NIEUWS UIT DE RAAD Wat 'n las. gin gas Raad behandelt voorstel nieuwe tarieven aardgas - Streven van gemeentebestuur: beter gesitueerden naar duurdere woningen - Goedkopere woningen voor lagere inkomens - Verwarming gymnastieklokaal - Gemeente liet woning slopen: betrokkene protesteert - Civiele procedure? Na aanrijding doorgereden Winkelende Rijssenaar verloor portemonnaie - zwaar gedupeerd Verkiezing ambtsdragers OVERPEINZING AGENDA RAADSAGENDA Zondagdienst dierenartsen Rijssen-W ierden Kanar ietentoonstel ling BURGERLIJKE STAND Ds. J. Vos bedankte voor beroepen Herv. Vrouwenvereniging actief voor zending PREDIKBEURTEN Vrijdag 6 december 1963 41e jaargang no. 48 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk UUF voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting POUW, Enterstr. 33, Rijssen WEEKBLAD VOOR RUSSEN De Gemeenteraad van Rijssen zal in de ver gadering die vrijdagavond a.s. worrdt gehou den o.a. het voorstel van b. en \v. behan delen betreffende de vaststelling van een nieuwe prijsregeling voor de levering van aardgas. Naar het resultaat hiervan zijn velen in Rijssen benieuwd vooral omdat men ten aanzien van de mogelijkheden tot ruimtever warming door aardgas optimistisch is. Omtrent de voorgestelde tarieven delen b. en w. in een nota aan de raad mede, dat de te stellen verkooptarieven in de eerste plaats wervend moeten zijn voor de sector gasverwarming, doch ook van invloed moe ten zijn op de kosten van het huishoudelijk verb. ik. De tariefsverlaging mag geen of weinig in vloed hebben op het exploitatiesaldo zo zijn b. en w. voorts van mening. Tot nu toe bedraagt de inkoopprijs van het aardgas 0.1412 per m3 (ruim 14 cent dus) bij een calorische waarde van 838. Volgens de nieuwe regeling zal de inkoop prijs van het gas afkomstig uit de gasvoor raad te Slochteren ongeveer 7 cent per m3 bedragen. De inkoopprijs is dus inderdaad zoals b. en w. stellen „aanzienlijk lager". Gebleken is dat het gemiddeld huishoude lijk verbruik ongeveer op 300 m3 per jaar ligt. Teneinde ook de kleinere verbruiker te kun nen laten profiteren zijn b. en w. bij de ta riefstelling uitgegaan van een gemiddeld verbruik voor huishoudelijke doeleinden van 240 m3. Voor grote afnamen (boven 5000 m3 per jaar) is het voorgestelde tarief nog guns tiger gemaakt. B. en w. stellen de raad voor de nieuwe tarieven in te laten gaan met ingang van de eerste periode van 1964. B. en w. adviseren de raad de volgende tarieven in te voeren: Tarief A Vastrecht van 9,- per jaar, gas verbruik 0,27 per m3. Tarief B (op aanvraag van verbruiker) voor verbruik van 240 m3 en meer per jaar. Vast recht ƒ48,- per jaar, gasverbruik ƒ0,11 per m3. Tarief C (op aanvraag van verbruiker): Voor verbruik van 5000 m3 en meer per jaar: Vastrecht 98,- per jaar gasverbruik 0.10 per m3. Interessant zijn daarbij een aantal verge lijkende cijfers. Bij een verbruik van 100 m3 per jaar be draagt het oude tarief 43,40 het nieuwe 36,- Bij een verbruik van 200 m3 bedraagt het oude tarief 78,40 en het nieuwe tarief ƒ63,- Bij een verbruik van 240 m3 bedraagt het oude tarief 92,40 het nieuwe 3,80. Een verbruik van 600 m3 kost tegen oud tarief 186,- tegen nieuw 114,- van 1000 m3 oud 290,- nieuw 158,- van 1500 m3 oud 420,- nieuw 213,- In de verbruiksklasse boven 1500 m3 tot 2000 m3 blijkt, dat het nieuwe tarief min der dan de helft bedraagt als bij de oude prijsregeling betaald zou zijn. Een verbruik in deze „klasse" zou bij een af name van 2000 m3 n.l. ƒ550,- hebben gekost en bij het nieuwe tarief 268,-. Uit een en ander blijkt dus duidelijk, dat de tarieven met name in de hogere ver bruiksklasse aanzienlijk lager zullen worden. In hoeverre of de z.g. ruimteverwarming door aardgas door de lagere tarieven