SLAGERIJ L0HU1S SOLA WesseSs Vér beneden elke normale prijs HELANCA DAMESBROEKEN pet. u 100 VdGé uw geld weer waard SPECULAAS 79. KOFFIEMELK I 99. SLAOLIE 129 125 VéGó Russische jongen kreeg Westduits ge mm* GRANDIOZE TOTAAL MEULENBELT rnmm- AUTOVERHUUR JAR A0LBERT mm U NMS renfe 49, 50 W1ÜTERJASSEM49.-, 59.-, 69.-, 79. OFRU^IGS-KPSTUUUS KOSTUUMS col'ectie 19S4 Hazewrnd REGENJASSEN Ter'enka PANTALONS WINTERJASSEN 9.75, 19.75,29.75 PARNA's TRUIEN Nog enkele COLBERTS CORSAGES 2.2S, 3.75, 3.95, 4.25; 4.95,7 EO DfADEEMS 6.95 7.50 - 9.50 - 12.50 - 16.00 MONTUUR-KAMMEN 1 iSÜ - 2.SO 4.- - 8.S0 HAARSPELDEN 2.50 tof 12.50 Ook voor uw andere verzorgingsartikelen Pameskapsalon Parfumerie Het is en blijft voor kwaliteit Schouderkarfeonade f2.40 Van 't Oever en Markvoor! OPRUIMING W. R0ZENDQM R1XPALEN Het modernste BEHANG tegen de laags'e prijzen Maten 36 t.m. 48 in de Meuren zwart - necht1 lauw - marine - groen - bruin - grijs Accountantskantoor OVING Bijpassende zuiver wollen V-hals PULLOVER l.m Wser beperkte voorraad Marleentje LUIERS voor woorGcecl^ltJ'ï PINDAKAAS }{y NOBYLON Gere^ig. !Js toe, maar dan: Gassata IJSTAARTEN EanVstèakkerlj MIINÖERS RIJSSENSE DRUKKERIJ Handels- en Familiedrukwerk Vragen over reis prinses Beatrix Vragen over de zwarte lonen Carnegie medaille voor jeugdige redder OoBtüBwijnisehoeit geert kransl Prijsbeleid in de bouwnijverheid FRANKRIJK NIET AFWIJZEND TEGEN MARJOLIN WIJ GAAN DOOR MET ONZE I 10 PROCENT KORTING 27.50 nu 19.7$ nu 12.50 1975, 29.75, 39.75 voor Vader en Zoon Viydag 24 januari 1964 4 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 mt l!ti Zoekt U een goede en veilige belegging nr W fe-f. RONDJES 75d FLES VéGé A IS ct pot V<2Gé ct "Hadi" verwarmingsdeken nylonkousen ZAK VéGé TUTTI FRUTTI 89c Verse worst Bakleverworst Rookworst Bakbloed worst Vleeswarenbedrijf A TOT EN MET 31 JANUARI 10 PRO0ENT KORTING in alle kleuren en modellen speciaal voor a.s. bruidjes in prijzen van in de allermooiste kwaliteit, div. kleuren Hebt u onze collectie al eens gezien, Iets zeer bijzonders. In prijzen vanaf PAAUWE WÏERDENSESTRAAT 59 TELEFOON 2215 per V2 kg Alle dagen beschikbaar SAMBA, OPEL, V.W. 1500 v. d. Broekestr. 11, Rijssen, tel. 2676 (N.o.z.) lage heren schoenen, zwart breed model f 14.90 spits model f 17.90 Elsenerstraat 32 TE KOOP Dennen a f 0.35 per stuk. Bargboer Lich'tenbergerweg 10, Nij- verdal isenerstraa' 10 '-laarstraai 27 DOE HET ZELF DE GROOTSTE COLLECTIE komt het zien bij het VERF- EN HOBBYHUIS Machinaal afranden Plaktafels beschikbaar. 1 Nederiandsche Middenstands Spaarbank geeft GRATIS EERSTE INLEG f 3.— Agentschap Rijssen. Dr. Stokkersstr 35, tel. 2274 Rijssen, Dr. Stokkersstraat 35, Telefoon 2274. ADMINISTRATIEF CONTROLES BELASTINGEN ASSURANTIES VERDER VELE-VELE-VELE KOOPJES IN DE ZELFKEUZEZAAK 14. 14. u:s i.wt.i: -r?--. v .v. -it- "tév;.'. V' PAK 600QRAM MéGé 16 GRATIS GELDZEGELS '/j LITERFLES a 317° 20 GRATIS GELDZEGELS KOEKJE 1Q7, 250 GR. ZEEUWSE 15 GRATIS GELDZEGELS SNOEPJE 10% 26 GRATIS GELDZEGELS I GRATIS GELDZEGELS SPAARG0ED Winkelwaarde f 7°.- j r DOCH.... |/|M VOOR U SLECHTS I. fl^ -f 7 volle VéGé geldzegelboekjes BESTELNUMMER 632 ELK TWEEDE PAAR 25 GRATIS GELDZEGELS »T!SS*!