Europese eenwording kapotte ritssluiting Niet alleen regeringen, ook voor alle jongeren moet geen worden Voordeel Verkoop Aktie mj MEULENIIKLT Pil rol houdt Kostuums 79.- 89.- 98.- 109.- kostuums 59.- 69.- 79.- WINTERJASSEN 69.- - 79.- - 89.- - 98.- WINTERJASSEN 29.75 39.75 49.75 59.75 REGENJASSEN 19.75 - 29.75 - 39.75 20 PROCENT KORTING JONGENSKOSTUUMS 19.75 29.75 39.75 47.50 59.- TERLENKA PANTALONS 14.95 - 15.95 9.75 19.75 17.95 22.50 Jan Aolbert RIJSSENAAR? JA, MAAR OOK NOG WAT MEER PREDIKBEURTEN Aldolem organiseert dia-avond AGENDA Gestolen bromfiets terecht VEEMARKT RIJSSEN Ir. Van Rossum spreekt voor de S.G.P. AUTO OVER DE KOP Burgerlijke stand Vacature Grietje en Jan Ter Horststichting WAT WAS HET GLAD Koninklijke onderscheiding Zondagsdienst dierenartsen Rij ssenW ierden TROUW-en VERI0VINGS- Jan Miiller W. ROZENDOM Het enorme succes dwingt ons door te gaan met onze voor Vader en Zoon Vrijdag 10 januari 1964 42e jaargang no. 2 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Een kort televisie-filmpje liet ons niet zo lang geleden zien, wat er gebeurt als de elektriciteit uitvalt. Een grote stad werd herschapen in een enorme janboel waarin alles door elkaar krioelde, waar de trams niet meer liepen, de verkeers lichten niet meer werkten, de elektrische klokken bleven staan, de elektrische fornuizen afkoelden, de etenswaren in koel- en ijskasten bedierven, kortom, waar nauwelijks nog van een normaal" leven kon worden gesproken. Toch staan wij er zelden bij stil dat elektriciteit zo'n grote rol speelt in het leven van alleman. Wij realiseren ons eigenlijk maar zelden, hoe de wereld om ons heen is opgebouwd. Dat wij Rijssenaren zijn, ja, dat zit er goed in. Dat wjj Nederlanders zijn zingen wij elk jaar op Koninginnedag, maar dat wij ook Euro peaan zijn, klinkt ons heel wat gekker in de oren. Bijna net zo gek als het feit dat wij volkomen van elektriciteit afhankelijk zijn SAMEN EUROVISIE Ds. Harkema komt INTERESSE GEEN RITS ACTIE smeite oos de.huid smetteloos zuiver oooooooooooooooooooooooooooooe Inzate Bouw- en weiland verf met voldoening TIENTALLEN GULDENS VOORDEEL WACHTEN OP U ONZE ENORME SORTERING STELT U NIET TELEUR VOOR Toch is het eigenlijk veel interessanter dat wij Europeaan zijn, dan dat wij Rijssenaar zijn. Stel je eens voor: een „soortgenoot" van Italianen, maar ook van Zweden; van Engel sen, maar ook van Oostenrijkers. Opzettelijk staat „soortgenoot" tussen aanhalingstekens. Want er zijn natuurlijk punten, waarop een Nederlandse jongen of meisje verschilt van een Oostenrijks, Zweeds of Italiaans meisje. Wij eten anders, wij praten anders, wij leven heel anders, maar één ding hebben wij gemeen: wij leven in één Europa, waarin de diverse landen hoe langer hoe meer gaan sa menwerken. Er is samenwerking op economisch gebied, op cultureel gebied, op sportgebied (er is al eens een wielerwedstrijd gehouden waarin een Benelux-ploeg uitkwam), maar tot dusver is het in heel veel gevallen een samenwerking door de regeringen. De gewone Nederlander, Italiaan, Zweed of Engelsman merkt er niet zo veel van. Helemaal klopt dat niet, want wanneer straks de boter duurder wordt, is dat een uitvloei sel van die Europese samenwerking in de EEG. Maar er zijn ook prettiger gevolgen. Het reizen is, vooral in de Benelux-landen, heel wat vergemakkelijkt. Heel veel jongeren vooral, trekken in hun vakanties naar het bui tenland en ontdekken dan, dat daar ook jonge mensen werken en leven in andere omstan digheden vaak, maar dikwijls met dezelfde moeilijkheden en mogelijkheden. Een ander prettig gevolg van Europese samenwerking is de Eurovisie, waardoor wij in Nederland kunnen zien, hoe