Nieuws van B. en W. LOOP DER BEVOL KING Tentoonstellingssuccessen Bebouwingsvoorschriften Nieuwe school in westen van Rijssen Geldlening schoolbouw en bejaardencentrum Wijziging destructiever ordening Herstel kasteel de Oosterhof wg* ür) - I - RAADSVERGADERING Auto vernielde etalageruit Ontploffing in school Zondagsdienst dierenartsen Rijssen - W ierden Burgerlijke stand OP 'T SKEARN AGENDA PREDIKBEURTEN Vrijdag 17 januari 1964 42e jaargang no. 3 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en redactie voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting li OOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOGQOOOOQO VOOR Gedurende de voorgeschreven termijn heeft ter secretarie ter inzage gelgen 'n ontwerp- wijziging van de bebouwingsvoorschriften, behorende bij de uitbreidingplannen XII (Zuid- West), IV (Noord), V (Oost) en VI (Zuid). Deze wijziging behelst een tweetal onder werpen en wel: 1. Het oprichten van kleine gebouwtjes ten be hoeve van publieke voorzieningen. 2. Het oprichten van garages en gecombi neerde garage-bergingen bij kleine woningen. Ten aanzien van deze punten merken b en w het volgende op. 1. Gedeputeerde staten van Overijssel hebben ons erop attent gemaakt, dat 't oprichten van gebouwtjes ten behoeve van de telecommuni catie (eindcentrales, kleine versterkersta tions, kabelhuisjes, kabelkasten e.d.) meerma len met moeilijkheden gepaard ging, aange zien de in het uitbreidingsplan aan de des betreffende terreinen gegeven bestemming de ze bouw niet toelaat". In artikel 18 van de door de raad vastge stelde bebouwingsvoorschriften is deze mate rie reeds geregeld, maar na bestudering van deze materie lijkt het b en w gewenst dit ar tikel enigszins te wijzigen, in die zin, dat daar door volledig aan het verzoek van gedeputeer de staten wordt tegemoetgekomen. 2. Het komt regelmatig voor, dat bouwver gunningen worden aangevraagd voor een ga rage of garage-berging bij een woning, ge bouwd in de bouwklasse van 260 m3 of klei ner. Volgens het bepaalde in artikel 16 van de huidige bebouwingsvoorschriften, vastgesteld bij besluit van gedeputeerde staten d.d. 16 februari 1960 mogen, bij dergelijke woningen slechts een begring of garage worden ge bouwd van ten hoogste 15 m2. Het is gebleken, dat deze ruimte te klein is om te dienen als garage en als berging. „In verband met ons streven om zoveel mogelijk te bevorderen, dat motorrijtuigen niet blijvend worden gestald op de openbare weg, is het naar ons idee noodzakelijk, dat dit artikel zodanig wordt gewijzigd, dat ook bij deze kleinere typen woningen een garage mag worden gebouwd aldus b en w. Tegen de ontwerp-wijziging zijn geen bezwa ren ingebracht en b en w stellen de raad voor het ontwerp-besluit ongewijzigd vast te stellen. Het bestuur van de vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel heeft een verzoek gericht aan de raad om medewerking krachtens art 72 der Lager On derwijswet 1920 voor 't stichten van een nieuw schoolgebouw. Op advies van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Deventer te De venter wenst het schoolbestuur namelijk over te gaan tot stichting van een vierde school voor lager onderwijs. Het lag in de bedoeling van het schoolbestuur de Oranjeschool, welke school in een zeer slechte staat verkeert, te vervangen door een nieuwe school. Dit zal evenwel niet uitvoerbaar zijn omdat voor ver vanging van een bestaand schoolgebouw slechts bij hoge uitzondering een urgentieverklaring wordt afgegeven. De Julianaschool zal ook na het bijbouwen van een achtste lokaal, waarvoor goedkeuring is verkregen, geheel bevolkt zijn. Momenteel is reeds een klas in de