Veertig jaar geleden kwam dokter Oosthoek naar Rijssen Meester N i j hof krijgt nu tijd voor hobbies OP JACH GEACHT EN GEZIEN FIGUUR OVERALLS bij MEULENBELT ylRfe Afscheid na 36 jaar Manchester BROEKEN Receptie op vrijdag I nov. Zaterdags werden tanden getrokken Functies Zond a gsdiens t die re na risen mm- iplif! fV AiA- Alv ■J ife* Geschenk Rijssen-Wierden PREDIKBEURTEN Jongens OVERALLS voor Vader en Zoon BURGERLIJKE STAND AGENDA AUTO TEGEN BOOM AANRIJDING Vrijdag 25 november 1963 41e jaargang no. 42 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Te!ef°on 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting 1 m. - 1: I Éiliiiv 'ÊF MmÈ jjffg 59 OOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOQOOOO POUW, Enterstr. 33, Rijssen WEEKBLAD VOOR RUSSEN Advertentie Dr. P. Oosthoek is 40 jaar arts. Hoewel hij bescheiden van aard is en publiciteit schuwt, zal dit jubileum niet ongemerkt voor bijgaan. In al die 40 jaren, dat deze joviale figuur in Kjjssen is, heeft hij zich van een groot aantal vrienden verzekerd. De receptie, die ter ere van hem wordt gehouden, zal dit ongetwijfeld aantonen. Toen hij om precies te zijn op 12 oktober 1923 te Utrecht voor arts slaagde moest hij eerst zijn dienstplicht vervullen. Toch vond hij nog tijd om in het huwelijksbootje te stappen, met mej. Ouwerkerk, die eveneens uit Rotterdam geboortig was. Zij zou een grote steun voor hem blijken te zijn in zijn verdere leven. Ook-vele Rijssense verenigingen zouden gaan profiteren van haar grote sociale dynami sche kracht. Via dr. Beens zijn zwager, die in Wierden woonde kreeg hij contact met dr. Stokkers. Deze laatste werd de praktijk te Rijssen te zwaar. Op 7. januari 1924 volgde zijn gesprek met dr. Stokkers, een prachtkerel, waarover dr. Oosthoek nu nog steeds vol lof is. Op 9 januari begon hij zijn praktijk in de achterzaal van hotel Weitering, op het Schild. 3x per dag hield hij hier spreekuur. Het spreekuur op zondag werd snel afgeschaft. Maar op zaterdagavond had hij volop klan ten. Dan kwamen speciaal mensen om tanden te laten trekken, want een tandarts was Rijs sen nog niet rijk. Vooral aan deze zater dagavonden heeft dr. Oosthoek nog vele her inneringen. De meeste klanten namen aan het buffet eerst nog een paar flinke borrels (piereverschrikkers) om de schrik te ver drijven. Over verdoven werd toen nog niet gesproken. Trouwens er was toen een groot tekort aan specialisten, alleen in Almelo woonde een chi rurg dr. Sillevis. - In uitstekende harmonie neeft de jubilaris steeds samen met dr. Stokkers gewerkt» tot deze in 1931 overleed. In augustus 1924 kon het echtpaar Oost hoek reeds zijn nieuwe woning in de Boom kamp betrekken. Dat ging toen wel een beet je vlugger dan nu. Vermeldenswaard is wel, dat dit het eerste grote huis was, dat door J. Nijhuis de momenteel in heel Nederland be kende aannemer is gebouqd. Aanvankelijk kon de jonge arts het nog wel per fiets af, hij had toen 1200 patiënten. De leden van het Ziekenfonds betaalden toen ƒ3,- per jaar (betaalt men tegenwoordig niet bijna het 100 voudige?) Na eerst overgeschakeld te zijn op een mo tor, maakte de groeiende werkkring een auto noodzakelijk. Naast zijn praktijk als arts, vond dr. Oost hoek ook nog tijd voor