Wordt gas en licht iets duurder? 1 cent per Kwh. en ni IERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK 3'/* X 4°/ Vrije Boeren namen Landbouwschap ,op de korrel' FINANCIËLE NOTA AAN DE RAAD HUIS AAN HUIS VERSCHIJNEN Aan onze adverteerders! Gratis eerste inleg 13,- minimum: (2500,- termijn 1/2 jaar Buitenwegen Niet veel armslag Straten Straatverlichting Bouwwerken Markthal Scholenbouw Grote bedragen gemoeid met stadssanering Verhoging gemeentelijke inkomsten Verdubbeling onvoldoende Volgende week vrijdag 20 maart zal het WEEKBLAD VOOR RUSSEN Veel geslaagden bij schoolverkeersexamen Prof. Diepenhorst spreekt voor A.R. kiesvereniging 0 rente AANRIJDING G. Strijker benoemd tot secretaris Twentse Kring C.H.U. Winsten opvoeren Nog onduidelijk HOARVET Veertig jaar en brons DIT „BEEST" PRODUCEERT NIETS Miljoenen Gefaald Vernietigingsfonds Vrijdag 13 maart 1964 42e jaargang no. 11 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting In een aan de raad toegezonden financiële nota geeft het college van b. en w. een uiteenzetting van de financiële mogelijkheden voor de naaste toekomst, zoals bij de behandeling van de begroting 1964 werd toegezegd. Het is duidelijk aldus b. en w. dat vooral met betrekking tot de planning steeds weer zal blijken, dat verschillende oorzaken wijziging van een ge pland patroon noodzakelijk maken. Oppervlakkige beschouwing van het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven (voor het begrotingsjaar 1964 was dit f 120.000,-) zou de gedachte wekken dat aangenomen dat aangenomen dat eventuele mee- en tegen vallers in inkomsten en uitgaven voor jaarlijkse lasten tegen elkaar zullen opwegen, in de begroting dus ruimte zit om ongeveer 10 maal het bedrag van f 120.000 onrendabel te investeren. In 1964 zou dan ruim f l.OOO.OOi) voor onrendabele kapitaalsuitgaven besteed kunnen worden. f voor daqelijks opvraagbare spaargelden voor termijngelden |55 55 WEEKBLAD VOOR RUSSEN ten, niet uit de opbrengst van verkoopbaar bouwterrein kan worden gedekt, aldus b. en w. In de aanbiedingsnota zo herinneren b. en w. de raad er aan, werd echter al te kennen ge geven dat van genoemd bedrag nog nodig is ongeveer 1.250.000,voor kapitaalswerken, voor de aanleg waarvan in 1963 krediet is ver leend, maar waar van rente en aflossing niet in de ontwerp-begroting zijn opgenomen. Als vrijwel onrendabele uitgaven worden door b. en w. genoemd: 1 Sportveldencomplex 214.000, 2 Reconstructie Enterstraat, Boomkamp, v. d. Broekestraat 217.230, 3 Trottoirs Holterstraatweg61.800, 493.030,— Tegenover deze kosten van rente en afschrij ving op deze uitgaven, welke geraamd kunnen worden op 4V4°/o rente en 4°/o afschrijving en dus voor 1964 plm. 40.500,zullen bedragen, staan geen aanwijsbare ontvangsten. 2e Als min of meer rendabele uitgaven: 1 Bouwplan openb. lagere school 2.000, 2 Gymnastieklokaal ULO-school254.470, 3 Restant bouwsom Chr. ULO-school 108.489,— 4 Bouwkosten 3e school van de Vereniging tot het verstrekken van schoolonderwijs op gerefor meerde grondslag 226.837, 5 Uitbreiding en verbouw Juiianaschool 162.109,— 6 Plan verwarming gymnastieklokaal Welleweg 2.000,— 756.005,— Na een uitvoerige uiteenzetting te hebben gegeven over de verhouding van inkomsten en uitgaven op onderwijsgebied stellen b. en w. vast, dat de begroting niet veel armslag geeft voor grote onrendabele uitgaven. Toch zullen in de naaste toekomst diverse van deze uitgaven moeten worden