Receptie dokter Oosthoek teken van grote genegenheid Ridder 0.1s \T. en Ereburger van Rijssen 4 *qn<Wg Reis Ziel ven doelden mee in feestvreugde MET PENSIOEN PREDIKBEURTEN W1CHTER AGENDA BURGERLIJKE STAND Vrijdag 8 november 1963 41e jaargang no 44 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Duizenden Rijssenaren kwamen feliciteren op „speciaal spreekuur" Agenda Raadszitting van hedenavond 19.30 u. Populariteit naar Israël Wmw* Boom geplant Banisschool wenst voortuin Zondagdienst dierenartsen Rijssen-Wierden Een manifestatie van hulde en dankbaar heid is de receptie geworden, die vrij dag in hotel Weiterink ter ere van het 40-jarig artsjubileum van Dr. P. Oosthoek is gehouden. De dag begon met een officieel teken van dankbaarheid "an de Overheid. Burgemeester C. B. J. Land weer reikte namens H. M. de Koningin de jubilaris de onderscheiding uit verbon den aan het Ridderschap. In besloten kring, ten huize van de jubilaris aan de Boomkamp vond deze ceremonie plaats, 's Middags om 2 uur kwam de RIJSSENSE Raad in speciale zitting bijeen. Zij besloot Dr. P. Oosthoek tot ereburger te benoemen van Rijssen. Hiermede was de koek nog niet op voor de vitale jubilaris; dat zou blijken op de receptie, die later werd gehouden, 's Middags reeds was hotel Weitering bijna te klein voor de vele belangstellenden. Dit was echter nog maar een voorproefje voor de fa milie Oosthoek, die allen in deze hulde mee deelden. Burgemeester C. B. J. Landweer en de voor zitter van het feestcomité dhr. G. Kappert voerden tijdens de middagreceptie het woord. In treffende woorden schetste Rijssens Eer ste burger de figuur van dr. Oosthoek. U bent in Rijssen een persoonlijkheid geworden, die in brede lagen der bevolking zeer gewaar deerd wordt. Prettig van humeur met een charmant karakter en altijd bereidvaardig voor iedereen. Dag en nacht hebt u zich niet 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 1963, tot benoeming van de leden van de adviescommissie woon ruimte-wet 1947. 3. Alsvoren tot wijziging van de Hypotheek regeling gemeentepersoneel. 4. Alsvoren tot aankoop van de woning Oran jestraat 56 van J. Wolterink. 5. Alsvoren tot aankoop van de woning Oranje straat 52 van J. Wolterink. 6. Alsvoren tot uitgifte in erfpacht van grond aan de N.H. Stichting voor verzorging van ouden van dagen. 7. Alsvoren tot intrekking van het raads besluit d.d. 20 september 1960 en tot ver koop van grond aan de provincie Overijs sel. 8. Alsvoren tot aanwijzing als voorrangskrui sing van het Kruispunt Esstraat-Tabaks- gaarden-Blinde Banisweg. 9. Alsvoren tot het voeren van een rechts geding iv.m. de uitvoering van het „Ont eigeningsplan 1962 Sportveldencomplex". 10. Alsvoren tot het verlenen van medewer king ex. artikel 72 der l.o.-wet ten behoe ve van de Banisschool. 11. Alsvoren betreffende onderwijszaken. 12. Alsvoren tot het verlenen van medewer king ex. artikel 72 der lo. -wet in ver band met uitbreiding van de R.K. Jongens school. 13. Alsvoren tot het voeren van een rechtsge ding in verband met de uitvoering van het „Onteigeningsplan 1962 Sportvelden complex". 