Herziening wijziging saneringsplan zuid INGRIJPENDE HERZIENING IN UITBREIDINGSPLAN ZUID Ontspanningsavond P.J.G.O. Nationale van het 1964 Leger des Heils inzameling Jaarvergadering School met den Bijbel mm lt"ï3' m F 70 panden moeten verdwijnen Verkeersplein Kerkgangers Boomkamp parkeren op de Bevervoorde Nieuwe straat Aldolem-avond draagt informatief karakter Parkeerterrein Grondruiling plan Zuid Rijssens Mannenkoor treedt op voor de radio Burgerlijke stand Oudste inwoonster 95 jaar SCHAKEN VEEMARKT RIJSSEN Voor beroep bedankt DE GOEDE WONING INBRAAK Vrijdag 21 februari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 :''v sjah* 3SS8£$;S v #N- ^y--v ijl ïSS* '^*"5 r: 4 f i-U..---:' ■§rr - - ϧ&S $^£iL$SsSS^ Blijkens een advertentie in dit nummer ligt ter secretarie, afdeling algemene zaken voor een ieder ter inzage een herziening van plan Zuid. Deze herziening moet gezien worden als een verdergaande sanering van de binnenstad en als zodanig is dit plan van groot belang voor de toekomst Men kan uit dit plan nu opmaken hoe in de toekomst de binnenstad er wel uit zal zien. Wij hebben ten gerieve van onze lezers dit plan eens bezien en wij zijn onder de indruk gekomen van de grote veranderingen die door middel van dit plan in de toekomst onze stad zal doormaken. Hoewel het misschien iets te boud is gespro ken mag men praktisch zeggen, dat van het oude gebied tussen Esstraat en Elsenerstraat niet veel blijft bestaan. De Walstraat wordt zodanig verbreed, dat de hoek Coöperatie-Smit geheel gaat verdwij nen. De breedte die dan wordt verkregen wordt ook aangehouden voor het verdere gedeelte van de Walstraat, alle huidige woningen aan de zuidzijde zullen dus praktisch moeten ver dwijnen. Vanaf de Walkerk tot de Elsenerstraat is een zeer brede straat met een plantsoenstrook ge projecteerd. Deze strook beslaat het gehele gedeelte tussen Walstraat en de Tabaksgaar- den. Verder verdwijnt de Noachstraat en een ge deelte van het Hogepad. Aan de nieuw gepro jecteerde straat zijn op het huidige binnen- In de (nabije?) toe komst zal de bin nenstad van Rijssen een grondige wijzi ging ondergaan. Hoe het zal worden in de driehoek Walstraat, Esstraat, Noach straat, toont u deze foto. Een stuk heel oud Rijssen zal met deze sanering verlo ren gaan, doch de moderne tijd vraagt, en hierbij denken wij vooral aan het intensieve snelver keer, nu eenmaal grote offers terrein tussen Tabaksgaarden en Hogepad een drietal openbare gebouwen gepland. Welke bestemming deze gebouwen zullen krijgen is thans nog niet bekend. Het geheel is zodanig opgebouwd, dat een snellere en betere afvoer van het verkeer mo gelijk wordt en tevens om de kern leefbaar te houden. Vooral de geprojecteerde groen stroken doen aardig aan. Een beetje groen in de binnenstad lijkt ons ook zeer gewenst. Wij zullen belanghebbenden erop attende ren,dat het nuttig is om zelf ter secretarie inzage te nemen van het plan. Bezwaren te gen het plan kunnen tot 14 maart bij de ge meenteraad, dus niet bij burgemeester en wet houders, worden ingediend. Tot 14 maart ligt op het stadhuis ter inza ge een herziening van 't uitbreidingsplan Zuid, dat w« tengevolge van de consequenties het meest ingrijpende uitbreidingsplan, dat ooit in Rijssen aan de orde is gesteld zouden willen noemen. Voor de veelbesproken (toekomstige) snelweg de E-8 zal de Markeloseweg fungeren als aan- en afvoerweg, tengevolge waarvan in de bin. nenstad ruimte moet worden geschapen, door welke maatregel gelijktijdig een deel van de binnenstad gesaneerd kan en moet