NIEUWS van B. en W. Middenstaiidsverenijjmj» vergaderde Unitas huldigde zilveren jubilarissen Vrijdag 21 februari 1964 42e jaargang no. 8 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting B. en W. achten verkeersmaatregelen noodzakelijk - Bij vele (oudere) personen veel onbegrip inzake verkeers recht - Vaststelling bebouwde kom is nodig in verband met „Kapverordening" - Tarieven van „De Koerbelt'' worden verhoogd Agenda raadsvergadering Zondagsdienst dierenartsen Rij ssen—Wierden Motieven Walstraat Parkeren belemmert verkeer 40 jaar trouwe dienst Zebra Oosterhofweg- Bevervoorde POUW, Enterstr. 33, Rijssen 0OOOOOOOOOOOO0OO0OOOOOOOOO0O0O Vaststelling bebouwde kom RAADSBESLUITEN GOEDGEKEURD PREDIKBEURTEN NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK Wiej kriengt nog 'n stat je met 30000000000OGOOOOOOOOOOOOOOOOOt AGENDA Verhoging tarieven zwembad VOOR De door de raad ingestelde verkeerscom- missie is met haar werkzaamheden aan gevangen en heeft zich verzekerd van de medewerking van de verkeersdeskundige van de A.N.W.B., de heer Mastenbroek. Met de verkeersdeskundige zijn diverse plaatsen in de stad bekeken voor wat be treft de verkeersveiligheid en de eventu eel te nemen verkeersmaatregelen. Hierbij is gebleken, dat het gedrag der weg gebruikers niet altijd juist is. Bij vele, meest al oudere personen, is een onbegrip van zelfs maar elementaire beginselen van het ver keersrecht aan de dag getreden en juist nu het verkeer steeds intensiever wordt, zal het noodzakelijk zijn, dat aan dit punt nog meer aandacht wordt besteed. B en w achten het juist, dat de jeugd op school reeds onderricht wordt gegeven in de verkeersregels. Elk jaar word een schoolverkeersexamen gehouden en het feit, dat plm. 90 pet van deze kinderen slaagt, wijst er wel op, dat de jeugd de ver keersregels kent en ze ook juist kan toepassen. Dat zij dit niet steeds doen is dan ook niet te wijten aan het niet kennen van de regels, maar aan andere oorzaken. B en w zijn van oordeel, dat een blijvende voorlichting op dit gebied een gebiedende eis is. Voor het verkrijgen van een grote verkeers veiligheid adviseert de verkeerscommissie ons de navolgende verkeersmaatregelen te la ten nemen, met welke adviezen wij ons ge heel kunnen verenigen. 1. Aanwijzing gedeelte Markeloseweg en El- senerstraat als voorrangsweg. 2. Aanwijzing als voorrangsweg van de Nij- verdalseweg en de Haarstraat vanaf de spoorwegovergang tot Holterstraatweg. OOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 De gemeenteraad van Rijssen zal he den (vrjjdag)avond in openbare verga- O O dering bijeenkomen te 19.30 uur. De agenda is samengesteld als volgt: O 1 Vaststelling van de notulen van de O vergaderingen d.d. 30 december '63 X en 22 januari 1964. 2 Ingekomen stukken. G 3 Voorstel van burgemeester en wet- 9 houders tot beschikbaarstelling van een krediet voor aanvulling van de O voorraad huisvuilemmers. 9 4 Alsvoren tot het verlenen van een subsidie aan de Eerste Rijssense G Muziekclub. 9 5 Alsvoren betreffende subsidiëring 9 van de postduivenvereniging „De G Zwaluw. Q 6 Alsvoren tot vaststelling van her- 9 ziening VH van het plan in onder- delen Oost. O 7 Alsvoren tot voorziening in de va- g catures van plaatsvervangend be- q stuurslid van de Intercommunale O Credietbank en plaatsvervangend 9 lid van de commissie voor geor- q ganiseerd overleg. G 8 Alsvoren betreffende de urgentie- 9 lijst verbetering buitenwegen. 9 Alsvoren tot onbewoonbaarverkla- O ring van de woningen Elsenerstraat 9 44 en 46. O 10 Alsvoren tot ruiling van grond met G W. Harbers. 