nevenfuncties. Hij is o.m. voorzitter van het Rode Kruis, afd. Rijs sen, bestuurslid van het Groene Kruis 35 jaar heeft hij zitting gehad in de Provinciale Sta ten voor de A.R. Momenteel is hij gemeente raadslid, notabel van de Ned. Herv. Kerk, bestuurslid van de Chr. Kleuterscholen en van de Chr. Ver. tot Zedenopbouw. Bijna 40 jaar is hij bestuurslid geweest van het Chr. Ly ceum te Almelo. In de oorlog bleek, deze bescheiden en zeer geziene persoonlijkheid een vooraanstaande rol te hebben gespeeld in het verzet der Art sen. Drie keer werd hij gearresteerd. Op de Leus- derhei, nabij Amersfoort heeft hij met 500 artsen gevangen gezeten. In Arnhem heeft hij kennis gemaakt met de beruchte koepel. Ge boeid heeft hij met Hein Koedijk gelopen, die ■'ViWf'fii'iWii mi 1 evenals mevr. Ter Horst en de heer B. Mein- ders onder arrest was gesteld. In de straf gevangenis (het Oranje-Hotel te Scheveningen) hebben ze toen samen enige tijd gevangen gezeten. Toen de Duitsers in 1941 het Algemeen Ziekenfonds oprichtten en (een van de weinig goede maatregelen van 't Herren Volk) was assistentie noodzakelijk. Dr. Kousemaker, die later met een eigen praktijk zou beginnen werd zijn assistent. Het was natuurlijk uiteraard zeer prettig voor de heer en mevr. Oosthoek dat 7 jaar geleden hun zoon Dick, die inmiddels voor arts ge slaagd was, de helpende hand kwam bieden. Van de 6 kinderen, die het echtpaar D. Oosthoek bezit zijn er 3 getrouwd. De overi ge kinderen hebben een baan in het buitenland en wel te Duisburg en Davos, één zoon stu deert nog te Utrecht. Inmiddels is een actie-comité gevormd uit de burgerij om dit unieke feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Dit comité bestaat uit G. Kappert, voorzitter, H. J. Nijland, secr. en mej. J. Nijhuis penningm. Met de heren Brandriet, Borkent, Schepers en een 12 tal medewerkers en medewerksters hebben deze onder de 5600 patiënten een collecte gehouden voor een cadeau, dat hun aller instemming heeft, maar dat nog geheim wordt gehouden. Uit de giften blijkt vooral de grote achting en het medeleven voor deze sympathieke huisarts. Vrijdag 1 nov. heeft de aanbieding plaats. Die dag vinden er een tweetal recepties plaats in hotel Weitering en wel van 2.30 u - 4.30 u en 's avonds van 7.30 u - 9.30 u. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel 05496 - 298. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk 9.30 u ds. W. van Tuyl, 15.00 u ds. A. Kool (Bed. H.D.) Westerkerk 9.00 u en 10.45 u ds. J. Vos, 19.00 u ds. W. van Tuyl. GROTE KERK - donderdag (hervormings dag) 19.30 ds J. van Sliedregt van Baarn GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 u en 19.00 u ds. J. van Haaren. 15.00 u leesdienst. GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 u en 15.00 u ds. Brinkman. GEREF. GEM. IN NEDERLAND. ESKERK 9.30 u en 19.00 u ds. Aangeenbrug 14.30 u leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u en 19.00 u ds. Vosman 14.30 u leesdienst OUD GER. GEM. IN NEDERLAND ORANJEKERK 9.30 u en 15.00 u leesdienst. Meester J. Nijhoff, hoo&d van de Open bare School te Rijssen neemt donderdag 31 cttlober officieel afscheid van hei onderwijs. Ter gelegenheid hiervan wordt 's middags in hotel Gijsbers een receptie gehouden. Mees ter Nijhoff, geboren in Losser is Twentenaar in hart en nieren. Hij heeft altijd les gege ven aan kinderen in Twente en is dus zijn ge boortestreek niet ontrouw geworden. 