Coöp. Boerenleenbank Notter bereikte mijlpaal Aktie ,Europa 1,2,3" in Rijssen ook gestart f/ r SPAARGELDEN 7 MILJOEN Bromfietser oorzaak van aanrijding PREDIKBEURTEN Auto, die averij veroor zaakte, reed door VEEMARKT RIJSSEN KERSTFEESTVIERING KERSTMIDDAG BEJAARDEN-SOCIËTEIT Door gladheid gevallen KERSTWIJD1NGSD1ENST Kerstavond van de Ned. ver. van Huisvrouwen afdeling Rijssen TONEELUITVOERING KUNST NAAR KRACHT' AFSCHEID AMBTENAAR GEMEENTEWERKEN LEDENVERGADERING „DE EENDRACHT" Oudejaarsavond AGENDA Zondagsdienst dierenartsen Rijssen Wierden INGEZONDEN Oliebollenactie Vrijdag 27 december 1963 41e jaargang no..52" De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1 65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen - Telefoon 2303 f05430) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting fes liiiili POUW, Enterstr. 33, Rijssen VOOR gKl Door een spaarinleg van mei. Nieuwenhuis rechts op de foto) passeerde de Coöp. Boerenleenbank Not- ter een totaal bedrag aan spaargelden van 7 miljoen gulden. Mej. Nieuwen huis ontving uit handen van de heer Ooms een fraai sportrijwiel. Janneke Rückhorman (links, naast haar moe der), was „tets te vroeg' en kreeg een damestas aangeboden De heer Anton A\td- delesch, die juist na de winnares had inge legd. ontving 'n elek trisch scheeiapparaat. Het was zaterdag voor het bestuur en voor de kassier en het personeel van de Coöperatie ve Boerenleenbank Notter, een verheugende dag, omdat voor de zevende keer een mijlpaal was gepasseerd. Door een spaarinleg van mej. J. Nieuwen- huis (Tabaksgaarde) te Rijssen bereikte (pas seerde) men het totaal bedrag aan spaar gelden van 7 miljoen gulden. De kassier de Heer G. Schuitemaker vond vooral verrassend, dat in minder dan 1 jaar tijd het saldo met één miljoen gulden was ge stegen. In januari wees het eindbedrag n.l. 6 miljoen gulden aan. Uit een en ander blijkt, dat de Coöperatieve Boerenleenbank Notter een grote plaats heeft ingenomen in de Rijssen- se samenleving, en het waagstuk van het actieve bestuur het werkterrein van Notter te verleggen naar Rijssen is 'n bijzonder voor uitstrevend besluit geweest. De wieg van de boerenleenbank stond nl. in de buurtschap Notter en werd opgericht in 1910. De vader van de huidige kassier de heer J. Schuitemaker werd in 1912 kassier en heeft de bank geleidelijk zien groeien, welke zich vooral na de oorlog duidelijk manifesteerde. De belangrijke plaats, die „zijn" bank in Rijssen en omgeving heden ten dage inneemt, en waarvan zijn zoon de leiding heeft ver heugt de bejaarde heer Schuitemaker dage lijks. Hoewel na de oorlog ook in de buurtschap 'Notter steeds meer de boerenleenbank werd ge- Doordat een 17-jarige bromfietser J. ten B. uit Rijssen op de kruising Weijerdsteeg-Bleek- straat op de linkerweghelft reed, juist toen het driewielig motorrijtuig, bestuurd door H. K. v. V. uit Almelo naderde, had er een aanrijding plaats. Het voorwiel van de bromfiets werd totaal vernield, terwijl het r. voorscherm van het motorrijtuig werd beschadigd. Persoonlij ke ongelukken deden zich niet voor. ZONDAG 29 DECEMBER. Ned. herv. gem. Grote kerk: 9.30 u. Ds. A. Kool 15.00 uur Ds. J. Vos. Westerkerk: 9.00 uur en 10.45 uur. Ds. W. van Tuyl. 19.00 uur Ds. G. J. Wisgerhof van T*)n3r1& Ger. Gem. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. Ger. Kerk Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman. Ger. Gem in Ned. Eskerk: 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur Leesdienst. Oud. Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Vosman, 14.30 uur, leesdienst Oud. Gem. in Ned. Oranjekerk: 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst. OUDEJAARSDAG. Grote kerk: 17.00 uur Ds. W. van Tuyl. Westerkerk: 17.00 uur Ds. J. Vos. Noorderkerk: 17.00 uur Ds. Van Haaren. Eskerk: 17.00 uur Ds. Aangeenbrug. Boomkamp: 17.00 uur Ds. Brinkman. Bevervoorde: 17.00 uur Ds. Vosman. Oranjekerk: 16.00 uur Ds. Wiltink. Ned. Protestantenbond: 17.00 uur Ds. Blom van Hengelo. NIEUWJAARSDAG. Grote Kerk: 9.30 uur Ds. A. Kool (Bevest. ambtsdragers). Noorderkerk: 9.00 uur Ds. Van Haaren. Boomkamp: 10.00 uur Ds. Brinkman. Bevervoorde: 9.30 uur Ds. Vosman. Eskerk: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Aangeen brug. Oranjekerk: 9.30 uur leesdienst. waardeerd en van steeds grotere betekenis werd, besloot het bestuur de waarschijnlijke moge lijkheden, die in het stadje Rijssen lagen uit te buiten en zo hield men sinds 1950 ook in Rijs sen zitting, tot het bestuur het besluit nam aan de Huttenwal een groot bankgebouw te laten bouwen. Dit werd in 1958 geopend en van meet af aan bleek dat deze in een behoefte voorzag. De Vbank heeft zoals d-> .voorzitter van het bestuur de heer A. Ooms uit Notter het zo graag uitdrukt een dienende taak Men verricht alle bankzaken, als het verstrekken van voor schotten en hypotheken, de bank fungeert als spaarbank, bemiddeling wordt verleend bij aan en verkoop van effecten enz. enz. Het bijzondere feit dat men de 7 miljoen gulden aan spaargelden had bereikt wilde het bstuur van de Coöp. Boerenleenbank niet on opgemerkt voorbij laten gaan. In een korte bijeenkomst in het bankge bouw, waarbij bestuur, de kassier, de oud kassier en het voltallig personeel aanwezig was, werd mej. Nieuwenhuis door wier inleg de mijlpaal was gepasseerd op hartelijke wijze toegesproken door de voorzitter de heer A Ooms. Mej. Nieuwenhuis kreeg een fraai sport- rijwiel aangeboden, terwijl Janneke Ruckör- mann, die juist voor de winnares een inieg had gedaan een darm as kreeg aangeboden en Anton Middelesci die juist na de winnares had ingelegd een je! trisch scheerapparaat ont ving. De heer Ooms b .sdrukte nog even de taak zoals he* he-rtrn ,)y 'T-k riet en herinnerde er aan, dat de \kmk_ oé'k indirect medewei kt aan de woningnddd),in Rijssen In de loop der jaren zijn niet m'Aidet dan 600 hypotheken verstrekt. Vrijdagavond is in Rijssen een begin ge maakt met de actie „Europa 1, 2, 3 Het doel van deze, door de Nederlandse Jeugdge meenschap gestarte actie, is, de Nederlandse jongeren te confronteren met de Europese gedachte. In het speeltuingebouw aan de Lentfertsweg hield de heer Bloemendaal uit Den Haag een inleiding over deze actie. De heer Bloemen daal is landelijk actieleider. Hij vertelde dat tot 4 maart (Europa-dag) de bezigheden van de diverse plaatselijke comité's, voorname lijk zullen bestaan uit discussies over „Euro pa één", m.a.w. over de vraag óf Europa eens één geheel moet worden, en welke landen er dan bijgerekend moeten worden. Het tweede en derde deel van de actie begint na 4 maart. Dan wil men trachten diverse attracties te organiseren, uiteraard gericht op Europa, waarvan de eventuele opbrengst ten goede zal komen aan jeugdorganisaties elders in ons werelddeel of voor de opbouw van jeugdorga nisaties in landen, waar er nog geen zijn. Ook kan men deelnemen aan een internatio nale correspondentie-actie. Vijftien aanwezigen gaven zich vrijdagavond tijdens de vergade ring, die onder leiding stond van de heer H. Simpelaar, op. Over de verdere uitwerking van dit initiatief wordt vrijdag 27 december nader in hetzelfde gebouw, vergaderd. Ieder een, die interesse heeft voor de wereld, waar in wij over een tiental jaren zullen leven, is van harte welkom. Advertentie ACCOUNTANTSKANTOOR