Gemeente Rijssen gaat tarieven verhogen Clubhuiswerk in Rijssen: een kwestie van verantwoordelijkheid Vrijdag 10 april 1964 42e jaargang no. 15 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en redactie: voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Nieuwe tarieven Nasporing archief Hu welijksvoltrekking Nederlanderschap Vergunningen jachtwet Bloedplasma-avond in Parkgebouw Jachtacte Vacuum Ver an two or delijkheid HET VUEGELNUS Ds. Slagboom spreekt voor de S.G.P. Niet tevreden VOOR RUSSEN De onlangs door de raad op voorstel van het college van b en w aangenomen legesverordening houdt in dat verschillen de tarieven voor door de gemeente uit te voeren diensten zijn verhoogd. Verwacht wordt, dat door de nieuwe ver ordening ongeveer 12.500.- meer in het „gemeentelijke laatje" komt. Een exemplaar van de begroting der alge mene dienst van de gemeente met memorie van toelichting en bijlagen voor één dienst jaar kost in het raam van de nieuwe veror dening 45.- Het aanvragen van een inlichting uit, af schrift van een akte in, of uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand van een andere gemeente kost voor elke handeling in Nederland 1.- en in het buitenland 2.50. Het ter legalisatie opzenden van een stuk of het aanvragen van een akte of stuk uit een andere gemeente of van een andere in stantie of andere autoriteit kost per zending of aanvraag 1.- Een exemplaar van de no tulen van de raad kost per vergadering 3.- bij abonnement voor alle vergaderingen per jaar 35. Niet vertrouwelijke voorstellen van b en w aan de raad kosten per vergadering 3.- per abonnement voor alle vergaderingen per jaar 35.-. Een exemplaar van de begroting van één der bedrijven van de gemeente met memorie van toelichting voor één dienstjaar kost 7.50 een duplicaat van een aanslagbiljet van een gemeentelijke belasting kost f 0.50. De gelegenheid tot het raadplegen der leg gers en-of plans van het kadaster zonder hulp van ambtenaren bij een onafgebroken raad pleging kost per half uur of gedeelte daar van 0.50, hulp van ambtenaren bij de raad pleging kost per mankwartier of een gedeelte daarvan 2.-. Een exemplaar van de algemene politiever ordening kost f 10.- Een vergunning om in de gemeente te mogen venten kost: voor één dag 1.-, voor één dag per week per maand 4.-, voor een dag per week per kwartaal 10.- en gedurende één dag per week per jaar f 40. Een vergunning tot het maken van straat muziek voor een dag ƒ1.- gedurende één dag per week per maand f 3.- gedurende één dag per week per kwartaal 8.- en gedurende één dag per week per jaar 30. Een muziekver- gunning voor hotels, restaurants etc. kost per dag 10. Na sporingen van gemeentewege in de re gisters van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd, voor iedere persoon over wie de nasporing loopt, per geraadpleegde jaar gang van de registers 0.50. Een niet getekend bewijs van inschrijving in de regeisters van de burgerlijke stand f 0.50 Het mondeling of schriftelijk verstrekken van inlichtingen om trent geborenen, overledenen, huwelijksaangif ten, en huwelijksvoltrekkingen: 1. Bij verstrekking niet in abonnement voor iedere .persoon omtrent wie inlichtingen wor den verstrekt 0.50 2. Bij berstrekking in abonnement:. Indien die opgaven worden verlangd achter eenvolgens: elke werkdag per jaar en eenmaal in de week per jaar: Omtrent overledenen alleen 40.- 20. Om trent geborenen alleen f 50 25. Omtrent huwelijksaangiften alleen f 40 20. Omtrent huwelijksvoltrekkingen alleen 40 20 Omtrent de vier hiervoor genoemde onderdelen teza men f 125 65. Een familie- of trouwboekje: 1 in eenvoudige uitvoering 2.- 2. In luxe uitvoering 5. Een duplicaat familie- of trouwboekje: 1. In een eenvoudige uitvoering 3.- 2. In luxe uitvoering 7.50. a. Mondelinge en/of schriftelijke inlichtingen uit het bevolkingsregister of verblijfsregister per inlichting 0.50. Bij abonnement voor 1 jaar 1. voor 100 inlichtingen 35.