17 au gustus 1898 werd hij te Losser geboren, waar zijn vader tuinier was bij de firma Van Heek. Na ulo-school te Lonneker volgde de Rijksnormaalschool te Oldenzaal, waar hij in 1919 voor zijn onderwijzersakte slaagde. Ook behaalde hij hier de hoofdakte. Gezien het overschot aan onderwijzers kon hij aanvankelijk alleen een tijdelijke baan te Lon neker machtig worden. Maar een jaar later werd hij in vaste betrekking aan de Openba re School te Losser beonoemd, waar hij in zijn jongensjaren zijn leerplicht had ver vuld. Zijn voormalige onderwijzers werden nu zijn collega's. Een ietwat onwennige situatie ongetwijfeld. In het begin van januari 1927 kwam zijn be noeming tot onderwijzer aan de Openbare La gere School de z.g. Schildschool uit een voor dracht van maar liefs 93 sollicitanten, een duidelijk teken, dat er nog geen tekort was en ongetwijfeld ook een goede noot voor de jonge en joviale meester Nijhoff. Het begin was nogal moeilijk, gezien de kwaliteit der klas. De orde in deze klas was n.l. totaal zoek. Aanvankelijk was meester Nijhoff in pen sion bij de heer D. Oldekamp, maar na een half jaar kwamen ook de ouders van de heer Nijhoff zich in Rijssen vestigen. Augustus 1930 trad hij met mej. J. Voskamp uit Almelo in 't huwelijksbootje. Van de 3 kinderen is Jan Gerrit dit jaar ook bij het onderwijs gekomen, terwijl hun dochter vnr kleuterleidster stu deert Hun zoon Ilai.).' lil als werktuig bouwkundige bij de Genie werkzaam. In 1955 werd de sympathieke Meester Nijhoff na het vertrek van de heer W. Koerselman tot hoofd van de Schildschool benoemd. Steeds heeft hij zijn beste krachten gegeven aan het onderwijs, en de waardering hiervoor zullen de kinderen, die volgende week donderdagmorgen offi cieel afscheid van hun „Bovenmeester" zullen nemen zeker tonen, evenals dit het geval zal zijn in de Revue, die 's avonds in het Park gebouw wordt opgevoerd. Naast voorzitter van het Volksonderwijs, is de heer Nijhoff ook voorzitter van de Rijssense IJsclub. Se dert 1932 heeft hij les gegeven aan de Avond- va-ktekenschool. Hij zal nu tijd vinden voor zijn hobbies, bijenhouden, vissen, vogels en jagen. Zijn grote hobby is de natuur. Het zal vooral de kenners van Rijssens omgeving wel duidelijk zijn, waarom de heer Nijhoff naar Rijssen gekomen is. We spreken de wens uit, dat hij nog lang van zijn pensioen zal mogen genieten. GEVONDEN VOORWERPEN: paar don kerbruine heren glace's, groene jurk met wat lappen, wollen das, aktentas (Annie Assink), doublé collier, wieldop van Volkswagen, bank biljet van 25.00, dameshandschoen (rechts), wollen das, vuisthandschoen, kleur rood-groën en 2 paar nieuwe nylons in zakjes van plas tic. Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7, op werkdagen tussen 18.00-20.00 uur. Niet telefonisch! VOLOP blauw, kaki, groen, wit ambachtschool VOLOP Corduroy heren pantalons Corduroy jongens pantalons 'n Grote keuze in WERKKLEDING ARTIKELEN GEBOREN: Hendrika Tonia, d.v. J. Leferink en B. Meije- rink, Hangerad 8, 15 okt; Theodorus Bernardus Maria z.v. F. J. Tijhuis en A. B. T. Luttikhuis, De Kaempe 23 15 okt; Arendina d.v. G. H. Averesch en J. Janssen, dokter Stokkersstraat 17, 15 okt; Jan z.v. G. J. Harbers en J. ter Maat Morsweg 14, 17 oktober. Hendrika Gerritdina, d.v. J. W. Altink en A. Harbers, Molenstraat 14, 17 okto; Rob Johannes Paulus Lucas, z.v. J. G. H. Kieven en G. M. Koedijk, Parkstraat 5, 18 okt; Willem z.v. B. J. van den Belt en S. van der Wel, Holterstraatweg 67a, 19 okt. ONDERTROUWD: Carel Muller 25 jaar, Almelo Wierdensestraat 107 en Maria Theresia Koedijk. 25 jaar, Rijs sen Enterstraat 21, 16 okt; Gerhardus Hermanus Julius Hodes, 32 jaar Rijssen Wierdensestraat 81a, en Geradina Johanna Andrea te Lintelo, 28 jaar Rijssen Enterstraat 13, 21 okt. GETROUWD: Albertus Johannes Kamphuis 28 jaar en Hen drika Josephina Damhuis, 27 jaar, Rijssen, Oosterhofweg 35, 16 okt; Marinus Waanders, 25 jaar en Johanna Ziek- man, 24 jr Wierden Enter, Dorpsstraat 32, 16 okt; Theodorus Smit, 25 jr en Johanna Gerharda Nijhuis, 24 jaar, Hoogeveen, Tulpenstraat 9 17 oktober; Reindert Nieuwenhuis, 22 jr en Roelfien Wij- ma 20 jr, Rijssen Prins Fred. Hendrikstraat 7, 17 oktober; Marinus Bernardus Geels, 24 jr en Johanna Kienhuis 23 jr Rijssen Spuitstraat 6 18 okt; Gerrit Jan Pluimers, 31 jr en Willemina Ot- ten 22 jr Rijssen Oranjestraat 28, 18 okt. OVERLEDEN: Johan Nijendijk, 53 jaar echtgenoot van J. ter Stal, Ligtenbergerdijk, 30, 20 okt. Derk Jan Nijland, 82 jr wedn van J H. Poort man, Molendijk, 80, 20 oktober; Fredrik Jan Wolterink, 70 jr wedn van G. van Losser, Lentfersweg 12, 11 okt; te Almelo. Jan Hendrik Hartgerink, 58 jr echtgenoot van H. Oolbekkink, Irenelaan 3, 14 okt. te Almelo. Advertentie Jan den gung de vuurge wekke Met de Gajje op de jach, Ze kon 't wochen, ze hoown baejde Neet te woarkn, 't was zoaterdag. t Zal miej eens beniejn dan Gajje O'j vandaage nog wat skeet, t Zal an miej neet ligng, det zeg 'k oe, Woch mear 's of, awwe wat zeet. Mear noar twee uur loopm toen harn ze Nog neet één stukn weeld venumn, Net of d' haazen en de kniene Wussen det de jagers kumn. Nee, het skeen det ze vandaage Zoonder weeld noar 't hoes monn goan, Mear opeens stun baejde stille, n Hoond den was oarns vuur bliewn stoan. Onvezèens sprung doar twee haazen Op oet 't leager, skeet, skreewn Jan, Gajje treuk zin alle beste, Mear de haazen leupn vedan. En det was toch ech gin woonder, Asse raakt wam was het ear 'n Woonder toch ewes, de Gajje Har eskutn met 'n lueg gewear. J. ROZENDOM RIJSSEN. ACCOUNTANTSKANTOOR behartigt l ADMINISTRATIES Na een aanvaring, afgelopen weekend, in het Kielerkanaal moest het 1577 ton metende Nederland se schip ..Bot.hnia- borg'' met zware schade aan de grond worden gezet (foto). Het achterschip ligt onder water Bij het ongeluk liep nie mand van de opva renden letsel op. De .Bothniaborg" heeft een aanvaring gehad met het 1530 brt. metende Zweedse schip ..Fidra' dat op eigen kracht naar Brunsbuttelkoog kon varen Het verkeer iïj het drukbevaren kanaal ondervond jeen hinder. 31 oktober Receptie in verband met afscheid van de heer Nijhoff als hoofd van de openbare lagere school, hotel Gijsbers van 15 -16.30 uur. 31 oktober Zangdienst herdenking Kerkher vorming, met medewerking van twee ko ren en koperkwartet, aanvang half acht Geref. Kerk. 31 oktober, 1 en 2 nov. Bazaar R.V. Café Struik. 