v.v. Sportclub Rijssen naar nieuwe sportpark Moet ik mijn kind laten testen? I Filmnieuws j HET GEDRAG VAN VOGELS Huisdieren zijn gedegenereerd E. Bouwmeester ICicocn Grote opruiming J. ter Harmsel Ijzerhandel „DE BEEK" 10 PCT. KORTING Goederen daarbuiten 10°l0 KORTING WINTERUITVOERING KOEDIJK's LINNENHUIS 10 PCT. KORTING BALANS- Dames Maandag 20 en dinsdag 21 jan. in hei Parkgebouw Vrijdag en zaterdag de film: DE KANONNEN VAN NAVARONE Woensdag de film: AS EN DIAMANT V.E.K. geeft uitvoering ALDOLEM-NIEUWS Fraai succes op clubshow Pracht handen NIEUW TYPE BOTER IN NOORWEGEN Bemesting particuliere tuinen Profiteert van onze Accountantskantoor OVING WASMACHINE Staai ter dekking TE KOOP Drogisterij „ten BERGE" afd. medische bandages Staat ter dekking KACHEL WISSELAAR voor de kinderen een leuke attractie -• januari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 INSTRUCTIEVE LEZING en nimmer ruw of schraal Tlibe1-6°-9Set Hamea-Gelei ook bi) aankoop van uw wasmachines centrifuges en gasfornuizen SCHILD DAMESSALON DE HAUTE COIFFURE Maison Haarstraat 8 Telefoon 2286 Tijdens de opruiming geven wij op onze Corsetten. Tevens nog enkele opruimings Corsetten, „CAMP" het wereld vermaarde Corset. Eschstraat 4 Telefoon 2293 Ook levering op dokters advies via ziekenfondsen. Herengordels - Breukbanden Elastieken kousen enz Onder voorzitterschap van de heer A. Ditsel hield de v.v. Sportclub Rijssen haar halfjaar lijkse vergadering. De heer Ditsel sprak in zijn openingswoord er zijn genoegen over uit dat de vergadering zo goed bezocht was en dat er momenteel zo'n uitstekende clubgeest heerste in de vereniging. De secretaris, de heer Kamp memoreerde de goede resultaten der elftallen, die volgens de secretaris bereikt waren door training en door de clubgeest. Het eerste en tweede elftal zijn lijstaanvoerder en ook het derde elftal „draait goed mee". Voorts deed de heer Kamp de voor de vere niging verheugende mededeling dat Sportclub Rijssen toestemming was verleend, bij de aanvang van de nieuwe competitie te spelen op het nieuwe sportpark. Bij de rondvraag sprak de heer Bruggeman de wens uit dat straks, wanneer de nieuwe ^lltllllllllUinillllllllllllflIMIflIllllllltlltlHIHinillllllllltllMIHIIIIIIIIIIHIIIItl iiiiiitiiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiaiiiuiiiaiiiniiititiiiiuiiiitiaiiatiiiif De Griekse eilanden zijn bezet door de Duit sers, alleen op Kheros liggen nog 2000 En gelsen... onbereikbaar voor de Britse marine doordat twee reusachtige kanonnen van Na- varone de zeestraat beheersen... en tot on dergang gedoemd omdat de Duitse legerlei ding een massaal offensief tegen hen gaat in zetten. Als vliegtuigaanvallen op de kanonnen te vergeefs blijken, zendt Commodore Jensen (James Robertson Justice) een sabotage- ploeg uitbij wijze van laatste po ging. In een wrakke vissersschuit varen deze zes mannen naar Navarone. Zij weten on derweg met krachtdadige middelen een on derzoek door een wantrouwige Dui'se pa trouilleboot te doen verkeren in de onder gang van de Duitsers, maar worden zelf in een verschrikkelijke nachtelijke storm op de rotsen van Navarone gesmeten, waarbij hun aanvoerder, majoor Franklin (ANTHONY QUAYLE) gewond wordt. Een kleine Poolse stad tegen het einde van de laatste wereldoorlog. Uit de luidspre kers in de straten horen de bewoners het bericht over de capitulatie van Hitler-Duits- land. Ofschoon er nog grote verwarring heerst en de rust nog lang niet weergekeerd is, hopen de mensen, dat de schone dagen van vrijheid en vrede hun nu geluk zullen bren gen, eerlijk werk en.... succes. Maar niet allen denken er zo over. Twee ondergrondse strijders, Maciek en zijn vriend Andrzej begroeten deze dag met de wapens in de hand. velden in gebruik zullen zijn genomen, zich veel nieuwe spelers zullen aanmelden, voor al junioren nu de spelersstop is opgeheven. Indien weers- en terreinomstandigheden mee werken begint voor de senioren de competi tie weer te draaien op zaterdag 18 jan. a.s. Het eerste elftal ontvangt SVZW uit Wier den, terwijl de tweede en derde editie zullen