bijvoorbeeld paus Paulus in Jeruzalem werd ontvangen, maar ook hoe Milaan het vorige jaar van Benfica won in het Wembley-stadion in Enge land. Zou het nu niet prettig zijn, nog meer samenwerking tot stand te brengen? Zou het eigenlijk niet logisch zijn, dat wij, Europeanen, ons eindelijk ook eens als één volk gingen beschouwen? Een volk, dat wel iswaar onderling net zo veel verschilt als een Op uitnodiging van de Ned. herv. mannen- ver. „Bewaar het Pand" zal op donder dagavond 16 jan. a.s., ds. Harkema uit Zeist een referaat houden in de Westerkerk. De bij eenkomst is voor iedereen toegankelijk en be gint om half acht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De gewone Bijbellezing op woensdagavond vervalt hierdoor. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 u. en 10.45 u. Ds. J. Vos 19.00 u. Ds. W. van Tuyl. WESTERKERK 9.30 u Ds. W. van Tuyl 15.00 u Ds. A. Kool. GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 en 15.00 u. Ds. Brinkman GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 en 19.00 u. Ds. Van Haaren 15.00 u. leesdienst. GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 u. en 19.00 u. Ds. Aangeenbrug 14.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u Ds. Vosman (Voor- ber. H. A.). 14.30 u. leesdienst 19.00 u. Ds. Vosman. OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 u en 15.00 u leesdienst. Woensdag 15 januari 19.30 u.: NOORDERKERK Ds. Van Haaren. ESKERK Ds. Aangeenbrug ORANJEKERK Ds. H. Woltink BEVERVOORDE Ds. Vosman. Donderdag 16 januari 19.30 u.: WESTERKERK Ds. H. Harkema van Zeist Rijssenaar van een Brabander of een Am sterdammer, maar dat daarboven toch ge woon, onderling contact kan hebben. Zonder veel poes-pas met allerlei grenzen en grens- papieren.? Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voor het zover is, maar als het een keer een feit is, wat weet een Rijssenaar dan van Euro pa? Wat weet hij van de moeilijkheden en wat van de voordelen? Op 4 maart is het Europa-dag. Dan worden in veel steden buitenlandse delegaties ontvan gen op het gemeentehuis, dan wordt een groe ne vlag (de Europese) gehesen en dan wor den op sommige scholen internationale jeugd- sportwedstrijden gehouden. Op 5 maart is ie dereen alles al weer vergeten. Aan de ene kant is dat wel logisch. Zo min als in een gezin de kinderen zich bemoeien met ziekenfonds-kwitanties en levensverzekeringen, zo min kan de Nederlandse jeugd veel daad- v erkelijks doen bij de tot standkoming van een vérenigd Europa. Maar bedenkelijker wordt het, wanneer die afwijzende houding ook in later jaren wordt gehandhaafd. Dan krijg je mensen die in feite buiten de samenleving-van- alledag staan, als een volwassene die niet weet wat te doen als hij lid wil worden van een ziekenfonds. Europa één, zeggen onze politici. Akkoord, maar dan niet als een kapotte ritssluiting: al leen boven aan. Nee, over de hele lengte, ook de jongeren, ook wij. Binnenkort opent zich een prachtige mogelijkheid om in con tact te komen met bijvoorbeeld een Zweedse De amateurfotografenvereniging Aldolem organiseert op vrijdag 17 januari een z.g. dia avond van het werk van eigen leden. jongen of meisje. De landelijke actie „Euro pa 1, 2, 3," gaat dan een correspondentie-actie voeren. Deze week is in Vriezenveen een plaat selijk actie-comité door de burgemeester ge ïnstalleerd. Daar kan bij het beginnen van de correspondentieactie een jonge werkne mer bij Jansen Tilanus gaan schrijven met een buitenlandse jongen of meisje dat misschien in een soortgelijke fabriek werkt. Misschien komt in Rijssen ook zo'n actie comité. Want het schrijven is niet het enige. Er kunnen