Sint Nicolaastijd: Feest voor jong en oud St. Nicolaas komt zaterdag in Rijssen CHU-kiesvereniging vergaderde Concert muziekver. „Wilhelmina verdient grote belangstelling Sinterklaas hét geschenk eindelijk gevonden bij van der stouw BroncEiiielfen Rijssense Middenstand heeft voor Elk wat wils Rijssense Middenstand verstaat zijn h ak Goed verzorgde etalages Vol verwachting klopt het hart (van de Rijssense Middenstand) Zondagdienst dierenartsen Rij ssen- \V ierden Sierduivenfokkers schrijfwarenhuis Straatverlichting vernield BURGERLIJKE STAND Jongens „testten motorboot AGENDA PREDIKBEURTEN Vrijdag 22 november 1963 41e jaargang no. 46 ui De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie: voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 f06480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting wc. haars*raat 28 tel. 2406 (en ook nog kans op fifty fifty) WEEKBLAD VOOR Het feest van St. Nicolaas brengt voor de hoogbejaarde kindervriend enorm veel druk te mee. Maar dat is ook het geval voor de vele winkeliers waar St. Nicolaas zijn inko pen komt doen. Al weken van te voren maken de middenstanders hun etalages op om oud en jong te tonen aan welke wensen Sin terklaas wel zal kunnen voldoen. Het mooie van het Sinterklaasfeest is, dat het niet alleen een kinderfeest is; de ouderen vieren het feest van de jeugd met graagte mee. Dat geeft aan de hele St. Nicolaasperiode zulk een bijzondere sfeer. De vreugde van de kinderen, de vol verwachting kloppende hart jes, de spanning waarmee de kinderen de komst van hun grote weldoener tegemoet zien, span ning waarmee de kinderen de komst van hun grote weldoener tegemoet zien, dat alles geeft aan de hele Sinterklaastijd een zeer bij zondere sfeer. Nog steeds is St. Nicolaas voor de kinderen een symbool van hartelijkheid van goedheid en vooral van gulheid. Welke oudere wordt in deze dtij niet gegrepen door die bijzondere sfeer, voelt niet de aandrang om mee te doen, iets te geven aan anderen, vooral aan diegenen voor wie zo weinig vreug de en hartelijkheid is weggelegd. Daarom worden de acties, die van ver schillende kanten in de Sinterklaastijd worden opgezet altijd een groot succes. Deze acties zijn er op gericht kinderen die in inrichtingen tehui zen enz. moeten verblijven en die anders niet in het feest zouden delen, wat vreugde te geven. O, kom er eens kijken wat ik in mijn schoentje vind, een Sinterklaasliedje dat jaar in jaar uit door duizenden kinderen uit volle borst wordt gezongen. Aan dit liedje moesten wij denken, toen wij verschillende etalages van Rijssense middenstanders hebben be keken. Wat zien verschillende etalages er ook dit jaar weer verzorgd uit. Het liedje o, kom er eens kijken is min of meer ook van toe passing op de etalages van de Rijssense winkeliers. De Rijssense winkeliers hebben alle moeite gedaan Sinterklaas te tonen, dat 't Rijssense middenstandswezen ziin taak ver staat. Vele zaken zijn de laatste jaren ver bouwd, men ziet in, dat van groot belang is, dat de klanten een goede keus in de ver schillende branches kunnen doen en daarmee wil men de aantrekkingskracht die van nabu rige grote steden uit gaat minder sterk maken. Als men de etalages bekijkt, dan is het of iedere winkelier te zeggen heeft ziet u wel, hoe goed gesorteerd we zijn? De gemoedelijk heid, die vooral in Rijssen nog een vooraan staande plaats inneemt, is een pluspunt om in Rijssen te blijven kopen, omdat in die ge moedelijkheid is begrepen