Begrafenis wijlen G. I. Geerling trok grote belangstelling K.A.B. WERD N.K.Y II lees! toch ook het Weekblad voor Rijssen j. Baan opende modelslagerij Nieuw bestuur geïnstalléêeëj Deze zomer weer orgelbespelingen log niet, vut dan onderstaande strook in Abonnementsprijs f 1.85 per kwartaal. Rouwdienst Verlies Gemeente trof nieuwe verkeersmaatregelen Ook niet per fiets Parkeerverbod MAANDAG WEER VARKENSMARKT Hondenshow op veemarkt RUSSEN HERDACHT ZIJN GEVALLENEN 10 maj (moederdag) AANGIFTE LEERLINGEN HOE VERTEL IK HET MIJN OUDERS Drie gouden jubilarissen VEEM ARKT - RUSSEN VARKENSMARKT WEER OPENGESTELD Geit als huwelijkscadeau AANRIJDINGEN WACHTMEESTER VAN SCHERPENZEEL ONDERSCHEIDEN Koninklijke onderscheiding Vrijdag 8 mei 1964 42e jaargang no. 19 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie voor postabonnees f 1.95 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting IpT ,T- WEEKBLAD VOOR RUSSEN Dinsdag vond onder grote belangstelling de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van wijlen de heer G. J. Geerling, in leven onderdirecteur van deChr. Kweekschool te Almelo. Wijlen de heer Geerling, Rijssenaar van ge boorte, die zich altijd met zijn geboorteplaats verbonden voelde overleed op 47 jarige leeftijd na een zeer werkzaam leven, waarin hij zich een goede positie wist te veroveren. Door zijn sympathieke persoonlijkheid, zijn eenvoud en zijn hartelijkheid had hij zich in Rijssen en in kringen van 't chr. onderwijs vele vrienden verworven. Hoewel men besefte, dat hij ernstig ziek was, kwam het bericht van zijn overlijden toch nog onverwacht. Zijn .heengaan is een ontstellend groot verlies voor zijn gezin, zijn verdere fa milie en ook voor het bestuur lerarencorps en de leerlingen van de Chr. Kweekschool aan welke school wijlen de heer Geerling. sinds 1959 de functie van onderdirecteur vervulde. In de Ned.-herv. kerk op het Schild te Rijs sen vond de rouwdienst plaats, die werd geleid door ds. J. Vos, Ned- Herv.. predikant te Rijs sen. Ds. Vos sprak naar aanleiding van Johan nes 14 de verzen 1 tot en met 3. Op het kerkhof werd het woord gevoerd dooi de directeur van de chr. Kweekschool te Al melo de heer T. Straatsma. De heer Straatsma stelde vast, dat het over lijden van de heer Geerling een onuitsprekelijke zware slag voor zijn vrouw, kinderen en verde re familieleden moest zijn maar aldus spr. ook onze School heeft een zwaar verlies moe ten lijden. Uit de vele gesprekken die ik met de heer Geerling heb mogen voeren aldus de heer De onlangs door de raad aangenomen ver keersmaatregelen bijn dezer dagen in werking gegaan waarvan de aanbrenging van de di verse verkeersborden een duidelijk bewijs is. Desondanks is het mogelijk, dat vele wegge bruikers zich de betekenis van enkele maat regelen niet voldoende realiseren. Wij doelen vooral op 't eenrichtingsverkeer dat is ingesteld in de Julianastraat. Men mag deze straat vanaf het Schild wel in rijden maar niet vanuit de. richting Rozen- gaarde. Ter verduidelijking wijzen wij er met nadruk op dat het ook verboden is de Julianastraat vanaf de Rozengaarde per fiets in te rijden. Vanuit deze richting is de' Julianastraat n.l. verboden voor alle verkeer. Datzelfde één richtingsverkeer is ook aangebracht voor de Walstr. en wel voor het gedeelte van de fa. Smit tot aan de Haarstraat. Vanaf dit punt in de Walstraat is 't dus ver boden de Haarstraat in te rijden. Bovendien is in de Walstraat een parkeerver bod ingesteld, dat geldt voor beide zijden van deze straat. Ten aanzien van het parkeren in de Boomkamp dient men er op te letten dat gerekend vanaf het Schild tot aan de wo ning van ds. Van Tuijl het in deze straat ver boden is aan de linkerzijde te parkeren. Vanaf de Nutsspaarbank tot de heer Mensink is het weer verboden om rechts te parkeren. Door de opheffing van het varkensvervoer- verbod voor Overijssel