uitmaken wie van beide de sterkste is. Op uitnodiging van Aldolem houdt Foto Brouwer op vrijdag 24 jan. a.s. een in structieve lezing over kleurenfotografie met wenken en tips over camera's en toebehoren. Deze avond wordt gehouden in Hotel Gijs- bers. Op maandag 10 febr. a.s. zal Aldolem een Agfa Dialezing houden met als onderwerp: Met Wim Noordhoek door Nederland. Wanneer een wild dier wordt getemd tot huisdier, dan voltrekken zich in zijn gedrag zeer grote veranderingen. De hond stamt af van de wolf maar een Pekineesje ge draagt zich toch wel heel anders dan een wolf. Dat vorm en kleur van huisdieren an ders zijn dan van hun soortgenoten in het wild, is bekend. In de vrije natuur heeft de kleur en de tekening van de huid meer dan een betekenis. Een door de mens beschermd huisdier heeft geen beschermende huids kleur meer nodig. Een dergelijk dier zou in het wild levend direct een prooi van zijn vijandep worden. De teeltkeus in de gevangen schap gaat ook in geheel andere richting dan in de vrije natuur. Kortom, het gehele ge dragspatroon van dieren verandert, iets dat niets uitstaande heeft met dressuur e.d. Dr. Klaus Immelmann van het Zoologische Instituut van de Technische Hogeschool in Brunswijk (Duitsland) is naar Australië ge reisd om daar het gedrag van sommige vo gelsoorten in het wild eens te vergelijken met dat van hun soortgenoten in de dierentuin. Zijn onderzoek gold voornamelijk de prachtvin- ken, die in Australië en in Zuid-Oost-Azië al heel lang, in Europa pas sedert enige tijd als huisdier worden gehouden. De als huis dier gehouden stammen zijn kleuriger van veer, er is zelfs een witte soort ontwikkeld. Een kleur waarmede de vogel in het wild direct een prooi van roofvogels zou worden, maar die hem in gevangenschap verzekert van voorkeur bij het fokken. Het viel de Duitse onderzoeker op, dat hoe wel alle grondtrekken behouden bleven, een aantal gedragstrekken in gevangenschap of he lemaal niet meer optreden, dan wel in hefti ger vormen tot uiting komen. De prachtvinken hebben ook in de vrije natuur al een sterk ontwikkelde nesteldrift. Zij bouwen prachtige nesten met overdekte ingangen en ook tijdens het broeden knutselen en werken zij aan het nest door. Ook buiten de broedtijd bouwen sommige soorten hun slaapnesten uit tot duur zaam verblijf. Deze nesteldrift wordt in de De Chr. Gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht geeft op maandag 20 en op dinsdag 21 januari haar jaarlijkse winteruitvoering in de grote zaal van het Parkgebouw. In de Neutrale Kleuterschool aan de Ta- baksgaarden organiseert de A.F.V. „Aldolem" heden (vrijdag)avond een dia-avond van het werk van eigen leden. Tevens zal een collec tie dia's met geluidsband worden vertoond. NOTTER De combinatie Ter Harmsel-Pijffers te Notter behaalde op de pluimveetentoonstel ling te Zwolle (de „Plusieko Show 1963", waar de Nederlandse Maleiërclub haar club show had ondergebracht), met zijn inzending de volgende fraaie successen. Maleiër haan oud 1 Z.Z.G. en 3 ereprijzen waaronder één voor het kampioenschap gro te Maleiërs. Maleiër hen oud 2 Z.Z.G. en ere prijs, idem hen oud 5 ZZG. Ook haalde de combinatie de ereprijs voor het hoogst aantal punten met 3 aangewezen dieren. gevangenschap nog groter. In extreme geval len gaat zij zo ver, dat ook nadat het ei ge legd is het wijfje doorgaat met bouwen, zodat de eieren toegedekt worden en het gewoon ver geet te broeden. Het bouwt en bouwt maar door. Ook vergeten de door bouwlust bezeten vogels hun jongen te voeren. Dan gaat het jonge broedsel te gronde. De bij Australische prachtvinken in het wild ook al zeer sterk ontwikkelde zucht naar ge zelligheid wordt in gevangenschap eveneens sterker. Deze soort vogels kruipen tegen el kaar, ze pluizen in eikaars veren. In gevan genschap ontaardt deze zucht soms dusda nig, dat het broeden onmogelijk gemaakt wordt. De vogels kruipen met zijn allen tegen elkaar of bovenop het nest van een broedend paartje - zodat er tenslotte een kroelende kluwen op het nest zit. De voortplantingsdrft is daarentegen ook in gevangenschap