- 2. voor 500 inlichtingen 150.- 2. voor 1000 inlichtin gen 200. b. Mondelinge en/of schriftelijke inlichtingen uit bevolkings- of verblijfregister betreffen de niet met namen en adressen aangeduide personen en ten behoeve waarvan 1 of meer kaartregisters of verzamelingen moeten wor den doorlopen. Per mankwartier of gedeelte daarvan 2.-. c. Mondelinge en/of schriftelijke inlichtingen uit bevolkings- of verblijfsregister in afwij king van het onder a en b bepaalde, door een kerkgenootschap of een rechtspersoon, welke hoewel geen kerkgenootschap zijnde, geacht wordt daarmee gelijk te staan, een persoon of instelling te behoeven van een wetenschap pelijk op philantropisch doel, of het bedrijf van een openbaar lichaam of het naar de vorm privaatrechtelijk bedrijf, hetwelk zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevindt: 1. per inlichting 0.05. 2. bij abonnement voor 1 jaar: a. voor 100 inlichtingen 4.-. b voor 500 inlichtingen 15.- c. voor 1000 inlichtingen 25.- d voor 10.000 inlichtingen f 100. d. Voor inlichtingen uit het bevolkingsregis ter, bevattende de namen, voornamen, oude en nieuwe adressen van vertrokken en ingekomen personen en van personen, die binnen de gemeenten verhuist zijn bij wekelijkse verstrek king per jaar 100; het voltrekken van een huwelijk op een andere tijd of op andere wij ze dan ingevolge artikel 4 der wet van 12 april 1879 (staatsblad 72) voor kosteloze huwelijks voltrekking is bepaald op een vrijdag 50.- op een zaterdag 100.- op de overige dagen, behalve een maandag en een donderdag vóór 's morgens 10 uur f 35. Legalisatie van een handtekening of foto 1. a. een toeristenkaart 1.- b een verklaring, nodig voor een gezelschapsreis, per persoon daarin genoemd 0.50 met een minimum van 7.50. c. Een bewijs van Nederlander schap voor andere doeleinden als genoemd onder a 0.50. d. het gereedmaken van een paspoort 1.50. een identiteitsbewijs f 1.- a. een attestatie de vita 1.- b. een bewijs van goed zedelijk gedrag f 1.- c. elke niet el ders in dit tarief genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon 1.- Fa~" vergunning tot. het houden van een vermakelijkheid in een voor het publiek toe gankelijke lokaliteit 1.- Een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van café's en der gelijke inrichtingen, per uur of een gedeelte daarvan 2.50 met een maximum van f 5.- a. Het afgeven van vergunningen en verloven als bedoeld in de Drankwet, staatsblad 1931 nr. 476 10. b. Het overschrijven en wijzigen van akten van vergunningen en verloven 5.- c. Elke andere vergunning te verlenen op grond van de Drankwet, staatsblad 1931, nr 476 f 5.-. Een toestemming tot een loterij, be doeld in artikel 3 der loterijwet 1905 2.50. Een bewijs van ontvangst van een aangif te als bedoeld in artikel 6a, derde lid, der vleeskeuringswet (1919 (staatsblad 524) 0.50. Een vergunning tot oprichting uitbreiding opnieuw in werking brengen of herstellen van een inrichting ingevolge de hinderwet f 10.-. a. de bouwverordening 10.- b. Een vergun ning voor het bouwen, het geheel of voor een gedeelte vernieuwen of veranderen of het uit breiden, waartoe vergunning wordt verleend, gehele afwerking inbegrepen, wanneer blijkens een door burgemeester en wethouders deugde lijk verklaarde, bij de aanvragen om vergun ning over te leggen begroting van kosten, de ze bedragen: Indien de bouwkosten een bedrag belopen van 100.000 of minder: 4 pet met een minimum van 10.-. meer dan 100.000 doch minder dan 500.000.- 400.- vermeer derd met 3.- voor elke 1.000 boven 100.000. 500.000.- of meer: 1.600 vermeerderd met 2. voor elke 1.000.- boven f 500.000.