RAAD RIJSSEN BOOMKAMP KRIJGT EEN NIEUW WEGDEK mwm - -NV" V-t Stratenverbetering Geldlening Eervol resultaat VEEMARKT RIJSSEN In zate huis Burgerlijke stand Goedkope woningen worden duurder Modern materiaal Zomerhuisjes PREDIKBEURTEN Meer continuïteit KEUPKES AGENDA Gladde trottoirs Vrijdag 24 januari 1964 42e jaargang no. 4 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Raadslid Wolterink beëdigd Haase in „openbare werken" Jansen vindt de situatie maar merkwaardig Bomen worden onoordeelkundig geveld (volgens raadslid Averesch) Rijssen krijgt modernere straten, doch wat doen we met het Schild Herv. Bejaardencentrum leent geld van de gemeente De heer Hodes gerustgesteld: „Gelijke monniken, gelijke kappen" Goed kope woningen worden ook duur, aldus de heer Kreijkes Modern materiaal in de Boomkamp (nog dit jaar) Wat was het glad (op de trottoirs). De heer Janssen die meende dat de aanhou der wel zou winnen werd tegengesproken door wethouder Goosen. De aanhouder heeft in dit Zondagsdienst dierenartsen RijssenWier den f» 11 'O fff WEEKBLAD VOOR IJSSEN In de raadsvergadering, die woensdagavond werd gehouden werd de heer J. H. Wolterink, die als raadslid is benoemd in de vacature ontstaan door het bedanken van de heer G. Otten, beëdigd. Nadat het nieuwe raadslid de eed had afge legd werd hij toegesproken door burgemees ter Landweer, die de hoop uitsprak, dat het de heer Wolterink gegeven zou mogen zijn de belangen van de gemeente Rijssen op goe de wijze te dienen. Door het bedanken van de heer Otten ont stond naast die als raadslid ook een vacature in de commissie openbare werken. Op voorstel van de heer H. J. Nijland werd in de commissie openbare werken gekozen de heer W. Haase. De heer Haase bedankte als lid van de cul turele- en verkeerscommissie. De heer Wol terink werd gekozen als lid van de verkeers- en culturele commissie. Bij de ingekomen stukken was een brief van de heer Braakhekke, handelende over de gang van zaken betreffende zijn verzoek tot aankoop van het door hem van de gemeente gehuurde huis aan de Huttenwal. Deze zaak was kennelijk al eerder in be handeling geweest. De heer Janssen vond de situatie rond deze zaak ontstaan, naar hij zei „merkwaardig". Uit vraag en antwoord bleek, althans zo werd door de heer Janssen gesteld, dat de woning een tijd geleden ten verkoop aan de heer Braakhekke was aangeboden. De vraag prijs werd toen door de bewoner te hoog ge acht, in verband met de gebreken die de wo ning zou vertonen. Als met de vraagprijs toen akkoord was gegaan aldus de heer Jans sen was de woning verkocht. Nu schijnt on derhandeling, over de vraagprijs niet meer mo gelijk". geval verloren zo stelde de wethouder dui delijk. Als onmiddellijk op het aanbod van b en w was ingegaan, was de woning misschien verkocht. Want nog altijd is het zo, aldus spr. dat in gevallen als deze de raad akkoord moet gaan. Later bleek de meerderheid van de raad tegen verkoop te zijn, „zodat de kous af is". De heer Janssen zag graag dat onder deze affaire een streep werd gezet. Wethouder Goosen reageerde met de uit lating: „Maar wij hebben het vuurtje niet weer opgerakeld". De heer Averesch had kritiek op de wijze waarop in een deel van de gemeentebossen dennebomen worden geveld. Naar zijn mening gebeurde een en ander zeer onoordeelkundig, hetgeen spr. „jammer" vond. Wethouder Goosen was op de hoogte van het feit, dat lange dennen door midden gezaagd waren omdat deze anders niet uit de bossen konden worden verwijderd. Toegezegd werd, dat een onderzoek naar de gang van zaken in dezen zou worden ingesteld. Tot bestuurslid