Teenagers bezetten het Parkgebouw Coëducatie wint steeds meer veld Dr P. Oosthoek benoemd tot ere voorzitter Het „Schieuw" bedacht zich bijtijds Geen hysterische explosies BURGERLIJKE STAND AGENDA Pracht handen PREDIKBEURTEN Guido Nijstadt nam afscheid INGEZONDEN Koninginnedagfeesten R.-K. SCHOLEN WORDEN SAMENGEVOEGD Roode Kruis (afd. Rijssen) vergaderde NUTSSPAARBANK Jeugdige inbrekers gepakt Zondagsdienst dierenartsen RijssenWierden Verkoop percelen grasland Brand in kiem gesmoord Gevonden voorwerpen Vrijdag 13 maart 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 en nimmer ruw of schraal Tube1-60~95ct Hamea-Gelei De belangstelling voor het teenager song festival dat dinsdagavond in het Parkgebouw in Rijssen werd gehouden was boven verwach ting. De grote zaal van het Parkgebouw was totaal uitverkocht, waardoor de initiatiefne mers uiteraard een groot succes boekten. Het festival was georganiseerd door de ver eniging VARO, waarvan het bestuur gevormd wordt door de dames S. Biezemaat en A. Bolks en de heer Cor Bach uit Nijverdal. Hoewel aan de organisatie een aantal kleine oneffenheden kleefden, verliep de avond re delijk vlot en er heerste van de aanvang af een zeer gezellige teenagersfeer. De verschillende ensembles werden met luid gejuich en gefluit ontvangen en de waar dering voor de ritmische muziek van de verschillende ensembles was niet van lucht. Het leek ons toe dat de jury, bestaande uit de heren Jhr. A. A. Bamaart, G. H. Fokker en G: Kaspersma een moeilijke taak had. Het was niet zo, dat ieder een topprestatie leverde. Wel leverden alle deelnemers een aandeel in het succes van deze sfeervolle ge zellige avond, waardoor het doel van de or ganiserende vereniging, het brengen van ont spanning aan de teeners uit Rijssen en om streken en het zelf musiceren en zingen te bevorderen, zonder enige twijfel werd bereikt. De Bobino's (Siny Biezemaat en Alie Bolks) die buiten mededinging optraden bewezen door gestage oefening en aanleg goede prestaties te kunnen leveren. Ook de heer Cor Bach maakte een goed indruk. Niet minder dan 12 ensembles kwamen voor het voetlicht en met overgave en vol energie brachten ze het zo gewilde ritme en de welluidende klanken, die de zaal tot enthousiasme brachten, hoe wel er geen hysterische explosies ontstonden. Tal van bekende melodieën werden gespeeld en gezongen, waarop de zaal verschillende keren met grote instemming reageerde. Zo als ook uit de conclusie van de jury bleek maakten de Luniks uit Wierden een uitste kende indruk. Zij brachten sfeervol 't num mer „My girl Josephine" en „una avonura mars". De jury kende aan dit ensemble de le prijs toe met een puntentotaal van 162. „The Beatniks" uit Nijverdal leverden met de werkjes „Moonshot" en „Anna" eveneens een goede prestatie, hoewel ze niet die hoog te van The Luniks konden bereiken. De jury gaf aan dit ensemble de 2e prijs met 137 pun ten. The Black eagles veroverden de 3e prijs met 121 punten. In de afdeling vokaal legde Hanny Nijenhuis uit Holten beslag op de le prijs (143 punten). Zij bracht de schlagers Geboren: Gerardus Cornelis zv 3. van Haa- ren en J. van der Spek, Bleekstraat 27, 3 mrt. Robert Gerrit Johannes zv H G Leemhuis en J M Geerdink Enterstraat 105, 7 mrt; Evert Jan zv G Meijerink en F Nieuwen- huis, Hagweg 34 a 8 mrt. Getrouwd: Gerrit Pieffers 31 j en Berendina Ligtenberg 22 j Rijssen, Welleweg 75, 6 mrt. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le Kamer der Staten Generaal. 13 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, bespreking ingeleverde foto's Neu trale kleuterschool. 14 maart Kynologenclub REO clubmatch 13 uur Parkgebouw 17 maart Ned. Ver. v. Huisvrouwen, boekbe spreking door mevr. Peletie-Röber, Leeu warden, besproken wordt „Land achter Gods rug" van Den Doolaard Parkge bouw. 17 maart toneeluitvoering De Gong „als de klok waarschuwt" blijspel Parkgebouw. 