BEGROTINGSVERGADERING RAAD RUSSEN PLAN ZUID IN 1964 GEREED Verkoop gemeentewoningen Leden .Eendracht' behaalden fraaie successen KERSTFEEST TOT MAANDAG 23 DECEMBER Raadslid Otten door J. H. wordt opgevolgd Wolterink Kerstzan gavond Geen kapitaalswerken BURGERLIJKE STAND Reserve bouw stadhuis Wijziging inzendingsfermijn advertenties en berichten (Oudejaarsnummer) Scholenbouw Bouw markthal Subsidies Gouden jubileum PREDIKBEURTEN Zondag 22 dec. Woensdag 25 dec. Ie kerstdag Donderdag 26 dec. 2e kerstdag AGENDA Zondagsdienst dierenartsen Rijssenierden Vrijdag 20 december 1963 41e jaargang no. 50 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f165 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting A l* VOOR De raad van Rassen zal heden vrijdag 20 december in openbare vergadering bijeen komen ter vaststelling van de gemeentebe grotingen 1964. Omtrent het grondbedrijf wordt door b. en w. medegedeeld, dat in 1963 is begonnen met het in exploitatie brengen van de eerste fase van plan Zuid. Het grondwerk en de bestra tingen zijn aanbesteed en als de onteigenin gen een gunstig verloop hebben wordt ver wacht, dat het werk midden 1964 gereed zal zijn, aldus b. en w. in de begeleidings nota, van de gemeentebegroting. De in de eerste fase gelegen bouwterrei nen, zijn vrijwel alle verkocht, behoudens uiteraard de terreinen waarvan de verkoop wordt belemmerd door de onteigeningen. Het grondwerk van de 2e fase is aanbesteed. Het riolerings- en best.ratingsplan voor deze fase is pi-aktisch bestedingsklaar. Met aan besteding zal worden gewacht aldus b. en w. tot het prijspeil meer stabiel is. Het voornemen bestaat voorts aldus b. en w. om in 1964 over te gaan tot aanleg van de wegen en rioleringen in het klein industrie terrein. Voor de hiervoor genoemde plannen zijn kostprijsberekeningen gemaakt. De kostprijs- opzet voor de eerste fase plan Zuid is inmid dels door gedeputeerde staten goedgekeurd. Het saneringsplan heeft aldus het colle ge van b. en w. tot de raad „onze volle aandacht". Betreffende het woningbedrijf delen b. en w. mede, dat voor 92 gemeentewoningen toestem ming tot verkoop is gevraagd. Voor 17 wonin gen is deze toestemming inmiddels verkre gen, zodat hier ook binnenkort taxatie zal vol gen. B. en w. venvachten dat binnen afzienbare tijd ook de gevraagde toestemming voor de andere woningen zal worden verkregen. Als de verkoopprijzen meevallen zal dit de verkoop van de overige woningen stimul - ren. De begroting van het Dokter Stokkersfonds sluit met een voordelig saldo van ruim 3000,- (vorig jaar nadelig saldo van ruim 3.500,-). De begroting van het Gemeentelijk Energie bedrijf sluit met een voordelig saldo voor de afdeling gas van 21.662,95 (19663 14.126,23) en voor de afdeling elektriciteit van 43.948,70 (1963 60.723,87). De lagere raming in de afdeling elektri citeit is het gevolg van de hogere raming voor de kosten van het kabelnet. In 1963 kwamen diverse uitbreidingen van het kabelnet tot stand. Een hoogspanningskabel werd gelegd van de NV Omefa tot de steenfabrieken aan de Enterweg en van de NV Schuitemaker tot de NV Nijhuis. Hierdoor werd een gesloten circuit verkre gen. Voorts kwam