Noteer zijn levensverhaal met de camera Lekkernijen voor december Een vreedzame inv asie uit Lautcrlmch Gebroeders Grimm schreven de eerste Duitse sprookjes OVERDAAD SCHAADT Vitaminen kunnen gezondheid ondermijnen Ook uw kind is een bijzonder kind Vreugde en geluk voor vier generaties Tuindwergen in opmars Poseren overbodig Een handig foefje Scheppend werk Let op schaduwen Het enige geheim Wees voorzichtig Ernstige storingen POFFERTJES Geen windeieren Veroveringstocht CHOCOLADE TRUFFELS Vrijdag 22 november 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 7 „Het is een bijzonder kind en dat is ie", kent u die uitdrukking nog die vader Trom over zoon Dik ten beste gaf? Hetzelfde kan echter gezegd worden van uw eigen kind(eren), want voor een vader en moeder zijn de eigen kinderen uniek en to taal afwijkend van alle andere miljoenen kin deren op deze wereld. Daarom is uw kind het waard dat u zijn levensgeschiedenis optekent met foto- en filmtoestel. De tijd gaat snel en over een jaar is een kind al heel anders, doet het heel anders dan nu. Vraag het ouders, die de camera vlij tig hanteren en hoor hoe onschatbaar waar devol zij hun foto-album, diakoffer of smal filmverzameling achten. En met de jaren stijgt de waarde, de gevoelswaarde van dit bezit. Want zoals uw kind nu doet en lacht, doet het over enkele jaren niet meer en wanneer u de foto's hebt of dia's, zult u die met vertedering bekijken. En ook voor het kind zelf is zo'n beeldgeschiedenis van zijn eigen leventje later interessant. Vroeger waren er in een familie erfstukken: statenbijbels, zware meubelen, koperwerk, enz. die her inneren aan vroeger. In onze moderne tijd met zijn snel wisselende modes hebben we alleen nog foto's om te herinneren aan „vroe ger". Heeft fotograferen dus een praktisch nut. daar komt nog bij dat het een heerlijke vrije tijdsbesteding is, die iedereen kan beoefenen. Het is helemaal niet moeilijk om leuke kin derfoto's te maken, wanneer u er maar aan begint! En bedenk: het is helemaal niet meer nodig om uw kinderen stijf in de houding te laten poseren voor een plaatje. De moderne camera maakt het mogelijk on der alle omstandigheden het kind te kieken zoals het is Buiten is dat al heel gemakkelijk. Stel de sluiter op 1/100 of 1/125 seconde, nadat u een film van b.v. 21 Din in het toestel hebt ge stopt. Aan de hand van de gebruiksaanwijzing in het filmdoosje of aan de hand van de in de ca mera ingebouwde of losse lichtmeter stelt u vast welke lensopening (diafragma) u moet gebruiken bij een bepaalde weersgesteldheid. Automatische camera's nemen u dit - overi gens eenvoudige karweitje - nog uit de hand. U kunt nu uw kind kieken op elk gewenst ogenblik. De sluitersnelheid van 1/125 secon de zorgt er voor, dat u altijd scherpe op namen krijgt, ook al beweegt het kind zich. Dit maakt het mogelijk prachtige foto's te maken, die iets te vertellen hebben. Bij kin deren hoort actie. Lèat ze spelen, achter een bal hollen, met zand knoeien of met water, een poes aaien of met een hond stoeien. U draait op uw gemak om het tafereeltje heen en de noodzaak om te zeggen „nu even stilzitten Jantje" ontbreekt volkomen. U drukt af wanneer u denkt „dit is het"! Natuurlijk moet u wel scherpstellen en dat kost enkele seconden. Wanneer u echter razendsnel wilt kunnen kie ken (soms is dat nodig, want kinderen zijn ongelooflijk vlug) dan kunt u die enkele se conden ook nog uitsparen. Elke moderne camera heeft een diepte scherpte-aanwijzing. Meestal vindt u die op de instelring (bij kleinbeeldcamera's) of op zij boven de instelknop (bij 6x6 reflexca mera's). Op die dieptescherpte-indicator kunt u af lezen waar de scherpte ligt bij een bepaal de lensopening. Bijvoorbeeld bij lensopening 8 ligt de scherpte zo ongeveer tussen 3 en 11 meter, wanneer u hebt ingesteld op vijf me ter. Dat betekent, dat tussen 3 en 11 meter van de camera alles scherp wordt afgebeeld. U hebt dus niets anders te doen dan te zorgen dat u niet dichter bij het onder werp komt dan 3 meter en uw beeld zal altijd .'