19 maart jaarvergadering Oud Strijders Rijs sen 8 uur café Koedijk Enterstraat 20 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, filmavond van bekroond amateurs- werk Leeszaal Parkgebouw. 30 maart (2e paasdag) Windhondenrennen om de grote prijs van Twente, 14 uur ter rein Dannenberg. 3 april Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonneveld, over „Snel leren en goed ont houden" Jeruel. 7 april Concert „Stem des Volks", afdeling Rijssen na afloop bal Parkgebouw. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldolem bondsfotocollectie Neutrale Kleuterschool. 25 april, leerlingenuitvoering Muziekschool „Rijssen", 7 uur Jeruël. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Advertentie NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u ds. A. Kool (Bed. H. A.) 19.00 u ds. A. Kool (Dankz. en Bed. H.D.) WESTERKERK 9.30 u ds. J. Vos (Bed. H.A.) 15.00 u ds. J. Vos (Dankz.) GEREF. GEM. NOORDERKERK. 9.30 u ds. Van Haaren 14.30 u leesdienst 19.00 u ds. Van Haaren. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK. 9.30 u ds. Aangeenbrug. 14.30 u leesdienst 19.00 u ds. Aangeenbrug. GEREF. KERK BOOMKAMP. 9.30 u ds. Brinkman (Voorber. H.A. en bevestiging lidmaten) 15.00 u ds. Brinkman. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u, 14.30 u en 19.00 u leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED ORANJE KERK 9.30 u en 15.00 u leesdienst. NED. PROTESTANTENBOND 10.45 u ds. P. van Arkel van Delden. „Lass mein Herz nicht weinen" en „Nimm deine weisse Guitarre". De Nijverdalse Bibi sisters kregen de 2e prijs met 141 punten en Hanny en Hans Meen- huis uit Nijverdal de 3e prijs met 140 punten. De voorzitter van de jury de heer G. Kas persma reikte met een toepasselijk woord de prijzen uit. In verband met haar voorgenomen huwe lijk hebben de kabouters en Gidsen van de Walburgisgroep afscheid genomen van Guido L. Nijstad. Vanaf de oprichting in 1946 is zij lid geweest van deze groep en bijna 15 jaar heeft ze deel uitgemaakt van het leidster korps. Mede in verband met dit feit, ontving zij van het Diocesane bestuur het Blauwe herin neringsteken. Mej. Snijders lid van het Dio cesane bestuur en Rayonleidster van de Gid sen in Twente reikte haar dit met een toe passelijk woord uit. Kapelaan D. van de Hoorn dankte haar mede namens De Rijssense pa rochieherder, pastoor R. W. J. Peters voor alles, wat ze gedurende zoveel jaren voor het meisjesjeugdwerk in de parochie gedaan had. Hij prees haar volharding, ook als alles niet even vloug ging. Hij stelde haar als voor beeld voor de andere leden van de groep. Groepsleidster Guido Velner dankte haar namens de leidsters voor de prettige samen werking gedurende al die jaren en voor al les, wat ze voor de Walburgisgroep gedaan had. De kabouters en gidsen brachten op hun eigen wijze Guido Nijstad dank in liedjes, versjes en voordrachtjes. Door 2 kabouters werd haar namens de groep een cadeau aangeboden. Tot slot dank te Guido Nijstad voor de gezellige avond, en waarderende woorden. Zij bedankte de leid sters voor de px-ettige samenwerking en wek te alle leden op hun beste krachten te geven voor de Walburgisgroep. Tijdens de viering van de Koninginnedagfees ten vorig jaar en in de daarop volgende week werden circulaires verspreid, waarop ieder een die daarvoor belangstelling had, zich kon aanmelden als lid van de opgerichte Oranje vereniging. Enkele honderden hebben zich reeds opgegeven, doch wanneer wij de leden lijst bekijken zijn wij er van overtuigd, dat er nog veel meer zijn, die zeker hun opgavebil- jet zouden hebben ingezonden, wanneer dit niet, overigens met de beste bedoelingen, even aan de kant was gelegd om het later in te vullen en toen in de vergeethoek is terechtgekomen. Ook uit de diverse reacties is ons gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor de Oran jevereniging, mede door de wetenschap, dat er anders in het geheel NIETS zal ge beuren op een Koninginne- of andere Natio nale feestdag (b.v. het vooruitzicht op het 4e lustrum van de Bevrijdingsdag in 1965). Ook in Rijssen moet iets kunnen gebeuren. Blijft nu niet aan de kant staan, maar draagt daadwerkelijk uw steentje bij. Het be stuur wil alles doen om tot 'n waardige, stijl volle en gezellige viering van bedoelde dagen te komen, maar dan moeten de Rijssenaren mee willen werken. Rijssen heeft plusminus 3400 gezinnen. Zouden er daarvan nu geen 1000 lid kunnen en willen worden door 'n jaar lijkse bijdrage van 2,-? Dit moet toch mogelijk zijn. In de hedendaagse tijd zal dit bedrag toch ook geen bezwaar kunnen zijn. We ho pen en vertrouwen dat vele Rijssenaren, die dit tot nog toe verzuimden zich alsnog zullen aan melden, om daardoor metterdaad mee te werken aan de viering van bedoelde dagen. Opgaven daartoe, waarop gaarne naam en adres, kunnen in elke brievenbus van de PTT worden gedeponeerd of telefonisch tijdens kantoorux-en onder nr. 2304 worden opge geven. Evenals bij de reeds aangemelde leden zal uw bijdrage in één van de komende weken bij u worden opgehaald. Riessenders, wij rekenen op u. Laat ons niet in de steek. Namens het bestuur M. G. A. Elzinga, voorzitter A. van Pijkex-en secretaresse. Tijdens de jaarvergadering van de afd. Rijs sen van het Ned. Rode Kmis deelde de waar nemend voorzitter dr. E. A. Witkop mede, dat dr. P. Oosthoek zich niet meer als be stuurslid beschikbaar stelde. Vanaf de oprich ting was dr. Oosthoek bestuurslid geweest, waarvan vele jaren voorzitter. Staande de vergadering werd hij tot ere-voorzitter be noemd. Uit het financieel verslag van de heer H. Ol- dekamp bleek, dat de kas met een batig sal do sloot van ruim 900.- De postzegelactie bracht bijna 400. op. De boottocht had bij na 800.- gekost. In het verslag werd een beroep gedaan op de inwoners van Rijssen de collecte beter te gedenken. Dit vooral i.v.m. de te verwachten hoge uitgaven in dit jaar. Onder meer werden genoemd de verhoogde prijzen voor boottocht en vervoerskosten. Op name patiënten in Henri Dunanthuis kost 100.- per persoon (dit was kosteloos). Aan schaffing mondbeademingsapparaat 411.-) Huur eigen oefenlokaal enz. Uit het jaarverslag van mevr. Ter Hox-st bleek, dat 6 patiënten de boottocht meemaak ten en 3 naar het Hem-i Dunanthuis gingen. De collecte bracht f 3197,83 op, 't werd echter moeilijk collectrices te vinden. Bij de ver koop van Rodeki-uispostzegels werd medewer king ondervonden van de Huisvrouwenvereni gingen. Door gebrek aan patiënten vertoont de Welfare een dalende lijn. Uit het jaarverslag van het Rode Kruis Korps uitgebracht door de heer H. van der Voort bleek, dat de colonne blijft groeien. Er zijn momenteel 24 helpsters en 25 helpers. In samenwerking met het plaatselijk brandweer corps werd een grootscheepse oefening gehou den. Ook werd een dropping georganiseerd. De samenwerking tussen het bestuur en het corps was goed te noemen. Bij de bestuursverkiezing werden de heren H. Oldekamp en dr. E. A. Witkop herkozen. In de vacatui'e ontstaan wegens het aftre den van dr. P. Oosthoek zal naar 'n geschikte persoon worden uitgezien. Tot 1 april bestaat er gelegenheid hiervoor kandidaten bij het bestuur in te dienen. De wens over een eigen gebouw de beschikking te hebben zal hopenlijk spoedig in vervulling gaan. Deze week zal het bestuur van het Rode Kniis en de EHBO hierover een bespreking hebben met het ge meentebestuur. Het voormalige BB gebouw komt namelijk leeg. Dit gebouw is zeer ge schikt voor beide verenigingen als oefenlokaal en als opslagruimte. De hoge onkosten die dit beide verenigingen zal meebrengen 750 per jaar per vereniging zijn echter bezwaar lijk. De boottocht wordt