van de Grietje en Jan ter Horststichting werd gekozen drs. A. H. W. Tho massen. Over de urgentielijst van de in 1964 te ver beteren straten was nogal verschil van mening in de raad. De heer Smeijers vond het onjuist, dat het Schild als eerste op de urgentielijst voor kwam, omdat in verband met de sanering van de binnenstad wellicht een herziening zou moeten plaats vinden. De aanleg van de Pelmolenweg vond de heer Smeijers „een dure geschiedenis". Mo gelijk kan de aanlegverordening gewijzigd worden, zodat dan de ambachtsschool belast kan worden. Andere scholen in plan Zuid en West moeten de volledige bouwterreinprijs be talen aldus spr. De heer Haase zag ook graag het Schild van de urgentielijst afgevoerd, en legde de nadruk op de slechte toestand van de Oranjestraat. Wethouder Goosen stelde, dat met de ver betering van het Schild reeds rekening wordt gehouden met de toekomstige plannen. De kwes tie door de heer Smeijers naar voren ge bracht omtrent de aanlegbelasting van de Pel molenweg moest naar de mening van de wet houder onderzocht worden. Volgens wethouder Goosen kon met de ver betering van de Oranjestraat beter worden gewacht tot het saneringsplan in een verder stadium is gekomen, omdat het tracé van de Oranjestraat totaal moet worden vernieuwd. Verschillende raadsleden brachten hun me ning omtrent de urgentie naar voren o.a; de heer Pluimers, die van mening was, dat het Schild moest worden afgevoerd. Hij zag als grootste urgentie de verbetering v. d. Weijerd- steeg. Natuurlijk aldus de heer Ter Avest kan hierover verschil van mening bestaan. Maar zoals nu wordt voorgesteld kon hij er mee akkoord gaan. Voor het Schild moet iets gebeuren met het oog op de verkeersdeelneming. De Pelmolen- weg kan niet worden uitgesteld, omdat deze de toegang vormt tot de nieuwe ambachts school. Ook ik heb nog verschillende wensen, maar wij moeten een realiseerbaar plan voor stellen aldus spr. Tenslotte ging de raad met de voorgestelde urgentie akkoord; de heer Pluimers wenste aantekening tegen dit voorstel te hebben ge stemd. De heer Haase stemde voor onder voorbe houd dat de plannen betreffende het Schild eerst aan de raad zouden worden voorgelegd. Het voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de Ned. Herv. Stichting voor Tijdens de wedstrijden om het schaatskam pioenschap van Overijssel wist onze plaats- genote mej. Janny Eertink beslag te leggen op een eervolle 5e plaats. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys, Rijssen, telefoon 2487. Aangevoerd 592 stuks vee, runderen 15, varkens 577. Prijzen: 9 melk- en kalfkoeien van ƒ950,- tot 1150,- per stuk, 4 pinken van 600,- tot f 800,- per stuk, 2 graskalvereu van ƒ300,- tot ƒ450,- per stuk, 3 drachtige zeugen van 375,- tot 475,- per stuk, 574 biggen van 75,- tot 95,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel rustig, prijzen op hoog niveau. Zeugen: Handel kalm, prijzen hoog. Biggen: Handel kalm, prijzen hoog. De hoge prijs van de biggen benadeelt de handel via de markten. In Hotel Gijsbers werd ten overstaan van notaris F van Schooten ingezet een nieuw gebouwd huis met garage en tuin gele gen aan de Ruijterstraat 17 ten verzoeke van de heer J. H. Pols te Den Haag. Het perceel werd ingezet door J. Smeijers op 43.000,-. GEBOREN: Willem Jan zv A Zandvoort en H ten Hove, Kattenhaarsweg 14, 13 jan 1964; Jeroen Lambertus Joseph zv A D Meul- man en C M G Bruggeman, Nassaustraat 84, 14 jan 1964; Hendrika Johanna dv G J Krol en T J Voort- man, Banisweg 5, 15 jan 1964; Inge dv G J ten Brinke en E J Sander- man Morsweg 16, 16 jan 1964; Diena dv H P