11 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor aanschaffing van een bevolkingsregistratiema- O chine. x 12 Alsvoren tot het aanvragen en aan- vaarden van voorschotten en bijdra- G gen voor de bouw van 54 woning- 9 wetwoningen door de Christelijke q Woningbouwvereniging „De Goede G Woning". 9 13 Alsvoren tot instelling van een g wachtverbod voor een gedeelte van de Boomkamp en tot aanwijzing van G een voetgangersoversteekplaats in x de Oosterhofweg. O 14 Alsvoren tot vaststelling van de 5e G wijziging begroting energiebedrijf 9 1964 en 11e wijziging gemeentebe- q groting 1964. Q 9 15 Alsvoren tot het nemen van diver- 9 se verkeersmaatregelen. 16 Alsvoren tot vaststelling van de be- G bouwde kom ingevolge de „Bos- 9 wet". 17 Alsvoren tot het verlenen van me- o dewerking ex artikel 72 der Lager- G onderwijswet ten behoeve van de g Christelijke U.L.O.-school. o 18 Alsvoren tot toekenning van de zo- G genaamde b.l.o.-marge. g 19 Alsvoren tot vaststelling van het bedrag per leerling voor 1964 voor G het b.l.o.-onderwijs. 9 20 Alsvoren tot vaststelling van het voorschot op de exploitatievergoe- O ding voor 1964 voor het b.l.o.-on- 9 derwijs. O 21 Alsvoren tot aankoop van grond Q van H. Nijkamp. 9 22 Alsvoren betreffende tarieven zwem- q bad de Koerbelt. G G 000000000000000000000000000000 De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys Rijssen, tel. 2487. 3. Instelling éénrichtingsverkeer in laatste gedeelte Walstraat. 4. Vaststelling wachtverbod voor laatste ge deelte Walstraat. 5. Instellen éénrichtingsverkeer in de Julia- nastraat. Voor wat betreft de motieven die geleid heb ben tot deze adviezen wordt het volgende me- gedeeld: B en w zijn van oordeel, dat alle provinciale invalswegen, die tot voorrangsweg zijn aange wezen tot aan de bebouwde kom, ook voor het verdere gedeelte, dus voor 't gedeelte in be heer en onderhoud bij de gemeente, voor rangsweg moeten worden. Het verkeer, rijden de op deze provinciale wegen merkt niet, dat een dergelijke weg ineens een andere wegbe- heerder heeft gekregen. De weggebruikers menen dan ook vaak, ondanks de borden „ein de voorrangsweg", dat ze toch nog voorrang genieten en handelen ook als zodanig. In verband daarmede achten wij het ook wen selijk, dat de Elsenerstraat als verlengde van de Markeloseweg als voorrangsweg wordt aangewezen. Onze verwachting is ook, dat de itensiteit van het verkeer nog aanmerkelijk zal toenemen als de Holland Twenteroute (de zogenaamde E 8) is voltooid. Daarbij komt, dat de kruising Oranjestraat- Elsenerstraat-Tabaksgaarden reeds is aange wezen als voorrangskruising voor wat betreft de Elsenerstraat. Het verkeer, komende uit de zijstraten als de Lentfertsweg, de Wal straat, de Rozengaarde en de Kerkstraat, zal dan voor-rang moeten verlenen aan het ver keer in de Elsenerstraat en door deze maat regelen zal naar onze mening de verkeers veiligheid aanmerkelijk worden verbeterd. Eenzelfde geval doet zich thans ook voor bij de Wijverdaiseweg. Hier eindigt thans de voorrang bij de Dannenberg, maar naar ons idee dient deze voorrang te worden verlengd tot de Holterstraatweg. De voorrang voor wat betreft de Elsener straat dient te eindigen bij de Wierdense- straat en voor wat betreft de Haarstraat bij de Holterstraatweg en evenals dat bij de Enterstraat het geval is, hebben b en w ge meend de voorrang in beide gevallen te la ten eindigen op plm. 50 meter van de rijks weg. Voor beide gevallen is goedkeuring nodig van de minister van Verkeer en Waterstaat en van gedeputeerde staten. Het besluit van 21 december 1955 tot aanwijzing van de voor rangskruising Oranjestraat - Elsenerstraat -Ta- baksgaarden kan worden ingetrokken. Ondanks deze intrekking zal de verplichting tot het stoppen ter plaatse blijven bestaan, daar bij het aanwijzen tot voorrangsweg