een uitbreiding van het ka belnet tot stand in plan Zuid. De post onvoorziene uitgave in de (sluiten de) gemeentebegroting 1964 bedraagt 119.983, 85. GEBOREN: Jan zv H J Fidder en L Geerts van Speyk- straat 11 9 december 1963; Gerharda Jantina dv G Kreijkes en G Wil- lems van den Broekestraat 12 9 december 1963; Willemina dv H J Vossebelt en G Harbers Nas- saustraat 57 9 december 1963; Gerhardus Johannes zv H Theijink en C H M Banis Geskesdijk 3 9 december 1963; Marinus zv J H Wegereef en C H Lande- weerd Enterstraat 202a 13 december 1963; Bennie zv H J Groteboer en J Kornegoor Keizersdijk 7 12 december 1963 Wilhelm Jan zv J W Nijland en E Janssef Graaf Adolfstraat 10 14 december 1963; Hendrika Ruth dv H M Wolters en F Borg huis Molendijk 2 15 december 1963; ONDERTROUWD: Hermanus Johannes Jan Slot 23 j Holten Stationsstraat 11 en Antonia Smit 24 j Ko ninginneweg 20 12 december 1963; Hermannus Harbers 22 j Dannenberg 69 en Pietemella Gerharda Leeftink 19 j Wier den, Enter Julianastraat 21 13 december 1963; Jan Hendrik Hendriksen 22 j Den Ham Vroomshoop Irenestraat 13 en Willemina Nij land 24 j Rijssen Haarstraat 80 13 decem ber 1963 GETROUWD: Bemardus Willebrordus Maria Frontroth 22 j en Hermanna Christina Hendrika Kienhuis 19 j Spuitstraat 6, 10 december 1963; Henricus Johannes Schwarte 25 j en Antonia Jozephina Banis 25 j Geskesdijk 3 11 dec. 1963; Herman van de Riet 26 j en Jakoba Johan na Rohaan 22 j Stationsdwarsweg 40 12 de cember 1963; Jan ter Harmsel 28 j en Jacoba Gerritdina Schellevis 25 j Rijssen Vennekesgaarden 49 13 december 1963 Jan Willem Oolbekkink 24 j en Derkje Jo hanna Tuller 23 j Tabaksgaarden 26 13 de cember 1963 OVERLEDEN: Anna Sijswerda 88 j we duwe van H de Jong Nassaustraat 34 10 de cember 1963; Gijsbert Muller 82 j weduwnaar van G Pleij Stationsdwarsweg 45a 10 december 1963 In de begroting zijn echter geen kapitaals- werken geraamd, waarvoor in '663 reeds kredie ten zijn verleend, doch waarvan met de werk zaamheden niet of nog nauwelijks een aanvang is gemaakt. Het betreft hier de volgende werken: Sportveldencomplex: 214.000.-, Reconstruc tie Enterstraat le gedeelte Boomkamp en v.d. Broekestraat: ƒ217.230,-, bouwplan nieu we openbare lagere school: ƒ2.000, Trottoir Holterstraatweg: 61.800,-, gymnastieklokaal Chr. ULO school: 254.470, restant bouwsom Chr. ULO school 108.489, bouwkosten 3e school van de Vereniging op Gereformeerde grondslag: 226.837.-, uitbreiding en verbou wing Julianaschool 162.109.-. Verwarmings plan nieuw gymnastieklokaal aan de Welle- weg 2.000. De jaarlijkse lasten van deze investeringen worden globaal geraamd op on geveer 52.000. De nodige voorzichtigheid zal betracht moeten worden bij de realisering van nieuwe onrendabele kapitaalswerken Als nieuwe urgente kapitaalswerken wor den genoemd: bestrating en riolering van de dr. Stokkersstraat, Schoolstraat, le gedeelte Baankamp, Hangerad, Weijerdsteeg en Bleek- straat. Indien de uitkomsten der gemeenterekenin gen dit toelaten zijn b. en w. voornemens voor het nieuw te bouwen gemeentehuis een be paald bedrag te reserveren. kenst (voor één concert in Rijssen te geven) Voor de plaatselijke gymnastiekverenigingen