Speeltuin Margriet krijgt rolsehaatsbaan De 19e huishoudbeurs Dokter Van Nouhuys hield causerie Ds. J. van Wier spreekt over „het gezinsleven" Al weer een collecte PREDIKBEURTEN FEESTAVOND DE BOLN PEETERS VERGADERDEN ITT"" 3S JM*. Oprichting Damclub Miss Bril-verkiezing Overijssel Huldiging kampioenen Motorclub 55 jaar getrouwd Uitvoering DOS 1NZATE WEILANDEN BIEJ 'N DOKTER AGENDA BURGERLIJKE STAND Gevonden voorwerpen BENOEMD Vrijdag 28 februari 1964 42e jaargang no. 9 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en redactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (0^480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting SSj^r Minliffifff ZONDAGSDIENST dierenartsen Rijssen-Wierden WEEKBLAD VOOR RUSSEN Tijdens de jaarvergadering van de Speel tuinvereniging „Margriet" deelde voorzit ter A. J. Dannenberg mede, dat na Pasen begonnen zrl worden met de aanleg van 'n rolsehaatsbaan. Voortaan zal nauw samen gewerkt wordeen met de zustervereniging „Irene" by het houden van wedstrijden en andere evenementen. Er komt 'n voetbal veld, buiten de eigenlijke speeltuin, zodat dit ook gebruikt kan worden, wanneer de speel tuin gesloten is. De besprekingen hierover met heet gemeentebestuur zijn bijna vol tooid. Het was jammer, dat de belangstelling van de leden niet erg groot was, zodat dit geen stimulans betekende voor het actieve bestuur. In zijn openingswoord had de heer Dannenberg de afgevaardigden van de zus tervereniging „Irene" speciaal welkom ge heten. Hij hoopte op een nauw contact in de toekomst. Bij de bestuursverkiezing werd voor de heer J. H. Schulte, die in verband met drukke werkzaamheden zich niet her kiesbaar stelde gekozen mevr. D. Meyer. De heren J. Voortman en H. W. Poffers, die aftredend waren nemen nog tot augustus waar. Uit het jaarverslag van de secretaris de heer G. H. Fokker bleek, dat het leden tal gestaag groeit en momenteel 220 be draagt. a Het verslag memoreerde o.a. ingebruikname van het clubgebouw. De zaal voldoet in een grote behoefte en wordt o.a. verhuurd aan de Judo, Stem des Volks en Zondagsschool. In samenwerking met het „clubhuiswerk" worden knutselavonden gehouden, die een groot succees blijken te zijn. De vereniging heeft nu ook de beschikking over een eigen orgaan. In samenwerking met de LTS wor den maandelijkse filmavonden gehouden. Er is nieuw materiaal voor de speel tuin aangeschaft en zaalspelen. Uit het fi- aancieel verslag van de heer R. Smelt bleek dat de kas sloot met een klein batig saldo. Wat de plannen tot een rolsehaatsbaan be- Ds. J. van Wier, Ned. Herv. predikant te Putten, die voor vele Rijssenaren geen onbe kende is, komt op woensdag 4 maart in Rijs sen een lezing houden over „Ons gezin in de ze tijd". Hij wil dan ingaan op de vele proble men die er just in deze moderne tijd zijn ron- om het gezinsleven. Deze samenkomst wordt gehouden in ge bouw Jeruël en begint om 8 uur. In de week van 2 t.e.m. 7 maart wordt er evenals de voorgaande jaren in onze gemeente gecollecteerd voor de 12 Groesbeekse Te huizen. De Instelling van de Nederlandse Cen trale voor Praktische Hulp te Groesbeek tracht reeds meer dan 30 jaren aan volwas sen alleenstaanden van alle gezindten en ve lerlei rang en stand, hun alleen staan in de maatschappij te doorbreken, door hen de verzorging en de levensvreugde te geven waarop zij recht hebben. Niet alleen volwas sen mannen en vrouwen genieten deze verzor ging, ook kinderen, die een verantwoorde op voeding moesten ontberen krijgen in enkele van deze 12 tehuizen of in gezinsverpleging de opvoeding, welke zij behoeven. Alle plaatsen zijn bezet. Er zijn lange wacht lijsten. Helpt in de collecteweek mee door Uw gaven, dit belangrijke en noodzakelijke werk te vervolmaken en uit te breiden. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 u en 10.45 u ds. W. v. Tuyl. 19.00 u Eerw. hr. H. v.d. Veen uit Lopik. WESTERKERK 9.30 u Eerw. hr. H. v.d. Veen 15.00 u Ds. J. Vos (H.D.) ELSEN 10.00 u ds. J. Vos. GER. KERK BOOMKAMP 9.30 u ds. Brinkman. 15.00 u ds. Brink man. GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 u ds. Van Haaren, 15.00 u leesdienst 19.00 u ds. Van Haaren. GER. GEM. IN NEDERL. ESKERK 9.30 u ds Aangeenburg 14.30 u leesdienst 19.00 u ds. Aangeenbrug. OUD GER GEM. BEVERVOORDE 9.30 u ds. Vosman 14.30 u leesdienst 19.00 u. ds. Vosman. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 leesdienst ORANJEKERK 15.00 u leesdienst. NED. PROTESTANTENBOND 10.45 Dr. J. W: Samberg van Delden. WOENSDAG 4 MAART 19.30 uur: Eskerk: Ds. Aangeenbrug Bevervoorde: Ds. C. de Jonge van IJssel- muiden Oranjekerk: Ds. H. Wiltink DINSDAG 3 MAART 19.30 uur: Noorderkerk: de heer Weststrate. treft deelde de heer A. J. Dannenberg mede. dat eerst een proefbaan zal worden aange legd van 5 bij 20 m en wel door de leerlin gen van de LTS. Voldoet deze dan zal rond de speeltuin een baan van 3 m breed worden aangelegd met een opstaande rand. Er zijn mogelijkheden te over voor allerlei wedstrij den, step, wielerwedstrijden etc. 's Winters kunnen de kleentjes hher dan schaatsen. Het bestuur zal allereerst trachten door subsidieaanvraag en medewerking van de plaatselijke industrieën in de kosten te voor zien. De windhondenrenvereniging Rijssen hield in Hotel Gijsbers een feestavond, waarvoor flinke belangstelling bestond. De voorzitter de heer J. Bakker sprak een welkomstwoord en zette het doel van deze avond, de on derlinge band in de vereniging te versterken, uiteen. De heer Pesman uit Hengelo vertoonde een aantal interessante filmpjes o.a. over een whippet-kennel, gebeurtenissen op de ren banen in Rijssen en Utrecht en éen film, die een verslag gaf over een tentoonstelling in Sindelfingen (Zwitserland). Er was een bandje aan het werk, dat een gezellige sfeer wist op te roepen. In café restaurant W. Koedijk hield de car navalsvereniging „De Boln Peeters" haar jaarvergadering, waarvoor veel belangstel ling bestond. Voorzitter Arn. Struik deelde mede, dat de vereniging, die nog steeds groeiende is een goed jaar achter de rug heeft. Momenteel bedraagt het ledenaantal 85. Bij de bestuurs verkiezing werden in de vacatures mevr. Schutte en dhr. F. Hesselman voorzien door de verkiezing van mej. R. Hesselman en de heer H. Tijhuis. Het ligt in de bedoeling het beerste lustrum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. j| w Al zien de Neder landse stranden er nog zo winters-onge- naakbaar uit, dat verhindert de exploi tanten van de strandpaviljoens niet, vast te beginnen hun etablissementen voor te bereiden voor het voorjaar, dat, hoe dan ook, straks aan de kim moet op dagen. De foto toont het op knappen van een pa viljoen aan het stand van Zandvoort. Op de van 1 t.m. 10 mei a.s. in alle hallen ,van het Amsterdamse RAI-complex te houden 19e Internationale Huishoudbeurs zullen de bezoeksters over de meest uiteenlopende on derwerpen deskundige voor-lichting kunnen ont vangen. De informatiediensten van de Gasfabrikan- ten, de Electriciteitsbedrijven, het Gezins- begrotingsinstituut, de Huishoudraad, de Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichting, het Veilig- heidsinsituut de Landelijke organisatie van Ouders en Opvoeders, 't Nationaal