gedaan, waarvan ver schillende van niet geringe omvang. In dit ver band worden de volgende genoemd: In het verslag van de commissie openba re werken worden de volgende straten als urgent genoemd: 1 Schild, 2 Pelmolenweg 3 Huttenwal, 4 Weijerdsteeg, 5 Bleekstraat, 6 Laatste deel Gravenstraat en eerste deel Parallelweg langs de spoorlijn. Hoewel geen ramingen beschikbaar zijn, mag zeer globaal geschat op een uitgaaf van 500.000,- gerekend worden voor de reali sering van de genoemde straten. Op basis van 4'/4 pet rente en 4 pet afschrij ving zal dit dus een jaarlijkse last van plm. 41.250,- betekenen. De financiële commissie noemde de volgende straten urgent 1 Molenstalweg, 2 Bleekstraat, 3 Weijerdsteeg 4 Oranjestraat. Op dit lijstje komen de Oranjestraat en de Molenstalweg voor, welke niet in de commis sie openbare werken zijn genoemd. Het zal naar het oordel van b. en w. nodig zijn uit het genoemde aantal straten een keus te doen van hetgeen voor 1964 haalbaar is. De laatste jaren is jaarlijks 30.000,- tot 40.000,- uitgegeven. Het wil b. en w. gezien de reorganisatieplannen, voorkomen, dat ook dit jaar op tenminste 40.000,- gerekend moet den. Gerekend op plm. .10 pet afschrijving en de rente, is hiermee 6.000,- jaarlijks gemoeid. Rijksgoedkeuring is aangevraagd voor een nieuw gemeentehuis en een gemeentewerf. Realisering van deze beide bouwwerken zal zeker 3.000.000,- vergen. Nog afgezien van de als gevolg daarvan misschien stijgende on derhoudskosten, verlichting, verwarming e.d. zal voor deze investering aan rente en afschrij ving plm. 7 pet nodig zijn, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse last van 210.000,-. Hoewel daaromtrent, gezien de financiële achtergrond en de moeilijkheden met betrek king tot de terreinkeuze, nog geen definitie ve besluiten zijn genomen, menen b. en w. uit de bespreking bij de begrotingsbehandeling toch te mogen concluderen, dat rekening gehou den moet worden met de bouw van een markt hal. Van de kosten van 'n zodanig bouwwerk- kunnen b. en w. slechts een. zeer globale schat ting maken. „Wij veronderstellen echter, dat hiermee toch ook 250.000,- gemoeid zal zijn", aldus b. en w. Tegen een jaarlijkse lastenverzwaring, wel ke, alleen rente en afschrijving gerekend, te ramen is op 17.500,- zal, aangenomen dat de stijgende exploitatiekosten uit meerde re opbrengst van marktgeld e.d. gedekt zou den kunnen worden, geen ekele ontvangst staan. In de zeer nabije toekomst zullen gereali seerd moeten worden: 1 Een nieuwe openbare lagere school. 2 Een vervangende school voor de R.K. Meis jesschool 3 Een vervangende school voor de Oranje- school. 4 Een vierde school voor de Scholen met de Bijbel 5 Een gymnastieklokaal nabij de Banisschool 6, Een vervangende school voor de Neutrale Kleuterschool 7 Een vierde school voor de vereniging voor schoolonderwijs op Gereformeerde Grond slag, 8 Een nieuwe blo-school. Hoewel voor deze uitgaven normvergoe dingen zullen worden ontvangen, staat het zeer te bezien of deze vergoedingen hoog genoeg zul len zijn om de kosten geheel te nivelleren. Het met u besproken onlwerp-plan, zal u wel de indruk hebben gegeven, dat met de rea lisering zeer grote bedragen gemoeid zullen zijn, aldus b. en w. Hoewel geen financiële opzet is gemaakt, is onze mening dat hier een deel van de kosten, ondanks een rijksbijdrage in de saneringskos- In de commissie openbare werken werden als urgent genoemd: 1 Akkerdijk. 