de keus kan worden gemaakt tot het plaatsen in de zijstraten van het bekende bord „nadering voorrangsweg" (driehoek op de punt) en het thans aanwezige „stop"-bord. In een vergadering van 21 december 1955 besloot de raad de Walstraat tussen de Bouw- straat en de Haarstraat in de richting van de Haarstraat gesloten te verklaren voor al le motorrijtuigen, alle wagens en voor rij- en trekdieren en vee. Deze maatregel levert nog wel eens moeilijkheden op, vooral wanneer een auto achterwaarts er in rijdt of gaat keren op dit weggedeelte. Deze weggebruikers kun nen zich er dan op beroepen geen verbods bord te hebben gezien en in vele gevallen is het moeilijk zo niet onmogelijk op te treden. In verband daarmede stellen b en w voor voor deze straat een éénrichtingsverkeer in te stellen. Daarvoor is nodig, dat geplaatst wor den de met elkaar corresponderende borden model 14 rood bord met witte balk) en mo del 16 (donkerblauw bord met staande pijl). B en w achten het echter niet noodzakelijk, dat ook de wielrijders door dit verbod worden getroffen, wel dat zij niet uit deze straat ko men fietsen, maar afstappen, zoals ook nu voor de Huttenwal reeds geldt. Dit kan be reikt worden door onder de desbetreffende bor den een onderbord aan te brengen met het op schrift „geldt niet voor wielrijders" en enige meters voor de hoek het bord „verboden voor wielrijders" te plaatsen. Annex met het voorafgaande is ook 't vol gende. De Walstr. tussen Bouwstraat en Haar straat is betrekkelijk smal. Nu geschiedt het herhaaldelijk, dat hier auto's staan geparkeerd wat de doorvloeiing van het verkeer ernstig in gevaar brengt. Teneinde dit euvel op te lossen, is een wachtverbod nodig. Hoewel het wellicht nog beter was om voor dit gedeelte een stopverbod uit te vaardigen, achten b en w dit echter nog te rigoureus ook als in ver band met de aldaar aanwezige zaken. De ge legenheid voor het onmiddellijk laden en los sen dient nog te worden gegeven. Bij raadsbesluit d.d. 21 december 1955 werd besloten om de Julianastraat van Rozengaarde tot het Schild in de richting van het Schild gesloten te verklaren voor alle motorrijtuigen en wagens. B en w achten het wenselijk om het uitrij' Ter gelegenheid van het feit, dat hij 40 jaar in dienst was geweest bij de fa. Ter Horst en Co NV, werd de heer G. J. Timmerman op het directiekantoor van de onderneming ont vangen, waar hem door burgemeester Land weer werd medegedeeld, dat hem bij Kon. Besluit de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau was toegekend, welke onderscheiding hem door de burgemees ter werd uitgereikt. Namens de directie bracht de heer A. H. ter Horst de jubilaris dank voor de wijze waarop hij de belangen van het bedrijf gedurende een reeks van 40 jaar had gediend. Spr. overhandigde hem een cadeau onder couvert. B. en w. stellen de raad voor een voetgan gersoversteekplaats aan te wijzen op het punt van samenkomst van Oosterhofweg met de Enterstraat. Advertentie ACCOUNTANTSKANTOOR verzorgt AANGIFTES INKOMSTENBELASTING De R.K. Middenstandsvereniging hield in ca fé A. Kamphuis haar feestelijke jaarverga dering onder voorzitterschap van de heer A. Paauwe, die in zijn openingswoord ook de hoop uitsprak, dat de grote opkomst van de jongere leden ook op ander gebied vrachten zou afwerpen. De heer Paauwe besprak de activiteiten van het bestuur in het afgelopen jaar, die door omstandigheden te wensen had over ge laten. Het formeren van een gespreksgroep is nog niet tot stand gekomen, het ontbreken van 'n gespreksleider is hiervan de oorzaak. Spr. hoopte echter, dat het bestuur met het aan trekken hiervan binnekort zou kunnen sla gen. De St Nicolaasactie, die in samenwerking met de HABI