zal worden gestimuleerd zal moeten worden af gewacht. Voorspellingen hierover kunnen slechts moeilijk worden gedaan. De hoge huurprijzen van de nieuwe wo ningen is voor een groot aantal gegadigden een bezwaar. Het college van burgemeester en wethou ders van Rijssen erkent dit bezwaar en wil trachten voor dit vraagstuk een oplossing te vinden. Wij hebben ons beraden aldus b. en w. in een nota aan de raad in hoeverre kan worden bevorderd, dat andere goedko pe woningen voor deze categorie woningzoe kenden beschikbaar komen. Vastgesteld kan worden dat een aantal be woners van goedkopere woningen gelet op hun inkomen in staat zouden zijn een duur dere woning te huren. Teneinde de interesse om van een goedko pe naar een duurdere woning te verhuizen te bevorderen hebben b. en w. overwogen in hoeverre de gemeente in de kosten, te maken voor de verhuizing en de inrichting van een andere woning, een tegemoetkoming in de vorm van een bedrag ineens kunnen geven. B. en w. menen dat aan diegenen die een goedkopere woning verlaten (tot 13,- huur per week) en een woning die tenminste 5,- per week duurder is betrekken, een tege moetkoming zou kunnen worden verstrekt van 600,-. Het college meent dat deze regeling het opschuiven van huurders uit goedkope huur woningen zowel naar nieuwgebouwde duur dere woningen, als naar reeds bestaande duur dere woningen bevordert. „Wij achten het alleszins aanvaardbaar dat de gemeente hiervoor een financiële last op zich neemt" aldus b. en w. in een nota aan de raad. De jaarlijkse kosten, voort vloeiende uit de verordening zijn moeilijk te ramen zo worden gesteld omdat niet over er varingscijfers kan worden beschikt. B. en w. menen echter, dat zich jaarlijks ongeveer 10 gevallen zullen voor doen, zodat voor dit doel voorlopig 6.000,- moet wor den geraamd. B. en w. stellen de raad voor een verordening waarin het bovenvermelde is verwerkt goed te keuren. Door de directeur van gemeentewerken is een rappport ingediend omtrent de ver warming van het te bouwen gymnastieklo- I aal aan de Graaf Adolfstraat aangezien vol gens de directeur de inzichten betreffende verwarmingsvraagstukken, dit in verband met de steeds voortschrijdende techniek aan wijziging onderhevig zijn, zal het wenselijk zijn het advies in te winnen van een verwar- mingsdeskundige. De kosten hiervan worden geraamd op 2.000,-. B. en w. stellen de raad voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Van gemeentewege is op 5 november j.l. de onbewoonbaar verklaarde woning aan de Tabaksgaarde no 22 gesloopt. Dit is gebeurd op grond van artikel 113 a van de bouwver ordening, waarin wordt bepaald, dat een bouw werk, dat door verregaande verwaarlozing, beschadiging of verminking uit een oogpunt van welstand aanstoot kan geven op last van de gemeente moet worden gesloopt. Deze gelasting heeft plaats gehad op 22 no vember 1961. In verband met ernstige ziekte van de eige naar is niet direct tot sloping door de gemeente overgegaan en begin 1963 is aan de (nieuwe) eigenaresse een lastgeving uit gegaan. Op een schriftelijke herinnering (30 mei 1963) heeft deze eigenaresse niet gere ageerd. Nadat de woning door de gemeente op 5 no vember is gesloopt heeft de echtgenoot van de eigenaresse de heer J. Nijland tegen deze afbraak geprotesteerd. Hij is van oordeel dat de motivering die is aangevoerd niet steek houdend is. De heer Nijland is thans gedwon gen een nieuwe bergruimte te bouwen en vraagt in verband hiermede een schadever goeding. Zaterdag werd op de Hol ter weg een trac tor met aanhangwagen, beladen met melk- produkten (bestuurder J. V.) aangereden door een vrachtauto beladen met zakken. Bij een inhaalmaoneuvre reed de vrachtauto tegen de tractor, welke voertuig tegen een boom werd „gedrukt" en zwaar beschadigd werd. De vrachtauto reed door, zodat de bestuur der onbekend bleef. Dinsdagmorgen is het de Rijssense politie gelukt de betreffende bestuurder (de heer H. A. B. uit Rijssen) aan te houden. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt. Jan hef zin riebewies a lange Hee ridt merakel, noar te zeg, Toch is hem van de wekke nog wier wat niejs van 'n auto oet e'leg. Biej 't votrien met ne nieje wage Zeg Dieks nog, lék oew det wal vet, Met det gleunige roo laempke Komme wiej der doar wat met? Och Dieks, zeg Jan wat weer iej non van dee dingen van, Det mut zo met dissen auto, Doar keuj wal vast' op an. Ze jaggen nun heel'n eine Ik mèène noar Bergentheim En ook wierumme gung 't nog Nun zet merakel fijn. Meer net doar in den Grimboarg, Doar gung' de wage stoan, Zee mossen toen wal dèènken Non köw naar Riessen „goan". Zoew non mun druk'n noar Riessen, Det is toch ook wa wat. Meer Dieks hef 'n heelder oog'nblik Hee zag a wier een gat. Graads woont hier in de buurte Dit har'n ze gaaw begrep'n, Den kan met zinne wage Oons wa noar Riessen slep'n. Zo wör'n ze slept noar Riessen Doar bleek a gaaw wat 't was, Zee har'n geen lood benzine En har'n dus ook gin gas. Noaderhaand zal Jan wal oetkiek'n Of ter een rood laempken braandt, Döar keuj wa vaste op rékken, Det lig wa vuur de haand. Rijssen, 5-12-'63. Als deze schadevergoeding naar zijn me ning onvoldoende is, dreigt de heer Nijland met een civiele procedure. Naar het idee van b. en w. kan betrokkene geen enkel recht op schadevergoeding doen gelden. B. en w. hebben hier de bouwverordening toegepast en daarbij ook betracht de in het openbaar verkeer noodzakelijke zorgvuldigheid, zodat ook een beroep op artikel 1401 van het Bur gerlijk Wetboek voor betrokkene wellicht niets zal opleveren aldus b. en w. in een nota aan de raad. B. en w. stellen de raad voor de reclamant mede te delen dat geen schadevergoeding kan worden toegekend. Een zeer grote tegenvaller is het geweest voor een Rijssenaar, die maandagavond in kopen wilde doen voor het Sinterklaasfeest, toen hij tot de ontdekking kwam, dat hij zijn portemonnaie met zijn pas ontvangen week loon had verloren. De man is uiteraard zwaar gedupeerd. Een eventuele vinder wordt met klem opgeroepen het gevondene te melden bij de politie, die voor teruggave zal zorgen. Voor de verkiezing van 1 ouderling en 2 dia kenen bij de Herv. Gemeente van Rijssen zal zaterdag a.s. een stemming worden gehouden. Door de Kerkeraad zijn de volgende dubbel tallen opgesteld: Vacature J. H. Janssen (ou derling): 1. H. J. Brinkman, 2. J. van Maa- nen. Vacature J. Bakker: 1. H. Borghuis, 2. H. H. de Goeijen. Vacature G. Bruggink: I. J. A. Eertink, 2. A. v.d. Noort. Als we in ons album staren, In ons dikke levensboek, In gedachten bij die jaren Die eens waren, op bezoek. Dan is 't net of we weer leven In reeds lang voorbije tijd, Want dan zien nog eens even Schimmen weer als werk'lijkheid. Sluiten wij dan onze ogen, Komt ons veel weer voor de geest Veel wat lang reeds is vervlogen, Veel wat eenmaal is geweest Heel veel eerst nog vage beelden Kijken ons weer duid'lijk aan, Vriendjes waar we eens mee speelden, Zien wij nu weer voor ons staan. 't Is of wij hun stem weer horen, Ook al zijn ze lang niet meer, Heel veel, reeds zo lang verloren, Keert dan schijnbaar nog eens weer. Het staat weer zo klaar getekend, Net een levend schilderij, Dan, plots alles weer verblekend, 't Droomgezicht is weer voorbij. J. Rozendom, Rijssen. President Johnsört van de V.S. overlegt met zijn stafcherfs op het Witte Huis. V.l.n.r.: generaal Earlie Wheeler, stafchef van de landmacht; de chef marine- operatiën MacDonald; generaal Maxwell Taylor, voorzitter; president Lyndon Johnson, generaal Curtis Lemay, bevelhebber luchtstrijdkrachten en generaal David Shoup, bevelhebber van de mariniers. De raad van Rijssen komt heden (vrijdag avond) 6 december in openbare vergadering bijeen: De agenda luidt als volgt: 1 Vaststelling notulen vergaderingen d.d. 11 oktober, 1 en 8 november 1963. 