2 le dwarsweg door het Middelveen. 3 le opgaande weg door het Middelveen, aan sluitend op de le dwarsweg, tot een leng te van plm. 500 meter. De uitgaven voor deze wegen schattend op 100.000,- zal bij het gebruikelijke afschrij vingspercentage van 10 en een rente van 4'/< pet, een jaarlijkse last van 14.250,- hiervan het gevolg zijn. „Wij hebben hiervoor met opzet niet ge noemd de uitgaven in verband met reali sering van de uitbreidingsplannen Zuid en Noord zo gaan b. en w. verder. Zeer zeker zullen hiervoorgrote uitgaven gedaan moeten worden. Wij vertrouwen echter, dat deze uitgaven uigeipdelijk uit de opbrengst van bouwterreinen terugontvangen zuilen wor den. Het vorenstaande beziende, zal duide lijk zijn, dat in de toekomst verhoging van de gemeentelijke inkomsten noodzakelijk zal zijn. Op welke wijze dit dient te geschieden zal, na bespreking met de financiële commissie, meer concreet omlijnd worden aangegeven. Wanneer u echter de mogelijkheden beziet, zult u met ons van mening zijn, dat opvoering van de gemeentelijke inkomsten met plm. 200.000,- a 250.000,- niet eenvoudig is, aldus b. en w. Momenteel worden, de belangrijkste noemend de volgende belastingen of retributies geheven: Geraamde opbrengst 1964: Leges Keurlonen Marktgelden e.d. Begrafenisrechten Straat- en wegenbelasting Reinigingsrechten Hondenbelasting Verm. heidsbelasting Vergunningsrecht 18.200,- 12.000,— 7.500,- 9.000,— 80.000, 27.400, 9.000, 12.000,-- 5.000,— totaal 180.100,-- Zelfs indien verdubbeling van de tarieven van al deze heffingen mogelijk, zou zijn, het geen zeer zeker voor retributies als marktgel den, begrafenisrechten, reinigingsrechten e.d. niet het geval is, omdat deze heffingen af gestemd moeten zijn op de uitgaven, zou niet voldoende armslag worden verkregen om de genoemde investeringen te realiseren. Naast de belastingen is de laatste jaren, zij het in aanmerkelijk bescheidener omvang VROEGTIJDIGE INZENDING DER ADVERTENTIES ZULLEN wIJ ZEER OP PRIJS STELLEN. ADV. AFD. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Aan het schriftelijk gedeelte van het schoolverkeersexamen namen in totaal 376 kin deren deel. Dit examen werd met assistentie van de rijkspolitie en enkele ambtenaren af genomen op dinsdag 10 maart 1964. Ook de Chr. BLO-school nam, evenals vo rig jaar aan dit examen deel. Dit schijnt een unicum in ons land te zijn. Hoewel het examen nog al pittig was, waren de resultaten zeer goed te noemen. De examencommissie, bestaande uit de on derwijzers en onderwijzeressen, alsmede de secretaris van het Verbond voor Veilig Ver keer kende n.l. aan 38 kandidaten het pre dikaat zeer goed toe, daar deze kinderen al le antwoorden goed hadden ingevuld. Slechts 4 kandidaten zakten. Besloten werd om in de tweede helft van april het praktische gedeelte te houden. Vrijdag 13 maart (heden) houdt de Anti Re- volutionnaire Kiesvereniging „Nederland en Oranje" een algemene ledenvergadering waar door prof. dr. mr. I. A. Diepenhorst, Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal een rede zal worden gehouden over het on derwerp „Van nieuwe dingen". De bijeen komst zal plaats vinden in de kantine van de NV Heka. Agentschap Rijssen Dr Stokkersstraat 35) dan in grote gemeenten gebruikelijk, als in komstenbron er bij gekomen het saldo van het energiebedrijf. Op de Bevervoorde ontstond dinsdagmiddag een aanrijding tussen een bromfietsberij der G. J. V., die te laat opmerkte, dat de auto bestuurd door