Dokter en mevrouw Oosthoek vertrokken naar Israël Duitse honden waren het snelst in „De Mors" Poasajer Voor een reis van drie weken Diepvrieskluis in Enterstraat? SIMAVI-COLLECTE Op internationale windhondenrennen Woud der martelaren 20 vakken Na 10 jaar eigendom ZOME RUITVE RKOOP VERVROEGD Door de Negebwoestijn Ontmoeting met Rijssenaren 6 t/m 11 april: Enerverend Duitse honden sneller Opvallend Personeelschef Ter Horst Co. nam afscheid Natriumverlichting van Holterweg tot Reggebrug AGENDA 40 JAAR IN DIENST Afscheid bij Ter Horst BURGERLIJKE STAND Vrijdag 3 april 1964 42e jaargang no. 14 De abonnementsprijs voor dit blad bédraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting ':4444444444444444444444444444444: WEEKBLAD VOOR RUSSEN Toen dokter P. Oosthoek en zijn echtgeno te dinsdagmiddag om 2 uur de trap van het straalvliegtuig van de Israëlische vliegtuig maatschappij El Al bestegen, werd een ideaal werkelijkheid en kreeg de dankbaarheid die de vele patiënten van de Rijssense huisarts voor hem voelen, gestalte. Bij zijn 40 jarig artsenjubileum, dat op 1 november 1963 werd gevierd, kreeg de jubile rende arts van zijn patiënten n.l. een reis van 3 weken naar Israël aangeboden. Dat de heer en mevrouw Oosthoek het maken van een reis naar het Heilige Land al lan ge tijd als een ideaal hadden beschouwd, was bij enkele patiënten een bekend feit en het geschenk van de patiënten was voor de jubila ris en zijn echtgenote op de jubileumreceptie een grote verrassing. Zo was dan dinsdag de grote dag aangebro ken. De boeiing Jet vertrok om 2 uur 's mid dags om 3 uur later te landen op het vliegveld van Tel Aviv, Lod. De reis wordt gemaakt onder leiding van de bekende rabbijn Dr. Soetendorp, rabbijn van de liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam, schrijver o.a. van het prachtige boek: Sym boliek der Joodse Religie. Hét gezelschap, waarin dokter en mevr. Oost hoek zijn opgenomen bestaat uit 30 personen. De reis zal precies 3 weken in beslag nemen, waarna het Rijssense doktersechtpaar, zonder twijfel boordevol indrukken, hoopt terug te keren. Volgens de reisplannen, door dr. Soeten dorp uitgestippeld zou 't gezelschap woensdag morgen vroeg vertrekken naar Rehovoth om er het bekende Weiszmann instituut en Weisz- mann's Tombe te bezoeken. In de loop van de dag zou men aankomen in het President Hotel te Jeruzalem. De weg van Tel Aviv voert over de z.g. weg Der Dapperen welke naam is ontleend aan de heldenmoed van de vele Jdodse mannen en vrouwen, die deze weg ander de moeilijkste omstandigheden aan legden onder zwaar vuur vanuit de Jor daanse posities, gedurende de vrijheidsoorlog in 1948. Mén zal o.a. passeren het „Woud der Marte laren" welk bos geplant is ter nagedachte nis aan de Joodse.nazi slachtoffers. Woensdag (1 aprilji maakte men een tocht door Jeruzalem. Een bezoek werd gebracht aan de Har Herzl (de Berg Herzl), de laatste rustplaats van dr. Theodore Benjamin Herzl, die veel heeft gedaan voor het ontstaan van de staat Israël 44444444444444444444444444444444 Er worden pogingen in het werk gesteld, om in de omgeving van de Enterstraat een diep vrieskluis te doen bouwen. Als de plannen verwezenlijkt kunnen worden zal de coöp diepvries vereniging „Notter en omstreken", van wie ook dit initiatief is uit gegaan, hiermede haar 9e kluis „exploiteren" De vergadering, die dinsdagavond in café Beumer aan de Enterstraat werd gehouden wees uit, dat verschillende bewoners belang stelling hebben voor de diepvrieskluis, die vele mogelijkheden biedt. De voorzitter van de vereniging de heer Nollen en de secretaris de heer B. J. Vinkers gaven een uiteenzetting van de mogelijkheden en de verplichtingen, die de leden op zich moeten nemen. Als de belangstelling voldoende zal blijken te zijn, zal een kluis worden gebouwd van 20 vakken (225 liter per vak). De leden zullen een jaarlijkse bijdrage moeten voldoen van 75. In dit bedrag is ook het stroomverbruik e.d. verdisconteerd. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt geschat, dat de kluis na ongeveer 10 jaar eigendom is van de leden. Als er zich nog enkele gegadigden melden, zal het bestuur trachten de beschikking te krijgen over een geschikt terrein. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris van de vereniging de heer B. J. Vinkers, Schapendijk 37 Notter. (telefoon 2747. Rijssen). De diepvriesvereniging Notter beschikt thans reeds over 8 kluizen staande op de Banis, de Oosterhofweg (Hakkert), Boerenbond, Ge bouw Irene Notter, Boomcateweg Nijverdal Pij café Oudelaar), Grimberg, Rectum en Huurnerweg Wierden. De zomeruitverkoop 1964 inhet district Twen te van de Kamer van Koophandel én Fabrie ken voor Twente en Salland is, met het oog op het begin van de collectieve faprieksva- canties in Twente op zaterdag 18 juli, ver vroegd van donderdag 16 juli tot maandag 13 juli. v en daarom een onsterfelijke naam in de geschie denis van de staat Israël zal innemen. Donderdag 2 april bezocht het gezelschap de Hebreeuwse Universiteit, de kamer van dr Herzl en de moderne synagoge op het Universiteits terrein. Verder staat op het programma een bezoek aan het Hadassah ziekenhuis, waarna gereden wordt naar het dorp Ein-Karem de ge boorteplaats van Johannes de Doper, waarna men gaat naar Ramat Rachel, vanwaar men een schitterend uitzicht heeft op Bethlehem en de woestijn van Juda. Vandaag (Vrijdag) bestijgt men yle berg Sion, waar zich de graftombe van Koning David bevindt. Van hier heeft men een fraai uitzicht op de oude stad en op de klaagmuur. De volgende week staan o.a. op het program ma een bezoek aan Haifa, aan Opper Galilea (met bezoek aan de kibbuts Sassa) aan Afed, aan Neder Galilea, aan Nazareth, het Meer van Galilea, Caphernaüm en Tiberias. Voorts bezoekt men Tel Aviv en Akko, de beroemde vesting der Romeinen en kruisvaar ders, waar men de grootste en meest indruk wekkende moskee v?n Israël de Jezzar Mos kee zal bezichtigen. In Beersheba wordt een kijkje genomen op de markt, waar hoofd zakelijk Arabieren komen en op de kamelen- markt. De laatste week is ter vrije beschikking van het gezelschap, zodat men een keus kan maken uit de ontelbare mogelijkheden van his torische, Bijbelse en interssante uitstapjes. Dokter en mevrouw Oosthoek zijn, zo ver telden zij ons voor het vertrek, van plan in de laatste week 'n tocht te maken door het zuiden van Israël door de Negeb woestijn, met als eindpunt de meest zuidelijke plaats Elath. Het zal zonder twijfel een vermoeiende maar hoogst interessante reis worden. Dokter en mevrouw Oosthoek zijn van plan een 3- tal inwoners van Israël te ontmoeten, die van oorsprong Rijssenaren zijn. Zo had men voor de reis contact met Eetsy Berg (dochter van wijlen Jacob Berg), met Maurits Pagrach zoon van wijlen „Bram van Dries" en met Emma Vomberg (dochter van wijlen Meijer Vomberg). Het SIMAVI-Comité hier ter plaatse komt voor de a.s. SIMAVI-collecte weer een warm beroep doen op de harten en beurzen van de ingezete nen. Een stem