BEHARTIGT BALANSEN - CONTROLES BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN Toen maandagmorgen ëen tot nog toe onbe kende autobestuurder uit een file wagens in de Walstraat zich losmaakte en achteruit reed veroorzaakte hij een aanrijding. Het knip perlicht van een achter hem rijdende auto bestuurd door A. S. uit Holten werd hierbij af gereden. De heer S. heeft hiervan aangif te gedaan bij de Rijkspolitie te Rijssen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Aangevoerd 660 stuks vee, runderen 23, varkens 636 en I schaap. Prijzen: geen vette koeien. 16 melk- en kalfkoeien van 900.- tot 1100 p stuk. 7 pinken van 600 tot f 750 per stuk. drachtige zeugen van 450 tot f 525 per stuk Biggen van 78 tot 93 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel stug, prijzen prijshoudend Zeugen: Handel traag, prijzen staande. Biggen: Handel vlot, prijzen wederom iets hoger. Uitbraak van mond- en klauwzeer in Enter, strenge koude en ochtendmist stonden grote re biggen-aanvoer in de weg. Vrijdag, vierden de leerlingen van de „school met de Bijbel hoofd de heer R. Doorn, te Notter, weer hun kerstfeest in het gebouw „Ire ne", in tegenwoordigheid van tal van ouders en andere belangstellenden. Na opening door de heer Doorn, vertelde de onderwijzeres mevr. Hendriks-Nijland het aloude kerstverhaal, waarna de mid dag verder gevuld werd met samenzang, zang van de verschillende klassen declamatie door het onderwijzend personeel en het ver tellen van een kerstverhaal door de onderwij zer de heer Tijink. Nadat alle kinderen rijke lijk getrakteerd waren, waarbij zij allen een boek ontvingen, terwijl ook de aanwezige kin deren in de zaal niet vergeten werden, sloot de heer Tijink deze goed geslaagde kerstfeest viering. Evenals vorige jaren had het bestuur van het U.V.V. ook dit jaar een Kerstmiddag ge organiseerd voor de bezoekers van de be jaarden sociëteit in het Parkgebouw. Na de opening en het zingen van een kerst lied las mevr. Landweer een gedeelte uit Lu cas 2 en een korte meditatie over Advent, waar na enkele meisjes bekende kerstversjes zon gen. In de pauze werd koffie en thee rondge diend en werd de middag voortgezet door zang van 2 meisjes met gitaarbegeleiding. Hierna liet Mevr. Brinkman de aanwezigen genieten van mooie dia's over Klein Azië, waarbij zij boeiend vertelde over de steden van Turkije met hun inwoners en over de godsdienst van de Turken. Aan 't eind van de middag dankte de heer Nieuwenhuis namens de bezoekers van de be jaardensociëteit voor de prettige middag en legde hij de nadruk op wat Advent nade ring) voor bejaarden moet betekenen. Besloten werd met het gezamenlijk zingen van het Ere zij God. Daarna bleven de bejaarden nog wat ge zellig bijeen onder het genot van een kop kof fie met toebehoren. Mevr. M. kwam in de Molenstraat zo on gelukkig ten val door de gladheid, dat zij een pols brak. Uitgaande van het bestuur van het gebouw „Irene" werd vrijdagavond in het gebouw weer de jaarlijkse kerstwijdingsdienst gehouden. Deze dienst werd geopend door ds. A. Kool Ned herv. predikant te Rijssen met gebed en lezen van Johannes 1 vers 1 tot en met 18 waarna de chr. gemengde zangvereniging „Looft den Heer" met haar kinderkoor onder leiding van haar directeur de heer Slont uit Almelo de nummers „Soli Deo Gloria" en „Stille Nacht" ten gehore brachten. Na het geza menlijk zingen van Ps. 105 vers 1, 2 en 3 sprak ds. Kool naar aanleiding van Joh. 1. vers 1 tot 10, over „Het licht schijnt in de duisternis". Hierna volgde samenzang en een 2-tal nummers van het grote koor alleen, wel ke nu zongen. „De herders wachten", en het „Ere zij God", waarna