gehouden van 29 juni- 4 juli en van 13 tot 18 juli. Zes personen uit Rijssen zullen hieraan kunnen deelnemen. De bloedplasmaavonden worden gehouden op ma. 20 april en 11 mei. Ook zal een 3-tal dames enige tijd in het Henri Dunanthuis doorbrengen. In het Jozefgebouw te Rijssen had de jaar lijkse ouderavond plaats voor de ouders van de leerlingen der r.k. Jongens en meisjes school. Het onderwerp van de uitgenodigde spreker de heer H. van Hees: De voordelen van de coëducatie, had in verband met de op handen zijnde samenvoeging, vele ouders naar het Jozefgebouw getrokken. Na een openingswoord door de heer B. G. Geuzendam voorzitter van het oudercomité vond eerst een bestuurswisseling plaats. De aftredende bestuursleden mevr. Braamhaar en de heer B. Geuzendam ontvingen beide onder dankzegging voor de bewezen diensten een kleine attentie. In hun plaats werden mevr. Dierkes en de heer J. B. Lucassen met algemene stemmen als vertegenwoordi gers der ouders in het bestuur opgenomen. Hierna voerden enkele leerlingen van de Jongensschool een tweetal toneelstukjes op, die bij de ouders zeer in de smaak vielen. Vervolgens hield de heer van Hees uit Arn hem een inleiding over de Coëducatie. Spreker, zelf hoofd van een gemengde school vertelde over zijn ervaringen. Hij be toogde, dat in deze veranderende maat schappij de scholen moeten mee veranderen. De schoolgebouwen en klassen moeten leef bare ruimten zijn, waar de kinderen zich thuis kunnen voelen. Tevens meende spreker dat dit leefklimaat positief beïnvloed zou kun nen worden door de aanwezigheid van zo wel jongens en meisjes in de klas. De be schavende invloed van meisjes op jongens is van niet te onderschatten betekenis. De om gekeerde invloed van jongens op meisjes zag In de maand februari werd bij de Nuts- spaarbank Rijssen ingelegd eer bedrag van 273.863,84 en terugbetaald 215.111,05. In deze maand werden 95 nieuwe spaar rekeningen geopend. De Rijssense politie heeft weten op te sporen de inbrekers die aan het zomerhuisje van mevr. Ter Horst van Dorp op de Biesterij een ongewenst bezoek brachten. De daders bleken een 6-tal jeugdige perso nen te zijn, tegen wie proces verbaal werd opgemaakt. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, 'Wierden, tel. 05496-2487. spr. niet als gevaar, zeker niet wanneer de leex-krachten hun klas weten te bespelen en oog hebben voor ongewenste gedragingen en deze weten op te vangen. Hij meende dat heel wat ongezonde spanningen weggenomen zou den kunnen worden, als jongens en meis jes op een gezonde manier met elkaar leer den omgaan. Dat deze mening steeds meer veld wint meende de heer van Hees te mogen concluderen uit het feit, dat steeds meer ka tholieke scholen tot coëducatie overgaan. Gezien zijn ervaringen was hij verheugd over deze niet te stuiten ontwikkeling. Naar aanleiding van vragen van ouders bleek, dat de samenvoeging van beide lagere scholen t« Rijssen het vraagstuk van de huidige klassen- combinatie zou opheffen. Dit was dan ook een der redenen, waarom met ingang van het nieuwe schooljaar de Joiigens- en meis jesschool worden samengevoegd. Het anders gericht zijn en het verschil in belangstelling zal meende de heer Van Hees het onderwijs ten goede komen, het zal meer allroxmd worden. In hotel Spekhorst werd onder grote belang stelling ten overstaan van de heer notaris F. van Schooten een aantal percelen grasland van verschillende eigenaren verkocht: Voor de heer J. W. Pas een perceel gras land aan de Ligtenbergerdijk groo* 6 10 en voor de heer J. Agteresch een perceel gras land eveneens aan de Ligtenbergerdijk groot 63.60 are in massa gekocht door de heer H. J. Heuvink voor 8109. Een perceel grasland groot M.40 ars van de erven G. ter Horst werd gemijnd door de heer G. Harbers op f 3000.