Trims je v. d. 'Vlaai bezorgde Haarschool de wisselbeker Onteigeningsplan „De Driehoek Veertig-jarig huwelijk werd opgeluisterd met museum bus Visken in t groot Spaniel Lady bleek de best verzorgde bond Geen overeenstemming Ter inzage Dader diefstal bromfiets gepakt 100 DONORS PREDIKBEURTEN De „Koerbelt" weer open MIJN OUDERS WETEN NOG NIET.... DERTIG GESLAAGDEN Aanleg wegen plan Noord Verharding voetpad Vrijdag 15 mei 1964 42e jaargang no. 20 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Administratie en redactie: Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 f05430 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Truusje v. d. Maat werd met haar spa niel „Lady" eerste prijswinnaar Hier mee ging de tvissel- heker over van ie OranieschooL naar de Haarschool. Vol trots poseert Truusje hier met haar bezit voor de fotograaf. Bats, Jan Heendrek, Jan an Gajje Wam um veer uur al vetrukn, Ze woln non ees ech goan visken, Ze harn doar ne boot besprukn. 't Weejn en reang en neet heel zueneg, Mear ze hüeln zik allmoa groot, Ook al zatn ze neet heel rusteg Op dee skommelende boot. Mear ze greepm zilc steweg vaste, Joa, de boot kon umme-sloan, As ze 't earlke zeg'n weelt, hebt ze Heel wat schrik doar duur estoan. VOOR Wekn -d harn ze loopm te pochen: Wiej goat visken in het groot, Nee, neet an de waaterkaante, Mear, op 't waater, met ne boot. Het was dree uur jaang met 'n auto, Dus det was beheurlek vear, Mear det ham z' dr wal vuur ouwer, Het was aans gin heel mooi wear. Ruim 60 kinderen waren zaterdagmiddag naar het veemarktterrein gekomen met hun honden om deze deel te laten nemen aan de hondenshow, die om de 2 jaar wordt georgani seerd door de afd. Rijssen van de Ned. Ver eniging tot bescherming van dieren. Door een jury werden de honden gekeurd, waarbij de nadruk meer lag bij de verzorging van de huisdieren dan bij eisen van „ras of stand". Een hond van het z.g. „asbakkenras" heeft bij deze keuring even veel kans om in de prij zen te vallen dan de rashond, die op clubmat- Het schijnt dat deze deelnemer aan de hondenshow als een koopman de kwali teiten van zijn hond staat te roemen. De andere „heren" staan in elk geval vol belangstelling te luisteren. De beide „dames" hebben zich hoog hartig afgewend. ches of exposities hoog gekwalificeerd wordt. Kennelijk hadden de kinderen voor deze gelegenheid niets nagelaten om hun lievelings dier een zo goed mogelijke indruk te laten maken. Een deelnemer verscheen voor de jury met de hond (een teckel) keurig liggend in een kinderwagen, hetgeen een wel wat over dreven „verzorging" S- was, maar niettemin een grappig gezicht opleverde. De jury bestond u:t mevr. Reichardt, mevr Janssen-Stam, de hek. van Nouhuys dieren, arts en de heren G. Vrugteveen, J. Goossen, A. Kippers, F. Dreijer, J. Poortman, J. Bak ker. Burgemeester Landweer sprak een ope ningswoord. De jury kende de prijzen toe aan de volgende eigenaren van de honden: Het college van b. en w. stelt de raad voor over te gaan tot onteigening van de pan den gelegen in het gebied omsloten door Elze nerstraat, Kerkstraat en Rozegaarde, „tenein de zeker te stellen, dat binnen een bepaald tijdsbestek doorgewerkt kan worden. Het betreffende gebied is een onderdeel van het uitbreidingsplan „oost", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 maart 1963 en goedge keurd door Ged. Staten. Teneinde dit