RAAD RIJSSEN E 3 T 4°/ HIJ LEEFT Opsiering Teer zijn t.o.v. zondagsheiliging f1.60 per kwartaal f 1.95 per kwartaal Gratis eerste inleg f3;- minimum: 12500,- termijn /2 jaar Ds. Blok in Noorderkerk Vrijdag 27 maart 1964 42e jaargang no. 13 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Financiële nota bood geen stof tot discussie - Kapperszaken moeten om half zeven dicht - Staat op Markeloseweg 95 een clandestien gebouwd zomerhuisje? Bevolking moet bijdragen Geen autoboxen Twee soorten trouwboekjes Kappers tot half zeven open MEDEDELING voor onze abonné's Geen riolering Keizersdijk Noodzaak Rapporten genoeg Prognose Schaft-schuilwagen Clandestiene zomerhuisjes Agentschap Rijssen (Dr Stokkersstraat 35) 0 0 rente voor daqelijks opvraagbare spaargelden 0 rente voor termijngelden Ongeduldig Duidelijk Bepaald clandestien Hand boven het hoofd Tijdelijk Overeenkomst Krasse termen Jaarvergadering Ger. Kerk POUW, Enterstr. 33, Rijssen Geruchten stinken Mr. K. D. Schönfeld Wichers sprak over Romeinse en Keltische beschaving WEEKBLAD VOOR RUSSEN De raad van Rijssen behandelde vrijdag avond een 20 punten tellende agenda. Ken nelijk boden deze weinig stof tot discussie, hoewel het in de lijn der verwachting lag, dat over de financiële nota ingediend door het college van b. en w. op ruime wijze van ge dachten gewisseld zou zijn. Deze nota moet toch worden gezien als een belangrijk stuk, waarin b. en w. in grote lijnen een schets geven van de huidige financiële toestand en van die in de (naaste) toekomst. Er werd echter weinig over gesproken, zo dat of de raad zich er geen raad mee wist of de lijnen van b. en w. slechts kon onder strepen. De heer Ter Avest wijdde (enige) aandacht aan deze nota. Hij stelde als zijn verwach ting, dat de grote brokken (bouw gemeente huis) nog een kwestie van jaren was. Als de raad verlangt, dat er iets gebeurt moeten er ook wegen gezocht worden om te nemen maatregelen (financieel) mogelijk te maken. Als het gaat om werken ten algemenen nut te, vernieuwing van stratenverlichting, nieuw gemeentehuis enz. moet de bevolking daar aan bijdragen. De heer Averesch was van mening, dat „om geld te winnen" de verbetering van de bestrating van 't Schild van de urgentielijst zou kunnen worden afgevoerd. Het plaveisel van het Schild aldus spr. is nog zo goed, dat uitvoering daarvan nog enkele ja ren kan wachten. De voorzitter (burgemeester Landweer) rea geerde met te zeggen, dat Het Schild slechts een klein detailpunt was. Overigens aldus de voorzitter is de urgentielijst door de raad aan vaard. De voorzitter betoogde dat b. en w. de financiële toestand van de gemeente in de nota op reële wijze aan de orde hebben ge steld. De financiële toestand is niet bepaald ongunstig, maar we hebben slechts aan wil len duiden, dat we niet verder kunnen sprin gen, dan onze polsstok lang is. Bij de verkoop van grond aan de Algeme ne Woningbouwvereniging Riessen en aan de R.K. woningbouwvereniging St. Jozeph, was 'n terrein begrepen, dat bestemd was voor de bouw van autoboxen. Door de beide besturen van genoemde vereni gingen is medegedeeld, dat niet tot bouw van deze „garages" zal worden overgegaan, zodat de verkoop van het betreffende terrein aan deze verenigingen geen doorgang behoefde te hebben. De heer Ter Avest vroeg of het niet nuttig zou zijn, dat deze autoboxen door de gemeen te zouden worden gebouwd. Weth. Goosen gaf ten antwoord, dat het college reeds aan de dienst gemeentewerken opdracht had gege ven een plan te ontwikkelen voor de bouw van deze boxen. „Volgens ons", aldus weth. Goosen „zijn in dat gebied wel autoboxen nodig". De voorzit ter vulde aan: In de toekomst zeker. Bij het voorstel van b en w. tot wijziging van de legesverordening 1964 zei de heer Wolterink het vreemd te vinden, dat er 2 soorten trouwboekjes verkrijgbaar zijn. Moet nu hier het standverschil ook al tot uitdrukking worden gebracht, zo vroeg