Komt er een kantine bij het bosbad ..De Koerbelt"? ÉliÉS* M I 1 ■yu pompvers ai: I Ifw II B. D. V. organiseerde een bloemen tentoonstelling 1 Met de Ooln van Daage op stap RAAD RIJSSEN BURGERLIJKE STAND Prinsjesdag l 1903 m Oudste inwoonster 99 jaar GESLAAGD IN STUDIE GENOMEN VEEMARKT RUSSEN Prinsjesdag 1963 VAL VAN STEIGER AANRIJDING Voetballer naar ziekenhuis Pastoor Peters 88 jaar PREDIKBEURTEN AGENDA Tentoonstelling „Flora" Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-W ierden Vrijdag 20 september 1963 41e Jaargang No. 37 De abonnementsprijs voor dit bla. bt-Jxaagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie: voor postabonnees f l bo per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Architect Kantine zwembad Na de terugkeer op het paleis Lange Voorhout verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis om daar een minutenlange ovatie van de samengestroomde menigte in ont vangst te nemen. i «wwiMuiiaKgjr wmmm s I f;:"-»:.! •-'W! 1 P r MB §t 4,.^ Het koninklijk paar stapt in de gouden koets bij het paleis Lange Voorhout. Z.K.H. de prins groet hier het vaandel van de opgestelde erewacht. WEEKBLA VOOR De gemeenteraad van Rijssen vergaderde ruim anderhalf uur en verwerkte ge durende die tijd een negentien punten tel lende agenda. Desondanks waren het bijna allemaal hamerstukken. De meeste tijd had men nodig voor de - met gesloten deuren - be handeling van een ingekomen stuk van de heer G. J. Smeyers, een broer van 't SGP-raadslid Hij zou zijn afgeweken van een verstrekte bouwvergunning en inplaats van een schuur of garage een zomerhuisje hebben doen plaat sen. Zonder op- of aanmerkingen werd een voor stel van b en w om voor de Almelose recht bank 'n onteigeningsprocedure te beginnen over percelen, liggende in het plan-Zuid, aangeno men. Mr. Y. W. Kranenburg zal de gemeen te rechtskundig adviseren. Alleen het voorstel om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling inzake de be- stuursschool - een dag-cursus voor gemeente ambtenaren - maakte even de tongen los. De heer Otten (SGP) was bang dat 't wel eens 'n dure affaire zou kunnen worden, wan neer naast de jongere, ook de oudere (en dus hoger gesalarieerde) ambtenaren de cursussen - met behoud van loon - gaan volgen. De heer Geuzendam (KVP) wilde daarentegen het vol gen van een cursus verplicht stellen. Algemeen was de raad van mening dat de gemeenten onderling overleg moeten plegen over de te volgen gedragslijn. Loco-burgemeester Schol man leek dit wel aanvaardbaar. Als bestuurs leden werden benoemd burgemeester Land weer en wethouder Scholman. Hoewel de heer Otten eerst wilde weten wie de architect zou worden, die een schets van de nieuwe openbare lagere school in plan-Zuid zal maken, verleende de raad toch 't gevraag de krediet: „Als het maar een Rijssenaar is", was de mening van de leden. Nadat de heer Otten zijn vrees had uitgesproken dat het uitbren gen van advies over de restauratie van de centrale verwarming van het burgemeesters huis duurder was geweest dan de restaura- GEBOREN: Gerritdina d.v. D. Wessels en G. Keizer, Westerstraat 6, 9 sept. Janna Hendrika, d.v. R. Roskam en J. H. Pon steen, Esstraat 87 11 sept;. Albertine Willeipaina, d.v. G. Bruggink en W. .Sanderman, Vennekesgaarden 37, 12 sept; Dirkje d.v. J. H. Koedijk *en