kan de Rijssense van- kensmarkt vanaf a.s. maandag weer normaal worden gehouden. Na een periode van enkele maanden, waarin het verbod de Rijssense var- kensmarkt ernstig heeft getroffen kan de Hagen weer het trefpunt zijn van varkensfokkers en handelaren. De varkensmarkt trok tot vóór de instelling van het verbod grote belangstelling en de ge middelde aanvoeren bedroegen ongeveer 1000 stuks. De opheffing van het verbod zal vele fokkers en handelaren een zucht van verlichting doen slaken. De afd. Rijssen van de ver. tot bescher ming van dieren organiseert zaterdag op de veemarkt te Rijssen weer een hondenshow. Hier worden de huisdieren door deskundi gen uitsluitend gekeurd op de verzorging. De best verzorgde hond wint de le prijs, .ongeacht het feit of men met een rashond te doen heeft of niet. Hierdoor kunnen alle jeugdige eigenaren met hun honden op de keuring verschijnen. Bij vorige keuringen hadden sommige kin deren heel veel werk van de verzorging ge maakt en ter gelegenheid van het „honden- feest" verschenen enkele kinderen met hun dieren keurig ingepakt in een wagentje of wiegje, hetgeen een grappig gezicht was. De organisatoren verwachten ook nu weer een grote deelname. Straatsma bleek zijn begaafdheid en ook vooral zijn diep geloof. Zich tot de Njna 300 leerlingen van de kweek school richtende zei dhr. Straatsma: Wij kun nen mijnheer Geerling niet meer bedanken voor al datgene wat hij voor ons heeft gedaan, maar wel kunnen we God danken voor datge ne wat hij ons in mijnheer Geerling heeft willen geven. Verder spraken ds. Sonnenberg uit Kampen en een collega van wijlen de heer Geerling uit de tijd, dat hij verbonden was aan de Wil lem de Zwijgerschool in die plaats. Namens de familie dankte de heer H. Geer ling allen, die door hun aanwezigheid blijk had den gegeven van hun medeleven. Aan de nationale herdenking .van de ge vallenen in de 2e wereldoorlog heeft ook Rijs sen op waardige wijze deelgenomen. Van kwart voor 8 tot enkele minuien voor 8 luidden de kerkklokken waarna 2 mi nuten stilte in acht werd genomen. Bij de Oranjeschool hadden zich de deel nemers aan de stille tocht langs de gevallenen die op de -oude begraafplaats ter ruste zijn gelegd opgesteld. Aan de tocht werd deelgenomen door het vol tallige college van b en w, nabestaanden, oud strijders en andere belangstellenden. Bij het monument bij de ingang van het kerkhof stond een sectie van de Nationale Reserve op gesteld. De stoet werd geopend door de heer G. J. Rozendom, voorzitter van de vereniging van Rijssense Oud Strijders en burgemeester Landweer. Bij het monument werden kransen gelegd namens de Nationale Reserve, namens de rijkspolitie en namens de reserve rijks politie. Bij de graven van de gevallenen wer den kransen gelegd door de Bond van Oud Strijders. 644444444444444444444:344444444444 Is de vrouwe neet heel vaake Tot 's aownds laate in de wear, Ees mut alls wier an de kaante, Dan kan zee pas slöapn, neet ear. Is 't neet zoo det elke vrouwe Aajt ees wier an d'aandern dech, Vuur 't geluk van keal en wichter Siefert zee zikzelf toch weg. 's Moarns dan stapt zee 't eest' oet berre, Zorgt det alls terechte steet, Heel wat woark hef zee verzat al As de baas de duur' oet geet. Hef zee neet heel vuile zorgen, Woer nen keal neet ouwer dech, Mear dee zee, al kost 't eur müejte, Aajt wier tot 'n good eane breg. Mear wiej keals zeent allmoa 't zelfde, Deankt gew-oonweg det 't zoo mut, Loawe 'n züendag ees loatn moarken Daw' 't op pries stelt wat ze dut. Ik zol zeg'n' keals, loaw' de vrouwe 'n Züendag non is ech verwenn, Zee verdeent het allerbeste, Too keals, loaw' oons neet loatn kenn. J. ROZENDOM, RIJSSEN- De waar hijnljjk meest originele markt ter wereld viert dit jaar haar duizend jarige bestaan: dc „Auer Duit" in de Beierse hoofdstad München. Driemaal per jaar, telkens voor een week ontvouwt zich