14. Alsvoren tot aankoop van de dubbele wo ning Walstraat 47-47a van de wed. H. J. Lohuis. (Voorstel volgt nog). alleen voor Rijssen doch ook voor de omliggen de buurtschappen gegeven U hebt in de 40 jaar van uw verblijf alhier, Rijssen in zijn ontwik keling meegemaakt De eerste jaren, toen er armoede alom heerste, de oorlogsjaren, waar in u zeer moedig was (wij, ais Rijssenaren zijn daar erg trots op) en de naoorlogse ja ren. U hebt Rijssen zien groeien van 6000 tot 15000 inwoners. Naast uw drukke artsenprak tijk hebt u nog tijd kunnen vinden voor di verse functies, Voorzitter van het rode Kruis, bestuurslid van het Groene Kruis, lid van de Provinciale ótaten. notabel van de Ned Herv. Kerk, bestuurslid van de Chr Kleu terscholen en van de Chr. Vereniging tot Zedenopbouw. Verder nog bestuurslid van een middelbare school te Almelo En lid van onze Raad. Om al deze verdiensten heeft de Gemeente raad, zo juist in een bijzondere zitting besloten u tot de 2e Ereburger van Rijssen te be^ noemen. Onder luid applaus reikte de burgemeester hierna de gouden medaille en de oorkonde uit. Mevr. Oosthoek-Ouwerkerk ontving een bouquet bloemen! Met de wens, dat God U nog lang mag sparen, besloot de voorzit ter van de Rijssense Raad (uit welker func tie hij had gesproken) zijn toespraak De beide nestors uit de raad de heren J Averesch en A. J. Hodes boden vervolgens namens hun collega's een fraaie vleesschotel aan. Als voorzitter van het actiecomité schetste de heer G. Kappert in een zeer treffende toespraak de waardering, die men in Rijssen voor Dr. Oosthoek heeft. „Het is voor mij een grote eer u te mogen toespreken, maar het is zo moeilijk woorden te vinden om de sympathie, die men voor u koestert uit te drukken. Hoewel u geen Rijs- senaar bent, zo zei hij, bent u gedurende de veertig jaren, die u in Rijssen praktiseert Riessender met de Riessenders geworden We weten allen hoe moeilijk het is dag en nacht klaar te moeten staan en toch het goede humeur te moeten bewaren. We waarderen dit ten zeerste in u en vooral ook de grote eenvoud, die u siert, de rust en kalmte, die u weet op te brengen, ondanks de drukke werk kring. We weten, dat u de publiciteit schuwt, daarom verheug ik mij er op de schijnwerper vandaag op u te mogen richten. De grote populariteit, die u als arts geniet hebt u ook voor een deel aan uw vrouw te danken. Aan haar hebt u steeds een meele vende en sociaal voelende echtgenote gehad U, mevr. Oosthoek hebt uw man gesteund, waar u kon en wat hij misschien iets te wei nig had, vulde u steeds aan. Het moet voor u dokter Oosthoek, een grote vreugde zijn in uw zoon Dick een waardig opvolger te hebben. Bij de inzameling die wij gehouden heb ben voor een jubileumgeschenk hebben we overal grote instemming gevonden Het was vaak ontroerend te horen, hoe door de patiën ten over u werd gesproken". „We hebben het voor onze dokter graag over", werd er telkens gezegd". Tot slot deelde hij mede, dat het actie comité de jubilaris en zijn echtgenote een reis van 4 weken naar Israël aanbood Dit ging vergezeld van een oorkonde Ook de familie be trok de heer Kappert in zijn felicitaties. De avondreceptie, was een beeld van mas sale dankbaarheid. Rij na rij schoof de zaal van het hotel bimen, om gelukwensen aan te bieden. Honderd m kwamen op dit speciale spreekuur, waardoor dit uitgroeide tot een massale manifestatie. Ook nu werden evenals 's middags een groot aantal geschenken aan geboden Tevens werden muzikale huldigingen gebracht. Rijssens muziekcorps „Wilhelmina" bracht 'n serenade, dat met het Volkslied werd beslo ten. Ook het Rijssens Mannenkoor bleef