RIJSSEN buiten de wallen Excelsior diende protest in Mannes Karakas als gast op Berkenhagen FILMNIEUWS Nieuwe onderwijsvorm aan de Kardinaal De Jongschool in Goor PUZZEL Tussen borrelen en sturen HOOGVLIET VOORLOPIG GELIJK Grote successen voor de lagere Excelsior-elftallen SPORTCLUB RIJSSEN W/AS KANSLOOS Vrijdag en zaterdag: PIRATEN VAN HET RECHT Woensdag; IL GRIDO EXPOSITIE I UM'VM'Sni mmm 111 111 MB I Vrijdag 21 februari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 ooooooooooooc Excelsior, dat zaterdag zonder rechtsbuiten Nijland de verre reis naar Hoogvliet bij Rot terdam moest maken, heeft voorlopig niet het genoegen van een overwinning mogen smaken. Weliswaar waren de roodbaadjes bijkans de gehele wedstrijd over alle linies superieur doch dit is een schrale troost, die geen pun ten in het laatje brengt. Overigens is Excelsior kort voor het einde de overwinning op wel zeer merkwaardige wijze ontgaan. Immers, nadat Leusink het net had laten tril len en daarmede de stand op 2-1 in het Rijs- sens voordeel had gebracht en de scheidsrech ter juist weer zou laten aftrappen, deed zich het merkwaardige geval voor, dat de Hoog- vlietse aanvoerder protesteerde en de arbiter verwees naar de grensrechter, die overigens niet had gevlagd. Na ruggespraak tussen de OOO0OOOOOOOQOO00OOOOOOOOOOOOOO Het was zaterdag een bijzonder goede dag voor de Excelsior elftallen in de TVB com petitie, want van de te behalen 12 punten, werden er maar liefst 11 binnen gehaald. Een unieke prestatie van de Rood-Witten. Excelsior 2 kwam niet zonder kleerscheuren uit Vriezen- veen terug tegen DOS 2 en speelde met 3-3 gelijk na eerst met 3-1 te hebben achter gestaan. De positie van Excelsior 2 verbeterde aan merkelijk doordat nummer twee van de rang lijst, Daarlerveen I met 2-0 van den Ham 1 verloor. Excelsior 4 toonde zich op eigen terrein de meerdere van Vesos 3 en won verdiend met 4-0. De junioren die hun eerste wedstrijd speelden na de nieuwe competitie indeling wonnen al len. Het A-elftal was aanmerkelijk sterker, (vooral na de rust), dan Haarler Boys A en wist met liefst 5-0 te winnen. Ook Excelsior C speelde een goede wedstrijd en stuurde het sterke SVVN c waarvan al eens met 4-1 werd verloren nu met een 4-0 nederlaag weer naar Nijverdal. De D junioren bleven niet achter, en haal den door met 4-0 in Wierden van Omhoog B te winnen, de beide punten binnen, terwijl Excelsior E tenslotte in Nijverdal met 5-2 DES e klopte. De kampioensillusies van Sportclub Rijssen behoren sedert zaterdag wel tot het verleden. Met een 3-0 nederlaag moest het eerste elf tal nl. genoegen nemen, na een wel zeer te leurstellende wedstrijd tegen de derde editie van S.V.Z.W. uit Wierden. Of het de lange rustperiode was, of dat het zware terrein de gastheren parten speel de, zal wel altijd een open vraag blijven. Er werd in ieder geval zeer slecht gespeeld en van enig ploegverband was nauwelijks sprake. Over de wedstrijd kunnen we kort zijn. Reeds van de aftrap af waren de bezoekers beter doch deels door pech kwamen zij voor rust niet aan doelpunten. Na de pauze ging het bij de gasten beter en binnen tien minuten was de stand 3-0 in het voordeel van S.V.Z.W. Bij deze stand bleef het. Het tweede en derde elftal speelden tegen elkaar op het terrein aan de Dannenberg. Na veel moeite slaagde de tweede editie, die lijstaanvoerder in haar afdeling is, er in