.•■'/sty ftgsgfigg '"W. |*y|; ;«';f 4M i- Niet Jakob of Wilhelm Grimm, maar de „gebroeders Grimm" hebben de poorten van het bonte rijk der sprookjeswereld voor ons als met een toversleutel geopend. Of zoals Jakob Grimm het zei in zijn herdenkingsre de na het overlijden van zijn geliefde broer, die in januari 1859 op bijna 74-jarige leeftijd stierf: „Dieser Wünschelrutenzweig fiel uns Glücklick in die Hand" Vier jaar later, thans precies een eeuw geleden, volgde Jakob zijn jongere broer in de dood De sprookjes van de gebroeders Grimm, zoals Sneeuwwitje, Repelsteeltje. Vrouw Holle, Assepoester en Doornroosje, hebben een grote vermaardheid verworven. De beroemdheid van de talent volle broers ging zo ver, dat wij het thans niet als aparte personen kennen, doch beiden als één geestelijk geheel beschouwen De gebroe ders Grimm zijn hun hele leven onverbreke lijk samen door de wereld van het sprookje en de sage getrokken Hun „Kinder- und Haus- marchen" (1812), die nu reeds vier genera ties lang miljoenen mensen over de gehele wereld geluk en vreugde schenken, heb ben zij in niet te overtreffen gemeenschap pelijke arbeid bijeengebracht. In 1785 in Hanau, één jaar voor Wilhelm geboren, bezocht Jakob samen met zijn broer de school in Kassei. Hij ging als ze ventienjarige jongeman naar de universiteit in Marburg en studeerde daar rechten. Wil helm volgde hem een jaar later Eén van hun docenten was de beroemde rechtsgeleerde Fnedrich Karl von Savigny, een man die door zijn persoonlijkheid grote indruk op Ja kob maakte en ook op beslissende wijze een stempel drukte op diens leven als geleerde. Jakob verrichtte als geleerde meer schep pend werk en was bovendien als wetenschaps mens de strengere in deze broederlijke ge meenschap. Veel roem verwierf hij met de bestuderingv an de Duitse taal, hij was de eerste die de ontwikkelingsgeschiedenis van het Duits ontdekte en op schrift stelde. Zijn bei de werken „Deutsche Grammatik" en „Ge- schichte der Deutschen Sprache" werden de basis voor een geheel nieuwe wetenschap, de Duitse filologie. De grote scheppingsperiode van de gebroe ders Grimm begon na Jakobs terugkeer uit Parijs, waar hij enige jaren als wetenschap pelijk assistent werkzaam was geweest. Tot 1829 bleven de broers in Kassei en deze tijd was wel de vruchtbaarste uit hun leven. Jakob bleef vrijgezel, doch Wilhelm trouw de in 1825 met zijn jeugdvriendin Dortchen Wild. Door een gelukkig toeval kwamen de broers in het dorp Zwehren in contact met boerin Viehmann, een vrouw, die de gave be zat de vele prachtige verhalen en sprookjes die zij in haar herinnering bewaarde, op le vendige wijze te kunnen weergeven. Zij was het, die de stof heeft geleverd voor het groot ste deel van de sprookjes en sagen, die door Wilhelm in een ontroerende verteltrant werden opgetekend. Andere sprookjes vonden de broers tijdens hun vele tochten door hun Hessische geboortestreek. Nadat zij jarenlang als professor aan de universiteit van Göttingen werkzaam waren geweest, riep de Pruisische koning Wilhelm IV de onafscheidelijke broers naar Berlijn, waar hen wederom een scheppingsvreugdige en succesrijke tijd beschoren was. Samen begon nen zij aan het laatste grote werk van hun