worden. Zonder twijfel zullen er veel bezwaar schriften worden ingediend, vooral door het feit, dat niet minder dan 70 wonin gen en bedrijfspanden zullen moeten ver dwijnen terwijl ongeveer 50 woningen worden getroffen door een bijzondere ge vel voorljjn. Teneinde het te verwachten verkeer voor de op en afrit van de E-8 op te vangen is in het ontwerp uitbreidingsplan een oplossing ge vonden door in westelijke richting dwars door de binnenstad een brede weg te creëren, te vormen door de huidige Walstraat, Tabaks- gaarde (gedeeltelijk) en Elzenerstraat. Het grote bedrijfspand van de Coöperatieve Winkelvereniging, het pand van de fa. Jalink de woning van de heer Ten Wolthuis en het pand van de fa. M. Smit, zullen alle moe ten verdwijnen. Daardoor zal de gelegen heid ontstaan een verkeersplein in te rich ten. Alle woningen aan de zuidzijde van de Wal straat (de fa. Esink, de fa. Kraa om er enke le te noemen) zullen niet kunnen blijven staan, omdat hier de genoemde brede weg zal moe ten worden aangelegd. De noordelijke zijde van de Walstraat krijgt een andere bestemming n.l. hoogbouw waar winkels en kantoren zullen moeten worden gebouwd. Door de noodzakelijke verbreding van de Elzenerstraat is er in het ontwerp van uit gegaan, dat hier een bijzondere gevelvoor- lijn moest worden vastgesteld. De woningen ge legen aan de oostzijde van de Elzenerstraat n.l. vanaf café De Pol tot de molen van de fa. Arends, zullen achteruit moeten, terwijl het pand van de fa. Van Dam volgens het 3000000QOOQOGGOOOOOOOOOOOOOOOO In verband met de op handen zijnde verbete ring van de Boomkamp en de Enterstraat stel len b en w. de raad voor, enkele verkeers maatregelen te nemen. Langs de oostzijde van de Boomkamp wor den parkeerhavens aangelegd. Speciaal op zon dagen wordt in de Boomkamp met name door kerk bezoekers aan beide zijden geparkeerd, zodat het overblijvende deel van deze straat dermate smal wordt, dat het overige verkeer hiervan hinder ondervindt. B. en w. stellen de raad dan ook voor, voor de westzijde van de Boomkamp vanaf het eind punt van het stopverbod tot de Bevervoorde een wachtverbod in te stellen. De overblijvende parkeerruimte zal tijdens kerkdiensten ook naar de mening van b. en w. onvoldoende zijn, maar aldus het college ,,naar onze mening kan zon der overwegende bezwaren voor parkeren ge bruik worden gemaakt van de Bevervoorde". ontwerp zal moeten verdwijnen, omdat hier een verbindingsweg tussen Lentfersweg en Tabaksgaarden zal worden aangelegd. Op dit gedeelte van de Elzenerstraat is ver- diepingsbouw (minstens 2 woonlagen) verplicht gesteld. Verder is in het ontwerp een straat ge creëerd die van het Hogepad zal leiden naar de Tabaksgaarden. Naast de zuidelijke wand van de Walstraat, die geheel zal moeten verdwijnen moeten ook de woningen gele gen aan de zuidzijde van de Noachstraat en enkele woningen van het Hogepad aan de sanering moeten worden opgeofferd. Op het binnenterrein gelegen tussen Hogepad, Tabaks gaarden en Eschstraat staan een 2-tal open bare gebouwen geprojecteerd, waarvan de be stemming nog niet schijnt vast te staan. In januari van dit jaar namen enkele leden van de amateurfotografenvereniging ALDO- LEM deel aan zgn vormingsmiddagen in Hen gelo. Bij een daaruit voortvloeiende bespreking zijn bij diverse leden vragen gerezen, onder meer naar de doelstelling van de amateur fotografie, en dientengevolge naar het doel en het karakter van de A.F.V. „Aldolem". Op maandag 24 feb. a.s. zal in de Neutrale Kleuterschool aan de Tabaksgaarden komen spreken de heer