RAAD RIJSSEN Gemeente wenst (meer) waehtverboden meisjes waarheen g GEVARIEERD PROGRAMMA VIERING KONINGINNEDAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vrijdag 17 april 1964 42e jaargang no. 16 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 pér kwartaal Administratie en redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Verbetering ambtswoningen gaat bijna 30.000 gulden kosten - Sportveldencomplex dit jaar gedeeltelijk in gebruik - Sportclub Rijssen het eerst aan bod - Verordening vermakelijkheidsbelasting wordt gewijzigd Verbetering ambtswoningen Sportveldencomplex Wijziging verordening vermakelijkheidsbelasting Aanleg riool K. Doormanstr. 2 cent per inwoner voor Pathologisch anatomisch onderzoek Stortplaats Telgendijk wordt geëgaliseerd Aansluiting gasnet Kort bos/aan Teenagershow in Volkspark Concert uitgesteld HET KUEMP VANZELF WAL GOOD Bloemencorso uitgesteld Het bestuur van de Oranjevereniging Rijssen is er in geslaagd een veelbelovend programma op te stellen ter viering van de verjaardag van H. M. koningin Juliana. Was het enkele jaren zo, dat de organisatie van een verantwoord en waardig programma op losse schroeven stond, doordat het comité ge leidelijk zodanig was afgebrokkeld, dat het welhaast onmogelijk was nog activiteiten te ontwikkelen, is vorig jaar mede door 't initiatief van de VVV Rijssen een Oranjevereniging tot stand gekomen. VOOR RUSSEN Advertentie De woning Dannenberg 14, bewoond door de directeur van het gemeentelijk energiebe drijf, behoeft dringend verbetering en mo dernisering aldus ben w. Deze woning is gebouwd in 1914 en sedert dien nog niet gemoderniseerd. Door de dienst gemeentewerken worden de kosten van een en ander als volgt geraamd: verbetering en modernisering van de keuken en de badkamer 12.000, opknappen van de bijkeuken, over loop en slaapkamers 5.115, vernieuwen van de dorpels onder deurkozijnen, het kelderraam en de onderdorpels van het kelder raamkozijn, bijwerken van het bui- tenverfwerk 860, algemene kosten totaal 17.975,— 3.235,— 21.210,— B en w adviseren de raad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Het is dringend noodzakelijk, dat de ambts woning van de burgemeester dit jaar bui ten opnieuw geschilderd wordt, aldus b en w. Volgens een prijsopgaaf van de fa. Wol- ters zullen de kosten 5.530 bedragen. Daar naast zullen verschillende reparatiewerkzaam heden moeten plaatsvinden en zal het terrasje verbeterd moeten worden. De kosten hiervan worden geraamd op 1.500,—. De totale kosten worden geraamd als volgt: 1 schilderwerk f 5.530, 2 reparatiewei k en verbetering terras 1.500, 3 salaris leidinggevend personeel f 500, 4 algemene kosten gemeentewerken 470,— 8.000,,— B en w- verzoeken de raad het nodige krediet beschikbaar te stellen. In afwachting van het gereedkomen van het gehele complex ligt het in de bedoeling de eerstgereedkomende velden in gebruik te ge ven aan Sportclub Rijssen, omdat deze vere niging thans het slechtst geaccommodeerd is. Besprekingen zijn gevoerd met het bestuur der vereniging, alsmede met de directeur van de Ambachtsschool over het bouwen van de kleedkamers. Het is nodig,dat deze voorzie ningen op korte termijn tot stand komen. De directeur der Ambachtsschool heeft toege zegd het timmerwerk te zullen laten verzor gen. Het bestuur der vereniging zal trachten te bewerkstelligen dat de vakmensen, die lid zijn van de vereniging de overige werkzaam heden verrichten. De directeur van het ener giebedrijf zal nog nader adviseren over de te treffen elektrische voorzieningen. Voor de volgende velden, die aan de voet balvereniging Excelsior in gebruik zullen wor den gegeven, zal eenzelfde gedragslijn worden gevolgd. De door de vereniging te betalen huurprijs hebben b en w nog in overweging. Ingevolge artikel 13, sub B-4-b van de op 1 april 1959 in werking getreden vermakelijk heidsbelastingverordening 1958 bedraagt de belasting 1/20 van de toegangsprijs voor verma kelijkheden, gegeven en uitgevoerd door te Rijssen gevestigde