wordt een subsidie geraamd van 800,- 1,- per lid) en voor de plaatselijke zangvereni gingen 1560,-. Dit subsidie zal alleen worden besteed als, er, ondanks de pogingen van de verenigingen om een sluitende exploitatie te verkrijgen tengevolge van grotere uitgaven in verband met het instuderen van bijzondere stukken een nadelig saldo ontstaat. Bij de raming is uitgegaan van de gedachte, dat de vereniging Hosanna evenals voorgaande jaren weer een uitvoering zal geven en dat voor die uitvoe ring, los van het tekort een subsidie van 560, zal worden verleend. Voor de openbare leeszaal en bibliotheek is een bedrag gereserveerd van 14.088,- zulks in overeenstemming met de door de minister van O.K. en W. gegeven richtlij nen. Voor de stichting club- en buurthuis werk is een bedrag geraamd van 1510,-. Voor de Jeugdnatuurwacht afd. Rijssen is een bedrag geraamd van 250,- voor de stich ting Muziekschool Rijssen 1920,- en voor de jeugddrumband Irene 332,-. Voor het „oudejaarsnummer", hetwelk verschijnt op vrijdag 27 december, is er gelegenheid advertenties en berichten op te gevén. ADM. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN. Een bedrag van 2.000,- is geraamd voor het werk van de commissie maatschappe lijk werk der Ned. Herv. Gemeente te Rijs sen. Voor de gezinsverzorging en gezinshulp Com missie gezinsverzorging en maatschappelijk werk der Ned. Herv. Gem. wordt een be drag geraamd van ƒ9.000,- voor de stichting Gereformeerd Maatschappelijk Werk te Nij- verdal 2.700,- en voor de Stichting Katho liek Instituut voor maatschappelijk werk West Overijssel te Raalte 1.500,-. Een bedrag van 1000,- is uitgetrokken als subsidie voor de vereniging tot bevordering van het marktwezen en plaatselijke belangen. Omtrent het hoofd Onderwijs wordt mede gedeeld, dat de plannen voor de samenvoe ging van de R.K. Jongens- en Meisjesschool in een vergevorderd stadium verkeren. De verwachting is, dat de nieuwe Chr. ULO school alsook de 3e school van de vereniging tot het verstrekken van onderwijs öp Gerefor meerde grondslag in 1964 in gebruik kun nen worden genomen. Nog niet bekend is in hoeverre de plannen voor de bouw van een nieuwe openbare la gere school in 1964 verwezenlijkt kunnen wor den. Reeds jaren leeft de gedachte aan het bou wen van een markthal. Steeds waren er an dere werken of oorzaken, welke realisering in de weg hebben gestaan aldus b. en w. Nog steeds zijn er bepaalde punten, welke het concretiseren van plannen bemoeilijken. De vraag op welke plaats de hal gebouwd zou moeten worden is nog niet beantwoord. De marktcommissie en de directeur van de veemarkt achten het bestaande marktterrein het meest geschikt. B. en w. denken ook nog aan de mogelijkheid de hal te bouwen op 't ter rein gelegen tussen Oosterhofweg, Enterstraat en toekomstige verlengde Parkstraat. Het subsidiëringsschema neemt ook dit jaar weer een grote plaats in in de gemeentebegro ting. Voorgesteld wordt o.a. om aan de Vereniging het Groene Kruis (3430 leden) een subsidie te verlenen van 13.800,-, en aan de vereni ging Het Wit Gele Kruis (370 leden) 3.310,- In de begroting is een bedrag uitgetrokken van 500,- als subsidie aan