met 3-1 te winnen, nadat zij ver in de tweede helft nog met 1-0 achter stond. De junioren A tenslotte konden het niet bolwerken tegen RKSV. A en verloren met 7-1. Op oudejaarsnacht van 1660 worden de Fran se kolonisten in Fort Carolina die daar sa men met hun gouverneur Nieuwjaar vieren, overvallen door de Spanjaarden, die verrader lijk het fort binnen zijn gehaald door Domi nique. De Gourges (Renato Baldini), ver trouwensman van de gouverneur. Alle feest vierders worden gedood of gevangen genomen, alleen André Leboeuf (Amadeo Nazzari) weet te ontsnappen samen met Solange (Danielle De Metz), het driejarige dochtertje van de gou verneur. Vijftien jaar later is Dominique een geha te tiran, die uit angst voor represailles van de zijde van de Franse kolonisten opgesloten leeft in zijn fort. Hij wacht op een gelegenheid om ongemerkt voorgoed uit Florida weg te gaan en rekent daarbij op de steun van de Engelsen. De man die hij vooral vreest is Ruiz, de pi raat met het rode masker. Deze is niemand anders dan André die samen met Solange - die niet beter weet dan dat hij haar vader is - en zijn mannen de zeeën bevaart tot hij de gelegenheid zal krijgen met Dominique af te rekenen. Aldo woont in een klein dorp aan de rivier de Po, waar hij als arbeider werkzaam is bij een suikerraffinaderij. Hij leeft nu al zeven jaar samen met Irma, een vrouw wier man naar Australië is vertrokken. Samen hebben zij een dochtertje van 6 jaar: Rosina. Dan komt uit Sydney het bericht, dat Irma's man daar overleden is. Aldo wil nu eindelijk met Irma trouwen, maar Irma, die nu gedwon gen is een definitief besluit te nemen, bekent hem, dat er sinds enkele maanden een ande re man in haar leven gekomen is. Aldo smeekt haar om bij hem te blijven, maar als Irma weigert, slaat hij haar in het gezicht. Dat maakt de breuk nu definitief en Aldo ver laat met Rosina het dorp om te proberen Irma te vergeten. scheids- en lijnrechter werd het doelpunt ge annuleerd, omdat de bal voor de score de doellijn gepasseerd zou zijn. Zowel de Hoog- Vlietse als de kleine groep Excelsior-suppor ters werden ten zeerste door deze vreem de beslissing verrast. Het ligt voor de hand dat Excelsior heeft geprotesteerd. Van meet af ontplooide Excelsior een open fris spelletje en werden goede combinaties van uit de achterhoede opgebouwd, gepaard gaan de aan een hoog tempo. Hoogvliet, dat tegen de ze acties niet was opgewassen, verdedigde zich krampachtig en kon met kunst en vliegwerk onheil voorlopig voorkomen. Kappert, die dub bel bewaakt werd, moest zich beperken tot spel- verdeling en tenslotte slaagde Van Vondel er in uit een pass van de kleine mldvoor de score te openen. Na de thee zagen we weer een sterk en aan vallend spelend Excelsior, dat evenwel de sterk terug getrokken Hoogvlietse ploeg niet nog maals op de knieën kon krijgen. De gastheren moesten zich beperken tot enkele tegenaanval len, die zeker niet van gevaar ontbloot waren. Uit één van deze tegenacties wisten zij doel man Leijendekker met een prima schot te pas seren. Excelsior dat bleef aanvallen, kon niet verder komen dan het reeds omschreven en naderhand geannuleerde doelpunt vlak voor het einde. Naast het vglo-onderwijs aan deze school heeft zich sterk ontwikkeld de afdeling voor lager economisch administratief onderwijs, zo sterk zelfs dat aan de minister gevraagd is om tot zelfstandigheid te komen, in