Bureau Bevordering Hygiënische Gewoonten en het Voorlichtingsbureau v.d. Voeding bundelen hun krachten wederom in één groot Adviescen trum voor de Huisvrouw bij de ingang van de Europahal. Voorts zijn er voorlichtingsstands van de Propaganda-Stichting Consumptie-aardappelen, het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren, het Nederlands Zuivelbureau, dc Vakopleiding Confectie-industrie, de EHBO en het UW. Volkomen nieuw voor de Nederlandse huis vrouw is het Havermout-Voorlichtingsinstituut, dat met een zeer spectaculaire inzending aan de beurs zal deelnemen om de huisvrouw op oncommerciële basis in te lichten over de be tekenis van havermout en het vele dat men ermede kan doen. Overigens zal - zoals de laatste jaren steeds Er worden pogingen gedaan om in Rijssen te komen tot oprichting van een damclub. Het initiatief is genomen door de heer J. Dangremond Haarstraat 131 en de heer H. Burgers Nassaustraat 36. Men is er van overtuigd, dat in Rijssen veel liefhebbers van het damspel zijn, dat door een actief clubleven interessanter kan worden gemaakt. Gepoogd zal worden een vereniging op te richten waartoe een bijeenkomst zal worden gehouden in het nieuwe clubgebouw van de speeltuinvereniging Irene aan de Ven- nekesgaarden op 4 maart. Belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, terwijl men zich voor inlichtingen tot bovenge noemde heren kan richten. De heer Dangre mond heeft telefoonnummer 2826. Op dinsdag 3 maart a.s. zal om 20.- uur in Gebouw Odeon te Zwolle Miss Bril voor de provincie Overijssel gekozen worden. Deze voor ronde moet drie kandidates opleveren voor de in mei te houden halve finales. De voorverkie zingen zijn verwerkt in een programma van het cabaret „Adam en Eva", waaraan mede werken Frans en Fiet Koster, Carry Tefsen, Cees van Oyen en Enrico Neckheim. Als gast- vrouwe treedt op TV-omroepster Elles Berger. De jury die in alle provincies dezelfde zal zijn, bestaat uit Mevrouw R. van Heemskerck Veeckens, voorzitster, alsmede de heren Poppe Damave, kunstschilder, P. J. Tierolf, leraar Optiek Chr. Huygensschool en Louis Pierlot dameskapper. Toegangskaarten voor deze avond zijn ver krijgbaar bij de opticiëns. meer gebruikelijk is geworden - de Huishoud beurs een in hoofdzaak voorlichtend karakter hebben. Dit geldt met name voor de Europahal met zijn ongekend grote verscheidenheid aan elek trotechnische huishoudelijke apparaten en de Zuid- en Westhal met woninginrichtingsarti kelen, welke de bezoeksters gepresenteerd krijgen onder de titel „Huis - Tuin - en Keu ken". In een feestelijke bijeenkomst van de Rijs- sense Motorclub RMC werden de kampioenen 1963 gehuldigd, n.l. de heer W. Janssen van de afdeling motoren en de heer B. Lande- weerd van de automobilisten. De heer H. Kienhuis (oud-voorzitter) sprak de kampioenen in hartelijke woorden toe en feliciteerde hen met het behaalde succes op sportgebied. Van de 5 betrouwbaarheids- ritten waren beiden met de" beste resultaten te voorschijn gekomen. Namens de vereniging overhandigde spr. beiden 2 zilveren suikerle peltjes en schep met embleem. De oud-motorkampioen de heer J. Meijer overhandigde hierna de wisselbeker aan de nieuwe kampioen de heer Janssen en de heer D. Nijhiuis, oud-autokampioen, gaf zijn gewonnen beker aan de opvolger de heer Lan de weerd. Het verdere gedeelte van de avond werd af wisselend in feestelijke stemming doorgebracht De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden. tel. 05496-1298. Het echtpaar A. ten Berge-L. Pas, wonen de Nijverdalseweg 9 te Rijssen, zal op donder dag, 27 februari de