-. Voor de erven G. Bnxins werd verkocht een perceel grasland gelegen in het Ligtenber- gerveld groot 32.10 are aan de heer L. 3, Stoet te Almelo voor 1700.-. Eveneens voor de erven Bruins een perceel grasland gelegen in het Braakmansland groot 12.20 are gemijnd door de heer G. Mensink op 600. Voor de erven G. J. Voortman werd een perceel grasland verkocht gelegen in de Veeneslagen groot 63.69 are aan de heer J. ten Hove voor f 5700. Voor de erven G. J. Voortman werd bo vendien verkocht een perceel grasland gele gen in het Ligtenbergerveld groot L90.4» HA. aan de heer L. J. Sloet to Almelo voor 8500.-. Een perceel grasland in de Plaagslageö groot 36 are werd eveneens gemijnd door de heer Sloet op f 3600.-. RIJSSEN buiten de wallen Maandagavond werd de Rijssense brand weer gealarmeerd voor een brand die uitge- bx'oken zou zijn in de timmex-fabriek van de NV B. J. Nijhuis aan de Molendijk. In ver band met de aard van het bedrijf (licht ont vlambaar materiaal) besloot de comman dant van de brandweer met twee wagens uit te rukken. Het personeel van de NV had toen de brand weer ax-riveerde, x-eeds kans gezien de brand in de kiem te smoren door gebruik te maken van de aanwezige brandblusapparaten. Gelukkig kon de brandweer onverrichterza- ke naar de kazerne terugkeren. GEVONDEN: Penneetui met inhoud, Etui met spiegeltje en kam, linker rode vingerhand schoen, gebreide link. handschoen, kleur blauw gebreide wollen sjaal, dop benzine tank van bromfiets, witte damesportemonnaie met in houd, paar zwarte dameshandschoenen, rechter heren glacé, halsketting, doublé met kralen, linker rood-gx-ijs kinderwantje, rode portemon- naie, B.H. en onderjurk, zwarte portemon- naie, rechter blauw-oranje wantje en een zwarte poedel. Inlichtingen over bovenstaande vooi'werpen zijn te verkrijgen aan het grcepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wiex-densestraat 7, op werkdagen tussen 18.00 - 20.00 uur. NIET TE LEFONISCH! De jonker van Backenhagen wilde persé Glas Jan nog eens zien. De bode Karakas kreeg van de burgemeesters grif pex'missie. om het lastige creatuur dat heer van Backen hagen heette, uit de buurt te hebben. Te voet ging men naar Glas Jan. Dat werd een heel spektakel. Want in Huize Glas Jan had men geen stoel die men behoorlijk presenteren kon. Glas Jans Siene was nijdig. Het zag er niet naar uit om een heer te ontvangen. Vanwege de turf en schaddenrook stonk het bij Glas Jan naar roet en rook. Maar er kwam plot seling de rentmeester van Floris van de Grim berg. Jonker Floris of Floorken woonde in een mooi huis in het centrum van Rijssen. De straatjeugd van Rijssen had hem de bijnaam gegeven van het Schieuw. Dit was omdat jon- ker Floris steeds apart gekleed ging. Zijn moeder was een Zeeuwse van geboorte. De vader van heer Floris Jodokus geheten was zeer Oranje gezind geweest. Men fluister de dat hij zelf tot de geuzen had behoord. Vast stond dat hij zijn sporen had verdiend in de strijd om Zeeland. Hij was opgeklom men tot colonel. In Sluis in Zeeuws Vlaanderen, had hij het schone Sabientje Mepper leren kennen. Een zeer rijke koopmans dochter. Die veel last had van de Zeeuwse koortsen. Zij had weldra haar hart en land verpand aan de knappe kolonel Grimbex-g. Deze kreeg bij zijn trouwen vele goederen. Van zijn ook ook een vrijgezel kreeg hij de Grimbergse goederen omdat jonker Jodokus zo netjes had opgepast en een zeer keurige vx'ouw uit Sluis had mee gebracht. Van de schatrijke ooms Mepper, twee vrijgezellen had Sabientje vele goederen in Zeeland geërfd, omdat Sabientje niet bepaald knap was, zij zat onder de sproeten, toch 'n knappe oppassende edelman aan de haak geslagen had. Nu had Sabientje geen grote dag van kastelen. Zij had als kind veel gele zen. Zo wist zij o.a. dat kastelen spookhui zen waren. Ieder kasteel had zijn eigen spook Daarom wilde zij liever in een huis in Rijssen wonen. Dat kreeg zij