de mogelijkheid tot bijzondere service. Het op zicht mee mogen nemen, van een bepaald artikel, het eventueel mogen ruilen, het begrip bij eventuele klach ten, hoe gemoedelijk gaat dat in Rijssen in vergelijking met grote steden, waar men im mers heel andere methodes moet toepassen. De Rijssense middenstand verstaat zijn taak. Als wij dit stellen, wijzen wij nogmaals op de goed verzorgde etalages er vooral op de gro te voorraden, waar op vele winkeliers kunnen bogen. Dat is vooral in de Sinterklaasperiode van belang en het is daarom dat ook Sinterklaas zijn inkopen ook in Rijssen met veel plezier doet. Sinterklaas kan de cadeautjes, die hij jong en oud in Rijssen heeft toebedacht bij de Rijssense middenstand betrekken. Dat is van groot belang omdat dat vele voordelen mee brengt. De Rijssense middenstand heeft zich goed op de komende drukke periode voorbereid en het „vol verwachting klopt ons hart", dat door vele kinderen met zulk een grote overgave wordt gezongen is ook van toepas sing op de Rijssense winkeliers. Want ook zij zullen zingen of denken, niet alleen o kom er eens kijken, maar ook vol verwachting klopt ons hart. En dat is voor iedereen toch wel begrijpelijk De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496 - 298. De heren H. Scheppink en J. Veldhuis le den van de Rijssense pluimvee vereniging behaalden met hun inzendingen sierduiven op de provinciale tentoonstelling te Vriezenveen de volgende fraaie prijzen. H. Scheppink met Brünner kropper rood dof fer oud 1 ZZG. idem doffer oud 2 ZZG, doffer oud 3 ZZG, idem duif oud 1 ZZG, idem duif oud 2 ZZG, idem duif oud 3 ZG, idem duif oud 4 ZG, idem doffer jong 1 ZZG, idem dof fer jong 2 ZZG, idem duif jong 1 ZZG idem duif jong 2 GZ. Tevens behaalde de heer Scheppink het hoogst aantal punten van de tentoonstellig afd. sierduiven Het hoogst aan tal punten één ras één kleur. Het hoogst aan tal punten met 4 aangewezen dieren en de op 3 na mooiste sierduif van de tentoonstelling. J. Veldhuis met Duitse schoonheidspostdui ven blauw doffer jong 1ZZG, idem doffer jong 2 ZZG, idem doffer jong 3 ZG, idem duif jong 1 ZZG, idem zwart kras doffer jong 1 ZG, idem duif jong 1 ZG Ook had de heer Veldhuis de ere prijs voor de mooiste si rduif van de hele show. X»r De verjaardag van Sint Nicolaas is al weer dichtbij. Deze belangijke dag in het leven van alle Nederlandse kinderen werpt zijn scha duwen altijd ver vooruit. Zo ook dit jaar. Zaterdag j.l. heeft de jeugd van Nederland kunnen zien dat de Spaanse Kindervriend gezond en wel in Amsterdam is gearriveerd. De Sint was wat magerder geworden, dat kwam aldus Sinterklaas voor de Dinsdagavond hield de CHU kiesvereni ging een ledenvergadering in het gebouw Je- ruël onder leiding van de wnd. voorzitter de heer G. Strijker. Na lezing van een Bijbelgedeelte en gebed heette de voorzitter de leden hartelijk wel kom. Het speet hem dat de heer A. W. Smit deze vergadering nog niet kon leiden, daar deze op het ogenblik weer is opgenomen in het ziekenhuis. Hij maakt het echter zeer goed en hopenlijlc komt hij deze week weer thuis, aldus de heer Strijker. Voorts ging de heer Strijker in op het gezegde van de heer Roosjen van de AR die de CHU had verge leken met Issachar. Hij wees er op dat de heer Roosjen een verkeerde gedachte had gelan ceerd en de aanwezige leden vroegen zich dan ook af of op deze basis nog kon worden samen gewerkt. Daarna hield de heer Strijker een inleiding over de laatste