bestuurskamer van de school gehuisvest. Door de uitvoering van het uitbreidingsplan „Zuid" is het te voorzien dat over enkele jaren voor een groot aantal kinderen toelating tot de Julianaschool zal wor den gevraagd. Deze school zal hiervoor even wel geen ruimte kunnen bieden. Verder deelt het schoolbestuur mede, dat de Wilhelminaschool volledig bezet is en dat de Oranjeschool steeds meer leerlingen uit de zogenaamde „Lentfertsstukken" trekt. Het is dan ook noodzakelijk geworden een vierde school te bouwen in het Westen van Rijssen. Hierbij denkt het schoolbestuur aan de mogelijkheid een zesklassige school te la ten bouwen op een terrein aan de Willem de Zwijgerstraat, welk terrein bestemd is voor de stichting van een openbaar gebouw. Voordat met de bouw zal worden begonnen, zal het schoolbestuur als waarborgsom een be drag, gelijkstaande met vijftien ten honderd van de stichtingskosten in de gemeentekas storten. Aangezien de aanvraag aan de eisen der wet voldoet, stellen b en w de raad voor de gevraagde medewerking te verlenen. Door de NV Bank voor Nederlandse Ge meenten is de gemeente Rijssen een geldlening groot 955.000 aangeboden. Van deze geldlening is 355.000 nodig voor de financiering van de kosten van een school bouw en 600.000.- voor het verstrekken van een lening aan de Ned. herv. stichting voor verzorging van ouden van dagen ter gedeel telijke financiering van de stichting van het bej aardencentrum. De voorwaarden, voor de door genoemde bank te verstrekken lening zijn o.a.: Looptijd, 30 jaar, rente 4,75 pet., halfjaar lijks te voldoen. B en w stellen de raad voor de lening te aanvaarden. De Hervormde Stichting voor verzorging van ouden van dagen heeft ten behoeven van de bouw van het bejaardencentrum een lening aangegaan groot 600.000.- waarvoor door de raad garantie is verleend voor de rente en aflossing. De lening was gesloten tegen een koers van 98 pet, doch ingevolge wettelijke maatregelen mag de koers voor een dergelijke lening mi nimaal 99 pet bedragen. Om deze reden kan geen goedkeuring van het college van gedeputeerde staten worden verkregen. Eenpoging van het bestuur om een andere geldlening op acceptabele voorwaarden te krij gen is niet gelukt Door gedeputeerde staten is geadviseerd om van gemeentewege een lening op te nemen bij de NV Bank voor Ne derlandse Gemeenten en deze aan de stichting te verstrekken. De lening zal onder dezelfde voorwaarden aan de stichting worden verstrekt als waar onder de gemeente de lening heeft verkre gen. In een vergadering van 11 februari 1959 be sloot de raad tot vaststelling van de veror dening op de destructie. In artikel 6 van deze verordening is ver meld, dat het destructiemateriaal moet wor den bewaard in daarvoor bestemde bakken, dan wel in metalen confiscaatemmers. Het college van gedeputeerde staten wijst er op dat is vastgesteld, dat in sommige stre ken in de provincie i) deze bakken goederen worden gedeponeerd die er niet in thuisho ren, zoals b.v. glas, ijzer, blik, chemicaliën en vuilnis. Door deze handelwijze worden de onderne mers die het destructiemateriaal verwerken genoopt tot sorteren van het materiaal. In hygiënisch opzicht is dit zeer ongewenst en Omtrent herstel van kasteel de Oosterhof hebben b en w een kostenraming ontvangen, welke aan de raadsleden ter inzage is gegeven. bovendien belemmert 't een efficiënte bedrijfs voering. In verband met het bovenstaande ver zoeken gedeputeerde staten om na artikel 6 een nieuw artikel 6a in te voegen, luidende als volgt: „De aangifteplichtige is gehouden, zolang destructiemateriaal onder zijn berusting is, bederf of vermenging met andere stoffen te gen te gaan, zulks overeenkomstig door het hoofd van dienst gegeven aanwijzingen". B en w adviseren de raad aan het ver zoek van gedeputeerde staten te voldoen. - .y, •Sy.'