de vorm van een scholengemeenschap, zoals de Mam moetwet de mogelijkheid daarvoor biedt Om tot een goed en weloverwogen leerplan te ko men, is de school ingeschakeld met het LEAO experiment. Dit experiment staat onder lei ding van het pedagogisch Bureau uit Den Haag en wordt door het departement finan cieel gesteund. Het eerste leerjaar is bedoeld als brugjaar. In de loop van het jaar worden de leerlin gen geselecteerd met diverse tests. Na dit leer jaar wordt de definitieve schoolkeuze ge daan. Goede en geschikte leerlingen kunnen dan nog naar het M.O., Ulo en LEAO. Ande re leerlingen blijken meer geschikt voor LTS Huishoudschool of VGLO. We mogen aannemen, dat iedereen de be tekenis kent van de leuze „geen alcohol ge bruiken vóór of tijdens deelneming aan het verkeer". Wat er met „tijdens" wordt be doeld, is wel duidelijk. Het begrip „vóór deelneming aan het ver keer" is echter nogal rekbaar. Hoe lang is „vóór"? Wanneer we een borreltje hebben gedronken, moeten we dan één uur, twee uur of een halve dag wachten alvorens achter het stuur te gaan zitten? Bij het beantwoorden van deze vraag moe ten we uitgaan van de wetenschap, dat al cohol in het menselijk lichaam een constante verbrandingssnelheid heeft. Praktisch gespro ken is het verbrandingsproces niet te ver snellen. Per uur vermindert het bloedalcoholgehal- te met 0,15 promille. Derhalve hangt de hoe- véélheid alcohol, die per tijdseenheid in het lichaam verbrandt, af van het gewicht aan lichaamsvochten, c.q. van het lichaamsge wicht. Het gewicht van de lichaamsvochten be draagt ongeveer twee derde van het totale lichaamsgewicht. Weegt iemand 75 kilogram, dan beschikt hij dus over 50 kilogram lichaams vochten. Een dergelijk persoon verbrandt per uur 50x0,15 is 7,5 gram alcohol. Dit komt overeen met ongeveer 9,5 cc. Bij een lichaamsgewicht van 75 kilogram Mannes Karakas als gast op Backenhagen. Mannes Karakas was op weg naar Backen- hagenom dood bekend te maken. Hij liep over de oude postweg van Rijssen naar Del den. Tegen half elf in de morgen naderde hij het kasteel Backenhagen. Onderweg had men hem al verteld dat de heer van Backenhagen een raar heer was. Kasjes Mannes, die naast Piste Jantje woonde onder een kap. Het Kasjen was bo de voor de stad. En had eenmaal een klap met een zwepensteel gehad. Het Kasjen was kokend van drift naar de drost van Twente gelopen. De huisknecht van de drost had nog gewaarschuwd dat mijnheer een boze bui had maar het Kasjen had geroepen dat dondert niet! Ik ben de bode der stad Rijs sen. Uitvoerig had hij zijn klacht geformu leerd tegen de heer van Backenhagen. Toen het Kasjen uitgesproken was, kwam de drost aan het woord. Luien donder had de drost geroepen, hoepel In het tweede leerjaar van de LEAO komt het beroepsgerichte karakter naar voren door de klemtoon, die gelegd wordt op de handels vakken, Ned. en Engelse taal. Het derde leer jaar is bijzonder beroepsgericht. De leerlin gen kunnen hier kiezen uit de richtingen, be- drijfskantoor, handelskantoor en winkel. Praktische oefening neemt meerdere uren in beslag. Na het derde leerjaar wordt deelgenomen aan het landelijke examen voor het LEAO-di- ploma. Typen met een snelheid van 165 aansla gen per minuut is hierbij inbegrepen. In het vierde leerjaar kan het Middenstands diploma Ned. Handelscorrespondentie of Boek houden behaald worden. De Mammoetwet geeft deze