UitsW Foto Brouwer gaf ..Canon-avond ONGEVAL Toneelavond voor leden V.V.V. Tekieskuureg Diefstal bekend Echtpaar Paalberends viert gouden huwelijksfeest feV Nff Vrijdag 31 januari 1964 42e jaargang no. 5 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en redactie voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Ds. en mevr. Brinkman vertelden over Klein Azië PREDIKBEURTEN NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK BEROEPEN Hoe onderhoud ik mijn huis en jeugd puistjes PUROL-POEDER H.K.H. Prinses Beatrix viert heden haar 26ste verjaardag Sportfilm voor voetbal jeugd H§f«l „Zo worden ruzies bijgelegd' AGENDA peL Zondagsdienst dierenartsen Rijssen - U ierden \ergadering \.R. kiesvereniging Burgerlijke stand Amerikaanse reclame WEEKBLAD VOOR In samenwerking met de N.V. Borsumij Wehry uit Den Haag organiseerde Foto Brou wer voor de leden van Aldolem in Hotel Gijsbers een instructieve lezing over kleuren fotografie. De N.V. Borusmij. Wehry is de importeur van de bekende Japanse Canon-ca mera en de avond was dan ook speciaal ge wijd aan het .vertonen van met deze camera gemaakte klsinbeeld-dia's. Na een inleidend woord van de heer Roor- da over kleurenfotografie in het algemeen en over de Canon-camera in het bijzonder werden dia's vertoond welke vervaardigd wa ren door de bekende vakfotograaf Wessel D. Fokkema. „De heer Fokkema bevindt zich momenteel op „foto-safari in Afrika", aldus de heer Roorda. Via de geluidsband voerde hij echter het gesproken woord. Mede door de soms zeer suggestieve begeleidende muziek werden de aanwezigen a.h.w. meegevoerd op een foto-tocht door Europa en een deel van Azië. Na de pauze werd door de heer Fokkema uit de doeken gedaan waarom bepaalde on- Bij het in aanbouw zijnde winkelpand van de heer G. Voortman naast het postkantoor vond woensdagochtend een ongeval plaats, dat gelukkig nog goed afliep. Doordat de kabel van de lift brak, kwamen de 2 schil ders de heren W. N. en H. E. ten val en lie pen hierbij verwondingen op, die niet van ernstige aard bleken. De afd. Rijssen van de Ned. Chr. Vrou wenbond hield in gebouw Jeruël een ver gadering, waarin ds. Brinkman en zijn echt genote een causerie hielden over de grote reis, het vorig jaar door hen gemaakt naar Klein Azië. Deze reis, die per auto werd gemaakt, voerde langs oude Bijbelse plaatsen en was een gedeelte van de zendingsreis, afgelegd door de apostel Paulus. Nadat mevr. Brinkman een kort verslag had gegeven over indrukwekkende reis, vertelde ds. Brinkman over zijn verschillen de belevenissen. Aan de hand van een serie prachtige dia's kregen de aanwezigen een goede indruk van deze prachtige reis. De presidente van de afd. Mej. Molenma ker bracht de heer en mevr. Brinkman har telijk dank voor de boeiende wijze waarop een en ander was gepresenteërd. De verenigingen Marktwezen, Plaatselijke Belangen en VVV bieden haar leden op dins dag 4 februari een toneelavond aan in het Parkgebouw, waarin door de toneelvereniging „Kunst naar Kracht" een uitvoering zal wor den gegeven van het blijspel „Telefoon voor meneer.., telegram voor mevrouw" een spel in 3 bedrijven van Wim Dumont. Dit blijspel heeft Kunst naar Kracht reeds met bijzon der veel succes uitgevoerd, en zonder twijfel zal deze vereniging er voor zorgen, dat de leden van de VVV een zeer genoeglijke avond zullen hebben. Voor zover nog kaarten beschikbaar zijn, zullen deze worden verkocht aan niet-leden. GESLAAGD. De heer G. J. Baan, Rijssen, slaagde in Amsterdam voor het vak-diploma drogist. 