de Oranjevereni ging Rijssen en van 3.990,- als subsidie in de kosten van voor de scholen te organiseren schoolfeestjes en schoolreisjes. Voorgesteld wordt aan de Kon. Ned. Mil. Bond „Pro Rege" een subsidie te verlenen van 300,- aan de Stichting Katholieke Militaire tehui zen 55,-. Een bedrag van 2.000,- zal beschikbaar zijn voor de beide speeltuinverenigingen in Rijs sen en voor de Oudheidkamer Riessen is een bedrag gereserveerd van 1.200,- te beleg gen in rekening courant bij de gemeente Rijs sen voor de aankoop van een naar het oor deel van b. en w. voor de oudheidkamer ge schikt pand. Een bedrag van 500,- is uitgetrokken voor de Stichting Overijssels Philharmonisch Or- Verschillende elden van de Rijssense pluim vee en konijnenfokkers vereen. „De Eendracht" behaalden op de tiende Oostnederlandse lan delijke tentoonstelling van hoenders, duiven en konijnen de „Oneto 1963" in de „Twentse sporthal" in Enschede, waar ruim 2500 die ren waren ingezonden en waar tal van clubs en bonden hun clubshow hadden onder- gebracht, weer talrijke fraaie prijzen en ho ge predicatèn met hn,, ingezonden dieren. De door de Rijssense fokVers behaalde prijzen waren de volgende: Afd. grote hoenders: J. Boeve met Maleier hen oud 3 ZZG idem haan jong GG, idem GG. idem hen jong ZG. Afdeling krielen: Hajos Luby met Holland se krielen blauw patrijs haan oud 1 ZZG en 4 ere prijzen, idem hen oud 1 GG, idem haan jong G, idem hen jong 2 GG, idem wit hen oud 1 GG. A. J. Tijhof met Zilver Se bright kriel hen oud 1 ZZG en ere prijs, idem 2 ZG, idem haan jong 2 ZG, idem hen jong 3 ZZG en ereprijs, idem 4 ZZG, idem ZG, idem G, G. Smit met Java kriel zwart haan oud 2 GG, idem haan jong 4 ZG, idem hen jong 3 ZG en ere prijs, idem blauw hen oud 1 ZG en 3 ereprijzen. Joh. Scheppink met Mod. Engelse Vechtkriel pile haan jong 2 GG, idem hen jong 1 ZG ereprijs, idem zil- verduckwing haan jong 1 ZG, idem hen jong 1ZG. Afd. sierduiven: H. B. Roosink met Pommerse kroppers wit doffer oud 1 ZG idem doffer jong 1 ZG, idem geelbont doffer oud 1 ZZG en ere prijs, idem 2 ZG, idem doffer jong 1G, idem geelzilverbont doffer jong 1 G, E. Dommer- Evenals vorig jaar heeft ook nu weer de Herv. Jeugdraad een kerstzanavond georganiseerd, te houden in de Schildkerk op 24 dec. a.s. Het is gebleken dat een dergelijke avond zeer gewaardeerd wordt, gezien de grote opkomst verleden jaar. Voor bijzonderheden leze men de advertentie in dit blad. In verband met zijn 50-jarig jubieum bij de firma ter Horst en Co werd de heer J. Roosink vrijdag ten kantore van de directie ontvangen. Hij werd namens de directie toegesproken door de heer A. H. ter Horst. De jubilaris, die aan de Lenfertweg woont en van beroep linoleumwever is ontving een gouden horloge en een gouden insigne. Mevr. Roosink ontving bloemen. holt met Saksische Ekster kropper zwart dof fer oud 1 ZG, J. Veldhuis Holten met Duitse Schoonheids postduif, blauw doffer jong ZG, idem ZG, idem duif jong ZG, idem donker doffer jong GG, idem duif jong GG. Afdeling konijnen: G. H. Lohuis met Vlaam se Reus konijngrijs ram jong 4 ZG, idem voedster 2 ZG en ereprijs, idem 3 ZG en ere prijs, idem ZG, idem ZG. E. J. Schuitert