nieuwe onderwijsvorm grote kan sen. Het bedrijfsleven vraagt handige jongens en meisjes voor eenvoudige kantoor- en win kelwerkzaamheden. Deze school wil aan deze vraag tegemoet komen. „verwerkt" men dus per uur 9,5 cc van de alcohol, die zich in de bloedstroom bevindt. Weegt men meer, dan verbrandt men meer; weegt men minder dan verbrandt men min der alcohol per uur. Weten we nu, dat een glaasje sherry (ge middelde inhoud 50 cc) 9 cc absolute alcohol (dus van 100 pet sterkte) bevat, dan kunnen we aan de hand van het bovenstaande na gaan, dat na ongeveer één uur alle alcohol uit het bloed is verdwenen. Van invloed is natuurlijk, de snelheid waar mee wordt gedronken. Zitten we een uur lang met één glaasje voor ons en nemen we zo nu en dan een slokje, dan zal de verbran ding de toevoer van alcohol kunnen „bijhou den". Bij een hoog drinktempo loopt het bloed- alcoholgehalte echter snel op. Wanneer we twee glaasjes sherry vlug achter elkaar leeg drinken, zal het ongeveer twee uur duren voor de opgenomen alcohol uit ons bloed is ver dwenen. Op deze wijze is het dus vrij eenvoudig om na te gaan hoe lang we na het gebruik van een drankje moeten wachten, om weer op verantwoorde wijze aan het verkeer te kunnen deelnemen. Alleen bij het gebruik van grotere hoeveelheden alcohol ligt het even anders. Hierbij speelt de „kater" nog een rol. Naar de mening van het Verbond voor Veilig Verkeer doet iemand, die 's ochtends op of ik zal je laten geeselen dat de lappen er af vliegen! Kasjes Mannes had nog geroe pen dat hij stadsbode van Rijssen was. Ik zal zorgen dat je spoedig geen bode meer bent! Ingerukt mars! Dit vertelde het Kasjen aan Mannes Karakas. Je kunt dus wel begrijpen, dat Karakas met gemengde gevoelens de stoep van het huis Backenhagen betrad. Het viel echter best mee. Twee dagen geleden had de jonker van Backenhagen zijn tweede zoon gekregen en daar was hij geweldig mee ingenomen. De huisknecht meldde de doodaanzegger. Dat was vreselijk de mensen op de Grim berg worden geslagen met dubbel geslagen slagen riep de jonker. Een brandewijntje? Karakas wist niet wat hij hoorde en ant woordde beleefd, nou als het mag graag. Gaat u zitten! gebood de jonker. Karakas zette zijn hoed af en nam plaats, daar schoot hem juist te binnen dat hij de heer van Backen hagen geluk moest wensen met de geboorte van zijn zoon. De jonker gooide de borrel door zijn keelgat En riep tegen Mannes. Drink uit! Op één been kun je niet lopen! Mannes kreeg in de gaten dat zijn gastheer al goed gesnoven had en wilde aanstalten maken om weer te vertrekken. Maar daar kwam niets van in. De schreeuwerd de koet sier zou hem wel even naar Almelo brengen. Mannes Karakas moest eerst nog van Rijs sen vertellen en van de Oosterhof en van de Bevervoorde en van de Grimberg en onder de hande schonk de jonker van Backenhagen het ene brandewijntje achter het andere. Na anderhalf uur ging Mannes Karakas naast, inplaats van op de stoel zitten. De huisknecht schoot toe. De jonker comman deerde dat er zwarte koffie en een flink stuk reerug moest komen. Mannes had in zijn le ven nog nooit reerug geproefd. Deftig werd het hem geserveerd met mes en vork. Maar Mannes keek met lodderogen de jonker aan, en vroeg mag het zo? Ga je gang. Nou Man nes at en dronk en werd draaierig de huis knecht kende dat Fluks schoof hij een raam op en duwde Karakas met het hoofd naar