- met dien verstande, dat op het totaal bedrag der leges een afronding naar boven op hele guldens wordt toegepast. c. Elke niet onder b genoemde, op grond van de bouwverordening dan wel krachtens de woningwet of een daarop steunende regeling te verlenen vergunning, voor-zover niet val lende onder een der andere bepalingen van deze paragraaf 1.50 d. Voor het verlenen van goedkeuring tot afwijking van het bouwplan overeenkomstig hetwelk de vergunning, ge noemd onder b. is verleend, tenzij door de afwijking de bouwkosten met meer dan 1.000 stijgen, in welk geval verschuldigd is 10. Benevens 4 pet van het bedrag van de verho ging der bouwkosten, voorzover dat 1.000 overschrijdt en met dien verstande, dat het bepaalde sub b omtrent de afronding leges van overeenkomstige toepassing is. Behandeling van een vraag om een rijbe wijs als bedoeld in de wegenverkeerswet f 2.50 i, yj a. De afgifte van een vergunning voor ver voer van personen met huurauto's ingevolge de wet autovervoer personen f 10 .-. b. Het Ook dit jaar verleent de afd Rijssen van het Ned. Roode Kruis medewerking aan het goed blijven functioneren van een belangrijk onder deel van het menslievende werk dat het Roode Kruis verricht, nl. het beschikbaar stellen van bloedplasma. In samenwerking met de afd. Holten wordt door de afd. Rijssen een z.g. bloedtransfusieavond gehouden in het Parkge bouw op 20 april en als de belangstelling vol doende is ook op 11 mei. Het bestuur van de afd. Rijssen wekt de Rijssenaren van 18 tot 60 jaar op medewerking te geven aan dit be langrijke werk. Er is veel plasma nodig en in verband met eventuele rampen moet de ge maakte reserve op peil blijven of zo mogelijk nog vergroot worden. Zij, die zich door omstan digheden niet hebben kunnen opgeven kunnen zich op de transfusieavonden in het parkge bouw alsnog melden. verlengen, overdragen of uitbreiden van een vergunning als bedoeld onder a. 5.- c. Overi ge wijzigingen van vergunningen als bedoeld onder a 2.50. d. Het uitreiken van de nodi ge vergunningsbewijzen, behorende bij een vergunning als bedoeld onder a of b, per vergunningsbewijs, 2.50. Elke, niet in paragraaf 33 genoemde ver klaring of vergunning af te geven op grond van de Jachtwet of een daarop steunende re geling of een daaruit voortvloeiend voorschrift, tenzij heffing op grond van de Jachtwet niet is toegestaan 1.- c. Een jachtakte, als bedoeld in artikel 79 der Jachtwet 5.- b. Een jachtakte, als bedoeld in artikel 18 lid 1, sub a en b der Jachtwet 10. c. Een jachtakte, als bedoeld in artikele 79 der Jachtwet 3.50. Voor het verstrekken van een opgave van de adressen van de in de gemeente geves tigde onderwijsinrichtingen en hun besturen 2.50. a. Nasporing in het archief, zonder hulp van ambtenaren bij een onafgebroken raadple ging per half uur of gedeelte daarvan 0.50. b. Hulp van ambtenaren bij raadpleging als bedoeld sub a, per mankwartior of geciplie daarvan 2.-. Zie ook artikel 12 lid a. Een vergunning voor het aanbrengen van een reclamevoorwerp of - installatie 7.50. Het afgeven van een kampeerexploitatiever- gunning, als bedoeld in de verordening op het kamperen in de gemeente Rijssen 5.-. ,Er moet iets gedaan worden Dat geluid hebt U natuurlijk al vaker ge hoord. Het is bepaald geen uitspraak van het laatste jaar: eigenljjk zitten wjj er al gene raties lang mee, dat de jeugd zich anders ont wikkelt dan de volwassene, die haar is voor gegaan. De volwassene begrijpt dat maar am per: hij verzet er zich vaak tegen en wordt ongerust over de jeugdige onstuimigheid, die niet past in zijn wereld. Natuurlijk onder kent hij de moeilijkheden wel en hjj verwijt zich zelf dan, dat de koe vergeet zelf kalf geweest te zijn. Tch wil hjj er iets aan doen. Hij kan moeilijk weerstand bieden aan die eeuwigheidsdrang in de mens om de jon geren op te voeden. Hij wil iets ondernemen voor die jongere en langzamerhand krijgt zijn onrust, zijn werkelijke bezorgdheid voor de jongere, gestalte: hij sticht scholen en kleu terdagverblijven, stimuleert hoger- en vakon derwijs, doet een afzonderlijke kinderwetge ving ontstaan