H. Ch. Koopmans uit Delden. In samenwerking met de Bondsconsul, de heer F. J. A. des Tombe, zal de heer Koop- mans trachten deze onderwerpen te verdui delijken. De avond zal dus een algemeen infor matief karakter hebben. Rondom een van deze gebouwen, gelegen nabij de Eschstraat is een groot parkeerter rein ontworpen. Omdat ook het gemeentebe stuur van mening is, dat het hier een zeer ingrijpend plan betreft heeft het besloten de bevolking uitvoerig gelegenheid te geven om 't plan in te zien. Besloten is dan ook, naast de gelegenheid die er iedere morgen hiervoor bestaat het ge meentehuis op de zaterdagen 22 en 29 februa ri van 's morgens 9 uur tot half twaalf voor dit doel open te stellen. Nogmaals wordt er op gewezen, dat bezwaarschriften kunnen wor den ingediend bij de gemeenteraad tot 14 maart. Door de gemeente is met de heer W. Har bers, Oranjestraat 2 een ruiling van grond aan gegaan, waarvan het raadsbesluit door de Ged. Staten is goedgekeurd. Deze transactie heeft geen doorgang ge vonden, waarna de percelen welke voor de uitvoering van de le fase van plan Zuid, in het onteigeningsplan zijn opgenomen. Inmiddels is deze procedure zover gevor derd, dat het verzoek om de voorlopige inbe- zitname der percelen door de rechtbank aan de gemeente is toegewezen. Omtrent de afstand van een der percelen door de heer Harbers hebben b. en w. ge tracht met betrokkene een minnelijke schik king te treffen, welke kan worden bereikt als het voorstel van b. en w. door de raad wordt aangenomen. De heer Harbers staat dan een zuidooste lijk perceel groot 1325 m2 aan de gemeen te af en hij krijgt een zuidwestelijke midden- randdeel groot 730 m2 terug en een midden deel groot 610 m2 Als vergoeding ontvangt de heer Harbers een bedrag van 439,- voor het verwijderen en verplaatsen van afrastering. B. en w. stel len de raad voor deze ruiling goed te keu ren. Het Rijssens Mannenkoor hield haar jaar vergadering in het Parkgebouw onder voor zitterschap van de heer G. J. Rozendom. In zijn jaarverslag wierp de secretaris de heer B. J. Sanderman een terugblik op de activiteiten van het koor in het afgelopen jaar en herinnerde aan de gehouden concerten te Winterswijk, Enschede en te Nijverdal en aan het kerstconcert gehouden in het Park gebouw. Het koor telt momenteel 94 leden. De aftredende bestuursleden de heren A. J. Dangremond en B. J. Sanderman werden herkozen. Het Rijssens Mannenkoor heeft in geschreven voor de AVRO zangcompetitie, wel ke op 31 mei of 6 juni te Hilversum zal wor den gehouden. Het koor zal uitkomen in de A-afdeling (hoogste afdeling) Op verzoek van de NCRV zal het koor voor de radio optreden in de maand september. Het bestuur zal stappen ondernemen om te komen tot uitwisseling met een buitenlands koor. Een der leden de heer G. Kwintenberg is 25 jaar lid van het Mannenkoor geweest. De jubilaris werd door de voorzitter toege sproken en ontving het zilveren insigne, het bondsinsigne en een oorkonde. De heren G. W. Poortman en J. Brandriet herdachten hun 35-jarig lidmaatschap. Beiden ontvingen uit handen van de voorzitter een boekenbon. Van de heer Kolenbrander werd wegens bedanken in verband met zijn hoge leeftijd afscheid genomen. De voorzitter sprak hem toe en overhandigde hem een afscheidsca deau. GEBOREN: Janna Hendrikje dv J W Schut- tevaar en H A Hazelhorst, Bouwstr. 11, 10 feb.; Geert Jan zv J Schipper en G Leg- tenberg, Holterstraatweg 187, 10 feb; Hen drik Jan, zv H J Smelt en G Oplaat, Bouw- straat 38, 13 feb; Joyce Elisabeth dv A Na- wijn en L J Schot, Haarstraat 7, 13 feb; Jan zv M Langenhof en G Nijland, Nassaustr. 