dag herdenken, waarop zij 55 jaar geleden in de echt werd ver bonden. De heer ten Berge is 82 jaar en zijn echtgenote van gelijke leeftijd. Beiden mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. Voor zijn pensionering was Ten Berge werk zaam in dienst van de firma Ter Horst en co en wel bij het ontginnen van bosgronden. Het jubilerende echtpaar heeft 1 gehuwde dochter, die bij hen inwoont, 2 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. De gymnastiekvereniging DOS houdt op dins dag 3 maart haar jaarlijkse uitvoering. De be langstelling van de supporters der vereniging is dit jaar bijzonder hoog gespannen, omdat bij de gehouden vaardigheidsproeven door de Twentse Turnkring een le prijs werd behaald voor het hoogste percentage geslaagde leden Op de jaarvergadering van de Twentse Turn kring te Enschede ontvingen de afgevaardigden van DOS een fraaie wisselbeker voor deze pres tatie. Hieruit blijkt, dat ook de laatste jaren veel is gedaan om het peil van de vereniging nog op te voeren. In Hotel Spekhorst werden ten overstaan van de heer notaris F. van Schooten inge zet: Voor de heer J. W. H. Pas een weiland aan de Ligtenbergerdijk groot 64.10 are op 3800,-. Voor de heer J. Agtersch een daarnaast gelegen weiland groot 63,60 are op 3600,- Deze beide percelen zullen bij de toeslag in massa worden geveild. Voor de erven G. ter Horst een weiland in het Opbroek groot 50,40 are op 2800,. Omstreken) hield in hotel Spekhorst een le denvergadering, waarin door de heer J. P. van Nouhuys, dierenarts te Rijssen een cau serie werd gehouden over oorzaken en be strijding van verschillende hondenziekten. De bij kynologen zo gevreesde hondenziek te, wordt, aldus dokter Nouhuys veroorzaakt door een virus. Hoewel deze ziekte bekend staat als zeer besmettelijk hoeft de besmetting niet ver oorzaakt te worden door contact van het ene op het andere dier. Het in de lucht aan wezige vinrs kan iedere hond aantasten. Als de hond in goede conditie is, aldus spr. heeft het dier uiteraard meer weerstand dan wanneer de conditie minder goed is. Daarom moet gezorgd worden voor een goede verantwoorde voeding en moet alles gedaan worden om de conditie zo hoog mo gelijk op te voeren. Het virus kan verschillende organen aan tasten, waartegen genezing mogelijk is. Het gevaarlijkste is het virus als dit het zenuw stelsel aantast. Als een jonge hond het nest verlaat, en als de moeder is ingeënt is het jonge dier nog voor een periode van ongeveer 10 we ken immuun voor de gevreesde ziekte. Na deze periode is het van veel belang dat het jonge dier een injectie krijgt. De causerie die een leerzaam karakter droeg werd met grote aandacht gevolgd en de voorzitter van REO de heer F. Heering te Enter bracht dokter van Nouhuys op har telijke wijze dank ook voor de vele vragen, die spr. op bevredigende wijze had weten te beantwoorden. Na de pauze werd door de heer v.d. Maat een aantal dia's vertoond over in het verleden gehouden clubmatches, naar aanlei ding waarvan vele herinneringen werden op gehaald. Voor de clubmatch, die REO op 14 maart hoopt te houden blijkt grote belangstelling te bestaan. Dokter, 'k heb al ne dag of wat Bes zearte in de rugg' ehad, Doar oonder 'n boksenboord, 't is krek Of miej doar non en dan wat stek. Ik heb gin las a'k rech bliew staon, Mear ik mur neet vuur oawergoan, Dan's 't net of miej wat stek in d'hoed, Wiej züet ees kiekng, trekt oe mear oet. Jans, rap van 't oondergood ontdoan, Gung kaalnaaknd vuur zin dokter stoan, Kiek dokter, doar deer het miej zear, Wat gek, non veul ik het neet mear. Och nee Jans det is ech neet gek Det oe doar non en dan wat stek, t Zol 'n woonder wean as 't aanders was,. Kiek, den bezorgen oe den las. Den har iej zitn in 'n boksenboord, Wat zeg iej dokter, Jans wür rood, Joa Jans, det is ne noale, hier, Geeuwt ne tamee de vrouwe wier. J. ROZENDOM, RIJSSEN. iiiiiïHiiiiiiHHHiHiiiiiiiii 28 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem. Bespreking ingeleverde foto's en dia's „vrije onderwerp" 8 uur Neutrale Kleuterschool. 