Gymnastiekvereniging V.E.K. gaf winteruitvoering Tentoonstelling „Het Luchtvermaak" Ledental „Lnitas kon groter zijn Hinzeveld won Gijs Miiller-beker II A& en handen ruw? fl^PUROL Spanjaarden in Rijssen Vergadering r.-k. kerkkoor TEGEMOETKOMING BU VERHUIZING 40 jaar trouwe dienst BENOEMD Gevonden voorwerpen Afdelingsbestuurder verrichtte veel werk Verkoop bouw- en weiland Schaaknieuws Vrijdag 24 januari 1964 Pagina 3 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Opbrengst collecte AANRIJDING De chr. Gymnastiekvereniging „Vlugheid en Kracht" gaf maandag- en dinsdagavond in het Parkgebouw haar jaarlijkse uitvoering, waar voor grote belangstelling bestond. Door het groot aantal leden is het niet mo gelijk alle leden in één avond mee te laten doen, zodat het de gewoonte is, dat 2 avonden worden gegeven. Ook dit jaar is de uitvoering goed geslaagd Duidelijk is gebleken, dat het merendeel van de leden serieus de turnavonden bezoekt en aan het programma is door de leiders gro te aandacht besteed. Begonnen werd met de algemene opmars langs de beide gangen door de zaal naar het podium, waarna gezamenlijk het N.C.G.V. lied werd gezonden, terwijl door 2 VEK-leden een vlaggengroet werd gebracht. De voorzitter, de heer G. Klein Horsman Er bestond afgelopen vrijdag en zaterdag grote belangstelling voor de postduivenshow in café de Bakker, welke georganiseerd werd door „Luchtvermaak". Er was een grote kwa liteit van duiven aanwezig, die de toets der kritiek tenvolle konden doorstaan. De jury was vol lof. Viertallen A. Lankamp 368 pnt, G. J. v.d. Willige 368 pnt, A. Willems 367'/2 pnt, M. J. Geu zendam 367 pnt, T. Geerling 367 pnt. Prijswinnende vogels viertallen A. J. v.d. Willige 91'/2 pnt, H. Harbers 92 pnt, H. A. Koedijk 9lVa pnt, M. J. Geuzen dam, 92 pnt, idem 92 pnt, G. H. Lohuis 92 pnt, G. H. Lohuis 92 pnt, idem, 92 pnt, H. J. Lankamp 92 pnt, A. Lankamp 921/a pnt, idem 92 pnt, idem 92 pnt, T Geerling 921/2 pnt, G. J. v.d. Willige 9P/2 pnt, G. J. v.d. Wil lige 92V2 pnt, G. J. v.d. Willige 92'/2 pnt, idem 92 pnt, idem 92 pnt, A. Voortman 92 pnt, A. Willems 92V2 pnt, idem 92V2 pnt. Mooiste vogel geheel A. Willems, mooiste oude doffer H. v. Losser, mooiste oude duivin A. Willems, mooiste jonge doffer H. J. Lan kamp, mooiste jonge duivin A. Lankamp. klasse 1 J. Aalderink 92 pnt, B. Witten 92 pnt, F. Ziek- man 92 pnt, G. Velnaar 92','2 pnt, B. v. Los ser 92V2 pnt, H. Waggeveld 92'/2 pnt, J. W. Nijkamp 92 pnt, H. Bargboer 92 pnt, C. Boer man 92 pnt, A. J. Slagman 92V2 pnt, J. Kamp 92V2 pnt, H. v. Losser 93 pnt, Joh. ter Harmsel 92 pnt, idem 91V2 pnt, F. Dom- merholt 91V2 pnt, Joh. ter Harmsel 92 pnt. Klasse 2 B. Witten 92V2 pnt, A. ten Hove 92 pnt, H. A. Koedijk 92 pnt, B. v. Losser 92 pnt, J. H. Nieuwenhuis 92V2 pnt, H. Beverdam 92V2 pnt, M. J. Geuzendam 92 pnt, J. v.d. Willi ge 92 pnt, H. v. Losser 92 pnt, idem 92 pnt, H. Meenks 92 pnt, A. Willems 93 pnt, A. Pijf- fers 92 pnt. Klasse 3 J. Kamphuis 92 pnt, J. Tijhuis 92V2 pnt, H. Bolink 11 92 pnt, T. Geerling 92 pnt, idem 92V2 pnt, idem 92 pnt, G. J. v.d. Willige 92 pnt, J. v.d. Willige 92>/2 pnt, D. J. Averesch 92 pnt, G. W. Kempe 92 pnt. Klasse 4 G. J. Scherphof 92 pnt, T. Geerling 92 pnt, A. J. Slagman 92 pnt, F. J. Peters 92 pnt, J. Kamp 92 pnt, G. J. v.d. Willige 92 pnt, H. v. Losser 92 pnt, A. Voortman 92 pnt, M. Boerman 92 pnt, G. W. Kempe 92 pnt. Klasse 5 H. M. Bolink 5 9P/2 pnt, A. ten Hove O 92 Zaterdagmiddag vonden op de ijsbaan van de ijsclub „Rijssen" hardrijwedstrijden plaats om de Gijs Mullerbeker. Het ijs was in vrij behoorlijke conditie, ter wijl de weersomstandigheden ideaal te noe men waren. Er ontspon zich reeds van meet af een felle strijd. Na enkeier ronden vormde zich een kopgroep, waaruit tenslotte de heer H. Hinzeveld uit Enter als overwin naar te voorschijn kwam. De