buiten en Juist op tijd, want een ogenblik later braakte Mannes dat het kletterde in de gracht. Dat was een opknappertje! Riep de jonker Nog een brandewijntje. Hij dronk in het ge druis mee. Ga mee riep de huisknecht ga een half uur rusten. Ik moest dood bekend maken in Almelo! BI eerde Mannes. Over een uur ben je er, ga even slapen. Karakas ging onder zeil. Hij had er geen weet van dat men in..Rijssen over hem tobde. Inmiddels was er een nieuwe gast gekomen op Backen hagen een glazenzetter had zich gemeld. Maar de huisknecht had hem afgepoeierd. De man verliet mistroostig het kasteelplein. Wat is dat voor een man? Riep de jonker met dubbelgeslagen tong. Dat is een glazen maker mijnheer, die wilde ruiten zetten. Maar ik maakte hem duidelijk, dat er geen kapotte ruiten zijn. Hij klaagde nog, dat hij arm was en een vrouw en zeven kinderen had. Roep hem terug! Bulderde de jonker. De glazenzetter er fluks de pas in, zette zijn mars met glas in de vestibule en de jonker kwam. Man zijt gij arm? De glazenzetter die van Rijssen kwam, en de edelen uit de streek goed kende, zei: Arm jonker, en de man zette zijn gezicht op groot medelijden. Het is daaraan toe, dat er in Twente nog medelevende mensen zijn, anders verrekte ik van de honger! Welaan man, ik zal je werk geven. Piet! riep hij tot zijn ka merdienaar geef mij de geweren! De aange sprokene reikte zijn meester een geweer aan, en de uitwerking was verbluffend. Met wag gelende gang van wege de vele brandewijn- tjes, stapte de jonker naar de haard, legde aan en schoot het rechtse raam aan diggelen. Piet het volgende geweer! commandeerde hij. Maar meneer! Riep Piet, Het was vruch- EMMELOORD De Kunsthistorische werk groep van de vereniging „Vrienden van het museum te Schokland" organiseert in het do meinkantoor op De Deel te Emmeloord een expositie. Op deze tentoonstelling zal werk te zien zijn van Edu Waskowsky, Martin Tissing en Jan van Loon. Het geëxposeerde werk om vat plastieken, schilderijen en grafische werk stukken. De tentoonstelling duurt van 7 tot en met 15 februari. Donderdag, 6 februari zal Edu Waskowsky een inleiding met lichtbeel den houden over nonfiguratieve kunst. Deze bijeenkomst begint om 20 uur. Inlichtingen: Oudheidkundig Museum Schokland, Ens - tel. 05275-1396. de onaangename gevolgen ondervindt van de een avond tevoren rijkelijk genoten alcohol, er niet verstandig aan in een dergelijke toe stand het stuur in handen te nemen. Aan de hand van het bovenstaande, en met behulp van de volgende gegevens kan men in grote lijnen zelf uitmaken, na hoeveel tijd de opgenomen alcohol uit de bloedbaan is ver dwenen. absolute alcohol Eén glas Extra zwaar bier (6,5 bevat 16,25 cc Cognac/oude jenever (38 o) 13,3 cc Zwaar bier (pils) (5 °/o) 12,5 cc Jenever/brandewijn (35 12,25 cc Bordeaux (12 °/o) 12 cc Champagne (11 °/o) 11 cc Likeur/citroenjen. (30 °/o) 10,5 cc Rijnwijn (10 °/o) 10 cc Portwijn (19°/e) 9,5 cc Madeira/sherry (18 9 cc Lager bier (3,5 °/o) 8,75 cc Vermouth (16 0/o) 8 cc Samos (14,5 7,25 cc Bessenjenever (20 °/o) 7 cc (Een glas van een bepaalde drank bevat de voor die drank per glas gebruikelijke hoe veelheid). teloos, een schot knalde weer en het linkse raam was aan gruizelementen. Piet het volgen de geweer. Ik moet eerst laden. Piet gehoor zaamde. Daarna waggelde de jonker naar de andere kamer. Die waar Mannes Karakas zijn roes lag uit te