E 31/ 2 °i 4°/ Feest van muziek en zang Concours Hippique in Rijssen Jonge Middenstander inschakelen Gratis eerste inleg f3,- minimum: 12500,- (ermijn 1/2 jaar Jaarvergadering H.A.B.I. Meer propaganda Acties Enquête Gunstig beeld Service Afscheid Tentoonstelling of beurs Zondagsdienst dierenartsen RijssenWierdeu 0 rente 0 rente TEENAGER MELODY BURGERLIJKE STAND JOHANNES PASSION Na goedkeuring door Federatie ZEARE TAANE AGENDA Gevonden voorwerpen PREDIKBEURTEN Vrijdag 6 maart 1964 42e jaargang no. 10 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting voor dagelijks opvoerbare spaargelden voor termijngelden 4£££4££££££££££££££££££££4££££££ NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK VOOR „HABI" hield in Hotel Weitering haar jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer I. de Lange. De voorzitter richt te een speciaal welkomstwoord tot de le den van de jeugdgroep van de HABI „De jeugd van nu is de middenstander van de toekomst", aldus de heer De Lange, die de jeugdgroep aanspoorde te komen met frisse nieuwe ideeën. Onze vereniging aldus spr. heeft ingezien, dat de jonge middenstander ook ingeschakeld moet worden. Vervólgens memoreerde de heer De Lange de herverkiezing in 1963 van de heren Bouw meester en Eshuis en deelde mede, dat het ledental momenteel 91 bedraagt. Per 31 dec. 1962 had de vereniging 90 leden. Een vooruitgang van 1 lid vond de heer De Lange niet voldoende. Hij wekte de leden op meer propaganda voor de vereniging te maken. Voor de kam- pioenledenwerver stelt het bestuur graag een prijs beschikbaar. Nog steeds is het zo aldus spr, dat een dracht macht maakt. Wij hadden nooit geen winkelsluiting om 18 uur gekregen, als er in Rijssen geen middenstandsvereniging was ge weest. Wij leven in een wereld waarin eenieder afhankelijk is van de ander. Individueel kun nen wij niet zoveel meer bereiken, Alleen ge zamenlijk optrekken geeft resultaat. Zich bepalende bij de. belangrijke gebeurte nissen voor de vereniging in 1963 herinnerde de heer De Lange aan de geslaagde Veilig Verkeersactie. De gemiddelde omzet per deel nemer tijdens de Veilig Verkeersactie bedroeg 70 pet van de omzetten behaald bij de St. Nicolaasactie, „een resultaat waardoor de veilig verkeersactie goed geslaagd moet wor den genoemd". De forumavond in mei heeft volgens de HABI voorzitter aan haar doel beantwoord. De le den van het forum, afkomstig uit de bestu ren van de diverge vrouwenverenigingen ter plaatse hebben zich goed geweerd en op di verse vragen op middenstandsgebied antwoor den gegeven, waarmee de HABI-leden te vreden konden zijn. De gehouden enquête over de winkelslui ting had tot resultaat, dat bleek dat 70 pet van de winkeliers voorstander waren van sluiten om 18 uur. Dat betekent dat 141 winke liers voor sluiten om 18 uur „stemden" 56 winkeliers wilden de sluiting handhaven op 19 uur, 2 winkeliers wilden sluiten om 10 uur 's avonds, 1 winkelier om 18.30, terwijl 4 win keliers blanco (geen mening) bleken te hebben. Met instemming stelde de heer De Lange vast, dat de raad ons voorstel tot vervroegde winkelsluiting heeft aangenomen. Na veel ge- bel en geschrijf is het er nu toch door. Wij hopen, aldus spr, dat de nieuwe verordening nu spoedig van kracht zal zijn. Ook de St. Nicolaasactie is geslaagd aldus de voorzitter van de HABI. In zijn algemene beschouwing gaf 't jaar 1963 voor ons midden standers een gunstig beeld te zien. Hier ter plaatse werden diverse zakenpanden verbouwd en aldus de heer De Lange, wij wensen de be treffende leden nogmaals veel succes toe. De omzetten werden groter, doch in hoe verre de vergrote omzet ook een vergroting van de winst inhield zal voor ieder bedrijf weer anders liggen. Tot slot wees de heer De Lange de leden van de HABI op de noodzaak service aan de klanten te verlenen, en open oog te heb ben voor de noodzakelijke eventuele vernieu wingen in de eigen branches. Draagt er allen zorg voor, dat Rijssen een koopcentrum is en blijft aldus de