ten Bolscher en H G Barg- boer, J. ter HorstJHznstraat 33, 17 jan 1964; Gerritdina dv J van den Dijk en J Averesch Holterstraatweg 71, 17 jan 1964; Janna dv J van den Dijk en J Aversch, Hol terstraatweg 71, 17 jan 1964; Janna Wilhelmina dv G H Schippers en J W Averesch, Blinde Banisweg 27, 13 jan. - :v 'V- De Boomkamp nog in zijn oude staat. Het wegdek wordt ver nieuwd en ook de trot toirs worden opnieuw gelegd. De oude stenen zijn inmiddels verwij derd: het wachten is nu op beter weer orn met de werkzaamheden een aanvang te maken. Ho- penlijk duren de onge makken voor bewoners en passanten niet te lang. De bewoners van de Molendijk, de straat die vorig jaar van 'n nieuw wegdek werd voorzien, kunnen hierover moe- praten, Het schijnt in Rijssen gebruikelijk te zijn dergelijke werk zaamheden in de win ter aan te vangen. verzorging van ouden van dagen was aanlei ding voor de heer Janssen om te vragen welke consequenties deze geldlening voor de gemeen te zou kunnen hebben. Wij hebben het vorig jaar een heel ander besluit genomen, n.l. het garanderen van een geldlening. Nu moet echter eerst de gemeente geld gaan lenen, om dat weer aan de Stich ting uit te lenen. Wij lopen het gevaar aldus de heer Janssen, dat bepaalde kapitaalswerken van de gemeen te in het gedrang komen. De voorzitter zette uiteen, dat dit voorstel „noodgedwongen" was gedaan, omdat op het eerste raadsbesluit geen goedkeuring door Ged. Staten kon worden verkregen. Ook de wet houder Scholman was deze mening toegedaan. Toen de Stichting van een Bank te Amster dam een geldlening kon krijgen tegen de koers van 98 pet heeft de stichting eerst het advies gevraagd van de NV Bank voor Ne derlandse Gemeenten. Van die zijde werd geadviseerd: doen, want het is een goed aanbod. Van Ged. Staten kon geen toestemming worden verkregen. Er zijn allerlei pogingen in het werk gesteld, doch deze zijn niet gelukt aldus weth. Schol man. Ged. Staten heeft tenslotte geadviseerd: laat de gemeente een lening aangaan en het geld uitlenen aan de Stichting. De heer Janssen bleef van mening, dat de risico's voor de gemeente toch belangrijk gro ter zijn. De voorzitter meende, dat dit niet het ge val is. De heer Hodes vroeg naar de te volgen ge dragslijn, als andere stichtingen om een soort gelijke lening zouden komen vragen. De burgemeester gaf ten antwoord: gelijke monniken, gelijke kappen. De heer Haase zei wel eens gehoord te heb ben, dat de Herv. Stichting de gemeente niet nodig zou hebben. Dit blijkt aldus spr. thans dus wel anders te zijn. De heer Haase zag graag dat een zinsnede in het raadsbesluit, gewijzigd werd. Deze zin snede luidt: „De erfpachtster (de Herv. Stichting) mag, zonder toestemming van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen, het erfpachtrecht niet met hypotheek bezwaren". De heer Haase zag graag, dat niet b en w de toestemming zouden moeten geven, maar de raad. Dat zou aldus de voorzitter van weinig ver trouwen getuigen. Het college van b en w behartigt primair de belangen van de gemeen te. Kennelijk deelden andere raadsleden de be zwaren van de heer Haase niet, want hij kreeg geen bijval. Tot lid in de commissie tot wering van school verzuim werd de heer J. C. Meeuse herko zen en de heer W. Kalkman werd gekozen in de vacature J. Nijhoff. De heer Haase vond het vreemd, dat in deze commissie wel hoofden van de lagere scholen vertegenwoordigd waren maar niet van het voortgezet onderwijs, terwijl ook daar meer dere malen sprake is geweest van onwettig verzuim. Wethouder Scholman suggereerde dat in de toekomst hiermede rekening zou kunnen wor den gehouden, bij het ontstaan van een vaca ture. Het voorstel van b en w tot de verlening door de raad van een krediet van 6.000.