2 Ingekomen stukken (voorstel van burge meester en wethouders d.d. 29 november. 3 Herstemming omtrent de motie van de raad van Purmerend betreffende ophef fing van het rijkssubsidie voor de ver strekking van schoolmelk. 4 Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging van artikel 51c der Alge mene Politieverordening 5 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor aanleg van trottoifs en groenstroken langs de Holterstraatweg. 6 Alsvoren tot beschikbaarstelling van een krediet in verband met het afscheid van de Commissaris der Koningin. 7 Alsvoren tot openbaarverklaring van en kele weggedeelten in Plan Zuid. 8 Alsvoren tot voorziening in vacatures in het bestuur van de gemeentelijke instel ling voor Maatschappelijke Zorg. 9 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de bouw van een gym nastieklokaal bij de Chr. Ulo-school. 10 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor de bouw van een nieuwe school voor de vereniging tot het verstrek ken van schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag. 11 Alsvoren betreffende de uitkering ineens aan gemeentepersoneel over 1962. 12 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet in verband met verbouwing en uitbreiding van de Julianaschool. 13 Alsvoren tot het beschikbaarstellen van een krediet voor een advies over de verwar ming van het te bouwen gymnastieklokaal aan de Graaf Adolfstraat. 14 Alsvoren tot vaststelling van de „Verorde ning tegemoetkoming verhuizing naar duurdere woning" 15 Alsvoren betreffende afbraak van het pand Tabaksgaarden 22 16 Alsvoren tot vaststelling van een nieuwe prijsregeling voor de levering van aardgas. Advertentie ACCOUNTANTSKANTOOR behartigt BALANSEN De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. In café de Bakker houdt de Eerste Rijssen se Kanarievereniging vandaag en morgen een onderlinge wedstrijd met tentoonstelling, waarvoor enige honderden vogels zijn inge schreven. De Harzer kanaries werden gekeurd door de heer Pluim uit Deventer, de keurvogels door de heer Waanders uit Lochem en de exoten en de waterslagers door de heer Schouten v.d. Velden uit Hilversum. Dit jaar is geheel nieuw tentoonstellings materiaal aangeschaft, hetwelk door de le den is ontworpen. De totaalindruk van de ten toonstelling wordt hierdoor in gunstige mate beïnvloed. Het feit, dat er een grote verkoopklasse is ingericht zal het bezoek aan deze tentoon stelling zonder twijfel stimuleren. GEBOREN: Johann Friedrich Wilhelm, zv A J A Bökke- rink en P M R Mouthaan, Wierdensestraat 41 23 november 1963; Willem Abraham zv M ter Harmsel en M Rohaan Bouwstraat 3 29 nov; Ingrid Hendrika Anja dv J Rouwendal en J ten Hove Willem de Zwijgerstraat 20 30 nov; Antonie zv H K Wold en A van der Stouw Dannenberg 64 20 november te Almelo; Jannes zv H Bruggink en J Leeftink Nij- verdalseweg 62 22 nov te Almelo; Hendrik Jan zv F M Dam Wichers en A Harbers Dannenberg 69 25 nov te Almelo; Janna dv G Averesch en G Ruiterkamp Wil lem de Zwijgerstraat 2, 27 nov. te Almelo. ONDERTROUWD: Gerrit Kraa 24 j Blinde Banisweg 7 en Jo hanna Hendrika Voortman 23 Markelo Rijs- senseweg 76 26 nov; Jan ter Harmsel 28 j Oosterhofweg 24 en Jacoba Gerritdina Schellevis 25 j Nassaustr 18 26 nov; Henricus Johannes Schwarte 25 j Hellendoorn Nijverdal Julianastraat 24 en Antonia Jo- zephina Banis 25 j Geskesdijk 3 26 novem ber; Gerrit Dinant Baan 23 j Esstraat 120 