heer De Lange. Door de leden van de HABI werd afscheid genomen van de heer D. Slettenhaar, die de vereniging een 10-tal jaren als secretaris-pen ningmeester heeft gediend. De heer De Lange sprak de scheidende functionaris, die benoemd is tot directeur van de Twentse Bank te Mep- pel toe, en bracht hem dank voor de se rieuze en accurate wijze, waarop hij zulk een tijd voor de HABI op de bres heeft gestaan. De heer De Lange bood de heer Slettenhaar een afscheidscadeau aan en stelde de leden voor de heer Slettenhaar te benoemen tot lid van verdienste, welk voorstel door de leden werd aangenomen. De heer Slettenhaar was kennelijk met deze huldiging ingenomen en toonde zich hiervoor zeer dankbaar. De vereniging heeft ook dit jaar weer een aantal plannen op stapel staan. Zo^zal ook dit voorjaar weer een veilig verkeersactie wor den georganiseerd en in de St. Nicolaasperio- de zal weer een Fifty fifty actie worden gehou den. gonnen. Men heeft het oog laten vallen op het „stadhuisplein" de driehoek, Rozengaarde, Kerkstraat, Elzenerstraat. Dit plein lijkt uiter mate geschikt om de plannen tot het houden van een tentoonstelling of beurs te realise ren. Tot opvolger van de heer Slettenhaar tot seci'etaris penningmeester werd benoemd de heer D. ten Bolscher. Door de directeur van gemeentewerken de heer .H. N. Hollander werd een zeer interessante uiteenzetting ge geven over het onderwerp stadsuitbreiding", waarbij spreker uitvoerig inginsf op het sane ringsplan, Walstraat, Elzenerstraat enz. De dienst worit zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van, Nouhu^s, Rijssen Rijssen tel. 2487. Agentschap Rijssen (Dr Stokkersstraat 35) In september zal een tentoonstelling of beurs worden gehouden, met de voorbereidende werk zaamheden hi'ervan is het bestuur reeds be- De jeugd ontspanning bieden en tevens pro paganda maken voor het beoefenen van de lichte muziek en zang, dat is het doel waarmee de vereniging ..VARO" dinsdag 10 maart in het Parkgebouw 'n grote teenagerwedstrijd organiseert. Twee Rijssense meisjes Sieny Biezemaat en Alie Bolks vormen met de heer Dick Cor- bach uit Nijverdal het bestuur van de nieuwe vereniging VARO, de Vereniging Amateurs- belangen Rijssen en Omstreken. Het trio heeft niet over gebrek aan durf te klagen. Met een grote dosis optimisme heeft men het Parkgebouw afgehuurd en hun oproep aan di verse ensembles in de provincie hebben goe de resultaten gehad. Niet minder dan 5 bands hebben ingeschre ven naast een aantal duo's trio's en andere ensembles. Sieny Biezemaat en Alie Bolks zullen (met eigen gitaarbegeleiding) buiten mededinging ook bijdragen aan het succes van hun eigen avond. Dat optreden zal niet het eerste zijn. Reeds vele keren maakten zij op avonden GEBOREN: Johan z.v. J. H. Wolterink en J. J. Hengstman, Tuinstraat 10a, 26 feb 1964; Evert Jan z.v. G. M. Vruggink en G. Jansen, Leiding 7, 27 febr. Gerrit Jan Dirk z.v. D. J. Poortman en E. van den Berg, J. ter HorstJHznstraat 12, 29 febr. Johanna Gerritdina, dv. A. J. Kolhoop en H. Goossen, Holtentorensweg 21 29 febr. Gerrit Egbert z.v. G. J. Welmer en H. J. Hartgerink, Keizersdijk 5, 1 mrt. Hendrika d.v. J. Nijkamp en N. de Zwarte van den Broekestraat 14 21 febr. geb te Almelo. ONDERTROUWD: Daniël Johannes Maria, Voortman 26 jaar Borne Jupiterstr. 14 en An- tonia Hendrika Maria Hodes 21 jr Rijssen Elsenerstraat 31 25 febr. GETROUWD: Gerrit Jan Klein Spenkelink, 28 jr en Alber ta Vossebeld, 25 jr Hellendoorn Nijverdal, Lig- tenbergerweg 1 26 febr. Gerrit Pluimers 27 jr en Johanna Helena Roosink 25 jr Wierden Enter Oude Pastorie straat 6, 28 febr. OVERLEDEN: Maria van Straaten 85 jr weduwe van A. V. Clijnk, wonende te Bussum, 29 febr. Albert Wesselink 34 jr echtgenoot van M. J. Visser Rijssen Oosterhofweg 6, 1 mrt. Gradus Bruins 78 jr weduwnaar van H. Tijhuis Rijssen Esstraat 104, 22 febr te Almelo. en wedstrijden een goede beurt en dat zij niet zo maar een eendagsduo zijn bewijzen de re sultaten waarmee zij