verenigingen, indien aan de uitvoering slechts door leden van die vere niging wordt medegewerkt, met dien verstan de, dat bij zang, muziek, en gymnastiekuitvoe- ringen solistische medewerking van enkele niet-leden is toegestaan voor 'n tweetal uitvoe ringen per jaar; vermakelijkheden bestaande uit voetbal-, korfbal-, hockey- en daarmee naar hun aard gelijk te stellen wedstrijden, zijn niet onder deze bepaling begrepen. Het is dus blijkbaar de bedoeling geweest om alle door1 Rijssense verenigingen verzorgde uitvoeringen, uitgezonderd sportwedstrijden, tenminste voor een tweetal uitvoeringen per jaar met 1/20 te belasten. Tengevolge van het feit, dat voornoemd ar tikel 13-B-4-b alleen solistische medewerking van enkele niet-leden toestaat, kan bij een zanguitvoering van een Rijssense vereniging, waarbij een niet te Rijssen gevestigd orkest voor muzikale begeleiding zorgt, dit artikel niet toegepast worden. Hier wordt n.l. niet vol daan aan de bepaling dat aan de uitvoering slechts door leden van die vereniging mag wor den medegewerkt, terwijl onder solistische me dewerking van enkele niet-leden de muzikale begeleiding van een orkest niet begrepen kan worden. Voor dergelijke uitvoeringen moet artikel 13-B-3 toegepast worden, hetgeen in houdt, dat een belasting wordt geheven van 1/8 van de toegangsprijs. Als voorbeeld van een zanguitvoering met muzikale begeleiding kan genoemd worden een uitvoering van de Christelijke Oratoriumver eniging „Hosanna", waarbij het Overijssels Philharmonisch Orkest voor de muzikale be geleiding zorgt, aldus b en w in een nota aan de raad. Aangezien het hier betreft een uitvoering, anders dan een sportwedstrijd, van een te Rijssen gevestigde vereniging, komt het de meerderheid van het college van b en w gewenst voor, dat ook in deze gevallen het tarief van 1/20 toegepast kan worden. „De mu zikale begeleiding van het Philharmonisch Orkest komt hier immers geheel op het tweede plan, terwijl in de eerste plaats toch wel gesproken kan worden van een zanguitvoering, verzorgd door een te Rijssen gevestigde ver eniging" aldus b en w. B en w hebben over dit voorstel het advies van de sport- en culturele commissie ingewon nen. De meerderheid adviseert de verordening in de aangegeven zin te wijzigen. B en w stellen de raad voor artikel 13-B-4-b in dier voege te wijzigen, dat voor toepassing van dit artikel naast solistische medewerking bij zanguitvoeringen, tevens muzikale bege leiding voor een tweetal uitvoeringen per jaar wordt toegestaan. Mede tengevolge van de aanleg van plan Zuid en de aanleg van een bungalowter rein aan de Schapendijk, is het noodzakelijk, dat in de Karei Doormanstraat een paral lelriool wordt aangelegd. De kosten hiervan worden als volgt ge raamd: Aanneemsom 20.153, Kosten directie Grontmij f 1.000, Algemene kosten gemeentewerken f 1.047, totaal 22.200,— B en w adviseren de raad het nodige kre diet beschikbaar te stellen. Van de stichting ter behartiging van het pa- Urologisch anatomisch onderzoek in Twente en de Gelderse Achterhoek, is een verzoek ingekomen om de stichting een jaarlijkse bij drage te verstrekken van 4 cent per inwoner. De stichting verricht belangrijk werk op het terrein van de volksgezondheid. Dit werk omvat o.a. a. Hulp voor het vaststellen van de juiste ziek te (de diagnostiek) voor de verschillende specialisten; b. De uit- en 'inwendige schouwing ter vast stelling van de doodsoorzaak; c. Het voortgezet onderzoek; d. Inschakeling van het laboratorium van de stichting voor het snel opsporen van ziekten, die epidemieën kunnen veroorzaken; e. Opleiding van specialisten en ander medisch personeel. De kosten van verschillende werkzaamheden worden via de ziekenfondsen en de ziekenhui zen vergoed. Andere werkzaamheden (het zui ver wetenschappelijk onderzoek, dit is het zo genaamde researchwerk) moeten geheel wor den bestreden uit bijdragen van de overheid. Gezien het bedrag van de ontvangen bijdra gen moeten verschillende noodzakelijke werk zaamheden achterwege blijven of verminderd worden. In de begroting 1964 van de stichting is aan bijdragen van de gemeenten geraamd een bedrag van 14.230.