5 november Uitvoering COV Hosanna, met medewerking van solisten en O.Ph.O „die Jahreszeiten van J. Haydn Parkgebouw. 8 november Amateurfotografenvereniging Al- dolem Bondsfotocollectie met geluidsband neutr. kleuterschool. 15 november Contactavond Amateurfotogra fenvereniging Aldolem 8 uur, spreker de heer van der Colk Wezep. Demonstratie speciale vergrotingstechniek, neutr. kleu terschool. 22 itovember Lezing met dia's Volksuniver siteit, spreeksters, mevr. C. C. Klay- Lancée over „mannen en vrouwen in de V.S. van Amerika", 8 uur. Jeruël. 22 november Vergadering A.R.P., spreker B. Roolvink Heka. 26 november Vergadering S.G..P, spreker de heer P. vd Meulen, lid van de provinciale staten, over „Plaats en taak van de pro vincie in ons overheidsbestel" Walkerk. 26 november Toneeluitvoering De Gong Blij spel „Pollij Perkins" Parkgebouw. 30 november Uitvoering Muziekvereniging Wil- helmina 8 uur Parkgebouw. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. 13 december Amateurfotografenvereniging Aldolem, Bondsfotocollectie ïminicame-' ra's) met geluidsband neutr. kleuterschool 13, 14 dec. Vogeltentoonstelling V.V. Zang- lust café Baan. 26 december Kerstconcert Rijssens Mannen koor, 17 uur Parkgebouw 10 en 11 jan 1964 Tentoonstelling Luchtver- maak café de Bakker. 17 januari Vergadering A.R.P. spreker Mr. v.d. Sluis. 17 januari Volksuniversiteit, Marionettenthea ter van Bert Brugman, operette „Die Fle- dermaus", 8 uur Jeruël. 17 jan. Amateurfotografenvereniging Aldolem Bondsdiacollectie met geluidsband Neutr. kleuterschool 7 februari Propaganda-avond Dierenbescher ming met Lode van Gent. Jeruël. 21 februari Volksuniversiteit, lezing met dia's van Hugo F. Volkers over „Sicilië land van zon en zwavel", 8 uur Jeruël. 6 maart Amateurfotografenverenigingen Al dolem Bondsfotocollectie met geluids band netr. kleuterschool. 13 maart Vergadering .AR.P. spreker prof. Mr. I. A. Diepenhorst, lid le garner der Staten-Generaal. 27 maart Volksuniversiteit, voordracht drs. W. Zonneveld oer Snel leren en goed ont houden", 8 uur Jeruël. 17 april Amateurfotografenvereniging Aldo lem, Bondsfotocollectie neutr. kleuter school. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7 (boven). Op de Holterstraatweg had maandagmid dag om half één een auto-ongeluk plaats, dat achterafgezien nog goed is afgelopen. Uit de richting Holten naderden 2 auto's, waarvan de eerste, een vrachtauto bestuurd door H. H. S. uit Almelo linksaf de Telgendijk in wilde rijden. Op dat moment echter passeer de de hem aehteroprijdende personenauto, be stuurd door B. A. W. uit Enterbroek. Deze raakte de vrachtauto, waarna de auto tegen een boom botste en totaal vernield werd. De bestuurder B. .A W. en W. N. eveneens uit Enterbroek werden aan hoofd en knieën gewond en zijn naar het r.k. ziekenhuis te Almelo overgebracht. Hun toestand is niet ern stig. De vrachtauto liep enige schade op. Toen de autobestuurder B. J. t. A. uit N'dal maandagmiddag om 2 uur op de Haarstraat voor een zebra stopte, reed de achteroprijden- de Gemeentewagen, bestuurd door v. L. hem achterop. Beide voertuigen kregen materiële schade.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1