OPRUIMING iX Pennings Totaal Textiel I CJamin I JONGENS 65 75 horst co. N.V. SPOILERS A. R. v. d. HOUTEN FILM KANDWEROUB Keurslager TER HARMSEL ook Uw voorkeurslager Ijzerhandel DE BEEK vrijstaand HUIS 110 60 „conspar" 2 blikken 794 36 met 7ct-i mul. MAGAZIJN/ WINKELBEDIENDE VERDEELSÏ0EL- ARBEIDERS SPSNI^RS/SPINSTERS WEVFRS twee KRACHTEN een LADER Ook ONGESCHOOLDEN vergrote CJamin zaak Bekendmaking De gehele week 10% KORTING hebben OVERGEDRAGEN Wed. H. J. Lohnis hebben OVERGENOMEN. J. Baan AANGIFTE van LEERLINGEN maandag 27 januari 19E4 GEZAMENLIJK ZITTING S SSSSSB0SSSSBESSSSI" Kohier ZIG-ZAG NAAIMACHINES Sterna Servicebedrijf ■JSSS00SSSEBS0E0S0Ë Voor schoonmaken van 1e Rijssense Schoonmaakbedrijf Slokker a.s. maandagavond 27 januari SiicMïng CSuSs- en Sisurfhuiswerk Gemeente Rijssen TE VERPACHTEN. TER INZAGE Koop niet zo maar een PIJP Koop een LINDBERGH PIJP Sigarenmagazijn GIJSBERS VLEES IS KRACHT En is uw geld waard Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag, vrijdag en zaterdag BOliWS I RAAT 3 f375. f 3G0: f100. f100. f60. f 80.- f 72.50 N.V. de Kroon van Twenthe perszaal snijzaal en strijkzaat 179 98 en tóch 10% Autorijschool Henk Voor man WASMACHINE Goëp. Rijssen Vrijdag 24 januari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 4 Donderdag 30 januari s'middags 3 uur van onze Voor HEROPENINGS reclame aanbiedin- aen zie volgende week onze huis aan huis folder. GA MEER NAAR niet duur wel heerlijk io stuks f Z.DU en t z. /li Voor VVUrdlaJtvte DIA-PMBEraMKT ooooooooooooooooooooooocxxxxxxxxxx» KOPEN BIJ DE SPAR IS GRATIS SPAREN BIJ DE KOOP SPAR KWALITEITS-ART1KELEN MET 20% KORTING ERWTENSOEP ERWTEN met WORTELEN TOMATEN-PUREE PINDAKAAS grote pot JO MET 20 CT.| CHOCOLAATJES POEDERKOFFIE MACARONI pak 250 gram KERSENWIJN 52 ÉN 10% 62 ÉN 10% 69 10% Sparzegels EIER- BESCHUIT 250 gram KOFFIE- KOEKJES ZILVERUITJES 500 gram VOLVETTE KAAS „LIBERTY" APPELSAP Ook in JUMPERS en VESTEN zeer voordelige aanbiedingen >':|I|'l!ll'l,l|l»l'llllllil!ll""llllllllllHI!Il!1lllll,lllll1lllllllllll1llIlllll1ll»Il1ll|1ll|lIll|lllIIIIIIII(llllllllllllHlUllllIHII1U1lliIIIBlIHIIIIIillll!lll(ll|tllllinill|lllllllllllllllllIllllltll|lllllllllim. Hierbij berichten wij U dat wij onze zaak AAN DE HEER J. BAAN. Wij danken U allen voor 't genoten vertrouwen in onze zaak gesteld, en wij hopen en vertrou wen dat U dit op onze opvolger zult overdragen In aansluiting op bovenstaande maken wij U er op attent dat wij de Slagerij van de wed. Lohuis Wij hopen dat U het gestelde vertrouwen in I onze zaak ook op ons zult overdragen. Beleefd aanbevelend, De officiële opening geschiedt na de verbouwing voor de HAARSCHOOL, BANISSCHOOL en de nieuwe in aanbouw zijnde school in het plan ZUID, kan geschieden op D.V. des avonds van 7 tot 9 uur. Voor de drie scholen wordt gehouden in de HAARSCHOOL. De kinderen moeten voor 1 oktober 1964, zes jaar zijn. I Trouwboekje meebrengen. HET BESTUUR. stellen u niet teleur, en., voor f *45.