|:;ÏSÏ ROL DROPMINT NIEUW ROL TOPDROP POT V(é>Gg HONING 157<i 31 GRATIS GELDZEGELS 18 GRATIS GELDZEGELS samen T Jet 10 GRATIS GELDZEGELS 200 gratia geldt^gaU 1 contante golden i:;x Elsenerstraat 70-72 AARDBEIEN. CHOCOLADE Speciale verpakking om mee te nemen. J TER HORST Hzn straat 22 RIJSSEN TELEFOON 2461 MOSKOU, - Gennady Petrov (17). een aan acute buikvliesontsteking lijdende Russische schooljongen, zou het gisteren iets beter maken, nadat hem maandag medicijn uit Hamburg werd toegediend. Russische radio-amateurs hadden de buitenwereld het eerst op de hoogte gesteld van de toestand van de jongen. Via de bureaus van UPI te Hamburg en te Moskou werd geregeld dat het ge neesmiddel, waaraan de patiënt behoef te had - sibmamicyn - met 'n vliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschap pij „Sabena" naar Moskou zou worden gebracht. Het medicijn, voorradig op de uni versiteitskliniek in Hamburg, is niet te krijgen in Rusland, hoewel de Russi sche academie der wetenschappen over een soortgelijk preparaat zou beschik ken. Ivan Alexandrovitsj Demyanov, een zegsman van de Moskouse radioclub, zei gisteren dat het geneesmiddel na de aankomst van het vliegtuig uit Brussel op het vliegveld van Moskou was af- DEN HAAG De begrotingscommis sie voor buitenlandse zaken uit de Twee de Kamer heeft minister Luns vragen gesteld over de kosten, verbonden aan de reis die prinses Beatrix heeft gemaakt naar verschillende Aziatische landen. Geïnformeerd wordt o.m. zo blijkt uit het voorlopig verslag van deze commis sie, naar de totale ten laste van het land komende kosten en welk gedeelte hier van zuivere reis- en verblijfkosten zijn geweest. Ook wordt gevraagd hoe groot het bedrag van de voorlichting was en door wie de kosten, gemaakt voor de film van de reis, worden gedragen. De com missie wil voorts graag weten, hoe groot het gezelschap was dat „ten laste van •4en lande" deze reis heeft meegemaakt en of er voorts een afspraak bestond over een dagvergoeding voor de deelne mers aan de reis. Een volgende vraag van de commissie heeft betrekking op de onkosten voor re presentatieve ontvangsten. gehaald en dat de patiënt kort daarna een injectie had gekregen. Demyanov zei dat de toestand van de in een Moskous ziekenhuis verpleegde jongen nog steeds ernstig was en dat hij geen bezoekers mocht ontvangen. Zijn school, nummer 738 in de wijk „Krasnaya Presnya" van Moskou, is voornemens de Hamburgse universiteits kliniek, de „Sabena" en U.P.I. schrif telijk te bedanken voor de verleende hulp bij dit zeer ernstige ziektegeval DEN HAAG In schriftelijke vragen, gericht tot de ministers van Justitie en van Sociale Zaken en Volksgezondheid, informeert de heer H. Koekoek (B.P.) neaar de omvang van de zogenoemde zwarte lonen" en wordt onder meer 'n verklaring gevraagd van het feit, dat „maar tegen zo bijzonder weinig ver dachten een proces-verbaal is opge maakt". Moet deze verklaring soms gezocht worden in de soepelheid van de loon- controledienst dan wel in een zekere vruchteloosheid die de arbeid van deze dienst schijnt te kenmerken, aldus de vragen. Hierin wordt voorts opgemerkt, dat bij uitzondering wel vervolgd wordt en wordt gevraagd welk kriterium wordt aangelegd voor het instellen van een vervolging bij het begaan van loonde- licten. ROTTERDAM De directeur van Shell Tankers NV, de heer R. Rodenburg, heeft in de directiekamer van het Shell- gebouw in