slapen. Nu schoot de jon ker door het linkse raam. Karakas ontwaakte uit zijn roes. Heren duvels wees genadig. Ik dronk wel is waar maar niet overdadig! Boem! weer een schot, het rechtse raam was kapot. Nu is het genoeg grote heer, God zegen je. En nu het werk! commandeerde de baron. De glazenzetter opende zijn mars. Dat was een boffer! Hij had allemaal glas op maat. Mannes Karakas hees zijn broek op. En vroeg hoe laat of het was, het was half twee in de middag. Nu eerst eten in de keuken en dan zal Schreeuw Jannes je wegbrengen. Mannes Karakas schranste flink in de keu ken, De glazenzetter deed hem nog de bood schap mee dat het vanavond nog wel laat kon worden voor hij thuis kwam, want hij wist niet of Mienheer de jonker er nog meer gla zen in zou schieten. Schreeuw Jannes had de kar al klaar staan. Na goed verzadigd te zijn, schreeuwde Jannes al dat Karakas voort moest maken want hij wilde bij daglicht weer thuis zijn. Het was op Backenhagen zo heer zo knecht. Onder de vreselijkste vloeken spoorde de Schreeuwerd het paard aan tot grote spoed. Even voorbij Bomerbroek hield hij plotse ling halt, greep in het kistje waarop zij ge zeten hadden haalde een halve fles brandwijn voor de dag, nam een glas zonder voet, schonk zich een borrel in en daarna Mannes Ka rakas een. Goeie brandewijn, die uit de kel der van Backenhagen. De Schreeuwerd nam er nog een en nog een, daarna riep hij tot het paard donderhond vooruit. Daarna stopten zij voor het huis van de jonker de Peiger. Het was een geluk dat deze niet thuis was, de huisknecht nam de honneurs waar en de Schreeuwerd joeg verder. Nu ging het verder zo hard het kon naar Rijssen even voor Wier den dronken zij de fles leeg. En toen Mannes Karakas thuis kwam rolde hij van de kar. Zijn laatste woorden waren die dag „Wat dag wat dag! De kinderen keken vreemd op dat waren zij van vader niet gewoon. Vrouw Karakas schold haar echtgenoot voor soeptorre en kleedde hem met behulp van haar zoons uit en legde hem te bed. Daar zou men de volgende dag wel meer van horen. En de glazenzetter Glaa Jan? De vrouw van Glas Jan, Glas Jan's Siene zat te wachten op haar man. Hij moest eerst thuis komen met zijn schamele verdien ste voor er een maaltijd gereed kon komen het was al na acht uur en nog geen Jan te zien. Natuurlijk had Karakas het zijn vrouw vergeten te zeggen, dat Jan laat thuis kwam. Hij had de hele dag gewerkt met de tong tussen de tanden en om acht uur zat het glas- er op. Backenhagen netjes met een nors ge zicht had de rentmeester hem drie gulden be taald. Voor glas en meestertoonHet was een kostelijke dag geweest, voor hem een heel weekloon. Wat heeft de rentmeester je be taald? vroeg de baron. Drie gulden! riep Glas Jan. Dat is niet genoeg, riep de baron. Hier heb je er nog een Karolus gulden bij en tot de keukenknecht riep de jonker, haal een zij spek! De man is arm. Toen nam Jan afscheid onder vele bedankjes, en nam zijn lege mars op de rug en spoedde zich huiswaarts. Vrouw Glas Jan spoedde zich naar de stadsdiender, maar deze deelde haar mede, dat wanneer Jan morgenvroeg nog niet terug was, dat er dan gezocht zou worden. Glas Jan was moe. Zo snel hij kon spoedde hij zich naar huis. Of hij zich overwerkt had, dat kon hij niet zeggen. Maar hij was an ders dan anders. De maan was opgekomen en wierp haar schaduw langs de kant. Ter hoogte van de Rohaan kreeg Jan het gevoel