le ven, het samenstellen van een woordenboek, dat alle Duitse woorden uit 400 jaar met hun verklaring zou moeten bevatten. Zij kwa men helaas niet verder dan de letter D. Zij hadden echter de eerste steen gelegd voor een standaardwerk, dat pas onlangs kon wor den voltooid en dat tevens een monument is van wetenschappelijk kunstproza van de aller hoogste rangorde. scherp zijn. Dat is reuze makkelijk, want nu kunt u onmiddellijk knippen, zodra er zich iets leuks voordoet. U hebt nu alle tijd om u geheel te concen treren op het eigenlijke foto-maken. U kunt dus in de zoeker kijken of het onderwerp goed in het beeldvlak ligt, of het hoofd van uw kind er wel op komt en zijn beentjes. Of er niet een schaduw precies over zijn gezicht valt. Een aandachtige blik in de zoeker kan u veel vertellen van de foto, die u straks zult krijgen. Kijk hoe de schaduwen vallen, of er achter het kind geen storende bijkomstig heden staan, die het op de foto doen voor komen, alsof er een struik uit zijn hoofd groeit of iets dergelijks. In een rommelige omgeving kunt u het beeld belangrijk rustiger maken door met de camera hoog te gaan staan (omlaag kie ken) of laag, waardoor u omhoog moet kie ken en het kind dus als het ware tegen de wolken projecteert. Deze wisseling van opnamen-standpunt brengt bovendien variatie in uw opnamen. Vergeet bij dit alles niet, dat een zonnekap op de lens een noodzakelijkheid is en dat een geelfilter bij zwartwitopnamen soms erg gunstig werkt. Probeer ook eens een opname tegen de zon in, een tegenlichtopname. U moet dan wat ruimer belichten als normaal, dus b.v. in plaats van lensopening 11 nu opening 8 of 5,6. U zult echter verrast zijn over het resultaat. Het grote en enige geheim van goede kin derfoto's is: laat het kind zichzelf zijn en ob serveer het aandachtig. Maak niet de geijkte plaatjes van het kind in de box of op zijn potje. Of liever maak die wel, maar pro beer daarnaast eens wat anders, iets origi- nelers en u zult door de resultaten rijke lijk beloond worden. En als u nog nooit een kleurenfilm in uw camera hebt gestopt ga dat dan toch eens doen. Want de moderne kleurenfilms zijn zulke technische wonderen, dat u enthousiast zult zijn over de resul taten van uw eerste kleurenfilmpje Onder het motto „Baat het niet dan schaadt het niet" is het sinds enige ja ren de gewoonte dagelijks een zo groot mogelijke hoeveelheid vitaminen in te nemen. In vakkringen spreekt men reeds van een „vitamine-rage". De vitamine- hongerigen beperken zich daarbij niet alleen tot de natuurlijke vitaminen in groente en fruit, doch slikken daarnaast nog talrijke pillen, die door de farmaceutische indus trie op grote schaal worden aangeboden. Nadat de bekende Westduitse voedingsdes kundige Dr. Hoske er enige tijd geleden op heeft gewezen, dat kunstmatige vitaminen de natuur nooit kunnen vervangen, wordt ook door andere geleerden op dit gebied steeds ster ker tegen overmatig gebruik geageerd. Hun bezwaren richten zich vooral tegen een te groot gebruik van de vitaminen A en D. De vitaminen A en D zijn bijzonder belang rijk bij de voeding van zuigelingen en kleu ters. Zij bevinden zich in voldoende mate in worteltjes en spinazie, twee groentesoorten waarmee baby's reeds in de eerste maan den van hun leven worden gevoed. Vele moe ders houden zich daarbij niet aan de voor schriften van de dokter en geven hun kinde ren reeds op te jonge leeftijd worteltjes en spi nazie te eten. Daarnaast worden de kinde ren dan nog vaak bijgevoed met allerlei synthetische vitamine A preparaten. Dit is te veel van het goede, want een hoeveelheid van honderd gram worteltjes