met Vlaamse Reus Wit ram jong 4 ZZG en ere prijs, idem voedster jong ZG Harm Wolterink met Vlaamse Reus wit ram jong 8 ZZG idem ZG, idem ZG, idem ZG, idem voedster jon- 7 ZZG. Cömb. ter Harmsel-Pluimers met Papillon zwart voedster jong 1 ZG en ereprijs, idem 2 ZG idem Madagascar ram jong GG, idem GG, idem isabella ram jong 1 ZZG en ere prijs. Comb. Ter Harmsel-Vos met klein Chinchilla ram oud ZG idem voedster oud 1 ZG, idem ram jong 2 ZG idem voedster jong 1 ZG en ereprijs. H. Meilink met Hol lander zwart ram jong ZG idem voedster jong 2 ZG. Gerh. Baan met Hollander zwart ram jong 2 ZZG, idem blauw voedster jong 2 ZG, idem bruin voedster jong 1 ZG J. ter Harmsel met Hollander zwart ram oud 2 ZZG, idem ram jong 3 ZZG, idem GG, idem voedster jong 1 ZZG en ereprijs, idem 2 ZG. De heer G. Otten raadslid voor de Staatkun dig Gereformeerde Partij, heeft zoals reeds eerder is medegedeeld, wegens gezondheidsre denen voor het raadslidmaatschap bedankt. Vooral in de kring der SGP wordt het te rugtreden van de heer Otten zeer betreurd. De heer Otten lid van de gemeenteraad sinds 1949, is gedurende een half jaar wethouder geweest. Dat was tijdens de bur gemeestersvacature in 1957. Het scheidende raadslid, heeft zich ook naar de overtuiging van andersgezinden zeei verdienstelijk ge maakt voor de Rijssense gemeendschap. Hij vatte de taak als raadslid zeer serieus op, en was te allen tijde bereid gemeentena ren die zijn advies kwamen vragen in te lich ten. Als woordvoerder van de Staatkundig Ge- reformeerde Partij trad hij vaak op de voor grond waardoor hij zich liet kennen als een serieus man, die de gemeentelijke zaken met grote interesse volgde. Hij durfde een eigen standpunt in te nemen en was er niet op uit populariteit te veroveren. Te allen tijde liet hij zich leiden door al datgene wat hij meende dat zijn principe hem voorschreef. Zonder enige twijfel ver liest de SGP te Rijssen in de heer Otten een kundig en attent raadslid. De heer Otten wordt opgevolgd door de heer J. H. Wolterink, wonende Tuinstraat 10a. De heer Wolterink heeft zjjn benoe ming n.l. aangenomen. Het nieuwe raadslid is 32 jaar en werkzaam als ambtenaar bü het Kantongerecht te Almelo. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u. en 15.00 u ds. J. Vos. WESTERKERK 9.00 u. en 10.45 u. ds. A. Kool. 19.00 u. ds. W. van Tuyl GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 u en 19.00 u ds. Van Haaren. 15.00 u. leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 u. en 15.00 u. ds. Hoogkamp van Holten. ESKERK 9.30 u en 19.00 u. ds. Aangeen- brug. 14.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u. en 19.00 u. Ds. Vosman. 14.30 u. leesdienst. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u ds. W. van Tuyl. 15.00 u. ds. A. Kool. WESTERKERK 9.00 u en 10.45 u ds. J. Vos. 19.00 u ds. W. van Tuyl. ELSEN 10.00 u ds. A. Kool. Geref. Gem. Noorderkerk. 9.30 en 15.00 uur ds. van Haaren. Geref. kerk Boomkamp 9.30 u ds. Brink man. 15.00 u. Liturgische dienst. Geref. Gem. in Nederland ESKERK 9.30 u en 19.00 u ds Aangeen- brug. 14.30 u leesdienst. Oud Ger. Gem. Bevervoorde 9.30 u. en 15.00 u ds. Vosman. Oud Ger. Gem. in Nederland ORANJEKERK 9.30 u en 15.00 u leesdienst. Ned. Protestantenbond 10.45 u dr. J. W. Samberg van Delden. GROTE KERK 9.30 u ds A. Kool. 13.30 u Kerstfeest zondagsschool. Noorderkerk 9.00 u ds. Van Haaren. 