de heer H. P. P. G. uit Doe- tinchem links af sloeg de Bevervoorde in. De bromfietsberijder reed tegen de auto op, tengevolge waarvan beide voertuigen ma teriële schade opliepen. Het bestuur van de Twentse Kring van de Chr. Historische Unie omvattende de sta- tenkringen Almelo, Hengelo en Enschede heeft de bestuursfuncties verdeeld. Tot leden van het dagelijks bestuur zijn benoemd de heren mr. N. Wijma Almelo, voor zitter G. Strijker, secretaris en A. J. Vogel Enschede penningmeester. De heren H. J. Groenbos Hengelo, G. Harm- sen Oldenzaal en H. Adolfsen te Enschede zijn benoemd tot resp. wmd. voorzitter, wnd penningmeester en wnd secretaris. Besloten werd elk jaar gezamenlijk als 3 Twentse statenkringen een of meer verga deringen te beleggen. Zo zal op 13 maart a.s. in Hengelo in de Cosa een openbare vergadering Worden ge houden waar Ds. Juckema uit Ensehede zal 1 spreken over het onderwerp „Crisis in de democratie". Hoewel wij het niet juist achten een soort ver kapte heffing op, wat mon eerste levensbehoef ten zou kunnen noemen, te leggen, zou het toch, teneinde in de- toekomst evenwicht tus sen inkomsten en uitgaven te bewaren, nodig kunnen zijn de winsten enigszins op te voe ren, zo zijn b. en w. van mening. '.'In het beeld van de landelijke verhoudin gen zou dit misschieil zelfs mogelijk zijn met behoud van tarieven, welke niet ongunstig af steken tegen de gemiddelde. Wij meenden dit onderdeel in het geheel te moeten noemen, omdat bijv. gerekend naar de geraamde verkoop voor 1964 een wijziging van de tarieven van 1 cent per kWh en m3 reeds een opbrengstverschil van ruim f 61.000, zóu betekenen. Bij verkoop van de gemeen telijke rechten aan de IJsseleentrale of even tueel ee centrale gasleveringsbedrijf, zal het nodig zijn te realiseren, welke bevoegdheden en mogelijkheden daardoor voor de gemeente verloren gaan. Tot slot brengen b. en w. de grootste in komstenbron, namelijk de uitkeringen uit het gemeentefonds, ter sprake. Van deze rege ling zijn nog niet alle facetten bekend. „Meerdere zaken wachten nog op definitieve vaststelling. Het begrip van de verfijningen is, hoewel 't zich laat aanzien, dat daaraan voor onze gemeente weinig houvast zal zijn te krij gen, noch in een stadium van ontwikkeling. Wij zijn van mening, dat hieruit voor de gemeente Rijssen in de toekomst geen grote financiële meevallers te verwachten zijn", al dus b. en w. Wij hopen met het vorenstaande een tekening in grote lijnen van de financiële vooruitzich ten te hebben gegeven, welke voor u aanlei ding kan zijn tot nadere bespreking. Mocht dan blijken dat behoefte zou bestaan aan verdere detaillering, dan zullen wij deze uiteraard gaarne, eventueel in een meer ge detailleerde nota geven, zo besluiten b. en w. deze financiële nota. Iej liekt non net ne nozem Dieks, Wat hej oew hoar verweerd, Ik weet 't, mear 't wil neet good bliewn zitn, 'k Heb als al wal prebeerd. Och Dieks iej hebt oew hoar te skroa, Aj dr wat vet in doot, En det hef oonze Jenne wal, Dan zit 't een heeln oawnd good. 'k Kan 't aajt prebeern, dach Dieks en smearn Ne good kladn vet in 't hoar, Hee kamm zik op, wat wür det stief, Mear 't bleef good zitn, det 's woar. 