ds. D. H. Borgers geref predikant te Nijverdal, een referaat hield over Joh. 1 vers 11 tot 18 „Het Woord is vlees geworden" Na het gezamenlijk zingen van „Daar is uit 's werelds duistere wolken" vers 1, 5 en 7 en de lofzang van Zacharias werd deze goed bezochte wijdingsdienst, de zaal was geheel bezet, door ds. Borgers met dankgebed gesloten. Vrijdagavond 8 uur kwamen de leden van deze vereniging bijeen om samen Kerstavond te vieren onder leiding van mej. N. Benschop uit Arnhem. Zij begon met het aloude evan gelie uit de Bijbel voor te dragen. Samen werden enkele bekende Kerstliederen gezon gen. Daarna volgde in dichtvorm: ,,'t Vertelsel van het Kind." Grammofoonplaten werden ten gehore ge bracht van de bekende zangeres Aafje Heinis, o.a. het „Ere zij God". De kerstpreek van een negerpastoor, diep gelovig maar kinder lijk eenvoudig bracht de dames in een geheel andere levensfeer evenals het „Chez Marie", die de gebeurtenis weergaf, zoals die zich in een grote havenstad zou hebben afgespeeld. Na de pauze volgde het verhaal „Met verduisterde ogen" naar een tekst uit Jesaja, geschreven door een Hollander, die in het Amerikaanse leger had gediend en de concentratiekampen Overleefd had. Hii was. met .z'n gezin in Zwitserland voor herstel en leefde daar in ai- moede. Hij maakte kennis met andere vluch telingen en ze vierden samen de Kerstavond, en waren gelukkig met het licht v^n een gloei lamp. Zij zagen daarin „het grote licht", dat zelfs de diepste duisternis kan doordringen. Aardig was een Engels Kerstlied „Mary had a baby" (een negrosong). Tenslotte droeg mej. Benschop een A.B.C. voor betrekking hebbende op het Kerstgebeuren. De presidente mevr. P. Thomassen- v.d. Wildt dankte mej. Benschop dan ook in har telijke bewoordingen en wenste de leden een „Vredig Kerstfeest" toe. De toneelvereniging .Kunst naar Kracht" geeft a.s. zondag in het St. Jozefgebouw te Rijs sen een opvoering van het komische stuk tele foon voor meneer en telegram voor mevrouw, van Wim Dumont. Maandagmiddag werd op het bureau gemeen tewerken afscheid genomen van de technische ambt le klas de heer J. C. Plaat wegens zijn vertrek naar Arnhem. De directeur van de gemeentewei-ken sprak de scheidende ambte naar toe en wenste hem in zijn nieuwe functie bij de Gront. Mij veel succes toe. Namens het personeel van gemeentewerken en van sociale zaken bood spr. de heer Plaat een boekenbon aan. De heer H. Boer sprak namens de personeels- veren. van de gemeente ook hartelijke woor den ten afscheid en bood ook een cadeau aan. De Rijssense pluimvee en konijnen fokkers vereniging „De Eendracht" hield haar maan delijkse ledenvergadering in hotel Gijsbers, waarvoor gezien het slechte weer flinke be langstelling bestond. In zijn openingswoord memoreerde de voor zitter de heer A. J. Tijhof de fraaie successen die de leden behaalden op diverse tentoon stellingen met hun ingezonden dieren. Hij deel de mede, dat in februari of maart, de bekende keurmeester de heer Maas uit Enschede, weer een lezing met dia's zal houden voor de leden en hun huisgenoten. Besloten werd om de Kersttentoonstelling in Apeldoorn, en de tentoonstelling van „Plu- sieko" in Zwolle te bezoeken. Men kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris, alsmede voor een bezoek aan de Slottententoonstelling van Avicultura in Den Haag. Vervolgens werden de ere prijzen bekend gemaakt van de clubshow in Wierden, met 3 aangewezen nummers. De uitslag was. Grote hoenders I. Joh. Steen bergen. 