9.00 uur en 10.45 uur Ds. Vos (2e dienst bev. ambtsdragers) 19.00 uur Ds. W. van Tuyl VVESTERKERK 9.30 uur Ds. W. van Tuyl 15.00 uur Ds. A. Kool (Bed. H. Doop) EDSEN 10.00 uur Ds. A. Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur Ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst 19.00 uur Ds. Van Haaren GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst 19.00 uur Ds. Aangeenbrug GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds. Brinkman 15.00 uur Ds. Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur Ds. Vosman 14.30 uur leesdienst 19.00 uur Ds. Vosman OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 en 15.00 uur leesdienst NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds. W. H. .Stenfert Kroese van Almelo Dinsdag 4 febr. Noorderkerk de heer Haarinck Woensdag 5 febr., Westerkerk Ds. Vos Woensdag 5 febr., Oranjekerk Ds. Wiltink Woensdag 5 febr., Bevervoorde Ds. Vosman Donderdag 6 febr., Eskerk Ds. Aangeenbrug derwerpen hem steeds weer verleid hadden tot het maken van foto's. Interessant was vooral dat bij elke vertoonde dia tevens verteld werd welk diafragma en welke slui tersnelheid de maker gebruikt had. Voor de (helaas niet talrijke) aanwezigen was het een leerzame avond. Ongeveer 10 dagen geleden deed de heer V. A. B. in pension bij het contractpension „De Kroon" aangifte van de vermissing van een geldbedrag groot f 115,-. Het geld, bleek hem door een medebe woner van bovengenoemd pension afhandig te zijn gemaakt. De dader de heer G. W. legde hieromtrent dinsdagavond een bekente nis af. Ds. J. Vos, Ned. Herv. predikant, alhier ont ving een beroep naar IJsselmuiden. Verschenen in de Bouwcentrum Elementen reeks. Uitgave Bouwcentrum Rotterdam. Prijs 2,50, te bestellen d.m.v. overschrijving op girorekening 357696 t.n.v. Bouwcentrum, Rotterdam met vermelding van titel en aan tal exemplaren. De eerste versie van dit boekje verscheen in 1961 en is met zeer veel enthousiasme ont vangen. Het boekje bevat een reeks van raad gevingen en wenken over het onderhoud van een huis en maakt daarbij onderscheid tussen hetgeen men over 't algemeen zelf kan (moet) doen, en hetgeen men beter aan de vakman kan overlaten. Het boekje bevat gegevens over: vocht- bestrijding, onderhoud van sanitair, schilder werk, aanrechtbladen, daken, schoorstenen, vloeren, wanden en plafonds, regels voor zelf- behangen, en. enz. In elk Nederlands huis gezin behoort dit boekje aanwezig te zijn. U kunt het bestellen d.m.v. overschrijving van ƒ2,50 per exempaar op girorekenig 357696 !en name van Bouwcentrum, Rotterdam, met vermelding van de titel. Advertentie rnmmm Fl.60-f1.~ In het gebouw Jeruël werden voor een groot aantal junioren van alle Rijssense voet balverenigingen spc i amusementsfilms ver toond. Deze avond was georganiseerd door de voetbalvereniging Excelsior, in samenwer king met de Twentse Voetbalbond. De spelre gelfilm had een zeer leerzaam karakter. Het was jammer, dat de trainingsfilm door een misverstand moest komen te vervallen. De heer G. Heutink gaf bij de spelregelfilm een duidelijk commentaar. Het echtpaar Paalberends-Hofstede, wonen de aan de Molendijk 39 viert heden (vrijdag) 31 januari zijn gouden huwelijksfeest. Natuurlijk zal dit bijzondere feit feestelijk worden hei-dacht en tijdens het bezoek, dat wij aan de heer en mevrouw Paalberends brachten bleek dat beiden met grote dank baarheid terugzien op de halve eeuw waarin zij met elkaar lief en leed hebben gedeeld. Vooral dankbaar gestemd zijn ze, omdat ze beiden nog zulk een goede gezondheid mogen genieten. De heer Paalberends, sportief slank figuur, die er uit ziet als een goede zestiger brengt zijn