- bent u reeds in het bezit er van Volledig gegarandeerd 100 pet. service Niet één, maar volledige lessen Spuitstraat 7 telefoon 2357 Haarstraat 19 ingang opzij KANTOREN EN FABRIEKEN GLAZEN WASSEN ONDERHOUDSWERK NAAR TROMPSTRAAT 29 TELEFOON 2976 Voor de kinderen boven 8 jaar- van de leden van de speeltuin „Margriet" wordt er om 8 uur een vertoond in het gebouw van de speeltuin. HET BESTUUR. Voor meisjes van 10 - 12 jaar is er op de vrijdags van 7.8 uur, nog plaats. GEBOUW SPEELTUIN MARGRIET. Burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen zijn voornemens de aan de Telgendijk gelegen VUILNISSTORTWERKPLAATS De pachter zal worden gerechtigd de daarvoor in aanmerking komende afvalstoffen uit te zoeken en te verkopen; hij draagt zorg voor het spreiden en met aanwezige grond afdek ken van het gestorte vuilnis en het onderhou den van het stort. Schriftelijke aanbiedingen aan de burgemees ter vóór 1 februari 1964. Inlichtingen worden verstrekt door de direc teur van gemeentewerken en wel op dinsdag en vrijdag van 9-11 uur. Burgemeester en wethouders van Rijssen bren gen ter openbare kennis, dat van 27 januari '64 tot en met 12 februari '64 ter secretarie, afde ling algemene zaken (kamer 7 boven), voor een ieder is gelegd het raadsbesluit d.d. 26 juni '62 nr. 1962/118 tot onttrekking van een gedeelte van de Kattenhaarsweg aan het openbaar verkeer, welk raadsbesluit bij besluit van gedeputeerde staten van Overijssel d.d. 10 januari 1964 nr. 73662, 3e afdeling is goedgekeurd. Iedere belanghebbende kan uiterlijk tot op de dertigste dag, nadat deze aankondiging heeft plaats gehad, bij Hare Majesteit beroep instel len tegen dit besluit van gedeputeerde staten. Rijssen, 24 januari 1964. Prijzen vanaf f 6." Engelse pijpen vanaf f 9." Koudrokers, le soort pijp f 11.25 Voor elke pijpkoker zo'n practische tabakszak, pijpkrabber, pijpreinigers. OLD DUTCH SIGAREN n rn <1 Ift met 10 verschillende sigarenbandjes. JAARSTR.48 RUSSEN 5000COOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX 1 kg DOORREGEN RUNDVLEES 4.20 kg MAGER RUNDVLEES 2.95 100 gram BOTERHAMWORST 0.3-5 1 kg ROOKWORST grof 4.20 1 kg VERSE WORST 3.90 1/2 kg MAGERE SPEKLAPPEN 1.85 300 gram HACHÉ-VLEES 1.48 100 gram LEVERKAAS 0.45 1 kg GEHAKT en MERGPIJP 3.00 1/2 kg RAUWE LEVER 1.58 150 gram KOOKWORST (stuk) 0.39 t/2 kg MAGER VLEES 2.95 >/2 kg SCHOUDERCARB2.18 Vz kg MAGER ROOKSPEK (stuk) 2.18 250 gram POULET en GEHAKT 1.95 150 gram BOERENMETWORST 0.65 100 gram GEBRADEN ROSBIEF 0.75 100 gram GEKOOKTE HAM 0.69 100 gram NIERBROOD 