G. Nieuwenliuis Tabaksgaarden 48, 13 sept; Jan, z.v. A. Dommerholt en J. Nijveld, Boom kamp 10 13 sept; Dina. d.v. J. Strokap en H. Averesch, Katten- haarsweg 16, 15 sept; Christiana Hillechonda d.v. F. J. ten Bolscher en G. H. van de Riet, Bouwstraat 48a, 5 sept. te Almelo. ONDERTROUWD: Emanuel van Baren, 25 jaar. Almelo Rohof- straat 104 en Gerritdina van den Belt, 22 jaar, Rijssen Arend Baanstraat 36, 11 sept; Helmut Auert, 26 jr, Viersen en Pietje Grif fioen 36 jr Rijssen Markeloseweg 84 13 sept. GETROUWD: Jan Poortman, 17 jaar en Arendina Baan 16 jaar Prins Bernhardstraat 27a, 12 sept. OVERLEDEN Gerritdina van den Belt, 87 jaar, weduwe van. D. Wessels, Holterstraatweg 69, 12 sept. tie zelf - waarvoor de raad overigens vlot gel den beschikbaar stelde, bood de rondvraag nog interessant nieuws. Op de vraag van de heer Haase (SGP) hoe het nu stond met de aanvragen en eventuele plannen om tot de bouw van een kantine bij het bosbad „De Koerbelt" te komen, antwoord de loco-burgemeester Scholman: „Als er een kantine komt, zal deze in het totaie ontwerp geen dissonant mogen zijn en dus vrij kost baar worden. De opbrengst daarentegen is niet zo erg groot". „Overigens", zo vervolgde de heer Scholman, „hebben wij een bespreking gehad met een vertegenwoordiger van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, die becijferde dat voor een lopende exploitatie slechts een investering kan worden gemaakt van 6500. In decemger zal er dan een bijeenkomst gehouden worden met de Rijssense sportverenigingen, om over de wenselijkheid van een kantine, ook in.ver band met de aanleg van het sportveldencom plex tegenover het zwembad, te praten. Voor een voorafgaand verslag is de gemeente bereid een krediet te verschaffen van 1400.". Advertentie t tïi'i s v AA' A# <4-, ..j Nlg.iiA,.„ Gisteren (donderdag) vierde de oudsle in woonster van Rijssen haar verjaardag. Het is de weduwe J. H. Schreurs, Molendijk 1 die haar 99e verjaardag vierde. Janna Smeijers zoals haar naam was voor haar huwelijk met de wagenmaker Schreurs die in 1939 overle den is, geniet nog een behoorlijke gezondheid. Janna Smeijers is van een oud sterk geslacht uit de buurtschap Zuna. Har zuster is in mei van dit jaar op 94-jarige leeftijd overleden. Van de acht kinderen die zij het leven heeft geschonken zijn er nog vijf in leven. Haar getrouwde zoon die 52 is woont bij haar in, evenals een ongehuwde dochter. Zij heeft 18 kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen. Tot haar 95e verjaardag was zij zelfs nog heel vi taal, toen heeft zij echter een rib gebroken, wat haar op zo'n hoge leeftijd niet onberoerd heeft gelaten Op onze vraag, zoudt u de honderd jaar vol maken, antwoordde de jubilaresse: dat is bij de Here bepaald, een teken van grote gelovigheid ongetwijfeld. Vanaf deze plaats on ze hartelijke gelukwensen. Te Groningen slaagde voor hel vakdiplo ma schilderen, onze plaatsgenoot de heer J. Bökkerink. Het Toneelstuk, Tel. voor Meneer, Telegram voor Mevr. van Wim Dumont is door de to neelver. Kunst naar Kracht in studie geno men. In het gebouw „Irene" te Notter hield de afdeling Notter-Zuna-Rijssen van de B.D.V weer haar tentoonstelling van bloemen die in het voorjaar aan de leden waren uitgereikt. Ditmaal in samenwerking met de meisjes afdeling van de P. J. G. O. Ook