hij. De burgemeester maakte duidelijk dat een duurder boekje slechts op verzoek wordt ver strekt. Ik zou een gewoon boekje nemen aldus de voorzitter, maar zij, die een luxer boekje wil len hebben kunnen dat krijgen, maar dan moeten ze een paar gulden meer betalen. De heer Averesch merkte onder hilariteit op: „Je. hebt er ook je hele leven wat aan". (Een familie- of trouwboekje kost ingevolge de nieuwe verordening 3,- in luxe uitvoering f 7,50. Red). Bij het voorstel betreffende wijziging van het winkelsluitingsuur vroeg de heer Rosman of Advertentie De invloed van de algemene kostenstij ging is overal merkbaar en ons Week blad maakt hierop geen uitzondering. Wij hebben zo lang mogelijk gewacht met een aanpassing, doch wij zien ons thans genoodzaakt per 1 april a.s. de abonnementsprijs vast te stellen op voor post abonné's (vanwege de zeer hoge incassokosten) op DE ADMINISTRATIE. ook de kapperszaken om 6 uur dienden te sluiten. Wethouder Scholman gaf ten antwoord, dat deze zaken geopend mochten zijn tot 18.30 uur. De klanten, die dan binnen zijn, mogen ook nog worden „afgewerkt". Dat is vol gens de landelijke winkelsluitingswet. In de vorige verordening (die dus komt te vervallen) was het zo, aldus de heer Scholman dat de kappers tot 7 uur open mochten zijn. De politie zo vulde spr. aan liet oogluikend toe, dat de klanten ook na 7 uur mochten worden afgewerkt, maar op grond van de verorde ning had men eigenlijk zonder meer om 19 uur gesloten moeten zijn. De heer Rosman had zich moeilijk kunnen neerleggen bij sluiting van de kapperszaken om 6 uur, omdat zoveel mensen elders wer ken, „de kappers, zouden volgens spr. gedu peerd zijn geweest. Een langer discussiepunt werd het voorstel van b. en w. tot het beschikbaar stellen van een krediet van 197.500,- voor reconstruc tie van de Banisweg en Keizersdijk. De voorbereidende werkzaamheden voor de bestrating van deze beide wegen alsmede voor de riolering van een gedeelte van de Banis weg zijn inmiddels zover gevorderd, dat tot aanbesteding kan worden overgegaan, zo had den b. en w. in het betreffende voorstel mede gedeeld. De riolering in het te reconstrueren gedeelte van de Keizersdijk kan voorlopig niet worden aangelegd, aangezien dit deel zal uit maken van het onderbemalingsgebied tussen Holterweg en spoorbaan. Eveneens aldus b. en w. De heer Haase stelde schijnbaar een moei lijke vraag. Is er ook een oplossing gevonden voor 't dood lopende riool van de Keizersdijk? Neen, antwoordde wethouder Goosen, dat blijft zoals het is. „Tot nog toe is hiervoor geen oplossing gevonden", omdat dit gaat behoren tot het on derbemalingsgebied van de Holterstraatweg. De voorzitter vulde het antwoord van de wethouder van openbare werken aan met de opmerking, dat dit vraagstuk besproken was met de directeur van gemeentewerken, waarbij gebleken was, dat dit een onuitvoerbare zaak is. Toch zag de heer Haase graag, dat hiervoor desnoods een overgangsmaatregel zou worden getroffen. Dat kan geen jaren zo blijven meen de spr. In de besprekingen bleek, dat vooral bij de Keizersdijk bij regenval overlast van 't over tollige water wordt ondervonden. De heer Ter Avest bracht naar voren, dat de gemeente nog steeds kampt met de vraag waar pre cies de weg nabij de NV Heka zal worden aangelegd. Spr. dacht dat Rijkswaterstaat nog dit jaar een aanvang zou maken met de riolering aan de Holterweg. In deze tijd moeten de mensen toch een rioolaansluiting hebben aldus de heer Ter Avest. Dit is toch gewoon een noodzaak meende hij. Wethouder Goosen: deze kwestie kan worden opgelost als er stedebouwkundige maatregelen worden getroffen. Immers aldus spr., dan kan worden gepland waar de riolering in dat gebied moet komen te liggen. De heer Ter Avest stelde dat „daar een zeer onbevredigen de toestand heerst". „Toch" aldus weth. Goosen „kan daar niet op zeer korte termijn een oplossing gevonden worden". Dat duurt daar