z.g. „Europa-activiteiten" wor den georganiseerd. Maar dat kan alleen en heeft alleen zin, wanneer wij zeggen: „Ja. wij zijn Rijssenaren maar ook Europeanen. Laten wij maar eens gaan kijken wat het wordt en wat wij er aan kunnen doen". Wat kunnen wij er aan doen? Wel, om te beginnen is er vanavond (vrijdagavond) een bijeenkomst van jongeren die zich voor Euro pa interesseren in de kantine van de Roba. Wat er in Rijssen verder zal gebeuren, is afhankelijk van de vraag: „Wat dóen wij daar" Advertentie 17 en 18 jan. '64 Tentoonstelling „Lucht Ver maak" Café Bakker. 17 januari Amateurfotografenvereniging Al dolem Dia-collectie eigen werk en Bonds- diacollectie met geluidsband, 8 uur, Neu trale Kleuterschool. 18 Halfjaarlijkse vergadering V.V. Sportclub Rijssen Hotel Gijsbers. 20 en 21 januari Gymnastiekuitvoering VEK Pai'kgebouw 24 januari Instructieve lezing over kleuren fotografie met wenken en tips over ca mera's en toebehoren, org. Foto Brou wer, in samenwerking met „Canon", 8 uur Hotel Hotel Gijsbers. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent, 8 uur, Jeruël. 7 februari Vergadering A.R.P. spreker Mr. van de Sluis. 10 februari Amateurfotografenvereniging Al dolem, Agfa dialezing „Met Wim Noord- hoek door Nederland", Neutrale Kleu terschool. 11 februari Ned. Ver. Huisvrouwen, lezing door acteur Dick Top over „Uit de keu ken van het toneel", 8 uur. Parkgebouw. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel" 8 uur, Jeruël. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lem, Bondsdiacollectie met geluidsband Neutrale Kleuterschool. 13 maart Vergadering A.R.P., spreker prof. I. Diepenhorst, lid le Kamer der Sta- ten-Generaal. 20 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lem, filmavond van bekroond amateur- werk, Neutrale Kleuterschool. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed onthouden", 8 uur, Jeruël. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldo lem, Bondsfotocollectie, Neutrale Kleu terschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den. op het gemeentehuis, afdeling Algemene ''.aken, kamer 8 (boven). Op 13 november werd bij café Koedijk aan de Enterstraat een bromfiets van de heer T. uit Enter ontvreemd. Een broer van de gedupeerde zag de brom fiets onlangs bij hetzelfde café staan ondanks het feit dat de brommer met opzet was ver anderd. Nadat de politie een onderzoek had inge steld bleek dat de „nieuwe" eigenaar de 17-jarige J H W R de brommer had gekocht voor een luttel bedrag van de 15-jarige C J M T, uit Nijverdal. Zowel steler als heler werden geverba liseerd. Aangevoerd 627 stuks vee, runderen 13, var kens 614. Prijzen: geen vette koeien 113 melkkoeien van 900.- tot 1150.- per stuk. 605 biggen van 75 tot 95 per stuk. 6 zeugen van 375.- tot 475.- per stuk. Overzicht handel: Rundevee: Handel slap. Zeugen: Handel kalm, prijzen staande. Biggen: Handel redelijk, prijzen hoog. In de trouwzaal van de Noorderkerk zal op vrijdag 17 jan. a.s. spreken voor de kiesver. der S.G.P., hoofdingenieur H. van Rossum uit Zeist. De heer Van Rossum hoopt deze avond te spreken over het onderwerp „Overheden en machten". Ter hoogte van het voormalige dagsana torium kwam de heer J. de W. uit Enter door de gladheid aan het slippen en reed met zijn auto bijna tegen een lichtmast. Om dit te voorkomen trok de bestuurder het stuur krachtig om en gleed naar het an dere weggedeelte, bij welke manoeuvre de auto over de kop sloeg en in een sloot te recht kwam. De wagen werd ernstig bescha digd. Door enkele militairen werd de bestuur der uit zijn benarde positie bevrijd. Dokter Kousemaker die onmiddellijk werd gewaar schuwd constateerde een