en roept - voor de moeilijk sten onder deze jongeren - de kinderbescher ming in het leven. Jaren geleden is de vol wassene daar héél primitief mee begonnen. Het geheel heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een geperfectioneerd systeem van opvoeding, aangepast aan de eisen des tjjds. Het loopt en het heeft goede resultaten. Of niet? Ontbreekt er nog iets, dat de vol wassene niet had voorzien? Waarom is ei genlijk de Oosterhofweg op bepaalde momen ten voor bromfietsen afgesloten? Wal is het plezier van de knallende brommer en het slenteren Grotestraat-Enterstraat vice ver sa? Waarom heeft de doorsnee-Rijssenaar nog zo vaak klachten over de „jeugd van tegen woordig"? De beer Slagman met één van zijn pupillen. Vrijwel eenparig komt het antwoord van ons allen: „De tegenwoordige jeugd heeft te veel vrije tijd". Dat zeggen we immers al lemaal, zodra onze jongeren zaterdags niet meer behoeven te werken en op het moment, dat de school nog eens extra vrijaf geeft? Of bent U het misschien met die andere stelling eens, dat onze jongens en meisjes véél te lang naar school moeten en pas héél laat in het arbeidsproces kunnen worden opgeno men? Er is met de vrije tijd van onze jongens en meisjes iets aan de hand en het is de vraag of de moeilijkheid zit in de hoeveelheid vrije tijd. Het is wellicht beter de moeilijkheid te zoeken in het gebruik van deze vrije tijd. Er komen dan héél belangrijke verschilpun ten met „vroeger" naar voren en het wordt ons dan langzamerhand duidelijk, dat onze jeugd momenteel veel minder te doen heeft dan vroeger. Er is a.h.w. een soort vacuum in het leven van iedere jongere ontstaan, dat hij steeds moeilijker kan opvullen, omdat de noodza kelijke activiteiten ontbreken. De steeds voort schrijdende technische ontwikkeling ontneemt aan de mens zóveel karweitjes en werkzaam heden. dat het evenwicht wordt verstoord. De mens van de twintigste eeuw - en vooral de jongeren in onze tijd - lijken een surplus aan energie te hebben, waar men in zijn vrije tijd geen raad meer mee weet. Natuurlijk heeft de volwassene dat zien aan komen en mogelijkheden geschapen voor de ze vrijetijdsbesteding. Allerlei vormen van ge organiseerde vrijetijdsbesteding zijn intussen ontstaan: kerkelijk jeugdwerk, padvinderij, sportverenigingen e.d. Maar het merkwaar dige is, dat onze jongeren slechts voor een heel klein percentage bij deze jeugdverenigingen zijn aangesloten. De rest van de jongeren zoekt weer zijn eigen vertier, wil zich niet bin den in het georganiseerde jeugdwerk, wil vrij over de tijd kunnen beschikken en heeft ove rigens ook weinig belangstelling voor jeugd werk, dat aan regels gebonden is. Het is een kwestie van verantwoordelijk heid jegens de samenleving, waarvan wij deel uitmaken om tóch te blijven zoeken naar mo gelijkheden voor deze jeugd, die geen ge noegen neemt met de bestaande vormen van vrijetijdsbesteding. Vanuit die verantwoorde lijkheid is zeven jaar geleden de stichting „Club- en Buurthuiswerk Rijssen" geboren. De juffrouw moet het even „voordoen" aanvankelijk een aantal particuliere personen, nu inmiddels een organisatie onder verant woordelijkheid van plaatselijke vrouwenver enigingen, vakbonden enz. De stichting inmiddels genoemd „Stichting Clubhuiswerk Rijssen", stelt zich ten doel te zoeken naar middelen en mogelijkheden om de gehele Rijssense jeugd te bereiken, die van alle an dere vormen van jeugdwerk niet wil weten. Zij doet dit door het organiseren van ver schillende clubs op diverse plaatsen in Rijs sen, die bezocht kunnen worden door jongens en meisjes vanaf 8 jaar en waar mogelijk heden zijn voor verschillende activiteiten. In het clubgebouw van de speeltuinvereniging „Margriet" b.v. kunt U op verschillende avonden in de week de leideirs en leidsters daar kunnen tekenen, handwerken, knutselen, tafeltennissen, enz. De Schildschool, met na me het