dus nog jaren voort aldus de heer Ter Avest toch wil ik graag dat een onderzoek naar de mogelijkheden die de on gewenste toestand opheffen wordt ingesteld. Dan aldus de voorzitter moet er een rap port over worden uitgebracht. „Rapporten hebben we al genoeg" aldus de reactie van de heer Ter Avest. We moeten kortweg vaststellen, dat er iets moet gebeu ren. De heer Averesch maakte de (weinig ter zake dienende) opmerking: Er is toch een plan het rioolwater te zuiveren". Ja aldus de heer Ter Avest maar voor het op de eventuele plaats van zuivering is, veroor zaakt het rioolwater in een bepaald deel van Rijssen moeilijkheden. De heer Hodes vroeg of voor het betreffende gebied geen bebou wingsplan bestond, waarop ontkennend werd geantwoord. Dan moet dat gebeuren stelde de heer Hodes. Er moet toch een prognose worden gemaakt, hoeveel woningen daar in de toekomst zullen worden gebouwd en met dat gegeven in han den kan men verder bouwen aan een rio leringsplan. De voorzitter zegde toe, dat in de raadsver gadering, die in april zal worden gehouden de raad nader geïnformeerd zou worden. De heer Haase: de bewoners is steeds toege zegd, dat ten aanzien van de riolering iets gedaan zou worden. Daar hebben ze recht op. Het voorstel van b. en w. tot het aanschaf fen van een schaft-schuilwagen werd door de raad aangenomen. B. en w. vonden de aan schaffing noodzakelijk voor de arbeiders van de dienst gemeentewerken, die veel werkzaam heden buiten de bebouwde kom moeten ver richten, zoals onderhoud van wegen, snoeien van bomen en heesters enz. De kosten van deze wagen, voorzien van een privaat werden geraamd op f 1800.- De heer Haase stemde van harte met dit voorstel in en dacht, dat er nog meer zou den moeten volgen. De heer Averesch achtte het bezit van deze wagen „overbodig", waar bij hij zijn standpunt niet motiveerde. De voorzitter: zo'n wagen moet er zijn. De heer Averesch: moet dat? Dan is er toch niets aan te doen. De heer Ter Avest herinnerde nog eens aan zijn suggestie, ge daan bij de behandeling van de begrotig, voor een berggelegenheid van materiaal voor het gemeentepersoneel. Als in de kom zo'n ge legenheid is, hoeft men het materiaal niet steeds terug te halen en te brengen naar de Dannenberg. Mogelijk kan een autobox voor dit doel dienen meende de heer Ter Avest. De burgemeester: dat zou kunnen. In de rondvraag werd een groot probleem van b en w. door de heer Janssen aan de orde gesteld. De kwestie n.l. van de clandestien ge bouwde zomerhuisjes. Op last van b. en w. is een zomerhuisje eigen dom van mevr. Smeijers afgebroken of althans weer onbewoonbaar gemaakt. Dit huisje als garage gebouwd was door enkele voorzienin gen als zomerhuisje ingericht (clandestien dus). Met deze maatregel tot afbraak dus heeft de raad kunnen instemmen, maar het feit, dat er meerdere zomerhuisjes clandestien gebouwd zijn of althans na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen als zomerhuisje zijn ingericht, tot nog toe door b. en w. getolereerd zijn heeft kennelijk in de raad kwaad bloed gezet. De heer Janssen stelde als eerste in de rondvraag over deze kwestie vragen. Al eni ge malen heb ik aldus de heer Janssen om op heldering gevraagd betreffende de aanwezigheid van clandestien gebouwde zomerhuisjes. Advertentie •nayii. Al enkele vergaderingen lang heb ik op de ze opheldering gewacht maar nog steeds wach ten wij teverfgeefs. De voorzitter: u wordt dus ongeduldig. De heer Janssen: ik geloof niet, dat u, nadat wij enkele maanden hebben gewacht kunt spre ken van ongeduldigheid. De voorzitter: de nota is in bewerkig. De heer Janssen: ja dat kan wel, maar er gaan geruchten, dat door b. en w. vergunnin gen zijn uitgegeven tot het bewonen van clan destien gebouwde huisjes. Hoe kunt u nou vergunning geven om een garage te gaan bewonen. De voorzitter: ik weet niet wat u bedoelt. Dan zal ik duidelijk en concreet zijn aldus de heer Janssen. Ik