'n Heeln oawnd har hee gin ummezeen Noar 't hoar, 't bleef zitn zoo 't zat, Het zat ook 'n aandern moarn nog good, Al was het wal froaj hard. Mear 's moarns, o sjonge wat een skin, Zeg Diene, me'j ees kiekng, Iej munn miej nog ees wier veteln UiTi vet in 't hoar te striekng. Mear Dieks, wat hejin 't hoar esmeard, Non, van det vet; wat, dit? Kuej dan neet zeen det doar gin vet Mear tandpasta in zit. J. ROZENDOM, RIJSSEN iiiiiïitiiiiHiiiiïiiiiiiiHiöil In verband met zijn 40-jarig jubileum als ar beider in dienst van Ter Horst en Co werd aan de heer G. J. Kosterbok wonende in de Kerk straat de ere-medaille in brons toegekend ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door bur gemeester Landweer waarna de heer G. W. ter Horst woorden van gelukwensen richtte tot de jubilaris waarbij spr. de jubilaris dank bracht voor de wijze waarop hij gedurende zulk een lange reeks van jaren de belangen van Ter Horst en Co had gediend. Spr. bood een cadeau onder couvert aan, terwijl ook het ereinsigne „40 jaar trouwe dienst" werd uitgereikt. RIJSSEN De afdeling Rijssen van „de „Vrije Boer" hield maandagavond in café Kamphuis te Rijssen een openbare vergadering onder voorzitterschap van de heer J. Ave- resch. Als sprekers waren uitgenodigd de heren van de Braabe nit Elspeet, lid van de prov. staten van Gelderland en F. Mulder te Oosler- wolde gemeenteraadslid van Doornspijk. De heer Averesch sprak een openingswoord waarin hij wees op het grote belang om schou der aan schouder te staan; de geleide poli tiek in de landbouw dreigt mis te gaan, gelijk ook in Rusland de landbouwpolitiek is mis gelopen. De heer Mulder sprak hierna over de land bouwpolitiek. De Stichting van de landbouw is voortgekomen uit de oorlogsdagen en hieruit is voortgekomen het Landbouwschap. Op een oneerlijke manier aldus spreker. Hier in hebben geen boeren zitting, maar veel amb tenaren. Het plan bestaat om bedrijven bene den 5 ha. als onrendabele bedrijven aan te merken en als boer moet men hiertegen op ko men. Het Landbouwschap is bezig nieuwe kaas uit te vinden om zodoende meer geld te kun nen maken. Men wil de kleine bedrijven ver moorden, maar onzé bedrijven zijn niet te klein, aldus spr. Het landbouwschap verslindt miljoenen en de boeren moeten hiervoor betalen Dit „beest" produceert niets voor ons, aldu.- spr. Momen teel bestaat 6.- per kip aan „onlasten" en 90.- aan onlasten, op een baconvarken, waar door men niet kan concurreren. Het vee- en vleesfonds komt niet op voor de boeren maar voor de industrie. De EEG is een grote te leurstelling voor de boeren, de voedergranen stijgen in prijs. Men moet nog meer de ambte naren laten verdwijnen, anders verdwijnen de kleine boeren. De geleide economie heeft gefaald, aldus spr. Wij moeten proberen een vrije economie en geen Landbouwschap, want dit is een staat in de staat. De heer Van de Braake sprak hierna over het ontwikkelings- en saneringsfonds. Nu is de landbouw de 2e prioriteit, dank zij de boe renpartij er gekomen. De regering wil de boer saneren en wanneer men niet aan bepaal de voorwaarden voldoet, gaat het bedrijf naar de staat. Men geeft 50 miljoen steun aan boe ren, met de opzet „de boeren als parasieten aan te merken", maar de helft gaat naar de cultuur techn. dienst, aldus spr. Dit fonds wordt wel vernietigingsfonds ge noemd, met het doel: de boer moet er uit (ge saneerd worden). Dit doet men o.m. door de boer op lasten te jagen. Van de loonsver hoging „profiteert de boer niet, maar de grote concerns moeten er in en de boer langzaam afsterven. Het staatssocialisme moet door gevoerd worden en hiertegen werd opgericht de B.V.L. en de Boerenpartij.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1