-, een bedrag dat door 14 van de 37 tot het werkterrein behorende gemeenten wordt bijeengebracht. Zoals ge zegd verzoekt de stichting nu haar een jaarlijk se bijdrage te vexdenen van 4 cent per inwoner. B en w hebben hierover het advies van de sport- en culturele commissie ingewonnen. De meerderheid adviseert het gevraagde subsidie te verlenen, 'n minderheid adviseert voors hands een jaarlijkse bijdrage van 2 cent per in woner toe te kennen. Mede met het oog op de financiële positie van de gemeente hebben b en w het advies van de minderheid overgenomen en stellen u dan ook voor een jaarlijkse bijdrage toe te kennen van 2 cent per inwoner. Momenteel wordt het huisvuil gestort op een terrein aan de Telgendijk. Deze stortplaats dient geëgaliseerd en afgedekt te worden met zand. Dit zand kan verkregen worden uit een te graven sleuf in het naastliggend terrein. In deze sleuf kan weer vuil gestort worden voor ongeveer één jaar. De koninklijke Nederlandsche Heidemaat schappij is bereid het werk uit te voeren voor de som van 12.320. Deze kosten worden ver meerderd met f 600.- voor algemene kosten gemeentewerken. B en w adviseren de raad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 0 Van diverse bewoners van de Witmoesdijk en de wethouder H. H. Korteboslaan is het verzoek binnengekomen om hun panden aan te sluiten op het gasnet ,van het gemeentelijk energiebedrijf. Hoewel niet allen om aansluiting verzocht hebben, heeft de praktijk geleerd, dat, wan neer een gashoofdleiding aanwezig is, de ei genaren van de resterende percelen spoedig tot aansluiting overgaan. Het ligt in de bedoeling om de gashoofd- buis te liggen in de Korteboslaan (voor zover nog niet aanwezig), in de Witmoesdijk tot waar vroeger de spoorwegovergang was, de Leijerweerdsdijk tot Landeweerd en de ver bindingsweg tussen Leijerweerdsdijk en Korte boslaan. De raming is als volgt: 2.000 meter PVC- buis inclusief graafwerk en montage 20.650. B en w adviseren de raad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De verkeerscommissie en het college van b en w hebben zich beraden over het parkeren. De verkeerscommissie is bij haar voorstel uitgegaan van het px-incipe, dat het doorgaan de verkeer zoveel mogelijk ongehindei-d moet kunnen passei'en. Wij kunnen ons met deze overweging geheel vereniging, aldus b en w in een nota aan de raad. Dit uitgangspunt houdt dan in, dat het nood zakelijk is, dat voor de Enterstraat, Nijver- dalseweg, Elsenerstraat en Max-keloseweg wachtvei'boden worden ingesteld. Verder is het college met de vei'keerscom- missie van oordeel, dat het gewenst is, dat in de belangrijkste straten slechts aan één zijde wordt geparkeerd en de binnenbochten vrij blijven. „Daardoor voorkomt men, dat het verkeer steeds om de gepax-keerde auto's heen moeten zwenken". Wij zijn ons er ook van be wust, dat belanghebbenden enig ongerief ondervinden van de voorgestelde vex-keers- maatregelen, maar de vex-keersintensiteit vergt dat bepaalde maatregelen worden genomen in het algemeen belang, zo is het college van b en w van mening. 1 Wachtverbod Enterstraat. In de vergadering van 11 juli 1960 besloot de raad een stopverbod vast te stellen voor de oostzijde van deze straat vanaf de Wiex-dense- stx-aat tot en met perceel Oostex-hofweg 3 en voor de westzijde een wachtvei-bod van af Wierdensestraat tot en met het perceel Enterstraat 14. „Wij zijn met de verkeerscommissie van oordeel, dat de bestaande vex-boden dienen te worden gehandhaafd. Het stopverbod dient naar ons oordeel te worden doox-getrokken tot de inrit bij het pand Enter-straat 25 en het be staande wachtverbod tot aan de hoek van de Oranjestraat. Verder achten zij het noodzakelijk, dat voor de noordzijde van deze straat vanaf Enterstraat 27 tot het provinciale gedeelte, een wacht- vex-bod wordt vastgesteld. Het ligt in de be doeling de provincie te verzoeken