.-.vs., Drie jongens kijken vanaf 'n dak in Pa nama naar 'n begra fenisstoet, die voor bij trekt. Op de brandweerauto aan de kop van de stoet staan twee kisten met de stoffelijke overschotten van studenten, die tij dens de onlusten om het leven kwamen. r - I I I I I I 11 1 I III I I I I Uil III I! I'T'I!'! I I I I I I I De gemeenteraad van Rijssen komt in open bare vergadering bijeen op woensdag 22 janua ri. Grote consternatie ontstond zaterdag tegen middernacht in de Grotestraat toen een Fiat, bestuurd door de 19-jarige H S uit Nijver- dal een zodanige manoeuvre maakte, dat een grote etalageruit van het modemagazijn Wil lem Koedijk volkomen werd vernield Mogelijk heeft de chauffeur te hard gere den tengevolge waarvan de auto over de kop sloeg en ernstig werd beschadigd De bestuurder werd met een lichte hersen schudding naar huis gebracht. De auto liep zeer ernstige materiële schade op. Het onderwijzend personeel van de RK Jon gensschool kreeg woensdagmorgen de schrik van hun leven toen de schoorsteen van een der lokalen waarin klas 2 en 3 is ondergebracht volkomen uit elkaar plofte. Grote brokken steen kwamen in de tuin van het hoofd der school terecht Een gelukkig feit was, dat de ontploffing plaats had tijdens de ochtendpauze, toen de kinderen op het speelplein verbleven De kachels op de RK Jongensschool schij nen niet meer in goede staat te zijn Een aanvraag voor nieuwe kachels is reeds ingediend bij de gemeente. Wellicht kan deze aanvraag door deze gebeurtenis met spoed worden behandeld. i i i i III' lliltll.ll I I'd a i i itmliliini''I i r:i 'i r i i i i i :iftl!iiiiittii;r:in(itittti!ltiit:tttin«i:iitlt!l Betreffende de loop van de bevolking der gemeente Rijssen gedurende het jaar 1963 kan het volgende worden medegedeeld. Op 31 dec. 1962 bestond het aantal inwo ners uit 7569 mannen en 7360 vrouwen, te zamen 14929 inwoners. Door geboorte nam de bevolking toe met 193 jongens en 183 meisjes, in totaal 376 personen. Gevestigd hebben zich in deze gemeente 155 manne lijke personen en 166 vrouwelijke personen, totaal 321 personen. De bevolking vermeer derde dus door geboorte en vestiging met 348 mannelijke en 349 vrouwelijke personen in to taal met 697 personen. In genoemd jaar overleden 57 mannelijke en 34 vrouwelijke personen, totaal 91 personen Uit de gemeente vertrokken 162 mannelijke en 178 vrouwelijke personen, totaal 340 per sonen. De bevolking verminderde dus door overlij den en vertrek met 219 mannen en 212 vrou wen, totaal met 431 personen. Uit het vorenstaande blijkt dus, dat het in wonertal met 266 (697-431) personen vermeer derde en per 31 dec. 1963 derhalve bedroeg De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496- 298. Diverse leden van de Rijssense pluimvee en konijnenfokkers vereniging „De Een dracht" hadden enkele dieren ingezonden op de landelijke tentoonstelling van pluimvee, sierduiven en konijnen „Plusieko" in het gebouw „Odeon" te Zwolle waar 1600 num mers waren ingestuurd, met de volgende fraaie resultaten. Joh. Steenbergen met Hollandse Hoenders goudpel haan jong 3 G.G. idem hen jong 2 G.G. Dezelfde met zwart leghorn haan jong 3 G. idem hen jong G. H. Boeve met Maleiër hen oud 4 Z.Z.G. M. Boerman met Plymouth Rokskriel donker gestreept haan oud 1 ZG, idem haan jong 1 ZG. A. J. Tijhof met Zilver Sebright kriel hen oud 2 Z.G. idem haan jong 1 Z.Z.G. en ereprijs, idem hen jong 3 G.G., idem G. G. Smit met Java kriel zwart haan jong 1 Z.G. en ereprijs, idem hen jong 2 G.G., idem 3 