2. E. Peters, 3. H. Boeve. Dwerg hoenders 1. G. J. Slagman, 2. G. Smit, 3. M Boerman Sierduiven: 1. H. Scheppink, 2. H. B Roosink 3. Joh. Veldhuis. Konijnen: 1. J Zijlstra, 2. Comb Ter HarmselVos, 3. G. H Lohuis. Tot slot .verden predikaat en ereprijzen aan de leden uitgereikt op deze goed geslaagde clubshow. Hoort het klokje zachtjes tikken, Net of 't ons wil doen verstaan Nog slechts weinig ogenblikken En dit jaar zal van ons gaan. Dagen, weken, maanden, gingen Snel voorbij, voor onze geest. Komen veel herinneringen Van wat eenmaal is geweest. Vaak zeer pijnlijke gedachten, 't Leed dat men te dragen kreeg, Moeder die wij grafwaarts brachten, Vader's stoel voor altijd leeg. Gaan we niet op zulke dagen, Onder 't juk dat ons zo drukt, Dat we kregen mee te dragen, Dieper, smart'lijker gedrukt. 'n Groot verlies door ons geleden Doet weer des te feller zeer, Het verleden wordt weer heden, 't Lijden erger dan weleer. Hoort het klokje zachtjes tikken, Net of 't ons wil doen verstaan Nog maar weinig ogenblikken En een nieuw jaar breekt weer aan. 't Nieuwe jaar dat gaat beginnen, Heeft geen tijd om stil te staan, Laat geen tijd om te bezinnen, 't leven dat moet verder gaan. J. ROZENDOM. RIJSSEN. 29 december R.K. toneelvereniging Kunst naar Kracht kludhi. Ui bodrijVSXt „.iel-- cv, voor mijnheer telefoon voor me vrouw", 8 uur St. Jozefgebouw. 6 januari 1964 Volksuniversiteit, Marionetten theater van Bert Brugman, operette „Die Fle- dermaus", 8 uur Parkgebouw. 17 en 18 jan. 1964 Tentoonstelling „Luchtver- maak" Café Bakker. 17 januari Vergadering ARP, spreker Mr Van de Sluis. 17 januari Amateurfotografenvereniging „Al- dolem", Bondsdiacollectie met geluidsband. 8 uur Neutrale Kleuterschool. 18 januari Halfjaarlijkse vergadering VV Sport club Rijssen Hotel Gijsbers. 20 en 21 jan. 1964 Gymnastiekuitvoering VEK. Parkgebouw. 24 januari Instructieve lezing over kleuren fotografie met wenken en tips over camera's en toebehoren, org. Foto Brouwer, in samen werking met „Canon" 8 uur. Hotel Gijsbers. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent, 8 uur Jeruel. 10 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem, Agfa dialezing „Met Wim Noordhoek door Nederland", Neutrale Kleuterschool. 11 februari Ned. Ver. Huisvrouwen, lezing door acteur Dick Top over „Uit de keuken van het toneel", 8 uur Parkgebouw. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel" 8 uur Jeruel. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, Bondsdiacollectie met geluidsband Neutrale Kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A, Diepenhorst, lid le Kamer der Staten-Ge- neraal. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed onthouden", 8 uur Jeruël. 17 april Amateur fotograf en vereniging Aldo- lem, Bondsfotocollectie Neutrale Kleuter school. Opgaven voor deze Rubriek geschieden op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (Boven.). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487, en Oudejaars- en Nieuwjaarsdag door dierenarts J. Siebelink, Wierden, teL 05496-298. M. d. RM. Het bestuur van de Speeltuinvereniging „Ire ne" heeft het plan om een grote oliebollenac tie te houden en wel op zaterdag 28 december, a.s. ten bate van het nieuwe clubgebouw. Het bestuur hoopt dat deze actie mag slagen en dat kan alleen wanneer de Rijssense be volking spontaan medewerkt door een of twee zakken met heerlijke oliebollen te kopen. Laat de verkopers niet maar zo gaan. Voor 1- koopt u een heerlijke zak met oliebollen en u steunt onze vereniging hier ten volle mee. Rijssenaren toont wat ge waard zijt. Het bestuur moet handen te kort komen met de oliebollen dan pas zeggen wij. „Dit was een geslaagde actie". Dus denkt u aan 28 decem ber? Oliebollen actie „Irene". Het bestuur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1