- in het kader van de verordening regelende het toe kennen van een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing van een goekope huurwoning naar een duurdere woning werd door de raad aangenomen. De heer M. Kreijkes was van mening, zoals hij reeds eerder gesteld had dat deze veror dening weinig zin had, vooral niet in verband met de op handen zijnde huurverhoging. Immers aldus spr, zullen de nieuwe wonin gen, die nu wellicht nog duur worden gevon den, niet in huur worden verhoogd. De oudere woningen daarentegen zullen nog al belangrijk meer huur moeten opbrengen, zodat de verordening waarschijnlijk een was sen neus zal blijken te zijn. Wij blijven alsmaar in een vicieuze cirkel ronddraaien aldus spr. Hoewel de indruk werd gewettigd, dat meer dere raadsleden het met deze visie eens wa ren, werd het voorstel van b en w toch aange nomen Nu een begin is gemaakt met de straat verbetering van de Boomkamp stelden b en w de raad voor een krediet beschikbaar te stel len van 5.460.- voor de verbetering van de verlichting in deze straat Voor verlichting van deze straat zou naar de mening van b en w gebruik kunnen worden gemaakt van de lichtmasten afkomstig van de Ensterstraat. De heer Haase zag graag, dat voor deze straat modern materiaal zou worden gebruikt, omdat de Boomkamp als invalsweg vanuit het station als een belangrijke straat moet worden aangemerkt. De burgemeester antwoordde, dat het ma teriaal uiterst modern zou worden. In de rondvraag hield de heer Janssen het college van b en w aan haar belofte om ope ning 'van zaken te geven in de kwesties van de zomerhuisjes aan de Markeloseweg. Ned.-herv. Gemeente Grote Kerk 9.00 uur en 10.45 uur ds. A. Kool. 19.00 uur Eerw. heer D. D. Konlngs van Putten. Westerkerk 9.30 uur Eerw. heer D. D. Konings 15.00 uur ds. W. van Tuyl (bed. H.A.). Geref. Gemeente Noorderkerk 9.30 en 19.00 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur Leesdienst. Geref. Gem. in Ned. Eskerk 9.30 en 19.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur Leesdienst. Ger. Kerk Boomkamp 9.30 en 15.00 uur ds. Kloppenburg van Nijverdal. Oud Geref. Gemeente Bevervoorde 9.30 en 19.00 uur ds. Vosman. 14.30 uur Leesdienst. Oud Geref. Gem. in Ned. Oranjekerk 9.30 en 15.00 uur Leesdienst. WOENSDAG 29 JANUARI Westerkerk 19.30 uur ds. Vos. Noorderkerk 19.30 uur de heer Hakkenberg van Veenendaal (student). Eskerk 19.30 uur ds. Aangeenbrug. Bevervoorde 19.30 uur ds. Vosman. Oranjekerk 19.30 uur ds. H. Wiltink. Een zomerhuisje van de familie Smeijers moest op last van b en w worden afgebro ken aldus de heer Janssen en omtrent andere gevallen in die buurt zou de raad door b en w worden ingelicht. Er is in die hele buurt een onderzoek gaan de aldus wethouder Goosen. Als dit onderzoek is afgesloten zal de raad inderdaad worden ingelicht zo zegde spr. toe. De heer Smeijers achtte het gewenst, nu de Boomkamp voor verbetering is opgebroken het Gemeentelijk Energiebedrijf en andere in stanties in te lichten opdat eventueel aan te brengen voorzieningen in de toekomst nu zou den kunnen worden uitgevoerd. Wethouder Goosen antwoordde dat deze pro cedure regelmatig wordt gevolgd. De heer Ter Avest vestigde de aandacht op de wenselijkheid, dat meer continuïteit zou kunnen worden gebracht in de woning bouw door de bouwverenigingen. Van groot belang achtte spr. het feit, dat één aannemer Miln in 'n nach, um 'n uur of dreeje, Zag iej dr al vuile stoan, En mear vief uur rusteg wochen