7, 15 feb; Egbert zv J Spenkelink en E Dom- merholt, Koninginneweg 2a, 15 feb; Jan zv B J Ligtenberg en H Heuvelman, Baankamp 24, 15 feb; Harmina dv J Langkamp en W F Smeijers, Enterstraat 174, 7 feb te Almelo; Alidus Gerrit zv M Baas en J W Brinks, Haarstraat 166, 10 feb te Almelo. ONDERTROUWD: Gerrit Jan Klein Spen kelink 28 jr, Hellendoom Nijverdal Ligten- bergerweg 1 en Alberta Vossebeld 25 jr, Rijs sen Holtentorensweg 71, 13 feb; Gerrit Plui- mers 27 jr, Wierden-Enter Oude Pastorie straat 6 en Johanna Helena Roosink 25 jr Rijssen Lentfersweg 18, 14 feb. GETROUWD: Bernardus Hendrikus Kief- tenbeld, 26 jr Raalte Enkstraat 114 en Wilhel- mina Maria Hegeman, 29 jr, Rijssen, Ligten- bergerweg 34, 17 feb. OVERLEDEN: Gerrit Jan Voortman, 44 jr ev L J Koedijk, Westerstraat 14, 10 feb. De oudste inwoonster van Rijssen de wed. G. Ligtenberg-Scheppink viert zaterdag a.s. haar 95-ste verjaardag. Hoewel ze nog goed gezond kan worden ge noemd en zelfs nog kan lezen zonder bril en ook nog goed kan horen is het jammer, dat haar geheugen erg heeft geleden, sinds ze vorig jaar ziek is geweest. Daarom is het moei lijk een gesprek met haar te voeren, hoewel ze bijzonder goed gehumeurd was, toen wij haar in het knusse kamertje aan de Haarstraat opzochten. Verontschuldigend zegt ze: „Jao, a'j aold wodt ku'j alns neet zo good mear onthool'n". De wed. Ligtenberg heeft altijd gewoond op de Haar, ze is dan ook zittend met haar kaapje bij de warme kachel een typisch Rijs sens vrouwtje, dat enkele jaren geleden nog boeiend kon vertellen over wat zt vroeger heeft meegemaakt. Ze is weduwe sinds 1921; van haar 5 kinde ren is er 1 overleden in 1934. Haar oudste zoon Derk is 73 jaar, mevr. Janna Heuver-Ligtenberg, die samen met haar man bij haar moeder inwoont is 68, Mans Ligtenberg 64 en Berend Jan is 60 jaar. Alle kinderen wonen in Rijssen en zullen zonder twijfel hun oude moeder zaterdag komen fe liciteren. De wed. Ligtenberg-Scheppink heeft 12 kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen. De schaakclub Rijssen speelde een wedstrijd tegen „De Pioniers" uit Den Ham, welke door Rijssen gewonnen werd met 6V2-3V2. De gedetailleerde uitslag luidt als volgt: Rijssen - De Pioniers: C. J. G. Keulemans - L. Huigen 1-0, J. ter Harmsel - E. v. d. Zwaag V2-V2, H. Waanders - L. Schonewille 0-1, J. Lichtenberg - W. Bartels 0-1, F. Krommen dijk - S. Reidinga 1-0, K. Munneke - H. Kamp huis 1-0, G. Troost - G. Kleinjan 0-1, M. H. Baltus - J. Tempelman 1-0, H. J. Fidder - J. Haanstra 1-0, W. ter Harmsel - M. Blekken- horst 1-0. Aangevoerd 709 stuks vee, runderen 30, var kens 679. Prijzen: 25 melk- en kalfkoeien van 1000,- tot 1150,- per stuk, 5 pinken van ƒ650,- tot 800,- per stuk 2 drachtige zeugen van 500,- tot 600,- per stuk, 677 biggen van 90,- tot 115,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel vlot, prij zen hoog. Zeugen: Handel vlot, prijzen hoog. Biggen, Handel zeer vlot, prijzen hoog. De gladheid belemmerde de aanvoer door veehouders. Ds. J. Vos, Ned. Herv. predikant, die be dankte voor IJsselmuiden, ontving een beroep naar Ederveen (Veluwe). In het gebouw „Irene" te Notter hield de afdeling Notter-Zuna Rijssen van PJGO zater dagavond weer haar jaarlijkse ontspannings avond met de opvoering van 'n toneelstuk, ter wijl een dames ensemble uit Rijssen met mu- Het contingent woningwetwoningen voor 1964 is door b. en w. toegewezen aan de chr. Wo ningbouwvereniging „De Goede Woning" De woningen zullen worden gebouwd in plan