uit de praktijk is wel de volgen de aanhaling uit een brief van de dankbare verpleegster van een leprozen-inrichting aan haar vader: Zij schrijft o.a.: „Toen ik erg vermoeid van een drukke po likliniek thuiskwam, zag ik drie enorme kisten voor het hek staan met de woorden: Gift- sending SIMAVI HAARLE HOLLAND".... Ik schoot naar binnen. Wat een prachtige din gen! Een operatie-tafel, twee onderzoektafels, verbandtrolley, instrumenten, laboratorium-be nodigdheden enz. enzHet is allemaal even mooi en degelijk.Verrukte kreten van blanken en zwarten. Ik was plotseling niet zo moe meer en we praatten de hele verdere dag over niets anders. Als je nog eens wat geld hebt vader, of vrienden met geld, denk dan aan SIMAVI.. Wij zijn maar één van de velen, die zij helpt en hoe helpt" Deze ontroerende dankwoorden spreken voor zichzelf. Steunt dus de a.s. SIMAVI-collecte. Iedere gift is welkom Dokter en mevrouw Oosthoek staande op de trap van het toe stel dat hen in vijf Israël uur naar bracht. De internationale windhondenrennen op de renbaan de Mors, als opening van het nieuwe seizoen, door vele liefhebbers uit alle wind streken van Nederland en van een aantal uit Duitsland met grote verwachtingen tegemoet gezien, zijn bijzonder geslaagd. De windhondenrenvereniging Rijssen (op gericht in 1946) is in staat geweest deze veeleisende organisatie op perfecte wijze „rond" te krijgen en hoewel de weersomstan digheden niet zo gunstig waren was ook de publieke belangstelling zeer behoorlijk te noe men. De diverse courses (niet minder dan 60 stuks) werden op vlotte wijze afgewerkt. Aan de start verschenen vooral in de internationa le klasse, honden, die in vorige seizoenen topprestaties hadden geleverd, terwijl er ook enkele newcomers waren ingeschreven, die goed in het topmilieu konden meekomen. Naast de windhonden (in kennerskringen spreekt men van grey-hounds) stonden er ook rennen voor whippets op het programma, alsook courses voor de spectaculaire Barzoi's (Rus sische hazewindhonden). De courses in de internationale klasse had den een enerverend verloop. Bij de teven wist de sterke Larina van de heer Poel uit Utrecht reeds in de eerste course een goede tijd te ma ken (in aanmerking genomen het zware ter rein en het feit dat de honden dit seizoen nog weinig hebben getraind). Ook de gerenommeerde Katinka leverde in de eerste course een uitstekend duel tegen de Duitse honden Montania van de heer Malon uit Duisburg en tegen Stuurwind's Double Quick van de heer Nause uit Hildesheum. Met mini maal verschil wist Katinka als eerste over de finish te razen. De finale, waarin na enige herkansingsritten ook Butterfly van de heer Goes uit Amsterdam was doorgedrongen met Kornet Flier van de heer Malon uit Duisburg leverde een zeer spannende strijd op waarin Larina van de heer Poel als winnaar te voor schijn kwam. Tweede werd Butterfly, 3e Ka tinka en 4e Kornet Flier. In de internationale klasse whippets maak ten de Nederlandse honden in de finale geen schijn van kans tegen de honden van de Duit se eigenaren. Hoewel het frêle hondje Rib of Greijis BI. Sweeper van Frau Hemmerling uit Düsseldorf in de eerste course niet ver-der kon komen dan een 3e plaats, wist dit hondje later haar snelheid duidelijk tot uiting te brengen. De finale voor de whippets internationale klasse werd voor de Nederlanders een teleur stelling. Zoals de spreker de heer De Groot uit Zaandam het uitdrukte werden de Neder landse Whippetsvolkomen van de baan ge veegd. In