G.G. H. Scheppink met Brünner Kroppers rood doffer oud 1 ZZG, idem 2 Z.G., idem duif oud 1 Z.Z.G. en 2 ere prijzen, idem 2 Z.Z.G., idem doffer jong 1 Z.Z.G., idem duif jong 1 Z.Z.G. en ere prijs. G. J. Wessels met Oud Hollandse Meeuwen en blauw doffer oud 1 Z.G., idem 2 G.G., idem doffer jong 1 G. Joh. Veld huis Holten met Duitse Schoonheidspostdui ven donkerkras duif jong 1 Z.G., idem blauw doffer jong 1 Z.Z.G. en ereprijs, idem 2 Z.G., idem 3 G., idem duif jong 1 G.G. J. Zijlstra met Vlaamse Reus konijngrijs ramjong 2 Z.G., idem voedster jong Z.G. H. Wolterint met Vlaamse Reus wit ram jong 3 Z.Z.S. en ereprijs, idem Z.G., idem voedster jong Z.G., idem Z.G. B. J. Schreurs met VI. Reuk Oranje ram jong G. G. Bloe- mendaal met VI. Reus haas kleur ram jong G.G. A. J. Pluimers Enter met Weeners blauw voedster jong 1 Z.G. idem 2 G.G Comb, ter Earmsel - Pluimers met Papillons zwart voedser jong 1 Z.Z.G. en ereprijs idem Madagascar kleur ram jong 1 Z.G. en ere prijs, idem voedster jong 1 Z.G., idem Isa bella kleur ram jong 1 ZG., Js. Voort man met Rex wit ram jong 1 ZZG en 5 ere prijzen iden voedster jong 1 Z.Z.G. en ere prijs. Comb, ter Harmsel-Vos met klein Chin chilla ram oud 3 ZG, idem voedster oud 1 Z.G. iderr ram jong 1 Z.Z.G. en ereprijs, idem Z.G. ilem voedster jong 2 Z.Z.G. idem Z.G. J. ter Harmsel Enter met Hollanders zwart ram oud 1 Z.Z.G. en ereprijs, idem voedster joig 1 ZG en ereprijs, idem G, idem Mada;ascar kleur ram oud 1 ZZG. 7698 mannen en 7497 vrouwen, tezamen 15195 inwoners. Over genoemd jaar werd 1 levenloos kind aangegeven, 143 huwelijken werden voltrok ken en 3 echtscheidingen ingeschreven. Van de geborenen zagen 52 kinderen buiten Rijssen het levenslicht, nl. 47 in Almelo, 3 in Deventer 1 in Wierden en 1 in Apeldoorn. Van de overleden personen stierven 34 per sonen buiten de gemeente, nl. 28 in Almelo, 3 in Deventer, 2 in Wierden en 1 in Amster dam. Gedurende 1963 vertrokken 15 personen naar het buitenland, n.l. 1 naar Zwitserland, 2 naar Canada, 2 naar Duitsland, 5 naar Austra lië, 1 naar Engeland en 4 naar Nieuw Zee land. In totaal vestigden zich 51 personen, komende uit het buitenland in deze gemeente, nl. 11 uit Duitsland, 4 uit Curacao, 4 uit Amerika, 1 uit Australië, 4 uit Canada, 10 uit Suriname 16 uit Indonesië en 1 uit Nieuw-Guinea. Het afgelopen jaar heeft Rijssen betreffen de het inwonertal een mijlpaal overschre den, doordat in april 1963 de 15000ste inwo ner werd geboren. De 10000ste inwoner werd bereikt in mei 1934, de 11000ste in oktober 1942, de 12000ste in sept 1948, de 13000ste in dec. 1953 en de 14000ste in aug. 1959. Honderd jaar geleden had Rijssen 3688 in woners, zodat de Rijssense bevolking in de afgelopen eeuw dus meer dan verviervoudigd is. GEBOREN:. Janna dv W Nieuwenhuis en J Kwintenberg Moddesteeg 21, 7 jan. Johanna dv M Zandvoort en A Kastenberg Wierdensestraat 104 8 jan. Gerrit Dinant zv J H Roosink en F H Bouw huis Lentferswerg 18 8 jan. Gerrit Jan zv J Schooten en W Stegeman Baankamp 7 9 jan. Manna dv H Boerman en H Baan Holten- torensweg 9 9 jan. Fenneken dv A J Lensink en B Averesch Ba- nisweg 19b 9 jan. Berendina dv H Zwoferink en G Kreijkes Walstraat 40 12 jan. Hendrik zv G Bakker en J van de Riet Dan- nenberg 44 27 dec. te Almelo. ONDERTROUWD: Cornelis van den Bos 21 jr Hengelo (O) Agon- straat 4 en Driesje Schuurman 24 jr Rijssen Dannenberg 24 9 jan. Johannes Fedde Velterop 20 jr Den Helder Buitenhaven 5 en Janna Reterink 20 jr Rijssen Opbroekweg 21 9 jan. OVERLEDEN: Gerhard Jan Aleid Tijhuis 8 jar zv T Tijhuis en H Slot Spuitstraat 24, 9 jan. Jenneken Hofman 81 jr, weduwe van G. van Heek Elsenerstraat 74 11 jan. Bastiaan