ook. Des winters verhuis de Jodokus van de Grimberg naar Rijssen. Daar werd in december 1587 Floris van de Grimberg geboren. Floris bleef enig kind Als kleine jongen was hij in Rijssen in zijn element Tone van de Payboer die op de Schild woonde en vier jaar ouder was dan Floris, moest met de kleine jonker optrekken. Hij leerde de kleine jonker allerlei ondeugd. Zo leerde hij de jonge jonker Grimberg schelden op straat, dat bezorgde beiden, de jonge Pagboer en jonker Floris een flink pak voor de broek van Spek Dieks. De vijf-ja rige jonker kwam bx-ullend in huis. Schatje wat is er? vroeg de vrouwe van de Grim berg. Zo liet zij zich noemen. De jonker bleerde dat Spek Dieks hem de konte in elkaar had geslagen. De moeder zette grote ogen op Zij vroeg waar Pagboers Tone was. Die was weggelopen bralde Floris. De moe der kleedde haar vijfjarige zoon uit. En riep haar man. De billetjes waren rood als vuur maar verder geen letsel. Tone van de Pagboer was niet in huis, toen jonker Jodokus naar hem informeerde. De oude Pagboer sprak van jongenskunsten en daar bleef het bij. 's Zo mers had Floris een mooi leven dan kwamen de kornuiten uit Rijssen bij hem spelen en dan ravotten zij naar hartelust, Toen de jon ge jonker zes jaar was kwam er een gouver neur het was een man uit Middelburg. Want Sabientje stond er op dat haar zoon in Rijssen niet totaal vei'boerde. Hij had op den duur ook gx-ote belangen in Zeeland. De gouverneur knapte hem op. Toen hij met twee Rijssense vrienden in zijn leerkamer eens op tafel zat sloeg mijnheer Koenmeijer alle drie van de tafel af. Zo ging de tijd voort. Moeder Sabientje kleedde haar zoon zeer bijzonder. De jaren verstreken en toen hij veertien jaar was, ging de jonker naar de Zeeuwse Aoofdstad Middelburg om er te studeren. Hij werd een ijverig leerling. Op achttienjarige leeftijd was Deventer aan de beurt. Toen hij twintig was was hij zogenaamd volleerd. Toen overleed plotseling de heer Jodokus. Toen werd Floris heer van de Grimberg. Hij was een gestudeerd man en dat kon men zien aan zijn excentrieke kleding. In Rijssen noemde men hem gewoon het Schieuw Niet dat men een hekel aan hem had, maar omdat hij door zijn kleding en houding en manieren opviel. Want goedgemanierd, was hij Dat zag men 's zondags in de kerk te Rijs sen, waar hij met drie bediendes kwam. De huisbedienden zaten achter hem in het Grim berger gestoelte. Hij had het recht van voor offeren. D.w.z. De collectant hield hem eerst het zakje voor. En de predikant herdacht in zijn preek steeds de heer van de Grimberg. Floris zelf had geen tijd om te trouwen zo namen zijn beslommeringen hem in beslag. Dominee had hem eens gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Dominee had goed praten. De man had zelf zeven kinderen en daarbij vier rekels van jongens die ook net als de anderen verstolen achter een muur stonden en schreeuwden als de jonker de straat over kwam (Schieuw). Floris wist niet eens dat men hem zo noemde. Geen ogen blik kwam de gedachte bij hem op dat het volk van Rijssen zo was, dat hij zoveel wel daden bewees hem zou schelden voor Schieuw. Want dit stond vast de stad had veel aan hem te danken, 's Avonds zat hij voor het haardvuur in de stoel met hoge leuning en dacht na hoe hij al zijn goederen en geld goed moest beheren. Toen hij 27 was stierf zijn moeder. Het was een zware slag voor hem. Hij werd soms moe van het denken zijn Zeeuwse familie raadde hem aan een vrouw op te zoeken. Maar hij verklaarde het te druk te hebben met al zijn ambten. Hij had zijn lan derijen overal liggen. Hij was gedeputeerde van dit en ambtsjonker van dat generaal- kwartiermeester van het noorden des lands en baljuw van éen der Zeeuwse eilanden. Stad houder der lenen in Overijssel. Daar kon hij geen vrouw bij hebben verklaarde hij. Het mens zou geen leven hebben en hij