verschillende keren bij wedstrijden uit de bus wisten te komen. Het meest welluidende akkoord hebben Sieny en Alie geslagen tijdens een wedstrijd in het kader van Marimba, dat in Dedemsvaart werd gehouden. De beide Rijssense teeners behaalden een le prijs. Het bestuur van de VARO is vol optimis me over het verloop van de (dinsdag)avond. Niet minder dan 14 ensembles zullen laten horen en zien, wat men middels serieuze oefening (en aanleg) kan bereiken. Het zal een daverende avond worden en het zal voor de jury een moeilijke taak zijn om de prijswinnaars aan te wijzen. De jury wordt gevormd door de heren G. Kaspersma, jhr. A. A. Barnaart en G. H. Fokker. Om een indruk te krijgen van de deelne mers volgen hier erna deelnemende ensem bles: De Bibi sisters uit Nijverdal Hanny Nij- enhuis uit Wierden met de Lunik, Hanks Me'en- huis Nijverdal, en Marion Sauer uit Almelo. De vereniging VARO hoopt, dat de teena gers (en ouderen) uit Rijssen en omstreken laten zien, dat zij het initiatief dat zij heb ben durven nemen op prijs stellen en hopen dat de zaal, „afgeladen" vol zal zijn. Dan pas zal duidelijk zijn, dat dit initiatief voor herhaling vatbaar zal zijn. Het heeft er de schijn, van, dat de initiatief nemers niet teleurgesteld zullen worden, en dat het dinsdagavond een waar teenagerfeest zal worden. Op 14 maart a.s. zal de Christelijke Ora toriumvereniging „Soli Deo Gloria" te Nij verdal in de gereformeerde kerk voor de 20e maal de Johannes Passion van J. S. Bach uitvoeren, De Johannes Passion verdient een eigen plaats naast die naar het Evangelie van Mattheus, omdat God het Johannesevangelie zijn eigen plaats in de Heilige Schrift gaf. Bach heeft dit scherp doorzien. Bij hem is het Bijbelwoord niet een voorwendsel voor een overigens zuiver muzikale zaak. De muziek is gebonden aan het Bijbelwoord. Het ver schil tussende Evangeliën Mattheüs, Mar cus en Lucas enerzijds (de z.g. synoptische Evangeliën) en dat naar de beschrijving van Johannes anderzijds is hem niet ontgaan. Uiteraard kenden de synoptici Christus als de eeuwige Zoon van God. Men denke slechts aan de prachtige belijdenis van Petrus (Matth. 16: 16): „Gij zijt de Christus, de Zoon van de le vende God!" Maar bij Johannes krijgt deze belijdenis het volle accent. Het begint al bij de eerste woorden van de proloog: „In den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en Het Woord was God". Christus, de eeuwige God, roept op tot ge loof. Hij is het die de werken van de boze verbreekt en die het kruislijden laat eindi gen in een triomf roep: Het is volbracht! (Johannes 19:30) De duivel is verslagen. En terwijl bij de koren van de Mattheüspassion de opgezweepte mensemassa's aan het woord zijn, worden in de koren van de Johannespas- sion de duivelen gehoord. Bach heeft gevoeld dat hier niet meer ge sproken kon worden van „herzliebster Jesus" (Mattheüs Passion) en „herzliebstes Jesulein" (Weihnachtsoratorium), hoewel deze namen hem lief waren. Als de Koninklijke Federatie van Landelijke Rijverenigingen de aanvraag goedkeurt zal er op woensdag 22 juli (tijdens de fabrieksva- kantie) in Rijssen een concours hippique worden gehouden. De organisatie zal in handen zijn van de samenwerkende verenigingen „De Bergrui- ters" uit Holten en de ponyclub „De Oosterhof" te Rijssen. De verwachtingen omtrent dit concours hip pique zijn uiteraard hoog gespannen en de besturen van beide verenigingen hopen, dat de federatie haar goedkeuring zal willen ver lenen. Het concours hippique zal worden gehou den op de grote weide (Enterstraat) van de villa de Eschhorst, terwijl de dressuurproe- ven die in de morgenuren zullen plaatsvinden zullen worden gehouden op weilanden in de nbbijheid van de Eschhorst. Men verwacht, dat voor dit gebeuren ook van de zijde van het publiek grote belangstel ling zal bestaan. Tijdens de fabrieksvakantie bevinden zich in en om Rijssen vele toeristen, die het paar- denfestijn wellicht als een welkome ontspan ning zullen waarderen. Turkse