grote handenarbeidlokaal, is de plaats waar verschillende avonden in de week jon gens bij elkaar komen om - onder leiding van vrijwilligers, die zich hiervoor belange loos beschikbaar stellen - naar hartelust te timmeren, te zagen en allerlei andere knut- selkarweitjes te doen. Elke vrijdagavond kunt U in het Gymnastiekgebouw aan de School straat een groot aantal meisjes horen zin gen, die daar met groot enhousiasme een nieu we kinderoperette instuderen. Struekn vuur struekn wordt an esjouwd, Struekn vuur struekn wordt 't nüs ebouwd, Zoonder teeknge en bestek Bouwt de vuelkes 'n wonvertrek. Zoonder zaage, haamer, boar, Zet ze 't huuske in mekoar, Nog 'n poar strueks, dan is 't bekekng, Kuent ze 't mooie nüs betrekng. Met genuengn bekiekt ze 't nüs Det besteet oet stroo en grüs, Mear 't is lekker woarm en stoark, Ze hebt eare van eur woark. As de ajes zeent eleg, Goat ze neet van 't nüs wier weg, Good verstopt in 't dichte greun Goat de vuelkes non zitn breun. Trureg vleengt de vuelkes roond, 't Mooie nüs lig op de groond, Wilmoods wur 't oet 'n boom estof, Alle ajkes zeent kapot. Wee zol zoiets dürven woang Loope ik miej of te vroang, 'k Veen het laf en ingemeen, Aanders kan ik het neet zeen. Woerumm' wordt de vuelkes 't rech Op geluk zoo roew ontzeg, Det verdeent ze neet of wal, Ik zol zeg'n, in gin geval. Geewt ze oons neet earder rean Um dr zeuneg op te wean, Zingt ze 't hele zommer neet. Vuur oons almoa 't muejste leed. J. ROZENDOM, RIJSSEN. In een algemene ledenvergadering der Staat kundig Gereformeerde Partij, die wordt ge houden op donderdag 16 april a.s. ('s avonds om half acht) zal ds. Slagboom, Chr. Ger. Predikant te Urk spreken over het onderwerp: „Is. art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis nog actueel in deze tijd?" Deze vergadering zal plaats vinden in de Walkerk en is voor iedereen vrij toegankelijk. In een tweetal artikelen vraagt de heer - BJ. Ligtenberg, secretaris van de l stichting „Clubhuiswerk Rijssen", uw aandacht voor de werkzaamheden van deze stichting voor onze jeugd. Hij be- - schrijft daarin wat er op het ogenblik aan jeugdwerk gebeurt en welke plan- I nen de stichting heeft vo&r de naaste - toekomst. Vooral doet hij een drin. gend beroep op ons allen om het voort- - bestaan van dit werk en de verwerke- Z lijking van alle nieuwe plannen moge- - lijk te maken. Al dit werk gebeurt onder verantwoor delijkheid van de stichting „Clubhuiswerk Rijs sen". Het bestuur van deze stichting is met de bestaande situatie bepaald niet tevreden, maar roeit ijverig met de riemen, die het heeft. Op deze manier is het n.l. mogelijk elke week, gedurende acht maanden per jaar, ten minste 200 jongens en meisjes te bereiken om hun iets mee te geven, waardoor zij hun vrije tijd produktief kunnen maken en waar door er bij hen belangstelling wordt gewekt voor andere dingen dan een zinloos geslenter op straat en een doelloze ledigheid in hun vrije tijd. Clubhuiswerk is een kwestie van verantwoor delijkheid, omdat de stichting „Clubhuiswerk Rijssen" zich verantwoordelijk voelt voor de mogelijkheden, die onze jongeren zullen moeten hebben om onze wereld beter bewoonbaar te maken. Clubhuiswerk is daarom een zaak, die ons aller' aandacht waard is, omdat het immers onze eigen jeugd, de jeugd van Rijssen, be treft? Het gaat uiteindelijk om Uw eigen kin deren, die wij voldoende moeten meegeven in deze wereld om hun leven zinvol te maken. Als dit laatste een - wellicht bescheiden - bijdrage van het clubhuiswerk zou zijn, hoeveel belang stelling en hulp is U dit werk dan waard? In het nummer van volgende week wil ik U graag deelgenoot maken van de plannen, die momenteel in de stichting „Clubhuiswerk „Rijssen" leven. Deze plannen - en dus: het voortbestaan van dit werk - kunnen slechts worden verwezenlijkt, als U allen daarmede helpt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1