bestond er gelegenheid om dahlia's, boeketten naar vrije keuze en bakjes met bloemen in te zenden. Ruim 80 nummers, een aantal dat nog niet eerder bereikt was waren ingezonden wat een prachtig aanzien aan de zaal gaf. De ju ry bestaande uit d' beer en mevrouw Van de Westeringh èn de ui-er en mevr. De Vries uit Wierden hadden met het aanwijzen van de winnaressen dan ook geen ge makkelijke taak, daar de dames veel werk van hun inzendin gen gemaakt hadden. De voornaamste uitsla gen van de keuring waren. Kangg raniums: l.mevr. S. ter Brake-Kief tenbeii 2. mevr. B. Mensink-Beverdam. 3. mej. M. Nijzink. 4. mevr. D. Woudenberg ter Keurs. Hibiscus: 1. mevr. J. Ooms-Kool. 2. mevr Wevers-Veneman. 3. mej. H. ter Keurs. Coleus: 1 mej. M. Nijzink. 2. dezelfde. 3. mej. Joh. Lohuis. 4. mej. H. Smeijers Dalia's 1. mevr. A. Lohuis-Assink 2. dezelf de. 3. mevr. D. van Pijkeren-Mensink. 4. mej. M. Nijzink. Aangevoerd: 1298 stuks vee, runderen 48 varkens 1000 en schapen 250. Prijzen: 10. vette koeien van 2.90 tot 3.10 per kg slachtgewicht. 20 melk- en kalf koeien van 750,- tot 925,- pcr stuk. 14 pinken van 500,- tot 700,- per stuk, 4 graskalveren van 250,- tot 350,- per stuk, 11 drachtige zeugen van 400,- tot 500 per stuk, 989 biggen van 67,- tot 85,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel flauw, prijzen dalend, prij zen gebruiksvee hielden nog het best stand. Zeugen: Handel kalm, prijzen staande. Biggen: Handel zeer vlot, prijzen op hoog niveau, veel vraag. Schapen: Handel druk, prijzen hoog, vooral door de uitstekende kwaliteit. Vrije boeketten. 1 mevr. A. Lohuis-Assink. 2. mevr. B Mensink-Beverdam. 3. mevr. D. Woudenberg-ter Keurs Kleine bakjes met bloemen. 1. mevr. S. Pijffers-Ter Brake. 2. mevr. A. Lohuis-Assink. Grote bakjes met bloemen. 1. mevr. D. van Pijkeren-Mensink. Eervolle vermelding mevr. A. Schooten-Ooms. In een gezellig samenzijn reikte 's avonds de presi dente der B.D.V. mevr. J. Ooms-Kool de prij zen uit, waarbij zij dank bracht aan de jury die zij een kleine herinnering aanbood. Tot slot werden door de heer v.d. Westeringh enige films vertoond ever ,;S<Jjpoijeui'd in Amerika" en „De grond waarop wij leven", toegelicht door de heer De Vries. Toen donderdagmiddag de zestienjarige tim mermansleerling H. t. I-I. op een karwei aan de Klokkendijk van een muurtje op een stei ger wilde springen, kwam hij te vallen. De stei ger was ca 5 meter hoog Op advies van een arts werd de onfortuinlijke jongeman naar het P.I. Ziekenhuis met een vrij ernstige hoofd wonde overgebracht. Hij kon later weer naar huis terug keren. Toen donderdagmiddag een personenauto, bestuurd door K. de B. uit Amsterdam op de Holterstraatweg moest wachten voor een tegenligger werd hij van achteren aangereden door een achteropkomende auto, bestuurd door A. M. K. uit Rijssen. Beide auto's liepen materiële schade op. De tijdens de voetbalwedstrijd Excelsior- Noordwijk geblesseerd geraakte linksbinnen van Excelsior, J. Beunk is op advies van dokter Kousemaker in. het ziekenhuis te Al melo opgenomen. Hij klaagde over pijn in de rug. Na onderzoek kon hij echter weer naar huis terugkeren. Vrijdag viert Pastoor R. W7. J. Peters zijn 88e verjaardag. Nog steeds oefent deze vitale parochieherder van de H. Dyonisius zijn ambt uit. Iedere mor gen draagt de jubilaris de