Blok, 77 jr weduwnaar van J M Ba- rendregt wonende te Ridderkerk 13 jan. Gerrit Jan Bruins 72 jr ongehuwd Haarstraat 86 8 jan te Almelo. Ze zit wier met mekoar biej 'n skearbaas, Ze zeent neet drok, ze hebt de tied, Ze zit hier good en och de vrouwleu, De weelt eur wal ees gearne kwiet. Ze stopt nog mear ees wier ne piepe Of nemt een pruumken proemtabak, Ze kiekt ees efkes in de kraante, Ze zit hier ech op eur gemak. Ze kuent hier efkes rusteg küjern, Op 't skearn wordt heel wat niejs besprukn, Ze hebt het ouwer de gemeente Dee kotns ne skuur' hef of ebrukn. 't Geet ouwer doewn, de jach, de kniene, Den hoond van Graads den neet wil vretn, 't Geet ouwer 't zeeknhoes, koarke, doomies, Neet vuile wat ter wordt vegetn. Dieks mut neet bes wean, zeg ter eene, Want 'n dokter kuemp ter ieder bod, Het zol miej earlke neet verwoondem As det ne operasie wordt. Bearnd hef wier las van zinne rugge, Hee kan neet op of dale non, Zee, zoo zeg Jans, en zinne vrouwe Veteeln miej det hee good wier kon. En zoo weet 'n een nog mear as 'n aander, Ze hebt 't ouwer 'n gemeenteroad, De politie, de nieje huuze, Woer at ze al neet ouwer praot. Mear zeent dan ook neet vuile niejkes Dee awwe daagleks huert bewearn, De allerwoonderlijkste prüetjes, De meeste tied veteeld op 't skearn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 17 en 18 januari Tentoonstelling „Luchtver- maak" café Bakker. 17 januari Amateurfotografenvereniging Aldo- lem Dia-collectie eigen werk en Bonds- diacollectie met geluidsband 8 uur Neu trale Kleuterschool. 20 en 21 januari Gymnastiekuitvoering VEK Parkgebouw. 24 januari Instructieve lezing over kleuren fotografie me-t wenken en tips over came ra's en toebehoren, org. Foto Brouwer in samenwerking met „Canon", 8 uur Hotel Gijsbers. 25 januari Jaarvergadering ERKV 6 uur Café 'n Hook. 7 februari Vergadering ARP spreker mr. Van de Sluis. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent, 8 uur Jeruël. 10 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem, Agfa dialezing „Met Wim Noord- hoek door Nederland" Neutrale Kleuter school. 11 februari Ned. Ver. Huisvrouwen, lezing door acteur Dick Top over „Uit de keuken van het toneel" 8 uur Parkgebouw. 21 februari Volksuniversiteit. Lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en Zwavel" 8 uur Jeruël. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, Bondsdiacollectie met geluidsband Neutrale Kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le Kamer der Sta- ten-Generaal. 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, filmavond van bekroond amateur- werk. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld Over „Snel leren en goed ont houden", 8 uur Jeruël. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldolem, Bondsfotocollectie Neutrale Kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Al gemene Zaken, kamer 7 (boven.). NED. HERV. GEMEENTE. GROTE KERK: 9.30 uur en 10.45 uur. Ds. W. van Tuyl; 19.00 uur ds. A. Kool. WESTERKERK: 9.30 uur Ds. A. Kool. 15.00 uur Ds. J Vos (Bed. H.D.). ELSEN: 10.00 uur Ds. J. Vos. GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst. OUD GER, GEMEENTE: BEVERVOORDE: 9.30 uur Ds. Vosman (Bed. H.A.). 14.30 uur leesdienst. 19.00 uur Ds. Vosman. OUD GER. GEM. IN NEDERLAND: ORANJEKERK 9.00 uur en 15.00 uur lees dienst. NED. PROTESTANTENBOND: 10.45 uur. Ds. P. van Arkel van Delden. WOENSDAG 22 JAN. WESTERKERK: 19.30 uur Ds. J. Vos. NOORDERKERK: 19.30 uur Ds. Van Haaren. ESKERK: 19.30 uur Ds. Aangeenbrug. BEVERVOORDE 19.30 uur Ds. Vosman. VRIJDAG 24 JANUARI. ORANJEKERK 19.30 uur Ds. B. Toes van Kinderdijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1