uitslag was 1 H. Hinzeveld, Enter, 2 E. Lohuis, Nijver- dal, 3 H. Nijsink, Rijssen, 4 G. Busger op Vollenbroek, Enter. Na afloop reikte de voorzitter der Rijssen- se ijsclub de heer J. Nijhoff met een toepas selijk woord de wisselbeker uit. sprak hierna een welkomstwoord, waarin hij vooral de afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen welkom heette. Vervolgens deed hij enkele mededelingen, o.a. dat de oudere leden in het afgelopen sei zoen een toogdag in Deventer hadden bijge woond en dat de kleintjes- zich een middag op de Holterberg hadden geamuseerd Besloten is om de contributie per 1 januari te verho gen. Hierna werd een aanvang gemaakt met het programma. De meisjes maakten een leuke vrije oefening, waarna de le jongensgroep on der veel hilariteit „een deel van de les" af werkte. Verder werkten de meisjes 5 voor treffelijk het nummer klassikaal brug af en de jongens 3 spanden zich in voor het nummer springkast. Het nummer „zingen in de kring" waar- pnt, G. Schepping 92 pnt. Joh Smit 92 pnt, Joh. Koster 9H/2 pnt, H v. Losser 911/» pnt. G W. Kempe 92 pnt. A. J. v.d. Willige 92 pnt. Klasse' 6 H. Nieuwenhuis 91V2 pnt. A ten Hove O 91V2 pnt, idem 9H/2 pnt. Joh. ter Harmsel 91V2 pnt, Jan Pijffers 91V2 pnt, A J. Dannenberg 9H/2 pnt, Js Harbers 911/» pnt, W, Baan 91V2 pnt, H. Voortman 91V2 pnt. Klasse 7 G. J. Scherphof 91V2 pnt, H. Waggeveld 92 pnt, G. Scheppink 92 pnt, J. Kamp 9H/2 pnt B. v.d. Maat 9H/2 pnt, W. Scherphof 9U/2 pnt. Klasse 8 J. Nijland 9^/2 pnt, J. Smit 911/» pnt, J. Harmsen 9U/2 pnt, A. Lankamp 92 pnt, A. Pijffers 91V2 pnt, A. J. Harbers 92 pnt, Js. Harbers 91V2 pnt. Advertentie Hotel de Kroon dat vorig jaar werd omge bouwd tot een z.g. Opvangcentrum biedt mo menteel woonplaats aan een aantal Spaanse arbeiders, dat in Almelo werkzaam is. Waar schijnlijk zullen nog meer Spanjaarden hier hun bivak opslaan, aangezien deze in Alme lo niet gehuisvest kunnen worden. De zondagmorgen na alle H. Missen aan de kerkdeur gehouden collecte ten bate van de Memisa (Medische Missie-actie) heeft de mooie som van 1165 opgebracht. In café 'n Hook hield het r.k. kerkkoor onder voorzitterschap van de heer G. Geer- dink haar jaarvergadering. Er werd beslo ten deel te nemen aan de zangersdag van de Dekenale Korenbond te Deventer op 12 april a.s. Maandag 27 januari zal het Caecilia- feest worden gehouden. Bij de bestuursver kiezing werden de aftredende bestuursleden de heren G. Geerdink en J. Haarman her kozen. Waarschijnlijk zal deze zomer een uit stapje worden gemaakt. Op de Stationsweg was de Rijssenaar R. zo onfortuinlijk tegen een geparkeerde auto, zonder verlichting aan te rijden. Beide voer tuigen werden beschadigd. De bromfietser liep lichte verwondingen op. Door de raad is een verordening aangeno men die de toekenning regelt van de tege moetkoming in de kosten van verhuizing van een goedkope huurwoning naar een duurdere woning. Het college van b en w raamt de uitvoering van deze verordening voor het jaar 1964 op 6.000. B en w stellen de raad voor dit be- 1 drag beschikbaar te stellen. De heer Rosman I Mevr. Roeterdink-Eshus aan het rek. I „in balans' op de brug. bij de meisjes leuk verkleed waren kreeg veel waardering. Aardig was ook de vertolking van het num mer „Dierbare kleuren" De heren kwamen goed voor de dag bij het nummer paardsprin- gen en hier werd bewezen wat door goede oefening kan worden bereikt. De partneroefening voor meisjes 4 werd op aantrekkelijke wijze uitgevoerd, terwijl het nummer aan het rek door de jongens 4 een goede afsluiting was van het le gedeelte van de avond. Veel waardering brachten de aanwezigen op voor het werk van de heren aan het rek, terwijl ook het nummer met veel varia ties prachtig werd uitgevoerd. Goede staaltjes gymnastiek werden gepre senteerd door de damesgroep A in het