tijd nog steeds niet in ledigheid door en verzorgt in lente en zomer nog graag de tuintjes van verschillende Rijssenaren, die er dan keurig uit komen te zien. Ook mevr. Paalberends verzorgt haar keurige huisje met grote accuratesse, zodat het huisje met recht een „Sunny Home" mag worden genoemd, een naam die het huisje duidelijk aan de ge vel vermeldt. Het was 50 jaar geleden een andere tijd, dan de tegenwoordige zo is de mening van het gouden bruidspaar en legio zijn de be wijzen die daarvoor worden aangevoerd. Vooral de beginjaren van het huwelijk van het echtpaar Paalberends zijn niet gemakke lijk geweest, vooral omdat de vrouw des hui zes de eerste jaren de moeilijkheden van de krappe huishoudbeurs helemaal alleen op moest knappen. De heer Paalberends werd n.l. een half jaar, nadat hij getrouwd was gemobiliseerd. Op 1 augustus moést hij vertrekken naar de Houwitzer afdeling (cavalerie) die in Utrecht was gelegen. Ongeveer 5 jaar moest hij ,,'s konings wa penrok" dragen en kreeg maar zelden ver lof. Zijn vrouw moest zien rond te komen van 7,- in de 10 dagen, waar de huur nog van betaald moest worden enz. Als ze zo rond kijkt in haar gezellige wo ning, dan denkt mevr. Paalberends terug aan de tijd van 50 jaar geleden, toen ze woonde in het huisje aan het Hangerad, waar ze de beschikking had over één kleine keuken met 2 bedsteden. Ze schudt met haar hoofd als ze nog aan die toestanden terugdenkt. Ook de bruiloft van 50 jaar geleden roept ze in haar herinneringen terug. Het was een gezellig feest, dat wel, maar gebakjes, koekjes, hartige hapjes en een overvloedig di ner, zoals dat tegenwoordig heel gewoon is, nee dat was er toen niet bij. Alles heel gewoon, natuurlijk wel een bor reltje en een glaasje bier en zo, maar daar hield het mee op. Ik weet nog best, herinnert mevr. Paal berends zich, dat ik op mijn trouwdag eerst mijn kousen moest stoppen. Wat zowel de heer als mevrouw Paalbe rends erg hebben gevonden is het feit, dat de heer Paalberends in 1914 toen hun eerste zoon geboren werd geen verlof kon krij gen om tegenwoordig te zijn bij de doop. De moeite die de dominee en de ouderlngen hebben gedaan, dat soldaat Paalberends ver lof zou krijgen bleef vruchteloos. In de oorlog 1914-1918 zwierf soldaat Paal berends door het hele land en noemt een reeks van steden op, waar hij in de oorlogsjaren is gelegerd geweest. Dienen bij de cavalerie had de voorkeur bij vele soldaten in die tijd, maar voor de heer Paalberends was van belang, dat de soldij bij het paardenvolk iets beter was, dan bij andere onderdelen. Hij spaarde zijn soldij op en kon bij zijn zeldzame verlofreizen zijn vrouw wel eens ver rassen bij de aanschaf van grote „stukken". Na zijn demobilisatie in 1919 werd de heer Paalberends aangesteld als rangeerder bij het station Rijssen van de Ned. Spoorwegen, en werd in 1928 blokwachter (later seinhuis wachter) in Nieuwersluis-Loenen. Daar hebben ze een groot deel van hun le ven doorgebracht. Ze hadden er veel goede vrienden en kennissen en ze mochten er graag wonen maar vooral mevr. Paalberends was vaak met haar gedachten in Rijssen. Waar om, weet ze zelf niet goed. We hebben ons 24 jaar lang het Dagblad van het Oosten laten sturen en ik stond iede re morgen te wachten op de postbode die de krant kwam brengen. En voor ik. met mijn werk verder ging was ik op de hoogte van het nieuws uit Rijssen en omgeving. Toen de heer Paalberends op 63-jarige leeftijd bij de Spoorwegen werd gepensioneerd ging het echtpaar weer terug naar Rijssen. Ze gingen wonen in hun woning aan de Marke- loseweg, die enige jaren geleden