uitbreidingsplan te realiseren, is het noodzakelijk, dat alle percelen, gelegen in dit gebied, eigendom van de gemeente wor den. De panden zijn getaxeerd door de Rot terdamse commissie. Hoewel de getaxeerde bedragen in alle ge vallen geboden zijn, is het niet mogelijk ge bleken, zo delen b. en w. de raad mede, met de hetrokken eigenaren op alle punten tot overeenstemming te komen. „Wij achten het noodzakelijk dat het uitbrei dingsplan op korte termijn gerealiseerd kan worden". Met name zal de Kerkstraat moeten wor den verlegd en verbreed, daar de verkeers veiligheid in deze nauwe straat zeer veel te wensen overlaat. Ook zijn b. en w. van mening, dat de ge plande bebouwing over enige jaren gereali seerd moet worden. Het enige middel om zeker te stellen, dat binnen een bepaald tijdsbest k kan worden doorgewerkt, is dat besloten wordt tot ontei gening. Ingevolge artikel 80 van de Onteigeningswet moet een onteigeningsplan eerst voorlopig wor den goedgekeurd. Daarna wordt het plan gedurende 30 dagen ter secretarie ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen bezwaren worden ingediend. Hierna moet binnen 6 maanden een defini tief besluit tot onteigening worden genomen B en w stellen de raad voor het onteigenigs- plan voorlopig goed te keuren. De dader van de diefstal van een bromfiets bij de „Kroon" te Rijssen in de nacht van 9 op 10 mei is te Almelo aangehouden en in gesloten. Het blijkt een zekere S. te zijn 18 jaar oud, die ontvlucht is uit een psychiatrische in richting te Zeist. Er hebben zich op de tweede avond, die door de afd. Rijssen van het Rode Kruis was belegd 100 personen gemeld voor de Donor actie. Het 40-jarig huwelijksfeest van de heer en mevr. A. J. Hodes-Paauwe, dat dinsdag be gon met een H. Mis uit dankbaarheid in de parochiekerk, opgedragen door pastoor Mgr R. W. J. Peters, bracht na afloop hiervan NED. HERV. GEMEENTE SROTE KERK 9.30 uur Ds W van Tuyl 15.00 uur Ds A. Kool WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds J. Vos 19.00 uur Ds. W. van Tuyl ELSEN 10.00 uur Ds A. Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Van Haaren 15.00 uur leesdienst GEREF KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Aangeenbrus 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds Vosman 14 30 uur leesdienst OUD GER GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst NED PROTESTANTENBOND 10.45 uur Dr J W Samberg van Delder MAANDAG 18 MEI (2e PINKSTERDAG) GROTE KERK 9.30 uur Ds A. Kool NOORDERKERK: 9.00 uur Ds Van Haarer, ESKEKERK: 9.30 uui Ds Aangeenbrug. 15.00 uur Ds Aangeenbrug BEVERVOORDE: 9.30 uur Ds Vosman ORANJEKERK: 9.30 uur Ds. Wiltink. le prijs- Truus v.d. Maat (Haarschool). De Haarschool nam hierdoor de wisselbe ker over van de Oranjeschool waarvan een leerling de vorige keer de beker had ge wonnen. De 2e prijs was voor Wim Gerritsen, 3 R. Vossebelt, 4 J. Overweg, 5 A. Tijhuis. 