niet achter Zij bracht ten gehore Looft, looft nu al len God en het Ambrosiaanse Lobgesang. Een bijzonderheid was een cadeau uit Israël een schilderijtje met als opschrift 7 okt. 1963 werd een boom geplant door de heer en mevr Conen ten name /an de weled. zr. gel. heer dr. P. Oosthoek, ter1 gelegenheid van zijn 40- jarig arts-jubileum in dankbare herinnering 1940-1945. ''lüiniliiiillliiiiiiliiiiiiiiliiiiiiüiiiiiiliilillllliillllllliiliiliiliillllllliilitliiliiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiili iiiiiiiüiniiiMiiiiiiiiiiiiinn ■mui i i i lllli11 II I e lil Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van dokter Oosthoek werden de patiënten, die in de ziekenhuizen te Almelo, Deventer of elders verbleven, verrast met een fruitbak, een attentie die uiteraard door de zieken op ho ge prijs werd geseteld. Dokter Oosthoek en mevrouw wilden op de ze wijze de zieken in het grote feest, dat vorige week plaats vond laten meedelen. Een bijzonder sympathiek gebaar. In verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd namen een viertal arbeiders afscheid van de firma Ter Horst. Ten kantore van de directie werden ontvan gen: J. Poortman, Hangerad 25, werkzaam in de krasserij, G Poortman, Hangerad 22, schil der, G. J. Nieuwenhuis, Esstraat 25, keurder, en J. Bargboer, Arendbaanstraat 3, plaats werker. Zij werden door de heer A. H. ter Horst toegesproken, die hen een lang pensioen toe wenste. Hij bood hen het wandbord van het bedrijf aan. Het schoolbestuur van de Banisschool heeft bij het Gemeentebestuur van Rijssen een ver zoek ingediend voor de aanleg van een voor tuin en voor een bloemenbak. Aangezien het bij de school behorende ter rein nogal hellend is komt het bij stort buien meerdere malen voor dat regenwater in de kelder stroomt. De gevraagde bloembak zal dan ook 'evens dienen als water en zand- kering. De kosten zullen f 5400.- bedragen. Advertentie Behoud van Uw tanden. 75ct-f1r H.M. de koningin beeft de Amerikaanse vice-president Lyndon Johnson woensdagavond op Soestdijk een diner aangebode;-. Foto Vice-president Lyndon Johnson, H.M de koningin. Z.K.H. de prins, mevr. Johnson, mev, Rice en haat echt genoot, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland John S. Rice. >ii'!iiiiiii!iii:i!:i.:i::ii:iilliiiiiiiiiiiiuiiiii[| !liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii::iuiiiliiii[ii:iiiiiui!iiiiuii:iuiiiii:i!:ij mi i urn iiiiii nminmi! i mi i i i mi ii uniimi i i i I I II 18 11 NED. HERV GEMEENTE GROTE KERK 9.30 u ds. J. van Drentb van Ede 15.00 u. ds. W van Tuyl (bed H.D WESTERKERK 9.00 u en 10.45 u ds A. Kool 19.00 u. ds J. van Drenth. GEREF KERK BOOMKAMP 9.30 u en 15.00 u. ds. Schenk van Enter. GER GEM NOORDERKERK 9.30 u en 15.00 u en 19.00 u leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 u en 19.00 u. ds. Aangeenbrug 14.30 lees dienst, Woensdag 13 nov. 19.30 u ds. Aangeenbrug. PUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u en 19 00 u ds. Vosman, 14.30 u leesdienst Woensdag 13 nov 19.30 u ds. Vosman. OUD GER. GEM IN NED. Oranjekerk 9.30 u en 15.00 u leesdienst. Jantje keek mear al vedan, Pal zin Dikemeuje an. Het was net of 't kealken wat Neet zoo heel oarg lekker zat. 