gebroken sleutel been en enkele kneuzingen en adviseerde de onfortuinlijke bestuurder over te brengen naar het Prinses Irene ziekenhuis te Alme lo. GEBOREN: Jenneken Klazina, dv H J Brinkman en J Scharphof, Haarstraat 155, 31 december 1963; Henricus Bernardus Fran cisco, zv H A Tijhuis en G M J Kemna, Oosterhofweg 25, 1 jan 1964; Hendrik Jan, zv G J Lankamp en J Jetten, Piet Heinstraat 12, 31 dec. 1963; Gradus Hermannus zv D te Morsche en A Baan, Nijverdalseweg 82, 3 jan 1964; Kirsten Jolanda, dv W T Blaauw- broek en W H Ubels, Morsweg 17, 3 jan. 1964. GETROUWD: Jan Slagman 21 jr en Pe- tronella Wilhelmina Mauritz, 21 jr, Koningin neweg 21, 3 jan. 1964; Gerhardus Franciscus Maria Pfeiffer, 26 jr en Berendina Hendrika Oude Scholten 24 jr, Rijssen, Enterstraat 101, 6 jan 1964. OVERLEDEN: Gerritdina Maria Wesseldijk, 66 jr, ev H Oostervelt, Borkeld 3, 3 jan '64; Hendrika Brugge 66 jr ev J Janssen, Mar- keloseweg 54, 4 jan, 1964. In het bestuur van de Grietje en Jan ter Horst Stichting is de heer drs. A. H. W. Thomassen aan de beurt voor periodieke af treding. De bestuursleden van deze stichting wor den door de raad benoemd. Het college van b en w stelt de raad voor de heer Thomas sen opnieuw als bestuurslid van de Grietje en Jan ter Horst stichting te benoemen. Doar was non 'n züendag wat van an, Wat wur 't in een keer glad, Iej kon met good fesoen neet loopm, Want iej zatn zoo op 't gat. 't Was leawnsgevoarlek op de weg, De stroatn warn speegelglad, 't Vekeer mos met dee gladdeghaejd Gewoon worn stop ezat. Nee, iej hoown neet vuur oe plezeer De stroate op te goan, De leu dee zik neet hebt ewoangnd, Dee hebt heel klook edoan. Want aj de butte neet woln brekng, Dee kaans dee leup iej wal, Dan bleef iej achter 'n kachel zitn, De oole leu vuural. Toch hebt er nog wier heel wat leu Een oongelukk' ehad, Dee dachen: och 't vaalt nog wal met, Het is nog neet zo glad. Woerumme of ik disse keer Hier ouwer heb eskreewn? Een meanske kan zik better mear Neet op glad ies begeewn. J. ROZENDOM, RIJSSEN Ten verzoek van de Erven Kraa-ten Bol- scher werden in hotel Gijsbers ten overstaan van Notaris F. van Schooten een 5-tal per celen wei- en bouwland ingezet en wel 2 percelen weiland in het Opbroek op 4.300 een perceel bouwland aan de Hagweg op f 1100, een perceel weiland in de Leiding op 600 en een perceel weiland aan de Ak- kerdijk op 3.500. Dinsdag vierden twee werknemers van Ter Horst en Co. n.l. de heren J. Ligtenberg, Bleek- straat en G. J. Lankamp Banisweg hun 40- jarig jubileum. Op het kantoor van de direc tie van Ter Horst en Co werden beide jubi larissen toegesproken door burgemeester Land weer, die hen mededeelde dat aan hen we gens trouwe dienst was toegekend de ere me daille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Namens de directie wenste de heer A. M. Ter Horst de jubilarissen met de onder scheiding op hartelijke wijze geluk en bood hen het gebruikelijke cadeau onder couvert aan en het ere-insigne „40 jaar trouwe dienst". De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. Haarstraat 99 MILITAIRE SCHOENEN met anti slipzooi f 7.50 POLITIESCHOENEN f 7.90 en f 9.90 Lage bruine OFFICIERSSCHOENEN f 7.50 ELSENERSTRAAT 32 Uitsluitend de betere kwaliteiten RESTANTEN IN in tweed, velours en bouclé o.a. AaBe, Zaalberg, Crombie RESTANTEN IN Alle overige regenjassen buiten de voordeelverkoop ook op Hazewind kleding Jongens Heren DUIZENDEN KOOPJES HANGEN VOOR U KLAAR Komt - ziet - en overtuigt u -$• Geen zicht - niet ruilen - uitsluitend contant. ft TIENTALLEN GULDENS VOORDEEL VOOR WIE HET EERST KOMTWIE HET EERST MAALT

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 1