zeer groot. Het is al van vele huisdieren bekend, dat zij in gevangenschap voortdurend willen paren en zich niet meer storen aan de in de natuur bestaande bronstij den. In de natuur is die bronstijd tot een bepaald jaargetijde beperkt. In de bronstijd slaan dieren immers weinig acht op hun vijanden. Men denke aan de balderende auer- haan. Daarom beperkt de natuur de brons tijd. In de gevangenschap is de bronstijd ongevaarlijk en wordt derhalve over het ge hele jaar uitgebreid. Dr. Immelmann stelde in het balder-gedrag van prachtvinken uitbreiding van de aangebo ren patronen vast. Volgens het aangeboren ge dragspatroon herkent het mannetje het wijfje van de eigen soort aan bepaalde kenmerken. Is dit aantal kenmerken zeer groot en typisch voor de soort (patroon en tekening van de veren e.d.) dan is ook de keuze beperkter. Dan wordt van een beperkt patroon gespro ken. Een slechts op enkele, grove, eenvoudi ge kenmerken berustend patroon wordt een uitgebreid patroon genoemd, omdat het een veel grotere keus laat. De tamme zebravin- ken van dr. Immelmann balderen evenals bij— Dit was het onderwerp, waarover de heer v. Alkemade (Dir. van de Vlisstichting) uit Arnhem, dinsdagavond in het Parkgebouw sprak voor de Ned. ver. v. Huisvrouwen afd. Rijssen. Na een korte inleiding van de presidente nam de heer v. Alkemade het woord. Om een beroepskeuze te doen moet men kennis van zaken hebben om te kunnen kiezen. Er zijn wel 4200 beroepen in ons land, die onderverdeeld, tot een totaal aantal van plm. 30.000 uitgebreid kunnen worden. Kinderen weten vaak niets af. van de ver schillende beroepen en hebben dus voorlich ting nodig. Ze krijgen die van le ouders, 2e onderwijs en 3e testbureaus. Het testen is dus een waarde vol „hulpmiddel". Men test de intelligentie en daarnaast het karakter. Daartoe moet het kind een aantal vragen beantwoorden, opklim mend in moeilijkheid. Op welke leeftijd wordt het kind getest? le op de leeftijd van 12 jaar. Het zwaarstepunt valt dan op de intelligentie. 2e Op 16-jarige leeftijd, daar tussen de 12-16 jaar grote veranderingen in de ontwikkeling voorkomen. Het karakter speelde dan een gro- na alle vogels tegen een opgezet zebravin- ken-wijfje. Het maakte voor hen geen verschil of dit dood dan wel levend was. Daarna werd van de nabootsing het ene kenmerk na het an dere verwijderd opdat hij kon nagaan welke kenmerken nog voldoende waren om de vogel tot balderen te brengen. Een tam zebravinken- mannetje balderde tenslotte tegen een primi tieve nabootsing uit kneedwas, die in niets meer aan een zebravink deed denken. Er zat alleen een zwart-wit patroon op en het had een rode snavel. Enkele vinkenmannetjes be gonnen zelfs te balderen tegen een stuk grij ze kneedwas met een rood eind, dat in geen enkel opzicht meer op een vogel leek. In de praktijk dient het beperkte herken ningspatroon tot instandhouding van de soort. Het bewerkstelligt ook, dat wijfjes weigeren vreemde jonge vogels groot te brengen. De prachtvink als huisdier heeft er niets op te gen jonge vogel van andere soorten groot te brengen. Deze passen dan in het uitgebreidere patroon. Om dezelfde redenen kan men huis- vinken ook gemakkelijk kruisen. Professor Lo- renz, de Duitse zoöloog, die grote bekendheid verwierf door zijn onderzoek naar het ge dragspatroon van dieren heeft een overeenkom stige houding ook al bij eenden, ganzen en dui ven vastgesteld. Dr. Immelmann constateerde ook, dat de verandering in de driften in de eerste plaats een gevolg is van de door de mens toegepaste selectie. De mens fokt die exemplaren die zich snel en gemakkelijk laten voortplanten. Dat zijn natuurlijk de hyper-erotische soorten die daardoor een voorkeurspositie verwerven, die zij in de natuur niet zouden hebben, van roofdieren en ln het wild levend hoornvee Vanaf de vroegste tijden heeft de mens al toos de vriendelijker en tammere exemplaren aangetrokken. Alle 4iuisdier-soorten zijn tenge volge van selectie ontstaan. Deze in gevan genschap gefokte dieren zouden in het wild niet in leven kunnen blijven. Dr. Immelmann noemt hiervan als