een zeer goede tijd werd eerste Rill of Greijis BI. Sweeper van de heer Rodo uit Stuttgart en 2e werd Rih of Greijis Blue Sweeper van Frau Hemmerling uit Stuttgart. Dfe 3e plaats was voor Edward of the Snap Dogs van de heer Janssen uit Amsterdam en 4e Errol of the Rapid Dogs van dezelfde eige naar. Hoewel er wat minder goede tijden werden gemaakt dan in de internationale klasse had de strijd tussen de greij hounds B klasse een zeer interessant verloop. Een opvallende prestatie leverde hier de goed gebouwde hond Dashing1 van mevr. Eb bing uit Eefde. Zowel in de eerste course, als in de halve finale als in de finale eiste Dashing een zeer goede starter, de eerste plaats voor zich op. Bonaire van de heer van Buren uit Hoen- derloo stelde in de eerste course teleur (3e plaats) maar herstelde zich later goed. Zowel in de halve finale als in de eindstrijd wist deze hond een 2e plaats te bemachtigen. De 3e plaats in de finale was voor Trou badour van de heer van Bure uit Hoenderlo en 4e werd Rudi van de heer van Nisselrooij uit Eindhoven Bij de Russische hazewindhonden (Barzois) moesten de Nederl. honden de ereplaatsen over laten aan hun Duitse rasgenoten. De le plaats was voor Lesco Alexander, 2e werd Graaf Alexander beide van Frau Angela Krüpe uit Dortmund. 3e werd Eelegant of the Hanshill van de heer Hofland uit Rotterdam en 4e Carmen van Brisonka van de heer Rol uit Amsterdam. In de whippets B klasse werd le Nimble van Us Zaterdagmiddag nam de heer B. J. Lig- tenberg, sinds 1948 personeelschef bij de fa. Ter Horst en Co afscheid van het kantoor, bazen, personeel en van de leden van de on dernemingsraad. De heer Ligtenberg heeft op medisch ad vies z'n ontslag uit deze functie, die veeleisend kan worden genoemd, gevraagd. De heer Ligtenberg is bij Ter Horst en Co in dienst geweest sinds mei 1927 en na aan vankelijk in de spinnerij werkzaam te zijn ge weest werd hij in december 1934 op het kan toor geplaatst. Na een aantal jaren als tijdwaarnemer werk zaam te zijn geweest werkte hij enkele jaren op de sociale afd. waarna hij in 1948 als personeelschef werd benoemd. Welhaast het voltallige kantoorpersoneel was in het Parkgebouw aanwezig en nam met een persoonlijk woord afscheid van de heer Lig tenberg, wiens samenwerking met het kantoor personeel altijd zeer goed te noemen is geweest. De heer Thomassen bood namens het kantoor personeel (ook namens de gepensioneerden) een fraaie verrekijker aan en namens de ba- zencommissie bood de heer G. J. van Putten een fraai bloemstuk aan. De straatverlichting vanaf de Holterweg tot de Reggebrug zal, zo ligt in de bedoeling van het college van b en w geheel worden ge moderniseerd en aangepast aan het steeds drukker wordende verkeer. De modernisering zal worden uitgevoerd in natriumverlichting. Behalve het gedeelte vanaf Eschstraat tot Enterstraat. De kosten worden geraamd op 53.605. Verwacht wordt, dat het rijk in de kosten een subsidie verleent van 50 pet voor het gedeelte waar natriumverlichting wordt aan gebracht. Deze bijdrage wordt begroot op f 18.860. B en w stellen de raad voor het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Honk van mevr. Poulisse uit Amsterdam, 2e werd Winnetou van Ostbach van mevr. Seu- bring uit Oosterbeek, 3e Monty van Us Honk van de heer Bakker uit Amsterdam en 4e Jupiter van <^roen uit Amsterdam. Getjan den dol op ajer was, Zat zik met poasken skrap, Ze smaakng um bes en zoonder oatg Wam dr verskaejn op stap. Woer vuile of dr har egetn In