is gehouden is een groot suc ces geweest. De omzet, was belangrijk hoger dan het. vorig jaar aldus de voorzitter. Uit een gehouden enquête is gebleken dat 70 pet van de 220 ondervraagden voor een sluiting van de winkels om 18 uur is. Op het verzoek van b en w om de sluiting op dit tijdstip te stellen, hetgeen door de R.K. Middenstandsvereniging en de HABI is inge diend, is afwijzend beschikt. Aangezien door het college van b. en w. geen opgaaf van redenen is verstrekt werd dit „erg bevreemdend" genoemd. Opnieuw is een verzoek tot winkelsluiting om 18 uur ingedien maar nu gericht aan de gemeenteraad. f den van wielrijders uit de Julianastraat ook te verbieden, gezien ook de verkeerssituatie op het Schild. Het inrijden van de Juliana straat vanaf het Schild achten b en w geen bezwaar en achten het thans ook nog niet direct nodig om het parkeren in de Juliana straat te verbieden, temeer ook daar van uit deze straat enkele winkels worden bevoor raad. Mocht blijken dat er geen ruimte blijft voor het doorgaande verkeer, dan zullen wij U noodgedwongen moeten adviseren in de rich ting van een wacht- of stop verbod aldus b en w. Wat betreft het parkeren, op zich, delen b en w mede, dat èn de verkeerscommissie èn ons college zich daarop nog nader zullen be raden. Wel is opgemerkt, dat vaak auto's worden geparkeerd op zodanige wijze, dat een goede doorvloeiing van het verkeer niet al tijd mogelijk is. In vele gevallen zou door wat beter en met inzicht parkeren de toestand al heel wat kunnen worden verbeterd, zonder dat direct maatregelen nodig zijn. Speciaal 't parkeren van auto's tegenover elkaar is op het ogenblik een zeer groot euvel. B en w stellen de raad voor de genoemde verkeersmaatregelen goed te keuren. In de vergadering van 27 november 1962 besloot de raad een verordening vast te stel len waarbij geregeld werd het vellen van houtopstanden, de zogenaamde, „Kapveror- dening". In deze verordening is aangegeven, dat on der de bebouwde kom wordt verstaan, de be bouwde kom van de gemeente, zoals deze in gevolge artikel 1, vierde lid van de Boswet is vastgesteld. In het aangehaalde artikel van de Boswet, stond, dat dit de bebouwde kom was zoals de ze ingevolge het wegenverkeersreglement is vastgesteld. Bij wet van 9 mei 1963 is artikel 1 van de Boswet veranderd en dit artikel luidt thans, enigszins verkort, als volgt: „De gemeenteraad stelt bij door gedeputeer de staten goed te keuren besluit vast, welke voor de toepassing van deze wet de gren zen van de bebouwde kom der gemeente zijn. Het ontwerp van het door de gemeente raad te nemen besluit ligt gedurende 30 da gen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. De burgemeester maakt de ne- derlegging tevoren in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de ge meente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze bekend". Hieruit vloeit dus voort, dat de raad een besluit dient te nemen tot aanwijzing van de bebouwde kom. B en w hebben zich ter voorbereiding daar van in verbinding gesteld met de consulent van het Staatsbosbeheer en deze kon zich vereni gen met het gemaakte ontwerp. Daarop is dit ontwerp ter visie gelegd en is afkondiging geschied in het Dagblad van het Oosten en het Weekblad voor Rijssen van 10 januari 1964, terwijl tevens is gezorgd, dat een advertentie werd geplaatst in de Staats courant van 10 januari 1964 en bovendien werd het bekend gemaakt door aanplakking op het aanplakbord van het gemeentehuls. Gehoopt wordt, dat dit verzoek meer suc ces zal afwerpen. Bij de bestuursverkiezing werden de heren Th. Koedijk en G. Nijhof herkozen, terwijl in de vacatures H. Schuurman en J. Haarman gekozen werden de heren J. Bökkerink en