Tot de weenkels lus zoln goan. Mear ne reangjas vuur ne stuuwer Was toch earlke wal ne rean Te prebeem, al kossen 't müejte, Um het eeste binn te wean. En een beüjs vuur twee gueln viefteg, Oolderwets, mear iezerstoark, Vuur twee kwatjes al ne bokse, Neet vuur 'n zuendag, mear in 't woarï Boezeroens, nog ginnen daalder, Oonderboksen, wat nen hoop, Hemde, petn en weentermaantels, Zükn en pékke, heel goodkoop. Vief uur stun dr leu te wochen, Mear toen wam ze 't ook wal zat, 'k Deanke zoo, dat ter wal vuile Koole veute hebt ehad. Mear um acht uur toen de weenkels Lü« gung, wam ze zoo wier woarm, Eawn doamoa gung 't wier op 't hoes an Met nen heeln grootn pak in 'n oarm. Zoo te zeen wam dr wier vuile Kuepkes vuur de leu te haaln, Heel wat dinge woer ze aanders Vuile mear vuur monn betaaln. Joa ook disse wekke hebt wier Heel wat leu eur 'n slag esloan, Mear ook heel wat winkeleers hebt Zeker beste zaakn edoan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 24 januari Instructieve lezing over kleurenfo tografie met wenken en tips over came ra's en toebehoren, org. Foto Brouwer, in samenwerking met „Canon" 8 uur ho tel Gijsbers. 23 januari Jaarvergadering E.R.K.V., 8 uur café 'n Hook. 1 februari Film- en forumavond Europa 1, 2, 3, 8 uur Parkgebouw. 4 februari Jaarvergadering Ned. Ver. v. Huis vrouwen 8 uur hotel Gijsbers. 7 februari Vergadering ARP spreker Mr. van de Sluis. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent 8 uur. Jeruel. 10 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem Agfa dialezing „Met Wim Noord- hoek door Nederland" neutr. kleutersch. 10 februari Jaarvergadering Sociëteit Riesso hotel Gijsbers. 12 februari Ned. Ver. Huisvrouwen, lezing door acteur Dick Top over; „Uit de keuken van het toneel", 8 uur Parkge bouw. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel" 8 uur Jeruël. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, Bondsdiacollectie met geluidsband neutr. kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le Kamer der Staten Generaal. 17 maart Ned. Ver. v. Hulsvrouwen, boekbe spreking door mevr. Peletie-Röber uit Leeuwarden. Besproken wordt „Land ach ter Gods rug" van Den Doolaard. Park gebouw. 20 maart Amateurfotografenvereniging Al- dolem, filmavond van bekroond amateurs- werk. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed onthouden", 8 uur Jeruel. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, Bondsfotocollectie neutr. kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). zou worden aangewezen, die zich op de bouw van de projecten woningen ook voor de toe komst zou kunnen instellen. De gemeente volgde deze gedragslijn in het verleden. Nu de bouwverenigingen het volume krijgen toegewezen werken deze verenigingen met verschillende aannemers. Spr. achtte het ge wenst dat de besturen van de bouwverenigingen de koppen bij elkaar zouden steken, dat kan slechts in het belang zijn van de woningbouw in Rijssen. De voorzitter onderschreef dit standpunt volkomen. Hierop hebben wij aldus wethouder Goosen reeds aangedrongen bij de besturen van de diverse bouwverenigingen. De heer Hodes informeerde naar de moge lijkheid bij de gladheidbestrijding ook de trot toirs van een laagje zand te voorzien. Als het zeer glad is gaan de voetgangers op de rijweg lopen, omdat deze bestrooid zijn met zand, maar dit levert aldus spr. weer andere ge varen op. Ons materiaal is niet berekend op de trot toirs aldus weth. Goosen maar, ook volgens de voorzitter, zou met deze opmerking reke ning kunnen worden gehouden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1