooral op oppassende armen had zij het gemunt. En daartoe behoorde ook de Pik röske. Vrijbuiter en snaaier in de Marke. De man had zes jonge Pikrösken. Drie jonge Pikrösken gingen ter schoole bij Dirk Marsman die in 1672 kreupel werd gescho ten door de Munstersen. Hij noemde de jongens de Pikröske en Beuze. En de Holpiepe. De jonkvrouwe vond die verfoeilijk en daarom noemde Dirk Marsman haar het goudvinkje. Toen zij eens aanmerking maakte op het geven van bijnamen. Het spreekt vanzelf dat de jonkvrouwe zich ook interesseerde voor lieden van zeer oude datum, zoals b.v. de oude Papscholte. Zij was op het feest niet ge weest. Maar zv vergat hem niet. Zij bracht hem een mand met fruit Zij kwam in de keu ken, maar de oude nam haar mee naar de Ends kamer. De huisgenoten hadden uit den treure de oude verhalen gehoord. Maar de jonk vrouwe die over Rijssen wel eens een en ander wild_ weten kreeg de volle laag. Drie uur lang vertelde de oude baas met zachte stem, toen hield hij plotseling op, zijn hoofd zakte scheef en hij raakte buitenwes ten. De jonkvrouwe riep om hulp. Isse wier weg? riep er een stem om de deur. Dat doerd een half uur. Daar wilde de bezoekster niet op wachten, zij nam zich voor zolang het mo gelijk was de oude baas zo nu en dan te bezoeken. De oude Scheure Gait, die met grof gebakken aardewerk ventte was geruïneerd. Dat was zo gekomen. Gait was twee en ze ventig jaar. Hij was er trots op, dat hij met zijn kruiwagen met aardewerk nog een maal per week naar Deventer kon rijden. Maar nu was Scheure Gait ongelukkig ge weest. Een losgebroken stier had zijn krui wagen op de horens genomen terwijl hij op weg was naar Hellendoorn. Daar was jaar markt en de oude koopman hoopte daar een goede dag te maken. Maar de marke stier van Zuna, had de krui wagen en al zijn handelswaar vernietigd. Hui lend keerde de oude man in Rijssen terug de boeren hadden het wel gezien, maar die dach ten er komt wel een boodschap. Nou en die kwam. De jonkervrouwe hoorde er van. En die ging met opgestreken zeilen naar de mar kerichter van Zuna. Die beloofde er de eerst volgende markevergadering over te spreken. Maar daar was hij niet klaar mee. Vanmiddag nog rijd ik naar de richter van Kedingen, ik schiet het geld voor en jullie betaald tot de laatste cent. Dat zit nog! riep de Markerichter. Als er gezeten moet worden dan ben jij het brieste de jonkvrouwe. Zij liet na de middag de sjacekar van haar buurman aanspannen en reed naar Goor, naar de richter toe. De richter was niet thuis maar de onderrichter was er wel. Die had toevallig nog een appeltje te schil len met die van Zuna. De boeren daar hadden een paar jaar geleden onder water gedaan op een donker avond, en nu zouden zij er voor boeten. Na haar terugkomst uit Goor ging zij dadelijk naar Scheure Gait. En vroeg hoe veel schade hij had Gait was aan de beschroomde kant. Toen hij niet wist wat de kosten ware ging de Jonkvrouwe zelf naar Timmer Arend en bestelde een goede kruiwa gen Daarna naar de Spille, de pottenbakker De Spille riep Gait die kaapt altijd uit schot Dat geloofde de jonkvrouwe niet en weet ging zij naar Gait en die verklaarde dat hij altijd eerste klas goed kocht. Weer terug naar de pottenbakker. Zij vroeg of hij soms de schout wilde spreken. VAN COEVERDEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 5