ontwikkeling van de loon en prijspolitiek, zulks ook aan de hand van het in 1961 vastgestelde sociaal en economisch program. Na eerst te hebben gewezen op wat Gods Woord zegt over het rechtvaardige loon en rijkdom wees hij erop hoe gecompliceerd thans de maatschappij is geworden. Huldigde Op de A. H .ter Horstlaan in het Hollands- Schwarzwald is door enkele Rijssense kwajon gens de straatverlichting, (een aantal lan taarns) onder „vuur" genomen. Voor circa 200 is aan lamp en armatuur met katapul ten Vernield. Na onderzoek door de plaatse lijke politie zijn een tweetal Rijssense school jongens W. K. en W.K. (vriendjes) aangehou den, die een bekentenis hebben afgelegd. Ook de straatverlichting aan de School straat, nabij het Gymnastieklokaal moest het ontgelden. Hier had een zoontje van de Rijsse- naar v. D. met een windbuks de lampen ver nield. Luther nog het idee dat het nemen van rente eigenlijk ongeoorloofd was, thans lijkt het er op dat de kleine rentetrekkers min of meer de dupe zullen worden van de welvaart. In grote lijnen gezien is het bereikte ac- coord in de Stichting van de Arbeid geheel in overeenstemming met het programma van de CHU. Bijzondere aandacht zal nodig zijn om de prijsstijgingen zoveel mogelijk binnen de perken te houden omdat niet door een spiraal werking het effect van de loonsverhoging weg vloeit. Gelet op de EEG is de overeengekomen loons verhoging reëel te noemen. Het streven van de CHU moet gericht blijven op een volledige werkgelegenheid met een zo stabiel mogelijk blijvend prijsniveau en een evenwichtige beta lingsbalans. Na deze zeer interessane lezing werden diver se vragen gesteld, waaruit een zeer levendi ge discussie ontsproot. Het was een zeer leerzame avond; de op komst had echter groter kunen zijn. GEBOREN: Gerrit Hendrik zv E J van den Belt en B M Bolten. Verenlandweg 21, 12 nov. Aleida dv B G van 't Oever en J Wesselink van den Broekestraat 11, 14 nov; Petra Maria Hendrika dv E J Bessembin- der en W J Nikamp, Ligtenbergerweg 1, 18 nov. GETROUWD: Jan ter Harmsel 26 j en Berendina Harbers 25 jRijssen Weth. H H Korteboslaan 131, 12 nov; Pauwel Flik 36 j en Gerritdina Janna Ag- teresch 24 j Ommen Lemelerveld, Heidepark- weg 10, 13 nov; Albert Averesch 26 j en Everdina ter Keurst 25 j Graaf Ottostraat 82 15 nov; OVERLEDEN: Johan Mensink 64 j echtgenoot van W Tijhof Holterstraatweg 36, 17 nov. televisie sprekend omdat hij op advies van zijn lijfarts een vermageringskuur had ge volgd. Nog niets van zijn gulheid, zijn goedhartig heid en van zijn goedgeefsheid heeft Sinter klaas ingeboet. De Sint zal in de komende weken vele be zoeken moeten afleggen, aan scholen, tehui zen, inrichtingen enz. Dat hij desondanks nog tijd heeft kunnen vinden om zaterdag 23 november (ja ja a.s. zaterdag) naar Rijssen te komen om de St. Nicolaasactie van de beide Rijssense midden standsverenigingen te openen, is eigenlijk een wonder. Dat de Sint bereid is geweest hier voor zijn kostbare tijd vrij te maken heeft de besturen van deze verenigingen en van de vereniging Plaatselijk Belang zeer verheugd. St. Nicolaas zal arriveren uit de richting Wierden en wordt om ongeveer 2 uur 's mid dags verwacht bij de Parkstraat, waar hij voorafgegaan door de muziekvereniging Wil- helmina een tocht zal maken door verschil lende straten van Rijssen. Vanaf het bordes van het stadhuis zal hij een korte toespraak houden tot de Rijssense jeugd en daarna zijn tocht voortzetten. St. Nicolaas zal de