B. Koedijk. De secretaris de heer T. Koedijk bracht in zijn jaarverslag dank aan de secretaris van de Rijssense Middenstandscentrale de heer D. Slettenhaar, die de belangen van de R.K. Mid denstandsvereniging evenals die van de HABI vele jaren heeft gediend. De geestelijke ad viseur pastoor Peters sprak de hoop uit, dat de onderlinge band mocht worden verstevigd en wenste het bestuur ook voor de toekomst een vruchtbare arbeid toe. Het raadsbesluit van 22 januari j.l. tot het aan gaan van een geldlening ad. 955.000,- is door ged. Staten te Zwolle goedgekeurd alsook het raadsbesluit tot het verstrekken van een le ning ad. 600.000,- aan de Ned. herv. stichting voor verzorging van ouden van dagen. 9.00 uur en 10.45 uur Ds. J. Vos 19.00 uur Ds. W. van Tuyl WESTERKERK 9.30 uur Ds. W. van Tuyl 15.00 uur Ds. A. Kool GEREE. GEM. NOORDERKERK 9.30, 15.00 en 19.00 uur leesdienst GEREE. KERK BOOMKAMP 9.30 en 15.00 uur Ds. Brinkman GEREF. GEM IN NED. ESKERK 9.30 en 19.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst OUD GEREF. GEM. BEVERVOORDE 9.30 en 19.00 uur Ds. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 en 15.00 uur leesdienst WOENSDAG 26 FEBRUARI, 19.30 UUR: WESTERKERK: Ds. J, Vos NOORDERKERK: Ds. Van Haaren ESKERK: Ds. Aangeenbrug ORANJEKERK: Ds. Du Marchie van Voorthuysen BEVERVOORDE: De heer Van de Berg. Wiej dachen zoo daw' dr al warn, Gin vos mear te verwochen harn, O nee, wiej kreeng ging weenter mear, Wiej harn jums smangs al vuurjoarswear. Wee dach dr nog an küelt' en snee, Wiej küm dr reelek hen dit keer, De weenterkleare gung binnkort, Wier vuur een tiedje achter slot. De bats' en greepe stun al kloar, Wiej kon mooi vroo beginn dit joar, Iej zoln ees zeen met meart dan zat, Alns in de groond, haw" 't hüfken glad. O joa, wiej ham 't al heel good vuur, Mear zoo as 't lik, geet het neet duur, Het wear stek oons ne speek' in 't rad, Wiej hebt wier snee en 't vriis wier had. Doar küm nog 'n stat je achteran, Of zol 't ne stat wean, joe det kan, Het kan nog bes, as 't doar noar geef, Een poar moand weentem, 'k hoppe 't neet. In elk geval, het groondwoark blif Nog 'n zetje lig'ng, neet det 't wat gif, 'k Zin ech neet bange, ook van 't joar Kuemp al det woark op tied wier kloar. J. ROZENDOM, RIJSSEN 21 februari Kynologenclub REO, lezing dok ter van Nouhuys Café Spekhorst. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en Zwavel", 8 uur Jeruël. 21 februari Ledenvergadering speeltuinvereni ging „Margriet" Clubgeb. Lentfertsweg. 24 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem, lezing heer Koopmans Delden over „algemene beschouwingen over de fotogra fie" Neutrale Kleuterschool. 3 maart Gymnastiekuitvoering DOS, half acht Parkgebouw 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, Bondsdiacollectie met geluidsband. Neutrale Kleuterschool. 10 maart Teenagershow 7.30 uur Parkgebouw 13 maart Vergadering ARP spreker prof. L A. Diepenhorst, lid le kamer der Staten- Generaal. 14 maart Kynologenclub REO clubmatch, 13 uur Parkgebouw 17 maart Ned. Ver. v. Huisvrouwen, boek bespreking door mevr. Peletie-Röber uit Leeuwarden, besproken wordt „Land ach ter Gods rag" van Den Doolaard, Park gebouw. 17 maart Toneeluitvoering De Gong „Als de klok waarschuwt" blijspel, Parkgebouw. 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, filmavond van bekroond amateurs- werk Leeszaal Parkgebouw. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed ont houden", 8 uur Jeruël. 30 maart (2e Paasdag) Windhondenrennen om de grote prijs van Twente, 14 uur terrein Dannenberg 17 april Amateurfotografenvereniging Aldolem bondsfotocollectie. 25 april Leerlingenuitvoering Muziekschool „Rijssen", 7 uur Jeruël. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De chr. Bond van werknemers in de textiel- en kledingindustrie „Unitas" afd. Rijssen hield in gebouw Jeruël een familieavond. De voor zitter van de afd. de heer Nieuwenhuis deelde mede, dat op deze avond verschillende leden gedecoreerd zouden worden wegens hun 25-ja- rig lidmaatschap. De tijden zijn in vergelijking met 25 jaar geleden wel veranderd aldus de heer Nieu wenhuis, maar spr. wees er op dat hoewel het materiële wel belangrijk is, dit niet doorslag gevend mag zijn. lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Gedurende de termijn van ten inzagelegging zijn geen bezwaren binnengekomen. B en w hebben gemeend de bebouwde kom ingevolgde de Boswet niet geheel parallel te moeten laten lopen met die, welke ingevolge het wegenverkeersreglement is vastgesteld. Zij hebben de grens wat ruimer genomen, ten eerste om een wat meer natuurlijke grens te krijgen en ten tweede, omdat de gemeen telijke kapverordening een vergunning eist voor het vellen van houtopstanden binnen de bebouwde kom. B en w stellen de raad voor om de bebouw de kom vast te stellen comform het ontwerp besluit. Door het bestuur van de zwem- en polover eniging „De Koerbelt" wordt voorgesteld de tarieven voor gebruik van het zwembad voor het seizoen 1964 als volgt te wijzigen: Abonnementen voor volwassenen van 8.- in 9.-; Jeugdabonnementen van 6.- in 6.50. Gezinsabonnementen: voor ieder der ouders van 6.- in 6.50. voor elk niet-volwassen gezinslid van 2.- in 2.50. Dagkaarten voor gezelschappen van 10 of meer personen per persoon van f 0.40 in f 0.50. B en w stellen de raad voor deze tariefswij zigingen goed te keuren. De bondspenningmeester de heer H. Slok uit Utrecht reikte hierna aan diegenen die 25 jaar lid van Unitas waren geweest het gouden bondsinsigne uit. De heer Slok was 25 jaar geleden bij de oprichting van de afd. Rijssen aanwezig en hij was verheugd dat hij „dit heugelijke mo ment" mocht meemaken. Spreker haalde nog enkele persoonelijke herinneringen op, waarna het woord werd ge voerd door ds. Vos, herv. predikant te Rijssen. Ds. Vos feliciteerde de jubilarissen en zei blij te zijn, dat hij op deze avond aanwezig mocht zijn. Het C.N.V. aldus ds. Vos heeft een grootse taak te vervullen in deze maatschappij. Een ieder, die Christus belijdt dient te bedenken dat geloven niet alleen geldt voor de zondag maar evenzeer voor alle andere dagen. Spre ker vertrouwde er op, dat het CNV haar taak niet alleen in het materiële zou zoeken, maar ook de hogere waarden zou uitdragen. Na de pauze werd een film vertoond over Suriname, waarin duidelijk bleek, hoe moei lijk het is, dit land in exploitatie te brengen. De nieuwe hoofdbestuurder de heer W. van Eist uit Nijverdal werd door de voorzitter aan de leden voorgesteld. De heer Van Eist hoopte, dat er wederzijds een goed begrip zou bestaan om daardoor een vruchtbare bijdrage te kunnen leveren in het belang van het CNV en in dat van haar leden. Spreker wekte de aanwezigen op het begin sel trouw te blijven, waarna hij de bijeen komst sloot met dankgebed. De volgende leden van Unitas ontvingen uit handen van de bondspenningmeester het gouden insigne wegens hun 25-jarig lidmaat schap: H. J. Agteresch, J. W. Baan, J. H. Borghuis, H. W. Goossen, Js. Harmsen, W. Kreijkes, Js. Kreijkes, A. Ligterberg, A. J. ter Maat, G. Mekenkamp, J. Poortman, H. Pijf- fers, J. Rozendom, W. Scherphof, J. Seppen- woolde J. Smit, G. J. Timpers, J. W. Wessels, G. Wessels, J. Willems, H. Zonnebelt, H. Zwoferink, J. Geerling, W. Blankvoort, G. Borg huis, J. Goosen, J. Harmsen, G. J. Meijerink, J. Nijsink, en J. Seppenwoolde.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1