Rotterdam de bronzen medail le met inscriptie van het Carnegie Hel denfonds uitgereikt aan de 21-jarige Schiedammer Willem Robert Peter Poot De jeugdige Schiedammer kreeg de medaille voor zijn moedig optreden waar door een 49-jarige gezagvoerder van een Engelse Shell-tanker van de verdrin kingsdood werd gered. HIII8KES DEN HAAG „Cencobouw", het Cen traal College van Ondernemersorganisa ties op het gebied van het Bouwwezen, waarin vertegenwoordigd zijn architec ten, aannemers, bouwondernemers, fabri kanten, importeurs en handelaren, heeft zich in een uitgegeven communiqué be reid verklaard het treffen van zodanige maatregelen door het bedrijfsleven te bevorderen, dat op het gebied van de bouwstoffen en de diensten prijsverho gingen worden voorkomen, welke in strijd zijn met het prijsbeleid van de overheid. Het college spreekt de verwachting uit, dat de overheid eveneens op zeei korte termijn die maatregelen treft, oo met betrekking tot de doorberekening van lonen en prijzen, welke de onzeker heid van de bouwnijverheid wegneemt opdat de bouwactiviteit ongestoord door gang kan vinden, respectievelijk het van regeringswege voorgestane bouwbeleid kan worden voortgezet en gerealiseerd. TAIPEH Madame Tsjang Kai-sjek, echtgenote van de president van natio nalistisch China op Formosa maarschalk Tsjang Kai-sjek, is dinsdag in het oor- logs veteranenhospuaal in Taipeh met succes geopereerd voor de verwijdering van galstenen. De 63-jarige maakt het goed. PARIJS De Franse minister van Voorlichting heeft na afloop van de bij eenkomst van de ministerraad medege deeld dat, „de Franse regering niet af wijzend za! staan tegenover een gemeen- schappe'ijk onderzoek in het kader van het overleg in Brussel naar gemeen schappelijk te nemen maatregelen van de landen der EEG. Dit naar aanleiding van dreigende in flatie in de EEG die uit het rapport van de onder-voorzitter van de Europese commissie, Robert Marjolin, is geble ken". De premier Georges Pompidou, heeft volgens de woordvoerder in de mi nisterraad een uiteenzetting over dit on derwerp gegeven De minister wees er daarbij op dat het een probleem betrof, dat verder reikt dar. het nationale ka der. In kringen, die in nauw contact staan met de Europese commissie, merkt men naar aanleiding Man de verklaring van het Belgische ministerie van Economi sche Zaken ovei de uiteenzettingen van Marjolin in het Europese parlement op, dat de Europese commissie, alvorens in het openbaar stelling te nemen, steeds alle nodige inlichtingen en adviezen in wint vooral die van Oe deskundigen der zes reger ingen, doch dat zij slechts op eigen verantwoordelijkheid spreekt. Het enorme succes dwingt ons door te gaan, U opnieuw honderden voor deeltjes te brengen. Wü binden de strjjd aan tegen de prijsverhoging, door massale inkopen kunnen wij het voordeligst zijn. LET OP LET OP FABRIEKSRESTANT VAN BOVENDIEN MOHAIRSJAAL GRATIS RESTANTEN MET 30 TOT 60% KORTING 49.-< 59.-, 69.-, 79 - NOG ZONDER PRIJSVERHOGING EN WIJ ONTVINGEN COLLECTIE 1964. ZOJUIST ONTVANGEN van 39,75 nu GRIJP NU UW KANS! RESTANTEN JONGENS EN MEISJES van 3J-S6 NOORSE MEISJES van 24,75 HONDERDEN NIEUWE KOOPJES HANGEN VOOR U KLAAR Kom haastig profiteren van deze nieuwe koopjes bij GEEN ZICHT NIET RUILEN 6

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 2