brug- nummer met ongelijke leggers. De staafoefening door de dames A, was een prachtig slot van een gevarieerde avond, die goed was georganiseerd. Dinsdag herdacht de heer J. Poortman, wonende in de Margrietlaan het feit, dat hij 40 jaai geleden bij Ter Horst en Co in dienst trad. De heer Poortman, die momen teel de baas is in de krasserij werd toege sproken namens de directie van Ter Horst en Co door de heer A. H. ter Horst, die de jubilaris dank bracht voor de wijze waarop hij de belangen van de onderneming geduren de zulk een lange reeks van jaren had ge- dien. De heer Ter Horst bood de heer Poort man een cadeau onder couvert aan en het draagspeldje „40 jaar trouwe dienst". Op een zaterdag te Zwolle gehouden ver gadering van de Chr. Historische Unie werd de heer G. Strijker te Rijssen gekozen tot lid van de Unie-raad (hoofdbestuur van de C.H.U.). Gummibroek zwart, bruine gespikkelde kin- derwant, kinderpantoffel, linker wollen hand schoen, paar herenglacé's met vacht, bruine portemonnaie met inhoud, bos sleutels met een mesje, vulpen, linker herenglacé, VW-wiel- dop, rubberschaatshoes, bankbiljet van 25,-, paar Noorse kinderwanten, militaire baret, bruine portemonnaie met inhoud, zwar te kat met witte voetjes, sleutel voor rolschaat sen, paar beige-grijs kindersokken, huissleu tel, zilveren bedelarmbandje, paar zwarte gla cé dameshandschoenen, gebreide kinderwant- wit, geborduurd kussen, witte wollen muts, paar donkerbruine herenglacé's, hondehals band met rabiespenning no 24561, linker brui ne herenglacé, herensjaal, grijs met rood, licht blauw kindervestje, grijs met bruine wol len sjaal (mohair) damesmuts (mohair), halsdoek, groen-grijs, rode boodschappentas met inhoud, grijs-groene herenglacé, blauw grijze mohairdas, polshorloge met stalen arm band, tam grijs konijn, (dood), bruine heren- portemonnaie met inh, rood geblokte heren sjaal, gouden dameshorloge met gouden arm band, grijze jongenspet, paar groene nijlon dameshandschoenen, rode portemonnaie met rits en inh, lege bruine portemonnaie, waterpomptang, fietspompje van brommer, blauw-grijze handschoen, bankbiljet van 25,-, kinderbril met montuur, meisjesring (stuk), rechter gekleurde wollen handschoen, groen linker kinderhandschoentje, blauw lin ker kinderhandschoentje, bruine damesporte- monnaie met inh, paar blauw-rode kinderwant jes, damesbroek, bruin psalmboekje leren band, rode damesportemonnaie met inh, paar bruine handschoenen, witte handfietspomp bruine portemonnaie met rits en inh, rode damesglacé handschoen rechts, plastic-deksel van een wasmachine, linker herenglacé, kinder bril met lichtmontuur, rechter jongensglacé gebreide muts, wit. gekleurde das (halsdoek) grammofoonplaat, papieren zak met konijnen vellen, geel kinderwantje, kinderzakdoek. Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7 op werkdagen tussen: 18.00-20 00 uur. Niet tele fonisch. Een kofferrek van een Volkswagen; een boodschappentas met inhoud; een zakagenda jaar 1964; een bromfietsbrileen fietspompje (wit); een benzinetankdop van een diesel; een blauwe bivakmuts gebreid; een bruin meisjes jurkje met speldje; een groenachtige halsdoek: een nagel-etui; een paar wanten donker en licht bruin; 7-delige zilveren armband een grijs wollen kinderwantje; een bruine dames shawl; een sjaal gekleurd rood-blauw; een l doublé dameshorloge. De afd. Rijssen van de Textielarbeidersbond Unitas hield onder voorzitterschap van de heer H. Nieuwenhuis in Gebouw Jeruel haar jaarvergadering, welke goed bezocht werd. In zijn openingswoord herdacht de heer H. Nieuwenhuis met gevoelvolle woorden de bestuurder de heer E. Schoonhoven, die op 2e kerstdag plotseling is overleden. Wijlen de heer Schoonhoven heeft veel be langrijk werk voor de textielbond verricht en ook voor de afdeling Rijssen. Uit het jaarverslag van de