werd ver kocht. Ze lieten aan de Molendijk hun Sunny Home bouwen en genieten, naar wij hopen nog vele jaren van een zonnige oude dag. Het echtpaar Paalberends heeft 2 zoons (49 en 40 jaar), resp. wonende in Soestdijk en Ermelo en 3 kleinkinderen. Bij de vele gelukwensen, die het gouden bruidspaar zul len bereiken voegen we gaarne de onze. 4« yy 4» 4 In het Vrije Volk schreef ds. L. H. n> •B Ruitenberg onder de titel „Zo worden j£ ruzies bijgelegd" over de toenaderings- 4 pogingen, die gaande zijn tussen de Ned. g hervormde kerk en de remonstranten. 4 4 Ter bevordering van het contact is 4 aan de kerkeraden van beide kerkge- k« •4 meenschappen (2050 in totaal) een brief J£ door de leidinggevende instanties van 4 beide kerkgroepen gezonden. JB •B Hoe het nu verder gaat, hangt, aldus j£ J ds. Ruitenberg van de plaatselijke situa- K< >B ties af. In Den Haag b.v. is de zgn. oecu- 4. 4 menische zondag (15 december) in de rtj •B (Herv.) Jacobskerk onder verantwoor- 4] delijkheid van de kerkeraad een zgn. K« •B open avondmaal gevierd, waarvoor ook j£ 4] de remonstrantse kerkeraad mede ver- 4* 4 antwoordelijkheid heeft genomen. JF |B Maar hoe zal het ergens anders gaan? 4 4 De meeste remonstrantse gemeenten K« •H bevinden zich in Holland, enkele ten 4 4} plattelande, de grote meerderheid in 4. 4 de oude Hollandse steden. Buiten Hol- land zijn een aantal gemeenten ontstaan 4, 41 toen de grote uittocht van de „moder- H* •B nen" in de tweede helft van de vori- 4 Jannüekn har een knap gezichje, Was biej 't kealsvolk ech in trek, Jannüekn zag iej nooit allene, Nooit har zee an jongns gebrek. Mear iej zaggen eur neet vaake Met den zei ven jong' an 't tüw, Ieder bod har zee nen aandern, Jannüekn num het neet zo nüw. Dan 11e wekke met Getheendrek, Dan 'n veertndaage met Getjan, Dan met Goajt een heel klean zetje, Jannüekn kon dr heel wat an. Mear van trouwn mos iej neet küjem, Jannüekn wol zik nog neet beenn, Zee hopn aaltied nog ne jonge Woer niks an mankeern te veenn. Want Getheendrek was te dikke, Goajt te mager, en Getjan Den was Jannüekn vul te druege, Ouwera mankeern wat an. Jannüekn is non biej de veerteg, Mear nog aaltied zoonder man, Küm dr non mear nen Getheendrek, Küm non Goajt mear of Getjan. J. ROZENDOM RIJSSEN. :iii1iiiiiii!iiiii!iiiiiiiaiiiiiiliiiiii;iiiiiiiili!iRiiliiii!ii)iliKiiii!l)ili!i:niii!iiii 44 ge eeuw uit de hervormde kerk be- '4» 4 gon. Bijvoorbeeld Groningen en Mep- |j* 4 Later ontstonden gemeenten in nieu- 4 we vestigingen, b.v. Bussum en Eind- 4 4 hoven. Elke situatie is weer anders. |B Historie heeft een zware stem in de kerk - en daar niet alleen! Daarom 4 moeten de leidende mensen van de ker- 4. 4 ken het wel bij aanbevelingen laten. H* 4 Wij moeten dat weten om geen illusie te 4 hebben over snelle veranderingen op dit 4 JB punt. Maar - en dat is ook typisch voor 4 de kerken - als zo'n beweging eenmaal 4 4 aan de gang gezet is, zal de doorwer- [B 5 king blijvend zijn. 4 Zo worden „ruzies" bijgelegd. Hier nu 4 op dit oude, de laatste driehonderd jaar 4 nauwelijks in beweging geweest zijn- 4. |B de front tussen de „orthodoxie" en de j£ 4 „vrijzinnigheid", is verandering aan het 4, 4 komen. 4« 4 Overigens: dit is maar een klein 4 frontje. Op vele plaatsen en tussen ve- 4* 1 |B ]e groepen van kerken is een en ander 4 aan de gang. De scheuringen in het ver- 4. 4 leden worden steeds sterker als wonden 4* 4 gevoeld. Alleen de ingewijden kennen 4 de geschiedenis. En 't aantal ingewijden 4 wordt steeds geringer. 