bevat reeds een vitamine A-gehalte, dat zes maal groter is dan voor een kind van zes maanden dagelijks noodzakelijk is. Het Duitse voedselbureau raadt de moeders dan ook aan hun baby's de eerste zes maanden geen extra hoeveelheden vitamine A. te geven. Een constante overvloed aan vitaminen kan ernstige storingen in de gezondheid tot ge volg hebben. Men heeft bij kleuters als na delige gevolgen hiervan reeds haaruitval en jeuk geconstateerd. Erger nog waren de on geneeslijke beïnvloeding en storingen van de beenderengroei. De kinderen bleven niet alleen aanmerkelijk kleiner dan hun leeftijdsgenoten, doch ondervonden ook bij het lopen de pijn lijke gevolgen van een overdaad aan vita minen. Alhoewel men onmiddellijk ophield vi tamine A toe te dienen, kwam voor deze kinderen alle hulp te laat. Talrijke geleerden vermoeden, dat ook vele soorten allergie, waarvan de oorzaak tot op dit ogenblik onbe kend is, eveneens aan een overmatig vita- minegebruik te wijten zijn. Tijdens het congres van de „Deutsche Ge- sellschaft für Ernahrung", dit jaar in Munster gehouden, werd wederom zeer uitdrukkelijk vastgesteld, dat in tegenstelling tot de bij het grote publiek heersende opvatting, de geheimen der vitaminen nog lang niet allemaal bekend zijn. De uitwerking en veelsoortige invloeden der vitaminen op het menselijk organisme zijn nog lang niet in hun geheel te overzien. -. aar de grens ligt, kan ook de insider vaak slechts vermoeden. Professor Mai waarschuwde tij dens het congres voor een ongecontroleerd ge bruik van vitamine D. Hij vergeleek dit met zeer werkzame medicamenten, die men toch ook niet dan met de grootste voorzichtigheid gebruikt. Vitamine D bevordert weliswaar de kalkvorming van het beendergestel en speelt ook bij de groei een belangrijke rol, daarnaast kan een te groot gebruik op la tere leeftijd tot vroegtijdige aderverkalking leiden. (plm. 30 stuks; prijs met boter plm. 0.95 met margarine plm. 0.60). 125 g (1 1/3 kopje) zelfrijzend bakmeel of ge mengd meel met 4 g afgestreken eet lepel) bakpoeder, zout, 2 dl (1 1/3 kopje) melk, boter of margarine, poedersuiker. Van het meel met wat zout en de melk een glad beslag maken. De kluitjes met gesmol- Bezoekers van de Frankfurter Najaars- beurs 1963 hebben ongetwijfeld vele nieuwe attracties kunnen bewonderen. Of zij echter bij hun rondgang over de afdeling „tuinarchi tectuur" ook die sensatie gevoelden die het hart van iedere romantische siertuinbezitter zal doen slaan, laten wij in 't midden. Voor miljoenen vrijgezellen in de hele wereld bracht de Frankfurter najaarsbeurs echter eindelijk, eindelijk de verlossing van vele ja ren van eenzaamheid „Het tuindwergenvrouw- tje is er!" Zeventig jaar heeft het geduurd, tot de mon tere aardmannetjes, die gemoed en tuin van kinderlijk-gevoelige Westduitsers opvrolijken, uit hun onverdiende celibaat verlost wer den. Kenners van de klassieke Duitse sprook jeswereld wijzen het dwergenvrouwtje - een blond, niet al te jong meisje - als niet stijl- echt van de hand. In vele Europese sprookjes en sagen, waar in het gaat over kabouters, aardmannetjes en dwergen, komt inderdaad nooit een dwergen vrouw voor. Dit verzuim veroorzaakte bij de vrienden van de tuindwergen slapeloze nach ten. Een groot Westduits dagblad had een idee die uitkomst bracht. Het organiseerde een prijs vraag onder de lezers „Hoe stelt u zich de ideale dwergenvrouw voor?" en liet het pu bliek uit de ontelbare inzendingen de aardig ste oplossing kiezen. De vader van de West duitse tuindwergen - of, minder sprookjes achtig uitgedrukt: de eigenaar van de grootste tuindwergenfabriek (jaarproduktie: één mil joen aardmannetjes) liet de verkozen schone modelleren, branden en beschilderen. Derhal ve een goede raad voor tuindwergbezitters: cherchez la femme, zo lang de voorraad strekt. De idee van de grappige tuinfiguren, die een Thüringer aardewerkfabriek in de negenti ger jaren van de vorige eeuw aanvankelijk bij wijze van proef vervaardigde, heeft de eige naars van deze fabriek van de eerste dag af geen windeieren gelegd. En toen na de Tweede Wereldoorlog de erven van de kabou teruitvinder naar West-Duitsland vluchtten en in de kleine Hessische stad Lauterbach 'n nieu we dwergen-fabriek installeerden, overtrof de vraag de stoutste verwachtingen. West-Duits- lands tuinbezitters hadden klaarblijkelijk met smart op de terugkeer van de aarden kabouters gewacht. De fabrikanten konden in 't geheel niet genoeg modellen van staande, zittende, liggende en lopende aardmannetjes op de markt brengen. Er ontstonden hele klei ne, maar ook levensgrote dwergen en onder de 350 verschillende „modellen" bevindt zich zelfs een lantaarn dragende, elektrisch ver lichte kabouter. Vissende, lezende, musicerende, werkende dwergen met en zonder dieren, vliegenzwam- men of gereedschappen veroveren de tuinen, vensterbanken en - de kolommen van de dag bladpers Er ontbrandden heftige discussies voor en tegen de tuindwerf, intellectuelen, brandmerken hen als "kitsch" professoren toonden zijn mythologische oorsprong aan, archeologen beweerden, dat zijn voorvade ren onder de legendarische oerbewoners van het eiland Kreta gezocht moesten worden - onder het in de erstmijnbouw der minoische Dactylen, die later naar Midden Europa emi greerden - Overwinnaar bij alle verbitterde controversen bleef - de tuindwerg. Van West-Duitsland uit begonnen de aard mannetjes tien jaar geleden hun verove ringstocht rond de wereld. Tegenwoordig houdt men in Zuid-Afrika evenveel van ze als in Ja pan. In Zweden zet men ze onder de kerst boom, in Canada vissen zij in elke goudvis vijver en op het Arabische schiereiland sie ren zij de woestijntuinen van de oliesjeiks. Met rode mutsen en roze appelwangen, witte baard en vrolijke glimlach trekken zij elk jaar bij honderdduizenden rond de aardbol - een vreed zame, maar niet te stuiten invasie. ten boter of margarine bestrijken en voor de helft vullen met beslag. De poffertjes ke ren wanneer ze van onderen bruin en van bo ven droog zijn en de tweede kant vlug bruin bakken. De poffertjes meteen opdienen in por ties van 7 8 stuks. Een klontje boter of margarine er op leg gen en ze bestuiven met poedersuiker. (plm. 20 stuks; prijs met boter plm. 1.45 met margarine en vet plm. 1.35). 150 g tabletten chocolade, 1 eetlepel melk, 50 g (1/5 pakje) boter, margarine of vet, 25 g (3 afgestreken eetlepels) poedersuiker bij gebruik van naturel of bittere chocolade meer suiker gebruiken), 50 g amandelen, 1 eetlepel cacao, 1 eetlepel poedersuiker. De amandelen (pellen en) fijnhakken. De amandelen in weinig boter of margarine in de koekepan onder steeds omscheppen licht bruin bakken. De chocolade in stukken breken en in de melk zachtjes laten smelten. Van het vuur af de boter, margarine of het vet, de poedersuiker en de geroosterde amandelen toevoegen. Het geheel tot een gelijkmatig mengsel roeren en laten afkoelen. De cacao en poedersuiker sa men door een zeef wrijven. Van he' stevige chocolademengsel met behulp van twee thee lepels ronde balletjes vormen en deze door de cacao met poedersuiker rollen. „Meer dan een miljoen van deze grappige aardmannetjes worden jaarlijks in West- Duitsland geproduceerd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 7