of hij door iemand gevolgd werd. Hij zag het, een zwarte schim volgde hem. Hij werd bang voor zijn eigen schaduw. Hij liep zo snel hij kon. Tot overmaat van ramp kwamen hem nog een paar figuren tegen. Maar de mannen lie ten hem ongemoeid. Toen hij de eerste huizen van Rijssen nader de vatte hij moed. Keek resoluut achterom en zag zijn eigen schaduw. Toen hij thuis kwam was de hele buurt in opstand. Ogen Willem, die een blauw en een bruin oog had was zijn naaste buurman hij was al tweemaal de Enterweg opgelopen, maar had geen Glas Jan gezien. Zijn vrouw zat te huilen bij Ogen Wil lem. Deze nu was niet taktisch aangelegd. Hij maakte de vrouw steeds ongeruster. Met een man als Glas Jan die een beetje bungelig op de been was kon je van alles overkomen. Zo kon hij b.v. in de Aa lopen. Het was kwart voor tien. De deur stond aan. Glas Jan stapte bin nen. De kinderen keken van uit het bed en gleden er uit. Vader was er weer en dat be tekende eten. Dieks een bijdehande jongen, waarschuwde gauw moeder. Eerst huilde Siene van angst Nu huilde zij van blijdschap. Bij de buren leende zij gauw een kwart rogge brood. Waar blijf je toch zo lang. Is Kara kas hier niet geweest. Neen geen Karakas gezien. Eerst eten, en dan vertel ik alles. Ik heb alleen maar roggebrood. Siene pook het vuur op, het is goeie boel. Siene keek vreemd op toen de zij spek uit de glasmars kwam. Hoe kom je daar aan? vroeg Siene onrustig. Hoe komt een boer aan luizen? was de vraag die Jan stelde. Van de jonker van Backenhagen riep Jan, hang nou de pan maar in het ijzer. Met de mouwen van zijn jas veegde hij de tafel schoon, gooi de het spek er op. Een van de kinderen kwam al aandragen met het broodmes. En Jan gaf hem van katoen Heenigan! schreeuwde Siene nog, maar Jan haalde er repen voor heen dat het schik en aard had. Allen zaten rond de tafel voor zij gingen eten dankten zij God en de jonker van Backenhagen. Toen de kinderen verzadigd waren moesten zij naar bed en Jan begon te vertellen van de jonker die in een dronken bui door vier ramen had geschoten en van Mannes Karakas die de piepen vol had en van de schreeuwerd die hem naar huis ge bracht had. En toen Glas Jan zover was haal de hij het halfsleten linnenzakje met het koord van onder zijn hemd en telde Siene voor wat hij die dag gebeurd had. En Siene riep in op perste verbazing wat heer wat heer. Toen Jan de volgende morgen wakker werd, was zijn eerste gang naar Mannes Karakas Deze lag nog te bed. De vrouw was al op. Zij begroette Glas Jan met de volgende woorden: Zo zoepepruttel, was iej der ook wier? VAN COEVERDEN. O O O O O O O O O Q O O O 0 VERTICAAL: 1 verdwijn! 2 tentoonstellingsgebouw in Amsterdam 3 bijenhouder 5 naoorlogse toestand 6 uitholling 7 lengtemaat 11 numero 12 tangens 13 voorzetsel 14 ten afscheid 15 ongeveer 17 zo 18 ingetogen 20 oorhanger 21 verstandig 26 kameel 27 vragend voornaamwoord 29 familielid 30 vogelproduct 31 tegenover 32 reeks 33 stomp 35 sleepnet HORIZONTAAL verbrijzelde steenkolen deel van etmaal rivier in N.-Brabant in memoriam schrijfgerei een kleinigheid Afrikaanse Staat rivier in Rusland pers. voornaamwoord bron lofzang 24 afgunst 25 reeds zangnoot onderwijzer Chin, gerecht guitig zangnoot onder anderen armelijke woning overrijp. 36 titel 38 spil OPLOSSING VORIGE PUZZEL OQOOQOOQQOOO 'OOOOOQOOQQOOQO

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 5