secretaris de heer J. H. Seppenwoolde bleek, dat het afdelings bestuur het afgelopen jaar veel werk had ver richt. Er is grote activiteit ontplooid en de bestuurder de heer L. Doeve werd hartelijk dank gebracht voor de leiding en voorlichting gegeven op bestuurs- en ledenvergaderingen. De leden van de ondernemingsraad werd dank gebracht voor het werk in de O.R. ver richt. De aftredende bestuursleden de heren A. Draaijer, G. J. Bredenoord, G. Lankamp, G. Voortman en J. H. Seppenwoolde wer den herkozen, terwijl tot nieuw bestuui-slid werd gekozen de heer J. Tijhof. Het ledental van de afd. Rijssen zou groter kunnen zijn, zo werd opgemerkt, als er meer Ten overstaan van notaris F. van Schooten werd in hotel Gijsbers voor de erve Kraa- ten Bolscher een aantal percelen wei- en bouw land verkocht. Een 2 tal percelen weiland gelegen aan de Opbroekweg werd verkoch* voor 6.300 (inzet f 4300.-). Een perceel bouwland aan de Hagweg werd gemijnd voor 1500 (inzet 1100). Voor de heer B. J. Ligtenberg werd het perceel weiland gelegen in de Leiding dat ingezet was op 600,- niet gemijnd Een perceel weiland gelegen aan de Akker- dijk werd bij toeslag verkocht voor 4100,- (inzet 3500,-). begrip voor de betekenis van de organisa tie zou worden opgebracht. De bestuurder, de heer Doeve kreeg een groot aantal vragen ter beantwoording voor gelegd, o.a. over de loonsverhoging, over de vakantie, over de verkorting van de werk tijden, ploegenwerk, enz. Wat betreft de vakantie merkte de heer Doeve op, dat dit specifiek een zaak is, die in de O.R. aan de orde moet worden gesteld. De heer Seppenwoolde deelde mede, dat dit punt in de O.R. bij ter Horst en Co reeds is ba* sproken. Nu de dagploeg 's zaterdags vrij ifi. moet er naar worden gestreefd, dat ook de ploe gen werkers 's zaterdags zo veel mogelijk ook een vrije dag hebben. De heer Nieuwenhuis deelde tot slot mede, dat in de toekomst de nieuw benoemde be stuurder de heer W. van Eist uit Nijverdal de bestuurs- en ledenvergaderingen zal bezoeken. Op 14 januari werd te Goor een wed strijd gespeeld tussen de tientallen van de schaakclub Goor en van de schaakclub Rijs sen. Na vier uur spelen was de stand 4V2-4V2. de partij tussen de heren Hulshegge en Krom mendijk werd toen afgebroken. Deze partij werd op 21 januari uitgespeeld. Na een span nende strijd wist de heer Krommendijk deze tot winst te brengen en bracht hiermede de stand op 5V2-4V2 in het voordeel van Rijssen. De gedetailleerde uitslag is als volgt: M. A. Perdon jr. - C. J. G. Keulemans V2-V2, M. Rengebrink - J. ter Harmsel V2-V2, H. J. Reef - H. Waanders 0-1, J. Drost - G. J. Koedijk V2-V2, A. J. Hulshegge. - F. Krom mendijk 0-1, G. J. Vosselman - K. Munneke 1-0, R. Wijnen - G. Troost 1-0, Mevr. Nannin- ga - M. H. Baltus 0-1, G. J. Geerts - H. J. Fidder 1-0, J. Moorman - W. ter Harmsel 0-1. Voor de onderlinge competitie van de schaak club Rijssen werd de volgende partijen ge speeld: G. Troost - G. J. Koedijk 1-0 S. Wierda - J. Leferink 1-0, M. H. Baltus - W. ter Harm sel 1-0, H. Waanders, - J. ter Harmsel 1-0, J. Ligtenberg - M. te Wierik afgebroken, J. G. H. Kieven - A. Pouw 1-0, Mej. W. C. C. Brouwer - W. Marra 1-0, H. J. Tempel - van de Noort V2-V2. De Nederlandse schaatsploeg voor de Olympische Winterspelen in Innsbruck, die in Amsterdam „in het het pak is gestoken". Voorste rij r.l.n.r. Cees Verkerk, Rudi Liebr echts, Willy de Beer .trainer Jan Charisius en Henk van der Grift. Op de ach terste rij van rechts: chef de mission C. Kerdel. Peter Nottet, trainer Henk Lam berts en Ard Schenk. De Olympische blazer is donkerblauw en draagt een badge, de broek is grijs en het jack lichtblauw. Intussen heeft Henk van der Grift m ver band met droevige familieomstandigheden zijn inschrijving ingetrokken

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 3