4 Het is nodig dat wij dit zien. Niemand 4 4 kan zonder schade rondlopen met 'n [B 4 beeld van de kerken, dat niet meer be- 4 staat. Laat men het goed weten: ze ru- 4 JB ziën minder, ze zoeken elkaar méér". De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts. J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298 De A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oran je" houdt op vrijdag 7 februari een leden vergadering waarin de secretaris van de AH. Partij mr. W. R. van der Sluis een rede voering zal houden over het onderwerp: „Kleine Partij in Grote Wereld". 4 februari Jaarvergadering Ned. Ver. v. Huis vrouwen 8 uur. Hotel Gijsbers. 7 februari Vergadering ARP, spreker mr. Van de Sluis. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent 8 uur Jeruël. 10 februari Amateurfotografenvereniging Al dolem, Agfa dialezing „Met Wim Noord- hoek door Nederland" Neutrale Kleuter school. 10 februari Jaarvergadering Sociëteit Riesso Hotel Gijsbers. 15 februari Film- en forumavond Europa 1, 2, 3, 8 uur. Parkgebouw. 18 februari Ledenvergadering Rijssens Man nenkoor 8 uur Parkgebouw. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel", 8 uur Jeruël. 24 februari Amateurfotografenvereniging Al dolem, lezing heer Koopmans Delden over „Algemene beschouwingen over de foto grafie" Neutrale Kleuterschool. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldolem Bondsdiacollectie met geluidsband. Neutra le Kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le kamer der Sta- ten-Generaal. 14 maart Kynologen club REO, clubmatch 13 uur Parkgebouw 17 maart Ned. Ver. v. Huisvrouwen boek bespreking door mevr. Peletie-Röber uit Leeuwarden. Besproken wordt „Land ach ter Gods rug" van Den Doolaard. Park gebouw. 17 maart Toneeluitvoering De Gong „Als de klok waarschuwt" blijspel Parkgebouw. 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lem, filmavond van bekroond amateurs- werk, leeszaal Parkgebouw. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed ont houden", 8 uur Jeruël. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldolem bondsfotocollectie. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). GEBOREN: Elbert zv M Ligtenberg en E Oomse, Es - straat 75, 22 jan 1964; Johannes Gerhardus zv J H Mulder en G J Freriksen, de Kaempe 20, 22 jan 64; Wouter Hermen, zv W G Ligterink en A P Tolsma Koninginneweg 8, 23 jan 1964; Mari dv A Beldman en H Kreijkes Koningin neweg 37, 24 jan 1964; Hinke dv H Akker en R Waltje, de Kaempe 21, 26 jan 1964; Gerrit Jan zv J A Poortman en B Theijinlc Zuiderstraat 16, 20 jan 1964 te Almelo; Gerhardus Johannes zv J Fokke en C de Vos Molendijk 36b, 22 jan te Almelo. ONDERTROUWD: Bernardus Hendrikus Kieftenbeld 26 j Raal- te Enkstraat 114 en Wilhelmina Maria He geman 29 j Ligtenbergerdijk 34, 27 jan 1964. GETROUWD: Johannes Fedde Velterop 20 j en Janna Rete- rink 20 j Rijssen Opbroekweg 21 24 jan 1964. OVERLEDEN: Gerritdina Eshuis 74 j echtgenote van J. Dommerholt, Haarstraat 9, 22 jan 1964. IlllllllllllllllllliaillllllllllllllllltllllllllllllllUHIIlillilliniiiiiiigiiiiniii',,,),!,! Een steenhouwer uit Annapolis plaat- I ste op het graf van zijn vrouw een steen - waarop hij het volgende opschrift gra- 7 s veerde: Hier rust Jane Smith echtgenote van 1 Thomas Smith. Deze steen is geplaatst door haar echtgenoot opdat de herinne- - 7 ring blijft voortbestaan aan haar won- I derbaarlijke hoedanigheden. Een beetje lager, aan de kant van de 1 steen, graveerde hij nog de volgende me- 5 dedeling: l Men kan dergelijke stenen verkrijgen 7 - voor 250 dollars. ii 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 1 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1