voor het verdere gedeelte van deze nieuwe straat, ge legen in de bebouwde kom, voor de noordzijde van dit blad. Op Hemelvaartsdag (7 mei) zal evenals vox-ig jaar op de muziektent van het Park gebouw een grote Teenagershow worden ge- organiseerd. Mede gezien de deelname ver wachten de organisatoren 'n succesvolle avond, zoals dat ook het vorig jaar het geval was. Als prijzen worden waardebonnen beschik baar gesteld. Een deskundige jury zal de prestaties van bands, combo's en vocalisten beoordelen. Deelname - hoewel bepex-kt - is nog mo gelijk. Inlichtingen worden verstrekt door de heer L. Beumex-, Beatrixstraat 14 Rijssen. Het gezamenlijk concert onder het motto: „In verscheidenheid samen", hetwelk was vastgesteld op koninginnedag, donder dag 30 april a.s., zal voorlopig wox-den uit gesteld tot het najaar. Getracht zal worden een programma vast te stellen waarbij de medewerkende vereni gingen gezamenlijk enkele programmanum mers zullen instuderen. Ik zag al wier ne zwaalve vleengn, Al wordt dan ook ezeg Det eene zwaalve lange toch Nog aajt gin zommer breg. Mear toch gef oonsleu det wier mood, Vuur 'n tietje muejer wear, Biej eene zwaalve blif het neet, Doar komt er nog wal mear. Al zeent de meeste bueme dan Ook nog tot non too kaal, Het wordt zo dach ik zachjes an Wier tied vuur 'n nachtegaal. Zoo lange zal 't wal neet mear doern, Het is al gaauw wier maj, En dan leg ieder vueglken toch Zoo 't sprakwoord zeg, een aj. Wonear 't een betje woarmer wordt Isals in kotn tied greun, Den zuej ees zeen woer rap of dat De vueglkes zit te breun. O nee, de weend blif doar neet stoan, Den zal wal gaauw wier dreejn, En dan hewwe nog tied genog Vuur potn en um te zeejn. Het is toch aajt nog good ekumn En det dut 't ook van 't joar, Nee loaw' oons mear neet bange maakng, Het kuemp wal vuur mekoar. J. ROZENDOM RIJSSEN. tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiniimiiii» Het coxnité bloemencox-so bloembollenstreek heeft besloten het corso, dat op zaterdag 25 april tussen Sassenheim en Bennebroek zou rijden, uit te stellen tot zatei-dag 2 mei. Het bijzonder koude voox-jaar heeft de bloei van hyacinthen dermate vertraagd, dat het niet mogelijk zal zijn om voldoende bloe men bij elkaar te krijgen. een wachtverbod in leven te roepen, aldus b en w. Wachtverbod Elsenerstraat (Markeloseweg) Uitgaande van het algemene px-incipe, zoals boven is gesteld dat het doorgaande verkeer op de invalswegen zo weinig mogelijk hinder mag ondex-vinden van gepax-keerde auto's, achten b. en w. het nodig, dat in de gehele Elsenerstx-aat vanaf het provinciale gedeelte van de Markeloseweg voor beide zijden een wachtverbod wordt vastgesteld en het be staande stopverbod voor het gedeelte Elsener straat van Schild tot Rozengaarde gehandhaafd blijft. Voor het gedeelte Markeloseweg in beheer en onderhoud bij de provincie, zal een verzoek aan gedeputeex-de staten wox-den gedaan om ook voor dat gedeelte een paxkeervex-bod uit te vaardigen voor de westzijde van deze weg. 3. Nijverdalseweg. B en w achten het gewenst om voor het ge deelte van de Nijverdalseweg in beheer en onderhoud bij de gemeente voor de westzijde een wachtverbod vast te stellen. 4. Bedieningswegen Haarstraat. Het geschiedt thans hex-haaldelijk, dat het vex-keer op de beide bedieningswegen van de Haarstraat, vanaf Esstraat tot Holterstraatweg ernstig in gevaar wordt gebracht door parke rende auto's. Vooral 's zondags bij de Wester- kerk ontstaan daar meermalen verstoppin gen. In verband hiermede achten wij het pax-- keren voor de huizenzijde niet bezwaarlijk, mits voor de andere zijden waehtverboden worden vastgesteld", aldus b en w in de nota. 5. Dannenberg. Door de aan deze straat wonende expediteurs en 's zatex-dags bij de voetbalwedstrijden, is het noodzakelijk, dat ook voor deze straat voor de zuidzijde een wachtverbod wordt vast gesteld. is het college van mening. 