disse korte tied, Det wus hee neet, Getjan den was Den tel al lange kwiet. Mear an de skaale was te zeen Det z'um wal ham esmaakt, Hee har dr, nee ik leege neet, Wal 'n twenteg op emaakt. Ik snappe neet woer iej ze loat, Zear Jannoa, mear Getjan Den zear, 't is miej de muejte weard, A'k wil, et ik vedan. En mislek worn, ik hebbe joa Ne maage as een peard, Vanoawnd vuur ik noar berre goa, Zeent z'allemoa verteard. Toch bleek de maage neet zoo - stoark As det hee har ezeg, Een half uur later mos Getjan In één keer efkes weg. Van bouwn mear ook van oonder kumm De èjer dr er wier oet, 't Was loopm en spiejn, wat was Getjan Toch sloereg in de hoed. 't Was miln in 'n nacht, toen har Getjan, De èjer noar emetn, Ik deanke det hee d'eeste tied Gin ajer wier zal etn. J. ROZENDOM RIJSSEN. 3 april Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld, over „Snel leren en goed ont houden". Jeruël. 4 april Ledenvergadering Eerste Rijssense Kanarievereniging, 6 uur Café ,,'n Hook". 7 april Concert „Stem de® Volks", afdeling Rijssen na afloop bal Parkgebouw. 8 april Afdeling Rijssen van Volksonderwijs, ledenvergadering om 8 uur hotel Weiterink. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, bondsfotocollectie Neutrale kleuter school. 25 april Leerlingenuitvoering „Muziekschool Rijssen", 7 uur Jeruël. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Alge mene Zaken, kamer 7 (boven). Dinsdag herdacht de heer M. Mekenkamp Molenstraat 16, plaatswerker de dag dat hij 40 jaar (zonder onderbreking) in dienst was bij de firma ter Horst en Co te Rijssen. Hij werd zeer hartelijk door de heer H. Jordaan namens de directie toesproken. Als blijk van waarde ring ontving hij een enveloppe met inhoud en het speldje 40-jarig dienstverband. Dinsdag nam een 5-tal personen afscheid van de firma ter Horst en Co in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd. Ten kantore van de directie werden ont vangen mej. J. Ligtenberg, Holterstraatweg 33 spinster, (44 dienstjaren), De heren J. Nieu- wenhuis, Zuiderstraat 20 arbeider in de pakkerij (51 dienstjaren) E. J. Nieuwenhuis, Noach- straat 13, wever, (51 dienstjaren), G. J. Smal- brugge, Haarstraat 104 werkzaam in de ver verij (51 dienstjaren). Namens de directie werden zij toegesproken door de heer H. Jordaan, die hun dank bracht voor de vele werkzaamheden, die ze voor de firma Ter Horst gedurende vele jaren hebben verricht. Allen ontvingen het wandbord van het bedrijf als herinnering. GEBOREN: Jan Willem zv A van de Maat en G van den Belt, Holterstraatweg 22, 24 mrt; Marinus zv W Sikkelbein en M Harbers, Es- straat 106, 24 mrt; Derk Jan zv J Scheppink en J Beltman, Hol ten torensweg 29, 26 mrt; Margje dv W Rozendom en J A van de Wil lige Molendijk 10 26 mrt; Jenneken dv J W Paalman en J A Enoch Welleweg 76 30 mrt; Wilhelm zv A Haase en F Schapink, de Bley- destraat 3, 29 mrt; Fenneken dv W H Timmerman en A Bannen berg, Oosterhofweg 14, 25 mrt te Almelo. ONDERTROUWD: Hermannus Bemardus Johannes de Vries 33 j Almelo Emmastraat 7 en Siena Johanna Maria Kienhuis 25 j Spuitstraat 6, 26 mrt. GETROUWD: Hendrik Jan Nijland 23 j en Reintje Baan 21 j Markeloseweg 27, 24 mrt; Willem Adriaan Leopold Schelfhorst 21 j en Harmina Johanna Bruggink, 19 j Almelo Alidastraat 15, 24 mrt OVERLEDEN: Jan Kreijkes, 57 j echtgenoot van J. Bouw huis Kerkstraat 12, 31 mrt; Gerritdina Johanna Keizer 61 j weduwe van H Altink Molenstraat 14, 21 mrt te Almelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1