H. Mis op, terwijl hij zondags nog regelmatig de kansel be stijgt, Ook verricht pastoor Peters, die ere- kannunik is van 't Metropolitaan-kapitel te Utrecht het godsdienstonderricht regelmatig in de hogere klassen der Lagere Scholen Vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwen sen NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. W. van Tuyl 19.00 uur Ds. A. Kool (Bed. H.D.) WESTERKERK 9.30 uur Ds. A. Kool 15.00 uur Ds. J. Vos (Bed. H.D.) ELSEN 10.00 uur Ds. J. Vos GEREF. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. J. van Haaren 15.00 uur leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman (Bed. H.A.) OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds. Blom van Hengelo d'Ooln van Daang maakng vuurge wekke, Krek zoo as elk aander jaor, Dit keer gung 't met autobussen, Wier ne raejze met mekoar. Met dree volle autobussen Wür noar 'n middag vot ejag. 't Zunke skeen, 't was vuur ne raejze Ech ne oetgezochen dag. 't Was te moarkng det z'allemoale Skik in disse raejze harn, 't Was te huern det z'allemoale 't Comité heel daankboar warn. De paor leu, dec disse raejze In mekaander hebt ezat, Det is noar te goan, hebt daage d'Haane hier an vol ehad. Mear det woark hef de kemissie Vaste met plezeer edoan, Ze zeent bliej det d'oole leu 's joars Ees ne dag dr oet kuent goan. Mear 'k weet ook det zonne raejze, Want det hebt ze miej veteeld, Elk joar duur de Ooln van Daage, Ech op pries aajt wodt esteeld. Doarum daankt de Ooln van Daage De kemissie met mekoar, En ze kiekt wier met velang oet Noar ne raejze 't aander joar. J. ROZENDOM. RIJSSEN. 20 21 20 september Contactavond Amateurfotogra- fenvereniging 20 uur, spreker de heer J. A. Van Gorsel, Arnhem over" „Foto grafie en misdaad", neutr. kleuterschool, en 21 september Dahliatentoonstelling ca fé de Bakker. september Ledenvergadering E.R.K.V. 6 uur café Struik. 24 september bespreking gemeentebestuur met diverse verenigingen Weitering 8 uur. 27 september Lezing Volksuniversiteit Jan Strijbos over het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) Jeruël 8 uur. 27^september Filmavond personeelsvereniging gemeente Rijssen, spreker Lode van Gent café Hegeman. 18 oktober Excursie Amateurfotografenvereni- ging Aldolem naar lezing Wim Noord- hoek te Enschede. .5. november Uitvoering C.O.V. Hosanna, met medewerking van solisten en Overijssels Philharmonisch Orkest, (die Jahreszeiten van J. Hayden) Parkgebouw. 15 november Contactavond Amateurfotogra- fenvereniging Aldolem 20 uur spreker de heer van der Colk, Wezep, demonstratie speciale vergrotingstechniek: neutr. kleu terschool. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. 13 en 14 dec. Vogeltentoonstelling V.V. Zang- lust café Baan. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De Dahliavereniging „Flora" zal op vrijdag 20 en zaterdag 21 sept. a.s. een tentoonstel ling houden in café De Bakker. De leden verwachten een fraaie tentoon stelling, mede dank zij het gunstige weer van de afgelopen weken, dat voor het kweken van dahlia's zeer goed is geweest. Ook zullen op deze expositie de allernieuwste soorten aan wezig zijn. Keurmeester is de bloemist Van den Berg. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys, Rijssen tel. 2487.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1