en Toos Voortman 18 j Bouwstr 44 27 nov; Herman van de Riet 26 j Wierden Enter Rijssenseweg 4 en Jakoba Johanna Rohaan, 22 j Graaf Ottostr 35 28 nov; Johan Smit 25 j Wierden le Esweg 15 en Christina Ligtenberg 23 j Bloemstraat 22 29 nov; Georgius Gerhardus Teunissen 25 j Wierden Stamanstr 3 en Wilhelmina Hendrika Maria Tijhaar 24 j Holtentorensweg 11 a 2 dec; GETROUWD: Jan ten Hove 28 j en Janna Scherphof 26 j Wierden Zuna Dennenweg 6 28 nov; Dinant Jozeph Velnaar 27 j en Elizabet Hen- driksen 24 j Nijverdalseweg 86 29 nov. OVERLEDEN: Gerrit Tijhof 15 j zv J Tijhof en B ten Ber ge Vennekesgaarden 31 21 nov te Amster dam. 6 en 7 dec. Tentoonstelling ERKV dec. Receptie 25-jarig bestaan Hengel- vereniging „Ons Vermaak" 3-5 uur, ho tel Gijsbers. 10 dec. Ontspanningsavond Volksonderwijs 8 uur, Parkgebouw. 13 dec. Feestavond H.D.C. Riessen half acht Café Spekhorst. 13 dec. Amateurfotografenvereniging Al- dolem. Bondsfotocollectie met geluids band, Neutrale Kleuterschool. 13 dec. Feestavond Hengelver. „Ons Ver maak" 8 uur, Parkgebouw. 13 en 14 dec. Vogeltentoonstelling V.V. Zang- lust", café Bakker. 18, 19, 20 en 21 dec. Prijsschieten en sjoelen R.V., R.V. Clublokaal. 20 dec. Kerstavond Ned. Ver. van Huisvrou wen, verzorgd door mej. N. Beuschop uit Arnhem, 8 uur, Parkgebouw. 26 dec. Kerstconcert „Rijssens Mannenkoor", 1 uur, Parkgebouw. 6 januari 1964 Volksuniversiteit, Marionetten theater van Bert Brugman, operette „Die Fledermaus", 3 uur, Parkgebouw. 17 en 18 jan '64 Tentoonstelling „Luchtver- maak", café Bakker. 17 jan. Vergadering ARP. Spreker Mr. van de Sluis. 17 jan. Amateurfotografenver. Aldolem, Bonds- diacollectie met geluidsband, 8 uur, Neu trale Kleuterschool. 20 en 21 jan '64 Gymnastiekuitvoering VEK Parkgebouw. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent, Jeruël. 11 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel", Jeruël 8 uur. 6 maart Amateurfotografenver. Aldolem, Bondsfotocollectie met geluidsband, Neu trale Kleuterschool. 13 maart Vergadering A.R.P., spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le Kamer der Staten-Generaal. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed onthouden" 8 uur, Jeruël. 17 maart Amateurfotografenver. Aldolem, Bondsfotocollectie, Neutrale Kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Ds. J. Vos, Ned. herv. predikant alhier, bedankte voor de op hem uitgebrachte be roepen naar Maarssen en naar Giessendam. In Gebouw Jeruël hield de hervormde vrou wenvereniging Lijdia een bijeenkomst, om de door de leden van de vereniging vervaar digde goederen te verkopen teneinde het geld ten goede te laten komen aan de zending. Als spreekster was uitgenodigd mevr. Bal- ke die samen met haar overleden man werk zaam is geweest op het zendingsveld van Celebes. Een koortje uit de vereniging zong enkele liederen. De opbrengst van de verkochte arti kelen bedroeg het mooie bedrag van 1650,50 Ned. herv. gemeente 9.30 u. Ds. W. van Tuyl (Bed. H.A.) Grote Kerk 15.00 u Ds. W. van Tuyl (Bed. H.D.) Westerkerk 9.30 u. Ds. A. Kool (Bed. H.A.) 19.00 u. Ds. A. Kool (Bed. H.D.) Donderdag 12 december Westerkerk 19.30 u. Eerw. heer H. Visser van Epe. Geref. Kerk Boomkamp 9.30 en 15.00 u. Ds. Brinkman. Geref. Gem. Noorderkerk 9.30 u. en 19.00 u. Ds. Van Haaren. 15.00 u. leesdienst. Woensdag 11 dec. 19.30 De heer Bregman van Benthuizen. Gerf. Gem. in Nederland. Eskerk. 9.30 u. en 19.00 u Ds. Aangeenbrug. 14.30 u. leesdienst. Woensdag 11 dec. 19.30 u. Ds. Aangeenbrug. Oud Geref. Gem. Bevervoorde 9.30 u. en 19.00 u Ds. Vos man. 14.30 uur leesdienst. Woensdag 11 dec. 19.30 u. Ds. Vosman. Oud Ger. Gem. in Nederland. Oranjekerk 9.30 en 15.00 u. leesdienst

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1