bedoel het geval Markeloseweg 95. Daar zijn garages gebouwd, er is een separatie aan gebracht en nu is in strijd met de bouwver ordening voor deze huisjes een kampeerver- gunning gegeven. In het geval Smeijers moest er een wand van een halfsteensmuurtje worden weggebro ken. Als men dus een wandje van hardboard had geplaats was de zaak hier opgelost. De huisjes zijn op Markeloseweg 95 bepaald clandestien gebouwd aldus de heer Janssen. Bij het ene geval besluit men vlot en snel dat het huisje moet worden afgebroken, in een ander soortgelijk geval talmt men maan den. Dat vind ik vreemd aldus de heer Janssen. Ik heb het idee, dat bepaalde mensen de hand boven het hoofd wordt gehouden. „Dat is onjuist, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling". Weth. Scholman deelde mede, dat ongeveer 3 weken geleden opdracht was gegeven tot het samenstellen van een nota in deze kwestie. Daarin zullen alle in aanmerking komende gevallen worden behandeld. Nu de heer Jans sen het geval Markeloseweg 95 aanhaalt aldus weth. Scholman kan ik zeggen dat deze huis jes precies zijn gebouwd, zoals de archief tekening en de bouwvergunning aangeven. De huisjes zijn 7 a 8 jaar geleden gebouwd en hebben veelal dienst gedaan als tijdelijke woon ruimte voor b.v. een onderwijzer of een ambte naar. De huisjes zijn aldus weth. Scholman niet in strijd met de bouwverordening gebouwd. Daar was de heer Janssen, die ten aanzien van deze kwestie goed was geïnformeerd het niet mee eens. In juni 1956 is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een zomerhuis je. De aanvraag werd op grond van de bouwverordening afgewezen, aldus de heer Janssen. Een maand later werd een aanvraag inge diend tot het bouwen van een garage. Ook deze aanvraag zou zijn afgewezen. Op 8 mei 1962 werd een aanvraag inge diend voor het bouwen van een „opstal" be doeld als berggelegenheid voor tuingereedschap etc. Ook deze aanvraag werd afgewezen. Op 3 januari 1963 vermeldde de aanvraag er bij, dat de aanvrager een gelegenheid wenste om te kunnen knutselen die gelijkertijd als stal ling kon worden gebruikt. Op 27 januari is de vergunning verleend, waarbij de aanvrager een overeenkomst heeft getekend, dat het betreffende gebouw nimmer als zomerhuis zou worden verhuurd. Nu vraag ik, aldus de heer Janssen waarom verleent men vergunning voor het bouwen van 3 opstallen, waarvan 2 garages, die uiteindelijk clandes tiene zomerhuisjes blijken te zijn. In krasse termen nam de heer Janssen te gen deze volgens hem ongewenste gang van zaken stelling. De voorzitter: wij zullen een en ander na gaan in het toegezegde rapport. De heer Haase: dat rapport willen wij dan In de Noorderkerk (ger. gem.) werd door de Ned. vereniging tot bevordering van de Zon dagsrust en de Zondagsheiliging een bijeen komst belegd waarin ds. Blok uit Dirksland een toespraak hield. Ds. Blok betoogde „dat het ware sabbatsleven van Zijn gemeente op aard is het zich verlustigen in God". Dan aldus spr. is er vanzelfsprekend voor andere dingen en zaken geen plaats. Op elk terrein wordt duidelijk aldus ds. Blok dat met God en zijn dag geen rekening meer wordt gehouden. Ook ons Oranjehuis aldus spr. toont met sprekende daden door vergade ringen en reizen zich niet meer aan de zon dagsheiliging te houden. Kerk, volk en Oran jehuis zo ging ds. Blok verder hebben geen ge meenschap met God, want „wij moeten teer zijn ten opzichte van de zondag. De sportvelden zijn vol riep spr. uit, de televisiemasten rijzen als paddestoelen uit de grond, maar de ware vroomheid is niet aan wezig aldus spr. God aldus ds. Blok heeft kennelijk twist met de natie. Wanneer men een appèl moet houden voor de dag des Heeren is dit een aanklacht tegen de kerk. Nederlands volk probeert de arbeid op zon dag in grote bedrijven goed te praten en er zijn kerken, die toestemming geven. Het ware ge loofsleven is een gemeenschap met God; dan aldus