Zuid. De grondkosten worden geraamd op f 146.139,21 en de bouwkosten op 1.122.942,07. Voor het merendeel van onze landgenoten is de barmhartige Samaritaan het begrip van de (het christelijk ideaal het dichtstbenade- rende) vorm van naastenliefde: daadwerkelij ke hulpverlening daar, waar de nood aan de man is, zonder aanzien des persoons. Maar veronderstelt u eens, dat de man uit Samaria op zijn weg van Jeruzalem naar Jericho veel meer in nood verkerende men sen ontmoet had, keer op keer, telkens maar weer. Natuurlijk, hij zou blijven helpen. Maar toch zou er een dag komen, dat hij welis waar zou willen, maar niet meer zou kunnen en dat zijn hulpbronnen uitgeput 'waren. Ongeveer in deze positie verkeren de sol daten van het Leger des Heils. Dag in dag uit ontmoeten zij de noodlijdenden, de hulp behoevenden, de naar lichaam en ziel be rooiden dezer wereld. En ze willen helpen - zoveel ze kunnen, met eigen middelen. Maar ook hun kunnen heeft een grens - en de nood is zo groot. Er wordt ook zoveel van hen verwacht! Een verslaggever, die eens wilde weten hoe het met de persoonlijke offervaardig heid van de mensen gesteld was, vroeg mid den op de drukke, zaterdagse Coolsingel in Rotterdam aan een aantal mensen: „Meneer, neemt u me niet kwalijk, maar ik zit een beetje in moeilijkheden, zou u me aan een gulden kunnen helpen?" „Zes keken me aan alsof ik lucht was", berichtte hij later. „Twee dreigden met de politie, één wilde me trakteren op een borrel en de tiende zei: „Eerste straat links en dan maar recht door, daar is het Leger des Heils!" Ga maar naar het Leger! Om een gulden, of een rijksdaalder, of een tientje, om een bed, een maaltijd, verzorging, verpleging en wat al niet meer. En de heilssoldaten - wij herhalen het - helpen graag, maar wat van hen gevraagd wordt, gaat ver boven de mogelijkheden van eigen financiële draagkracht. 1713 bedden tel len de maatschappelijke inrichtingen van het Leger des Heils in Nederland, en nacht na nacht staan ze gereed voor hen die hulp behoeven. Invaliden, bejaarden, dakloze zwervers, re- classenten, wees-, voogdij- en andere „zor genkinderen. 1713 gasten per dag, rekent u maar eens uit hoeveel maaltijden dat per jaar betekent. En hoeveel zorg en organisatie daaraan te pas komt. Is het dan te verbazen, dat de totale uit gaven alleen voor maatschappelijke arbeid van het Leger des Heils in ons vaderland in het afgelopen jaar (geheel afgezien nog van incidentele hulp uit de „armenkassen" der korpsen) meer dan vier miljoen gulden bedroegen? Er is geen enkele aanwijzing dat dit in de toekomst minder zal kunnen wor den. Het zal eerder meer zijn, veel meer. En dat meerdere zal er dus moeten komen. 1964 is voor het Leger des Heils „CON TACTJAAR". Het zoekt contact met u - om u te vertellen van het Evangelie van Je zus Christus. Maar het zoekt óók (en dat doet het eigen lijk elk jaar) contact met uw portemonnaie om het werk der barmhartigheid te kunnen voortzetten, dat van dat Evangelie zulk een wezenlijk deel is. Van 24 febr. tot 1 maart zal in Rijssen de traditionele Nationale Inzameling van het Leger des Heils weer worden gehouden. Met collectebussen zullen de heilssoldaten huis aan huis, op kantoren en in fabrieken, een bij drage vragen. ziek en zang voor de nodige afwisseling zorg de. Na een welkomstwoord van de voorzitter der afdeling, de heer A. Ooms jr. tot de tal rijke aanwezigen, (de zaal was geheel bezet,) bracht de toneelgroep van de afdeling onder regie van de heer C. v.d. Veer, het blijspel in 3 bedrijven van Joop Spit, „Rapalje