hier aan de bezoe kers een beeld, zoals men dit in het beste geval nog op de wereldberoem de Parijse „vlooienmarkt" kan beleven. Op de „Duit" is het aanbod waar schijnlijk nog groter: men kan er zo wel een vingerhoed in Empirestijl als 'n nog in zeer goede staat verkerende pronkkaros uit de Biedermeiertijd ko pen. In verband met de reorganisatie van de KAB tot NKV werd in het St. Jozefgebouw afscheid genomen van het bestuur van de KAB en werd het nieuwe bestuur van het NKV geïnstalleerd. De K. A. B. kende gescheiden vakafdelingen en een zelfstandige standsorganisatie. Bij de structuurwijziging is het zo, dat de vakorgani saties en de standsorganisatie één geheel vormen. De voorzitter van de K. A. B. de heer G. Mulder, die ook voorzitter is geworden van het N.K.V. afd. Rijssen sprak de hoop uit, dat de leden hetzelfde vertrouwen zouden willen schenken aan de nieuwe beweging zoals zij dat ook zo lang gegeven hadden aan de KAB. De heer Jeursen uit Utrecht, verbondsbe- stuurslid, schetste de geschiedenis van de ka tholieke vakbeweging van de tijd van de R.K. Werkliedenvereniging tot de huidige vakbewe ging, die in het NKV een nieuw gezicht heeft gekregen. Blijkens een advertentie in dit blad kan, aan de Chr. Huishoudschool alhier weer aan gifte plaats hebben van leerlingen. Advertentie ft Kijk eens op bladzijde f van dit blad. Spr. wekte de leden op, zich in te spannen voor een goed functioneren van het NKV en wees op het grote belang van een hechte vakorganisatie. Hij wenste het nieuwe bestuur kracht en sterkte toe om zijn verantwoordelijkheid ten allen tijde te beseffen. Het bestuur van het NKV is samengesteld als volgt: G. Mulder voorzitter, M. Bekhuis, G. Hoppen, G. Leemhuis, A. Blokhorst, Siegerink en G. Meijer. Dit bestuur is samengesteld, uit 2 leden van de textielbond, 2 uit de bouwvakbond, 2 uit de organisatie van het transportwezen, I uit de fabrieksbond en 1 uit de metaalnijverheid. De heer G. Mulder huldigde de heer B. Al- ferink, die 25 jaar penningmeester van de KAB is geweest, en tevens 25 jaar de functie van bode heeft uitgeoefend. De heer Mulder bracht de heer Alferink dank voor de bezielende wijze waarop hij gedurende een kwart eeuw zijn taak had ver richt en prees zijn grote trouw aan de katho lieke arbeidersbeweging. Spr. overhandigde hem een cadeau onder couvert. Mevr. Alferink ontving een boeket bloemen. Namens de bouwvakarbeidersbond St. Jo zef, sprak de heer Blokhorst woorden van waardering voor de wijze waarop de heer Alferink 25 jaar de belangen van de bouw vakbond had behartigd. Spr. offreerde de scheidende penningmeester een boëkenbon. Tijdens een feestavond speel de de toneelvereniging van de KAB het spel in 3 bedrijven van Ewout Speelman „Meisjes op zicht". De spelers en speelsters slaagden er in het stuk op verantwoorde wijze te spe len. In het verleden heeft men" echter wel eens beter spel in een aantrekkelijker stuk te zien gegeven. In verband met hun 50-jarige dienst bij de firma Ter Horst en Co. te Rijssen werden vrij dag een drietal arbeiders ten kantore van de directie ontvangen. Het waren F. Hanstede, Enterstraat 107, batcher, L. Hofman, Markelosche weg kras sen beslagmaker en G. J. Borghuis, Ooster hofweg 72, voorman revisieploeg. Namens de directie werden de jubilarissen toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hen felici teerde met dit unieke jubileum. Ze ontvingen allen een gouden horloge en het gouden insigne. De dames, die aanwezig waren ontvingen bloemen. Advertentie Ingaande maandag 11 mei is de Grote aanvoer van biggen verwacht. De jeugdraad van de Ned.-herv. kerk heeft er voor gezorgd, dat ook dit jaar weer enkele orgelbespelingen door vooraanstaande organis ten zullen plaats hebben. Om de 3 weken zullen liefhebbers van orgel muziek kunnen genieten. Het programma ziet er als volgt uit: 27 mei. Feike Asma Den Haag Schildkerk. 