15.00 u, Kerstfeest kinderen. ESKERK 9.30 u en 15.00 u Ds. Aangeen- brug. Geref. kerk Boomkamp 9.30 u. Kerstfeest kinderen. BEVERVOORDE 9.30 u Ds. Vosman. ORANJEKERK 9.30 u Ds. Wiltink. 14.00 u. Kerstfeest zondagsschool. Juichend zongen Engelenkoren, In de stille donk're nacht, Jezus Christus is geboren, Jezus, eeuwen lang verwacht. Jezus Hogepriester, Koning, Jezus, Godes eigen Zoon, Koos een stal als aardse woning Zonder werelds machtsvertoon. Eng'len gingen 't heilsfeit melden, Niet bij 't koninklijke slot, Neen, alleen in Bethl'hems velden Klonk het lied: Ere zij God. Arme herders mochten horen 't Blijde Hemelse bericht, Dat de Heiland was geboren Als een arm en hulp'loos wicht. En zie, toen de Hemelboden Spraken, gaat naar Bethlehem, Hen naar Jezus kribbe noodden Gingen zij, aanbaden Hem. Bim bam, bim bam, klokketonen Klinken vrolijk in het rond, Overal waar mensen wonen Wordt weer 't blijde nieuws verkond. Jezus Christus is geboren, 't Blijft de eeuwen door van kracht, Aan elkeen die het wil horen Wordt het heerlijk nieuws gebracht. 't Klinkt ook voor de mens van heden, Gaat naar Bethl'hems kribbe heen, Neen, de wereld geeft geen vrede, Die geeft Jezus, Hij alleen. J. ROZENDOM, RIJSSEN. KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJC 20 december Kerstavond Ned. Ver. van Huis vrouwen, verzorgd door mej. N. Beuschop uit Arnhem 8 uur Parkgebouw. 26 december Kerstconcert „Rijssens Mannen koor", 17 uur Parkgebouw. 6 januari 1964 Volksuniversiteit Marionetten theater van Bert Brugman, operette „Die Fledermaus", 8 uur Parkgebouw. 17 en 18 jan '64 Tentoonstelling „Luchtver- maak" Café Bakker. 17 januari Vergadering ARP, spreker mr. Van de Sluis. 17 januar Amateurfotografenvereniging Al- dolem", Bondsdiacollectie met geluids band 8 uur Neutrale kleuterschool. 18 januari Jaarvergadering Sportclub Rijssen 15 uur Hotel Gijsbers. 20 en 21 jan. '64 Gymnastiekuitvoering VEK Parkgebouw. 24 januari Instructieve lezing over kleurenfo- fotografie met wenken en tips over came ra's en toebehoren, org. Foto Brouwer, in samenwerking met „Canon" 8 uur Ho tel Gijsbers. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent 8 uur Jeruël. 11 februari Ned. Ver. Huisvrouwen, lezing door acteur Dick Top over „Uit de keuken van het toneel", 8 uur Parkgebouw. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel", 8 uur Jeruël. 6 maart Amateurfotografenvereniging „Aldo- lem", Bondsdiacollectie met geluidsband Neutrale Kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le Kamer der Sta ten- Generaal. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht Drs. W. Zonnen veld over „Snel leren en goed onthouden", 8 uur Jeruël. 17 april, Amateurfotografenvereniging Al- dolem", Bondsfotocollectie Neutrale Kleu terschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J Siebelink, Wierden. le en 2e kerstdag door dierenarts J. P. v. Nouhuys Rijssen tel. 2487.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1