't Juenkn det zat, wat of 't ook was, Det koej dulek zeen, wat dwas. Smangs was 't net of 't wat wol vroang Mear het neet good dorf te woang. Zeg, wat kiek iej miej toch an, Is ter wat bezuenders Jan. Dikemeuje is het echt Wat min moo kortns hef ezeg. Woer heb iej het ouwer Jan, Wat veteeln oew moo toen dan. Non, min moo zear iej harn hoar Op de taane, is det woar. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 8 november Amateurfotografenvereniging Al- dolem, Bondsfotocollectie met geluids band Neutr. kleuterschool. 8 november Algemene ledenvergadering Po nyclub „de Oosterhofruitertjes" Café Smit, 8 uur. 15 november Contactavond Amateurfotogra fenvereniging Aldolern 8 uur, spreker de heer van der Colk, Wezep. Demonstratie speciale vergrotingstechniek. Neutr. kleu terschool. 22 november Lezing met dia's Volksuniversi teit, spreekster mevr. C. C. Klay-Lancée over „mannen en vrouwen in de V.S. van Amerika", 8 uur Jeruël. 22 november Vergadering ARP spreker B. Rool- vink Heka. 26 november Vergadering SGP, spreker de heer P. van de Meulen, lid van de pro vinciale staten jver „Plaats en taak van de provincie in ons overheidsbestel". Walkerk. 26 november Toneeluitvoering „De Gong", blijspel „Polly Perkins" Parkgebouw. „Wilhelmina" 8 uur Parkgebouw. 30 november Uitvoering muziek vereniging 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. 13 december Amateursfotografenvereniging Al dolern, Bondsfotocollectie (minicamera's) met geluidsband Neutr. kleuterschool. 13 en 14 dec. Vogeltentoonstelling VV. „Zang- lust" Café Bakker. 26 december Kerstconcert „Rijssens Mannen koor", 17 uur Parkgebouw. 6 januari 1964 Volksuniversiteit, Marionetten theater van Bert Brugman, operette „Die Fledermaus", 8 uur Parkgebouw. 17 en 18 jan. 1964 Tentoonstelling „Lucht- vermaak" Café de Bakker. 17 januari Vergadering ARP spreker mr Van de Sluis. 17 januari Amateurfotografenvereniging Al dolern, Bondsdiacollectie met geluidsband Neutrale kleuterschool. 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent Jeruël. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel" Jeruël 8 uur. 6 maart Amateurfotografenvereniging Aldo lern, Bondfotocollectie met geluidsband Neutrale kleuterschool. 13 maart Vergadering ARP, spreker prof. X. A. Diepenhorst, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld over „Snel Ieren en goed ont houden" 8 uur Jeruël. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldo lern, Bondsfotocollectie. Neutrale kleuter school. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. GEBOREN: Gerrit Jan zv G van Munster en H Baan, Tabaksgaarden 40, 30 okt; Ger rit Jan zv H Meulenkolk en H Seppenwoolde Esstraat 83, 1 nov; Hendrika Johanna dv H Nijkamp en A A Stegeman, Markeloseweg 43, 2 nov; Jan zv G ten Berge en H Lensink Banisweg 14, 2 nov; Wilhelmina dv H Pas en E Keizer Zuiderstraat 14, 2 nov; Janna Berendina dv G H Averesch en D M Voort man, Wierdensestraat 107, 1 nov. ONDERTROUWD: Jan ter Harmsel 26 jr Rijssen Weth HH Kortebosiaan 127 en Berendina Harbers, 25 jr Westerstraat 1, 29 okt; Albert Averesch 26 jr Oosterhofweg 45 en Evertdina ter Keurst, 25 jr Lentfersweg 46, 31 okt; Di- nant Jozeph Velnaar 27 jr Nijverdalseweg 86 en Eliezabet Hendriksen 24 jr Tromp straat 7, 1 nov GETROUWD Carel Muller 25 jr en Maria Theresia Koe dijk, 25 jr Almelo Wierdensestraat 107, 30 okt. Overleden: Janna van de Maat 80 jr echtgenote van W. H. Rutterkamp Rijssen Bloemstraat 17, 1 nov.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1