17 juni Jan Bonefaas Gorkum, Westerkerk. 8 juli Simon C. Jansen Amsterdam, Schild kerk. 29 juli Dirk Js. Zn. Zwart Rotterdam, Wes terkerk. 19 aug. Jan Brilman Almelo Schildkerk. De Ned. herv. jeugdraad hoopt, dat voor de orgelbespelingen een grote belangstelling zal bestaan. en lever deze bon in bij de administratie Enterstraat 10. U kunt ook bellen nummer 2303. Naam Adres Woonplaats Het bruidspaar Bleumink - Ter Harmsel werd zeer verrast toen bij hun huwelijk door een 4- tal vrienden als huwelijkscadeau een geit werd aangeboden. De aanbieding vloeide voort uit een wedden schap, die de vriendenkring enige jaren gele den had gesloten. Op de hoek Wierdensestraat-Enterstraat had een aanrijding plaats tussen een personenau to en een bromfietser, die wondergoed af liep. De bromfietser, de 24-jarige J. W. H. uit Dalfsen, die van de Enterstraat kwam, ver leende geen voorrang aan de personenauto, bestuurd door A. W. uit Apeldoorn, die in de richting Wierden reed. Er was alleen materiële schade. Op de kruising Oranjestraat-Graaf Otto- straat botsten twee auto's tegen elkaar op. E. H. J. B. uit Nijverdal verleende geen voorrang aan de 29-jarige D. K. uit Rijssen. Woensdag opende de heer J. Baan zijn uiterst moderne slagerij aan de Haarstraat (v.h. Lo- huis). De velen, die de heer Baan reeds dins dagmiddag feliciteerden met de opnening van z':n nieuwe zaak, hebben met grote verwondering kunnen constateren, dat de slagerij, die tot nu toe altijd zaken deed onder de naam Sla gerij Lohuis een totale metamorfose heeft on dergaan: De slagerij kan worden gerekend tot een der modernste zaken van Rijssen en gelegen op dit prachtige punt in de Haarstraat en rekening houdend met 't vakmanschap dat de heer Baan zich eigen heeft gemaakt zal deze slagerij zeer zeker in de belangstelling staan van vele Rijssenaren. Vanaf de royale etalage heeft men een sug gestieve indruk van de nieuwe modelslagerij. Een prachtige opengekoelde vitrine toont de keur van diverse soorten vlees en vleeswaren op welsprekende wijze. „Het water löp oe oet 'n moond" hoorden wij een van de Rijssense bezoekers zeggen. Aan de modernisering is alle mogelijke zorg besteed. Naast het pronkstuk van de zaak, de prachti ge vitrine is de fraaie beregeling opvallend evenals het moderne plafond, met een verlich ting, die de zaak een feestelijk aanzien geeft. De zeer effectieve stellingen, waarin vleescon- serven in alle soorten zijn opgesteld in een zelfbedieningssysteem geeft de moderne zaak een fleurig cachet en vormt met de nieuwe inventaris een harmonieuze eenheid. Dat de heer Baan met grote voldoening de woorden van bewondering over zich heen liet gaan spreekt vanzelf. Hij is hier gekomen als broekje, heeft de zaak helpen opbouwen en zich bij de vele klanten doen kennen als een se rieus man, die hart voor zijn vak heeft en dat zeker in zijn prachtige zaak zal houden. Wij wensen de heer Baan voor de toekomst alle succes toe. De wachtmeester le klas der Rijkspolitie te Rijssen de heer R. van Scherpenzeel ontving uit handen van de toegevoegd officier luitenant Van Dolderen de eremedaille in brons we gens zijn goede dienstverrichtingen. Bij deze plechtigheid was o.m. aanwezig burgemeester C. B. J. Landweer, de groepscommandant en personeel der rijkspolitie te Rijssen. Het woord werd gevoerd door luitenant Van Dolderen, burgemeester Landweer en groeps commandant Van de Vegte. Allen feliciteerden de jubilaris en spraken woorden van waarde ring. In verband met zijn veertigjarig dienst verband bij de firma Ter Horst ontving de heer H. Gulink, Rijssenseweg 15 te Enter te bronzen eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Gulink, die werk zaam is' in de krasserij ontving ten kantore van de directie deze onderscheiding uit han den van burgemeester Maalderink van Wier den.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1