over de vloer", voor het voetlicht. De oudere spelers lieten in dit blijspel van uit eenlopende opvoeringsmethoden zeer goed spel zien. Het is echter jammer dat de groep ieder jaar weer met enige jonge spelers moet wor den aangevuld, die soms niet rolvast blijken te zijn. Toch kan men over het geheel geno men terug zien op een geslaagde uitvoering en het applaus na afloop was dan ook zeer zeker verdiend. Mej. M. Nijzink werd aan het slot van het laatste bedrijf door de voor zitter der afdeling gehuldigd doordat zij 15 jaar lang onafgebroken in de toneelgroep had meegespeeld. Haar werd een zilveren vaas met bloemen aangeboden als aandenken aan dit jubileum. Tot slot werd weer de gebrui kelijke verloting gehouden, tot dekking van de onkosten. Voor de afdeling Enter van de PJGO zal op zaterdag 7 maart met het zelf de stuk een uitwisselingsopvoering worden ge geven in Enter. Een of meer onbekenden hebben zich toe gang weten te verschaffen tot een zomerhuisje van de fam. Ter Horst in de Biesterij. Via een vernield raam is men binnengekomen. Er wordt niets vermist. Onder leiding van haar voorzitter de heer A. J. Bloemendaal, hield de „vereen, tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel" haar jaarvergadering in het Chr. Ver. gebouw te Notter. In zijn openingswoord herdacht de voorzit ter de in het afgelopen ver. jaar overleden le den de heren J. Stam en H. Kleinjan. In de diverse jaarverslagen werd herinnerd aan de vernieuwing van de school welke in 1963 tot stand kwam, zodat zij thans één van de fraai ste in de omgeving was. Het ledental was on geveer gelijk gebleven terwijl de penningmees ter zijn boeken kon afsluiten met een batig saldo. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de beide aftredende leden de heren A. J. Bloe mendaal te Notter, en A. Baan Zuna herko zen. De heer G. J. Slagman te Notter werd gekozen als secretaris in de plaats van de heer G. Smit die wegens ziekte bedankte. Besloten werd om de contributie der leden te verhogen en te brengen op drie gulden. De jaarlijkse ouderavonden zullen verplaatst worden van het voorjaar naar het najaar, dit in verband met het feit dat het voorjaar vaak bezet is voor de landbouwers i.v.m. met veel vergaderingen e.d. Het hoofd der school de heer R. Doom gaf weer zijn gebruikelijk schooljaaroverzicht. Hieruit bleek dat het leerlingen aantal iets gestegen was en op 1 januari 1964 132 leerlingen bedroeg wat ruim voldoende was voor 4 leerkrachten. Door het gaan naar andere onderwijs inrichtingen had den in 1963, 21 leerlingen de school verlaten bij het zesde leerjaar, terwijl 3 leerlingen niet meer leerplichtig waren. In de personeelsbe zetting had een wisseling plaats gevonden. Op 4 januari was als onderwijzer aan de school gekomen de heer Tijink uit Nijverdal in de vacature van de heer Nijland, terwijl in de plaats van mej. Jansen wegens haar vertrek naar Hilversum, was gekomen mej. F. Meilink eveneens uit Nijverdal. Met de leerlingen wa ren ook in 1963 weer de jaarlijkse schoolreis jes gemaakt en bij de opening van de ver bouwde school was op bescheiden schaal een schoolfeest gehouden, terwijl me* Kerstmis weer met de leerlingen het kerstfeest was gevierd, daartoe in staat gesteld door een collecte in de buurtschappen Notter en Zuna, waarvoor de heer Doorn allen dank bracht voor hun rui me gaven. De voorzitter dankte het hoofd der school voor zijn uitgebreid verslag, waarna de heer H. Lammers deze vergadering op de gebrui kelijke wijze sloot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 3