ds. Blok is de zondagskwestie opgelost. Wanneer, zo besloot ds. Blok zijn rede voor een vrij goed bezette kerk, in de kerk en in ons land zo weinig mensen op zondag op de juiste wijze leven kan dit beschouwd worden als een koestering van eigen vlees. De leden van de Ger. kerk (Boomkamp) te Rijssen waren zaterdag in het gebouw Jeruel voor het bijwonen van een jaarvergadering bij eengekomen onder leiding van ds. H. Brink man. Na een opeingswoord bracht de scriba de heer Visser een uitvoerig jaarverslag uit, waar in de geestelijke en maatschappelijke aangele genheden van de ger. kerk nader belicht wer den. Het verdere gedeelte werd verzorgd door ds. Brinkman, die vertelde over zijn reis, die hij de vorige zomer gemaakt heeft en wel een gedeelte van de zendingsreis van Paulus. Aan de hand van prachtige dia's is het een onderhoudend betoog geworden. Daar hangt Hij nu, Gods eigen zoon, Aan 't ruwe kruis, een doornenkroon Bedekt Zijn hoofd, het volk dat spot: Kom af van 't kruis, Gij zoon van God. Gij Jezus, toon ook nu Uw macht, Uit Jezus' mond klink 't: 't Is volbracht, Zijn vrienden nemen 't lichaam af En leggen het in Jozefs graf. De vijand ademt opgelucht, Gevaar wordt nu niet meer geducht, Nu zijn ze de verrader kwijt Die 't volk van Isr'el heeft misleid. Soldaten staan bij 't graf op wacht, Stel dat Zijn vrienden in de nacht Zijn lichaam stelen, dat men aan Het volk vertelt: Hij 's opgestaan. Wie zoekt Gij vrouwen, Jezus? ziet Zijn ledig graf, Hij is hier niet, Aanschouw het wonder, Jezus leeft, Zie hoe Hij overwonnen heeft. Hij heeft de dood teniet gedaan, Heeft voor Zijn volk de schuld voldaan, Hij, Jezus, zo bespot, veracht, Stond op uit 't graf door eigen kracht. Ja, Jezus overwon de dood, Een wonder zo oneindig groot, Maar 't grootste wonder is als Gij Het weten mag, 't was ook voor mij. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie hV K« K« ACCOUNTANTSKANTOOR H« K« H« K« verzorgt AANGIFTES INKOMSTENBELASTING •H •H •H •H »H wel binnen korte tijd ter beschikking hebben. Ik ben het eens met de heer Janssen. De geruchten omtrent de zomerhuisjes be ginnen te stinken, aldus spr. Als we clandes tiene huisjes van de ene tolereren, moeten we dat van anderen ook doen. Dit is aldus de heer Haase een onaangena me kwestie geworden, die niet op de lange baan kan worden geschoven. Hier moet binnen kor te tijd klaarheid en opening van zaken komen. Dat kan geen 6 maanden meer wachten. Ook de heer Ter Avest was de opvatting toe gedaan: dat gelijke monniken gelijke kappen dienen te hebben Als we geen maatregelen nemen, bouwt men het gehele Schwarzwald vol. De heer Wolterink had een opmerking over de ongelijke ligging van de trottoirs in de v.d. Broekestraat. Sommige bewoners van deze straat hebben zelf al maatregelen genomen maar niet alle maal. De heer Hodes was van mening, dat de gemeente dit soort onregelmatigheden bij de aanbrenging van trottoirs moest opknappen. Ook de heer Haase dacht er zo over. De trottoirs zijn op een door de gemeente bepaald peil gebracht. Als dat ongerief veroorzaakt, dient de gemeente dit te verhelpen. Wet. Goo sen stelde dat dit nooit gebeurd was. Een klei nigheid wordt wel verholpen, overigens moe ten de bewoners dat zelf doen aldus de wet houder. De oudheidkamer Riessen hield een bijeen komst waarin door de heer G. J. Gast uit Alme lo dia's werden vertoond van Romeinse en keltische oudheden in Kamten. De heer Gast, die de opnamen tijdens een reis door dit gebied zelf maakte wist interessante bijzonderheden te vertellen die met aandacht werden beluisterd. De dia's toonden belangwekkende overblijf selen van de Romeinse en Keltische cultuur. Daarvoor had mr. K. D. Schönfeld Wichers een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de Keltische en Romeinse beschaving, tengevolge waarvan de dia's van de heer Gast beter tot hun recht kwamen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1