volgende route rijden: Aankomst ter hoogte van de Parkstraat, Wierdensestraat, Schild, Elzenerstraat, Walstraat, Eschstraat, Hoogepad, Tabaks- gaarde, Elzenerstraat, Lentfersweg Trompstraat, Keampe, Karei Doorman straat, Graaf Ottostraat Schoolstraat, En terstraat, Oosterhofweg Parkgebouw. In het Parkgebouw zal hij enige tijd uit rusten en daarna zal Sint Nicolaas zich naar een andere plaats in Twente begeven waar hij ook vol verwachting tegemoet wordt gezien. Een tiental nog onbekende leerlingen van de L.T.S. alhier is zo brutaal geweest om de motorboot van de Rijssense tandarts dr. R. H. Brouwer uit een garage te halen aan de Oosterhofweg. Op de oude gracht om het kasteel „De Oosterhof" werd deze boot op „rijvaardigheid getest". Er bleek echter onvoeldoende water in de gracht, waardoor deze poging mislukte. Aan de boot moet voor ongeveer 200.- schade zijn toegebracht. Advertentie Hoestdrank in iabletvorm.95ct De muziekvereniging Wilhelmina heeft een bekende en sympathieke klank in Rijssen. Iedereen weet, dat deze vereniging bij Oran jefeesten en andere feestelijke gebeurte nissen onmisbaar is, omdat de muzikanten, van Wilhelmina deze feestelijkheden opluis teren op een bijzonder aantrekkelijke wijze. Zo kent iedereen in Rijssen „Wilhelmina". De andere kant, de culturele, is schijnbaar minder bekend. Toch heeft deze vereniging ook hier haar spo ren verdiend. Reeds meerdere jaren speelt het korps in de vaandelafdeling en ook in deze afdeling weet Wilhelmina zich te hand haven, getuige het feit, dat het corps reeds eni ge federatiewimpels in haar bezit heeft. Onder de eminente leiding van de Almelose dirigent de heer Albert Sommer heeft Wil helmina zich intens voorbereid op een winter- concert, dat op 30 november in het Park gebouw zal worden verzorgd. Het programma is met zorg samengesteld en het vermeldt zowel numers uit de klas sieke als uit de populaire sector. In het verle den is er bij concerten als deze van de zijde van het Rijssense publiek wel eens sprake geweest van een onderwaardering, hetgeen zowel voor de dirigent als voor de leden van de vereniging niet minder dan teleurstellend is geweest. Daarom spreken wij de hoop uit dat voor het concert dat op zaterdag 30 november wordt gegeven een grote belangstelling zal be staan. Het programma is veelbelovend en het luidt als volgt: 1. Our Director, mars van Bigelon-Mol, 2. La Bohemienne, Ouverture de l'opera de Balfe (arr. van J. Briffaux), 3. Czardas (Geist der Wojewoden) van Grossman-Stal- meyer. 4 Shöw Boat (Selectie uit de operet te) Kern Mellema. 5. Selection „De vogelkoop man" operette van C. Zeiler arr. I. P. van Leeuwen. 6. De Zigeunerbaron, ouverture van Johan Strauss, arr Alphons Dreissen, 7 My fair Lady. Selectie uit de musical show Frederick Loewe, 8 Wiener Praterleben wals van S. Translateur arr Alphons Dreissen. 9. When the Saints go marching in Dixieland mars arr Harold L. Wathers. Zaterdag komt Sinterklaas Met zijn trouwe Pieterbaas, En omdat de Sint gaat komen, Schijnt het maantje door de bomen. Op zijn schimmel trouw en mak Springt hij weer van dak tot dak, Piet zijn knecht volgt onverdroten, Strooit veel Spaanse pepernoten. Schoentjes staan weer bij de haard Met wat brood voor Sint zijn paard, 's Morgens klinkt het blij ons tegen: Kijk eens wat ik heb gekregen. Sinterklaas die gulle man, Geeft zoveel hij geven kan, Sint, op 6 december jarig, Is beslist voor niemand karig. En hoe goed weet toch de Sjnt Wat