ook niet. Koemp ie, an! schreeuwde een Rijs sense straatjongen en iedereen wist wie men op het oog had. Men zag een lange meneer op zijn zonderlingst uitgedost, kaars recht was zijn gestalte, altijd recht voor zich uit kijkend. Een lange wandelstok met gouden knop onder de arm. Koemp ie an! en even la ter klonk het ergens verscholen, Schieuw! Floris van Grimberg liep door. In Rijssen ken de hij alle straten en zeer vele mensen. Hij wist van hun vreugden en hun noden. Hij had het goed met Rijssen voor. Zeker als da tijd daar was zou hij zijn verwanten ook be denken. Maar Rijssen ging vóór. Van Rijssen wilde hij een grote stad maken. Wat hij zou doen dat wist hij nog niet. Maar de stad zou 'n groot fortuin «rven om er 'n of andere nuttige instelling mee te stichten. Jonker Flo ris dagen geleden voorbij. Zonder dat hij het wist wex-d hij een oud man. Zijn neef de baron Sijtsema uit Friesland, vond dat de neve Grimberg het eenzaam had. Als ik ge zelschap wens, dan gaan we kaarten met zijn vieren. De drie knechten en ik. Maar meestal heb ik het veel te druk met mijn ambten en mijn geld, zuchtte jonker Floris. Zo wa» het op een avond toen hij het spit in de rug kreeg. Het hele personeel zeven personen, was er drak mee. Uit Almelo en Goor kwa men dokters. Zij spraken elkaar tegen. Maar de Goorse dokter won het pleit. Hij consulteerde dat het niet goed was dat de jonker op de Grimberg bleef. Hij moest onder de mensen zijn vooral bij winterdag was het beter dat hij het huis te Rijssen betrok en zo gebeurde het. Het huis met het overstek en de hoge kap en de ruitjes in glas en lood werd droog gestookt en de ziekelijke jonker Grim berg zat in de kamerjas bij het haardvuur. De volgende dag het was mooi weer wan delde hij een eind de Schild op. Plotseling hoorde hij zijn naam roepen en Schiexiw er achter aan.. Nu werd het hem duidelijk. Wat die scheldnaam betrof. Het Schieuw dat was hij. De daarop volgende dag zond hij zijn huisknecht naar de Grimberg om een koffer met bescheiden te halen. Hij haalde de be scheiden van bet testament van de stad Rijs sen voor de dag en wierp het in het haard- vxnxr. Niets zou Rijssen hebben van zijn ver mogen. Zijn geweldige rijkdommen zouden gaan naar neven en nichten. Zelfs tot In de negende graad zou hij ze bedenken de graf tombe die hij zich had toegedacht in de kerk van Rijssen zou er niet komen. De Grimberg. De Grimberg zou aan de verkoop komen, en de andere goederen ook. De diakonie zou niets ontvangen. Rijssen zou weten dat de jonker van Grimberg een Schieuw was. Dit alles vex-telde de rentmeester bij Glas Jan en Karakas en de jonker van Backenhagen en ook Glas Jan luisterde met ingehouden adem naar het verhaal van Daalderman de rent meester. Jonker Grimberg voelde zich niet goed hij wist dat zijn verre neef van Backen hagen nog in de stad was. Floris Grimberg voelde zijn einde naderen. De heer Daalderman ging voorop en de heer van Bakenhagea schreed statig naar de Schild. Maar Karakas en Glas Jan ook niet van gisteren slopen door gangen en stegen naar het huis van de jonker Grimberg. Zij wisten daar een kleine deur binnen te komen en deden een laken om het hoofd en riepen boe! En wiegelden de kamer binnen. De jonker van Backenhagen was juist bezig toen de beide spoken binnentraden. De heer v. Backenhagexx in gewoon doen een dapper en moedig man sprong door het raam naar buiten en riep: O Here verlost ons van boze geesten. Maar de jonker Grimberg bleef uiterst kalm in rijn stoel zitten ook toen Karakas en Glas Jan met een" laken begonnen te zwaaien. Karakas keek eens scherp toe. En fluisterde het Schieuw is dood. Haastig maakten zij zich uit de voe ten. De Schi-eeuwerd stond klaar en een lijk bleke ridder zat in het rijtuig en reed weg uit Rijssen. VAN COEVERDE5S,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 3