3 maart Gymnastiekuitvoering DOS, half acht Parkgebouw 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldolem Bondsdiacollectie met geluidsband Neutra le Kleuterschool. 9 maart Ledenvergadering Roode Kruis 8 uur Spekhorst 10 maart Teenageravond VARO Parkgebouw. 12 maart Contact feestavond supp. ver. „Exel- sior" 8 uur Gijsbers. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le Kamer der Sta- ten-Generaal. 14 maart Kynologenclub REO, clubmatch 13 uur Parkgebouw 17 maart Ned. Ver. v. Huisvrouwen, boekbe spreking door mevr. Peletie-Röber uit Leeuwarden, besproken wordt „Land ach ter Gods rug" van Den Doolaard. Park- gebouw-. 17 maart Toneeluitvoering De Gong „Als Jv. klok waarschuwt" blijspel Parkgebouw. 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lem, filmavond van bekroond amateurs- werk. Leeszaal Parkgebouw. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed onthouden", 8 uur Jeruël. 30 maart (2e Paasdag) Wind-hondenrennen om de grote prijs van Twente, 14 uur Terrein Dannenberg. 17 april. Amateurfotografenvereniging Aldolem, bondsfotocolleetie, Neutrale Kleuterschool 25 april, Leerlingenuitv. Muziekschool Rijs sen, 7 uur Jeruel. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Alge mene Zaken, kamer 7 (boven). GEBOREN: Janna, dv E J Schuitert en M J Seppenwoolde, Keizersdijk 16, 18 feb.; Man na, dv J Pluimers en G Sanderman, Bea- trixplein 1, 19 feb.; Hendrik zv H Kreijkes en G Jurjens, Arend Baanstraat 35, 20 feb; Jan nes zv A J Jansen en J Baan, Nijverdalseweg 97, 20 feb; Maria Janna, dv A ter Harmsel en C H van Brussel, Arend Baanstraat 34, 21 feb; Sientje dv J Tijhuis en H Poortman, Arend Baanstraat 67a, 21 feb; Evert Jan zv H Nijkamp en J W Nieuwenhuis, Noach- straat 15, 21 feb ONDERTROUWD: Gerrit Pieffers 31 jr, Rijssen, Dannenberg 75 en Berendina Lig- tenberg, 22 jr Rijssen, J. ter HorstJHznstraat 23, 18 feb; Berend Wesselink 30 jr Rijssen Oos terhofweg 4 en Harmina Fredrika Beldman 23 jr Rijssen Banisweg 61, 24 feb. OVERLEDEN: Hendrika van Voorthuizen 48 jr ev J Jansen, Zuiderstraat 25, 15 feb. te Almelo. Donkerrode autopet met groene wielen, geel gekleurd botervlootje, blauw alpinomutsje, portemonnaie met inhoud (diversen), gekleurd knipportemonnaie met inhoud, ringetje met steentje, rechter dameshandschoen, kleur grijs, bankbiljetten, ring met 3 sleuteltjes, airdaler-terrier, colbertjasje, grijs gebreid- de wollendas, bruine aktetas, halsdoek en een handschoentje, jonge hond, handpomp van een rijwiel, vulpen, paar zwarte dameshand schoenen, zilveren muntstuk, zilveren munt stuk, kinderbril, paar witte inlegzooltjes, ak tetas met inhoud, wit-blauwe grijze schoen, linker dameshandschoen, rechter glacé hand schoen, paar heren glacé's, bruine dames- portemonnaie met inhoud, vulpen, trapper met kreng voor bromfiets, kinder revolver, veelkleurige want, herenpolshorloge, gebrei de wollenmuts. Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7, op werkdagen tussen: 18.00-20.00 uur. Niet telefonisch!! De employé le klasse der PTT de heer S. K. de Bruin werd benoemd tot hoofdemployé.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1