kras voorbeeld de talrijke kippenrassen, die weliswaar aan één stuk door eieren leggen maar hun broeddrift geheel zijn kwijtgeraakt. In de vrije natuur zouden zij al lang uitgestorven zijn, maar de mens houdt ze in stand vanwege hun grote legcapaciteit. De eieren laat men door een broedmachine te rol. Een intelligente leerling kan de oplei ding niet voltooien, als hij geen doorzettings vermogen heeft. Ook met lichamelijke afwij kingen dient rekening gehouden te worden. Iemand, die kleurenblind is kan bijv. geen elektro technicus worden! (ziet geen verschil in rood en groen) Meisjes dienen ook voor een beroep opgeleid te worden, daar ook de vrouw door omstandigheden vaak genoodzaakt is de kost te verdienen. In het algemeen, blijkt 80-85 pet van de adviezen juist. Huiselijke om standigheden, ziekte, ongelukken enz. kunnen 't kind zodanig beïnvloeden, dat het resultaat negatief is. Sinds 1962 staan de testbureaus onder controle van de regering i.v.m. het ver lenen van subsidie. Na deze globale uiteenzetting en het be antwoorden van enkele vragen dankte mevr. P. Thomassen - v. d. Wilde de heer Van Alkemade voor de voorlichting van dit voor de ouders zo belangrijk onderdeel in de opvoeding. Advertentie In Noorwegen is men tot de ontdekking gekomen dat de consument de voorkeur geeft aan boter met een meer geprononceerde smaak dan de normale verse karnboter. Dit heeft geleid tot het in omloop brengen van een nieuw botertype, thans elf maanden gele den in een bepaald gebied van het land. De nieuwe boter is gunstig ontvangen, zodat thans is besloten de verkoop in het gehele land te beginnen. De boter ziet er uit als verse karnboter maar is geler V£-> kleur. Het zoutgehalte ligt iets hoger, nl. op 3 pet. De smaak neigt meer naar die van ouder wetse boerenboter. Vele particuliere en volkstuinbezltters heb ben inmiddels de lijsten voor het benodigde zaaizaad en pootgoed in 1964 bij de zaad handelaar ingeleverd. Op zichzelf veelal een bijzonder plezierige bezigheid voor de tuin- liefhebber. De toekomstige bemesting is daar entegen dikwijls een probleem, omdat direct de vraag rijst: „wat is een goede bemesting". Dit is zonder meer niet te zeggen. Eerst dient men namelijk te weten hoe het met de bemestingstoestand van de grond gesteld is en dan kan pas gezegd worden hoeveel en welk soort mest moet worden toegediend. Een overdaad van een bepaald soort mest, bv. kalk of kalizout kan minstens even scha delijk zijn als een tekort. En dat dit laatste dikwijls voorkomt blijkt wel uit het vele onderzoek dat het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Ooster beek de laatste jaren voor particuliere tuin- bezitters heeft verricht. De bijzonder gunstige ervaringen in deze sector wettigen het vermoeden dat het grond onderzoek bij particuliere tuinbezitters zich verder zal uitbreiden. uitbroeden. Zo houdt de ene soort dus de andere in stand. Van uit het standpunt van de natuur bekeken zijn echter alle huisdieren gedegenereerd. opruiming Rijssen, Dr. Stokkersstraat 35, Telefoon 2274. ADMINISTRATIES if CONTROLES BELASTINGEN ASSURANTIES van de Chr. Gymnastiekvereniging V.E.K. AANVANG 7.30 UUR. Enttréé f X.Kinderen onder geleide f 0.75. Kaarten in voorverkoop bij Sigarenmagazijn GIJSBERS, Enterstraat. PARFUMERIE COSMETICA SCHOONHEIDSSALON PEDICURESALON REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Drogisterij J. TER HARMSEL- TEN BERGE, Eschstraat 4 Rijssen TE KOOP zo goed als nieuwe met wringer, gaarde 35a. Vennekes- haaskleurige Vlaamse reus. Bloemstraat 43. Voor koopjes zie etalage. Enterstr. 44, tel. 2584. BOEKHANDEL Wierdensestraat 4 MIELE WASMACHINES met wringer FORNUISPOT 125 1. met kraan DRU- BADKUIP ETNA-HAARD m. kookgele genheid 3-gaats KOOKKACHEL pracht HAARD (zelfvuller) fabr. Becking en Bon- gers. Alles in prima staat met garantie. pracht VI. reus, gew. 16 pond. Dekgeld f 2.Keu. ze uit 3. H. Wolterink, Nijverdalseweg 80. TE KOOP merk PELGRIM Piet Heinstraat 5 TE KOOP met platen. Haarstraat 25. De totale opruiming b:j Pennings

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 5