0.45 3 BIEFSTUK TARTAAR 1.50 Pracht CONVECTOR (haard) even gebruikt idem BECKING HAARD als nieuw 3 gaats KOOKHAARD - KACHEL 2 jaar gebruikt 1 3 gaats KOOKKACHEL 1 Muvero FORNUISPOT 125 liter 1 Atag GASCOMFOR 3 vlams (aardgas) 1 CENTRIFUGE Stalen KRUIWAGENS RIJSSEN VRAAGT ENIGE om opgeleid te worden voor i.v.m. nieuwbouw die nu spoedig klaar is. Leeftijd circa 16 jaar. Aanmelden dagelijks aan het bedrijf SPUIT STRAAT 9, 's avonds inlichtingen WIERDEN- SESTRAAT 104. NOTARIS F. VAN SCHOOTEN TE RIJSSEN bericht de inzet van: nieuw gebouwd, MET GARAGE EN TUIN, mooi gelegen op goede stand aan de rand van het bos, aan de De Ruyterstraat 17 te Rijssen, groot 3.93 are op f 43.000,te veilen voor de heer J. H. Pols te 's-Gravenhage. De koper dient zelf voor de vergunning van b. en w. tot ingebruikneming te zorgen. Betaling: uiterlijk 1 april 1964. Bezichtiging op dinsdagen, 28 jan. en 4 februari a.s., telkens des namiddags van 2 tot 4 uur. Toeslag: dinsdag 4 februari a.s., 's avonds 8 uur in hotel Gijsbers. Enterstraat 7 te Rijssen. inlichtingen ten kantore van de notaris. (joal0h MET 22 CT. I 420 grs. blik gratis zegelkorting MET 13 CT. I literblik gratis zegelkorting MET 12 CT. gratis zegelkorting gr*tir zègelkorting pakje 100 gram MET 15 CT. I gratis zegelkorting potje of blikje 50 gr. MET 39 CT. j gratis zegelkorting Gfót» fles „MADURO" van 240 voor en toch 10% 100 GRAM LEVERKAAS van 57 voor 100 GRAM ONTBIJTSPEK 70 voor GELDIG VAN 22 t/m 28 JAN. '64 SPAR-AfDELING OVERIJSSEL. KOPEN BIJ DE 9PAR IS SPAftEN BIJ DE KOOP KOEKJE MET 10% 500 £ram MARIE-BISCUITS Koop geen ZEGELS! zijn gratis! Grote rol „SPAR bij 4 pakjes DRIEKLEUR- 01 SPAR-MARGARINE en tóch 10% „BRAZILIA's" Grote pot zoetzuur heerlijke belegen eigen opleg 500 gram jonge VOLVETTE KAAS Een kwart EDAMMER KAAf. 1 grote of Z kleine flessen Markeloseweg 72. tel 2269 Wti lessen ook met vrachtauto. Xe koop houten met wringer Welleweg 52. GEVRAAGD: van plm. 15 jaar. Aanmelden tot en met 1 febr. a.s. ten kantore. KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ WEVERIJ RIJSSEN voor de Voorspinnerij in 2 ploegen in 2 ploegen in 2 ploegen in 2 en 3 ploegen VOOR DE KALANDERIJ, 1 in dagploeg, 1 in 2 ploegen VOOR DE PAKKERIJ, in dagploeg komen in aanmerking. Inlichtingen over lonen enz., worden gaarne vrijblijvend ver strekt op het kantoor, afd. Personeelszaken, Boomkamp 31 te Rijssen en door onderstaande personen: de heer J. Poortman, Margrietlaan 4, Rijssen de heer J. W. Pongers, Markeloseweg 71, Rijssen de heer H. J. Ligtenberg, Banisweg 8, Rijssen de heer G. Nijland, Nijverdalseweg 80, Rijssen de heer M. Kreijkes, Stationsdwarsweg 49, Rijssen de heer W. Pijffers, Piet Heinstraat 19, Rijssen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 4