6. Watermolen. De uitmonding van de Watex-molen nabij de Wierdensestraat is betrekkelijk smal. Wan- Het gevarieerde programma, dat op. stapel staat is een bewijs, dat deze ver eniging zeer actief is geweest en zonder twijfel zal het programma door vele Rijssenaren met enthousiasme worden begroet. Zoals de voorzitter van de Oranje- vereniging de heer M. G. A. Elzinga op merkte, had men wellicht nog meer kunnen organiseren, als men over meer financiën had beschikt. Gedachtig het aloude gezegde „men moet het ijzer smeden als het heet is" is het misschien goed hierop in deze weken de nadruk te leggen. Hoewel de vereniging momenteel over een behoorlijk aantal leden beschikt, zouden er zich nog vele tientallen zo geen honderdtallen Rijssenaren als lid kunnen melden. Velen zijn verheugd met de activitei ten van de Oranjevereniging en het zou in hoge mate te betreuren zijn als door het gemis van deze vereniging geen feestelijkheden op koninginnedag zou den worden georganiseerd. PROGRAMMA 07.00-08.15: Reveile op diverse punten in de stad. 08.30-08.35: Luiden kerkklokken. 08.35: Hijsen van de vlag op het Schild. 08.40: Afhalen van de Schutterskoning 1963 van zijn woonhuis en begeleiding ding naar het schietterrein aan de Wierednsestraat voor het Koning- schieten 1964. 09.30-11.15: Schietwedstrijden op het RV-terrein om de titel „Schuttersko ning 1964". 10.30-11.00: Zangaubade door de gez. Rijssense Zangver. op Europaplein. 11.15: Intocht nieuwe schutterskoning. Route: Wierdensestraat, Schild, Kerk straat, Gr. Ottostraat, Oranjestraat, Enterstraat, Parkeerplaats Oosterhof weg. Prijsuitx'eiking in café J. Struik, Enterstraat 5. 16.30: Lancering van diverse bekende ruimtevaarders op het terrein Graaf Ottostraat achter r.-k. ulo-school. 19.45: Strijken van de vlag op het Schild. 19.45-20.00: Opstellen deelnemers aan de Lampioenoptocht op het terrein van de Schildschool. 20.00-20.15: Jurering en prijsuitreiking deelnemers lampioenoptocht. 20.15-21.00: Lampionoptocht, met deel name van de muziekverenigingen Wilhelmina en de Holtense muziek- ver. H.M.V., de drumbands Irene, Wilhelmina en Holten. 21.00: Populair concert door de Hol tense muziekvereniging H.M.V. op het Europaplein. neer hier auto's worden geparkeerd, ontstaat een zeer gevaarlijke situatie. Wij achten het daarom noodzakelijk, dat voor deze straat van af de Wierdensestraat tot het parkeerhaventje voor beide zijden een wachtverbod wordt vast gesteld en voor het verdere gedeelte het par keren aan de huizenkant wordt verboden aldus b en w. 7. Stationsdwarsweg. „Nu het doorgaande verkeer, komende van de richting Wierden, door richtingsborden via de Stationsdwarsweg wordt geleid, achten wij 't noodzakelijk, dat ook voor deze straat het parkeren aan banden wordt gelegd. Voor het eerste gedeelte, vanaf de Wierdensestraat tot de Molendijk, achten wij een wachtverbod voor beide zijden noodzakelijk, voor het verdere gedeelte kan volstaan worden inet een wacht verbod voor de noordzijde", aldus b en w. 8. Lentfertsweg. Deze weg, waarover praktisch alle begrafe nisstoeten gaan, is vanaf de Elsenerstraat tot de Schoolstraat, betrekkelijk smal en het ver dient aanbeveling om maatregelen te nemen, dat de begrafenisstoeten ongehinderd kunnen passeren. „In verband daarmede achten wij een wachtverbod voor de noordzijde van dit gedeelte van de Lentfertsweg gewenst", aldus b en w. 9. Oranjestraat. „Deze straat, die zeer nauw is, is als ver bindingsweg zeer belangrijk. Wij achten het noodzakelijk, dat door deze straat voor noord westzijde een wachtverbod wordt vastgesteld", aldus b en w. 10. Graaf Ottostraat. Nu plan Oost praktisch is volgebouwd is het verkeer in de Graaf Ottostraat veel inten siever geworden. Teneinde een vlotte door stroming van het verkeer te bevorderen, is het noodzakelijk, dat voor deze straat vanaf Oranjestraat tot Schoolstraat, voor de noord zijde een wachtverbod wordt vastgesteld, met uitzondering echter van de insteekhaven. B en w stellen de raad voor om te besluiten tot het vaststellen van de voorgestelde stop en waehtverboden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1