elkeen het mooiste vindt, Wie zou hem toch steeds weer zeggen. Wat hij in de schoen moet leggen. En zo krijgt dan ieder kind Een cadeautje van de Sint Ieders wens schijnt hij te weten, Niemand wordt door hem vergeten. Sint die kijkt niet op een cent, Ook mama wordt echt verwend, Sint zo gul in vele dingen, Geeft aan Pa de rekeningen. J. ROZENDOM RIJSSEN l11ii llll 11I:i■„■lUiiiiim 22 november Lezing met dia's Volksuniver siteit, sreekster mevr. C. C. Klay-Lan- cée over „mannen en vrouwen in de V.S. van Amerika", 8 uur. 22 november Vergadering ARP spreker B. Roolvink Heka. 26 november Vergadering SGP, spreker de heer P van de Meulen, lid van de provin ciale staten over „Plaats en taak van de provincie in ons overheidsbestel". Walkerk 26 november Toneeluitvoering „De Gong", blijspel „Polly Perkins". Parkgebouw. 29 november Lezing Kynol. club REO door heer van Asselt over „Herders" 8 uur. Café Struik 30 nov. Uitvoering muziekvereniging „Wil helmina" 8 uur Pavkgebouw. 30 november Onderlinge wedstrijden HDC Ries- sen terrein Brekeldlaan 6 en 7 december Tentoonstelling ERKV 13 december Feestavond HDC Riessen half acht Café Spekhorst. 13 december Amateurfotografenvereniging Al- dolem, Bondsfotocollectie (minicamera's) met geluidsband Neutrale Kleuterschool 13 en 14 december Vogeltentoonstelling VV „Zanglust" Café Bakker. 20 "december Kerstavond Ned. Ver. Huisvrou wen, verzorgd door mej. N. Beuschop uit Arnhem 8 uur Parkgebouw. 26 december Kerstconcert „Rijssens Mannen koor", 17 uur Parkgebouw. 6 januari Volksuniversiteit Marionettenthea- ther van Bert Brugman, operette „Die Fledermaus" 8 uur Parkgebouw. 17 en 18 januari Tentoonstelling Luchtver- maak café Bakker. 17 januari Vergadering ARP spreker mr. Van de Sluis. 17 januari Amateurfotografenvereniging Al- dolem, Bondsdiacollectie met geluidsband Neutrale Kleuterschool. 20 en 21 jan '64 Gymnastiekuitvoering VEK Parkgebouw. 7 februari Propaganda- avond Dierenbescher ming met Lode van Gent Jeruël. 11 februari Ned. Ver. Huisvrouwen, lezing door acteur Dick Top over „Uit de Keuken van het toneel" 8 uur Parkgebouw. 21 februari Volksuniversiteit lezing met dia'a van Hugo F. Volkers over „Sicilië, land van zon en zwavel" Jeruël 8 uur. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, Bondsfotocollectie met geluidsband Neutrale Kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP spreker prof. I. A. Diepenhorst, lid le kamer der Sta- ten-Generaal. 21 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld over „Snel leren en goed onthouden" 8 uur Jeruël. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldolem Bondsfotocollectie Neutrale Kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). NED HERV GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u ds. A. Kool 15.00 u ds. J. Vos. WESTERKERK 9.30 u en 10.45 u ds W. van Tuyl. 19.00 u ds. A. Kool. GEREF GEM NOORDERKERK 9.30 u en 19.00 u ds. Van Haren 15.00 u leesdienst. GEREF KERK BOOMKAMP 9.30 u ds. G. J. v.d. Pol van Nijemirdum (legerpredikant) 15.00 u ds. Brinkman. GEREF. GEM IN NEDERLAND ESKERK 9.30 u, 14.30 u en 19.00 u leesdienst OUD GER GEM BEVERVOORDE 9.30 u en 19.00 u ds. Vos man 14.30 u leesdienst. OUD GER. GEM IN NEDERLAND ORANJEKERK 9.30 u en 15.00 leesdienst. WOENSDAG 27 november. WESTERKERK 19.30 u ds A. Kool. ESKERK 19.30 u ds. Aangeenbrug. BEVERVOORDE 19.30 u ds Vosman. ORANJEKERK 19.30 u ds Wiltink van Doe- tinchem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1