6 A .v.d. Maat, 7 W. Boerman, 8 D. ter Haar, 9 J. Nijland en de 10e prijs werd toegekend aan inzending no. 51 waarvan de eigenaar te vroeg was vertrokken om hem (haar) de pfijs te doen overhandigen. Deze kan alsnog een prijs in ontvangst komen nemen. voor het jubilerende echtpaar een grote ver rassing, doen 'n busje zoals die 40 jaar gele den in „omloop" waren voor de kerk klaar stond om een rondrit te maken door Rijssen. Het 40-jarig bruidspaar was zichtbaar ge- Het fraaie zwembad „De Koerbelt", dat vorig seizoen meer dan 100.000 bezoekers tel de, wordt a.s. zaterdag 15 mei voor het pu bliek opengesteld. troffen door deze verrassende attentie van de Gelderse Tramwegmaatschappij, die het ver ouderde, maar thans zeer kostbare museum stuk voor dit doel beschikbaar heeft gesteld. Op de receptie, die 's middags in hotel Spek- horst werd gehouden kwam tot uiting welk een grote plaats de heer Hodes in Rijssen en omgeving inneemt. De eerste belangstel lenden waren de vertegenwoordigers van het kerkbestuur van de parochie van de H. Dijo- nisius met aan het hoofd Pastoor Mgr. Peters Naast vele vertegenwoordigers van zaken relaties, vrienden en bekenden gaf practisch de gehele Rijssense gemeenteraad acte de presence, alsook de beide wethouders en de gemeentesecretaris de heer H. J. Nijland (Burgemeester Landweer was door uitstedig- heid verhinderd). Van de O AD van welke onderneming de heer Hodes sinds 1942 directeur is, kwamen depu taties van het kantoor-technische en rijdend personeel hun gelukwensen aanbieden. Talrijk waren de bloemstukken en atten ties die de receptiezaal een zeer feestelijk cachet gaven. Of 't an wear lear, an de viske, Of an eur, doar loa'k noar roan, Mear toen Jan skreewn: ik heb bette, Har 't al twaalef uur esloan. Mear opees, Bats en Jan Heendrek, Ze ham nog gin bette ehad Dee kreeng bèejde nog eawn hoppe, Veuln det 'n dobber vaste zat. Mear det küm, bleek efkes laater, Neet umdet ze bette ham, Mear umdet de baejde hüeke An mekoar veraankert wam. Bats, Jan Heendrek, Jan en Gajje, Kümm wier zoonder vis an wal, Mear det zeg'nt ze teeng gin meanske, Teeng de vrouw' in gin geval. Nee, de vrouwleu weet neet aanders Of de keals hebt good evung, Det dee vis ekoch is, wur neet An de groote klokke hung. J. ROZENDOM, RIJSSEN, Vóór het jubileren de bruidspaar Ho. des-Paauwe mocht instappen voor een rondrit door Rijssen met dit 40 jaar oude busje van de Gelder se Tramwegen, moest eerst nog geposeerd worden Advertentie J Kijk eens op bladzijde 8 van dit blad. In het Parkgebouw te Rijssen vonden EHBO examens plaats, die werden afgenomen door d.Likkel en de verbandmeester de heer Webbink uit Almelo. De docent dr. Kousema ker en de instructeurs de heren P. F. Kiestra, H. Kreykes en H. ten Berge hadden eer van hun werk, want alle 30 kandidaten slaagden voor het examen n.l. D. Bruins, W. Harbers- Nijland, D. Jansen, J. Nauta, R. Woolderink, J. J. Muihof, W. M. Siegerink, W. Borkent, T. Preuter G. Wilmink, J. Dangremond, J. Geuzendam, mevr. S. Visser-Sikma, H. Vis- scher, J. 3aan, G. Baan, H. Voortman, G. Voortman, D. Ligtenberg, G. J. M. van Gall G. ten Bolscher, mevr. H. Goossen-Kappert, Th. G. Koedijk, J. Eertink, D. J. de Wilde, B. J. van de Beid, A. W. J. Kiestra, B. A. R. Tijhuis, G. Pheiffers, mevr. G. A. Meussen- Legtenberg. Het college van b. en w. stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van f 657800. Dit bedrag is de raming van de kosten door de Kon. Ned. Heidemaatschappij gemaakt voor de aanleg van wégen etc. in het westelijk ge deelte van plan „Noord". B. en w. achtten het wenselijk, dat er een verhard voetpad aangelegd wordt tussen de Enterstraat en Graaf Ottostraat. De aanleg van de verharding word geraamd op 4430 B. en w. stellen de raad voor het crediet tot dit bedrag beschikbaar te stellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1