Cyprioten nemen met grimmi ge gezichten voedsel in ontvangst in de school in Polis, waar zij met nog ongeveer 700 anderen naar toe zijn gevlucht uit vrees voor acties van Griekse eiland bewoners. Jannoa hej nog asperientjes. Of wat aans, 'k heb al vedan Nen zearn taand, 't is vaste küelte, Loaw' ees kiekng, 'k mean 't wal Getjan. Ik gleuw vaste det ik oarns nog 'n Deusken met tabletn mur hemm, Joa, doar he'k ze wal, ik zol dr As 't zoo slim is, tweeje nemm. Twee tabletn met 'n betje water, Goat toch efkes lig'n Getjan, Joa Jannoa, det kon wal good wean. Hè wat h'k dr 'n zearte an. Jannoa gaf Getjan ne kruuke Met noar berre; iej menn zweetn, Non mear hopn det de tabletjes Woarkt, hee zol het heel rap weetn. Het was nog gin half uur later Det hee wier oet berre sprung, Det Getjan, hee mos zik hüesen, Noar ne zeekre plaase gung. Wier noar 't berre, mear noar 'n zetje Rommeln 't um al wier in d'hoed, 'n Heeln nach was hee in de beene, 't Berre in en 't erre oet. Jannoa ook den heeln nach wakker: Woer zol dt toch kom Getjan, En Getjan, slap as ne vaele, Dee tabletn, kuemp 't doar neet van. Nee det kan neet, woch ees efkes, Joa Getjan det is ook woar, Dee heb ik ekreeng van 'n dokter Toen 'k hardlieweg was van 't joar. J. ROZENDOM RIJSSEN. 9 maart Ledenvergadering Roode Kruis 8 uur Spekhorst 10 maart Teenageravond VARA Parkgebouw 11 maart Lezing door ds. J. Oldekamp te Uithuizen van de Ned. Protestantenbond, 8 uur onderwerp „Apartheid in Zuid Afri ka", toegang vrij Huishoudschool Ter Horst Co. 12 maart Contact feestavond Supp. Vt|r. „Excelsior", 8 uur Gijsbers. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le kamer der Sta ten Generaal. 14 maart Kynologenclub REO clubmatch 13 uur Parkgebouw 17 maart Ned. Ver. v. Huisvrouwen, boekbe spreking door mevr. Peletie-Röber uit Leeuwarden, besproken wordt „Land ach ter Gods Rug" van Den Doolaard Parkge bouw. 17 maart Toneeluitvoering De Gong „Als de klok waarschuwt" blijspel Parkgebouw. 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, filmavond van bekroond amateurs- werk Leeszaal Parkgebouw. 30 maart (2e Paasdag) Windhondenrennen om de grote prijs van Twente 14 uur ter rein Dannenberg. 3 april Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed ont houden", 8 uur Jeruël. 7 april Concert „Stem des Volks, afdeling Rijssen 8 uur Parkgebouw 17 april Amateurfotografenvereniging Aldolem bondsfotocollectie Neutrale Kleuterschool. 25 april Leerlingenuitvoering Muziekschool „Rijssen", 7 uur Jeruël. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7 (boven.). bruine portemonnaie met inhoud, zwarte bril montuur zonder glazen, rechter glacé dames handschoen. jonge hond, fox, zwart met wit, schildersrol (nieuw), herenhorloge, bankbiljet, rode driehoek met ijzer, zwarte dameshoed, rechter rood geblokte kinderhandschoen, bank biljet, dameshorloge, halsdoek (mohair), lin ker suéde handschoen, rode portemonnaie. vijf deursleutels, kinderbril, gele wasmand, dames horloge. Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie, Wierdensestraat 7, op werkda gen tussen 18.00 20.00 uur Niet telefonisch. 9.00 u en 10.45 u ds. A. Kool (Voorber HA) 19.00 u ds. J. Vos. WESTERKERK 9.30 u ds. J. Vos (Voorber. H.A.) 15.00 u ds W van Tuyl. GER. GEM. NOORDERKERK. 9.30 u en 19.00 u ds Van Haaren 15.00 u leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 u en 15.00 u ds. Brinkman. GERF GEM. IN NED. ESKERK 9.30 u en 19.00 u ds. Aangeenbrug. 14.30 u leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDH 9.30 u en 19.00 u ds. Vosman 14.30 u leesdienst OUD GER GEM IN NED. ORANJEKERK 9.30 u en 15.00 u leesdienst. WOENSDAG 11 MAART BIDDAG Grote Kerk 9.30 u ds. W. van Tuyl. Westerkerk: 19.30 u ds. J. Vos. Noorderkerk: 9.30 u en 19.30 u ds. Van Haaren. Eskerk: 9.30 u en 19.30 u ds. Aangeen brug Bevervoorde: 9.30 u en 19.30 u ds. Vos man Oranjekerk: 9.30 u ds. Du Marchie van Voorthuysen. 19.30 u leesdienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1