Rijssen krijgt fraai Sportvelden- complex nabij „De Koerbek' September 1964 eerste voetbalvelden voor gebruik gereed i» Afscheid meester Renger 2e fase uitbreidingsplan Zuid wordt aanbesteed Onteigening van enkele percelen rem bij de uitvoering PREDIKBEURTEN AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN COLLECTE BENOEMD 'mm Zwembad eerder dicht GESLAAGD BURGERLIJKE STAND AGENDA Postzegelactie Roode Kruis Gevonden voorwerpen Oprichting Jongenskoor Honden van REO behaalden successen te Osnabrück HERINNERINGSKRUIS TOEGEKEND Vrijdag 30 augustus 1963 41e Jaargang No. 34 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting WEEKBLAD VOOR Er heerst momenteel een grote bedrijvig heid in en rond Rijssen. Hard wordt er ge werkt bij het tot stand brengen van enkele projecten. De hedendaagse tijd eist een flin ke aanpak om het tempo, waarin zich alles ontwikkelt bij te houden. Ook in Rijssen doet men veel om niet achter te blijven. Zo is men momenteel bezig met het miljoenenobject, de realisering van het plan Zuid. De verbreding en vernieuwing van de weg Rijssen-Enter nadert ook ras zijn voltooiing, een object, dat ook in de tonnen loopt. Voorts wordt vol gende week gestart met de verharding van een drietal buitenwegen; de Ligtenbergerdijk, Zanddijk en een zijtak van de Witmoesdijk worden verhard. Er wordt over een breedte van 3 m een deklaag van grint zand-asfalt op aangebracht (ook de autoweg door de Holterberg is van dezelfde substantie). Ook aan de recreatie wordt gedacht. Een mens, die de hele week hard werkt heeft ontspanning nodig. Meestal wordt deze ge zocht in de sport, althans het grootste deel van jeugd vindt hier een aangename tijdpas sering. Het Gemeentebestuur van Rijssen heeft dit gelukkig ook begrepen. Naast het enkele jaren geleden aangelegde zwembad „De Koerbelt" is het nieuwe sportvelden complex, waarmee momenteel de Nederland se Heidemaatschappij bezig is met de aanleg een duidelijk bewijs. Het project beslaat een oppervlakte van circa 15 ha. en wordt aan gelegd aan de Arendbaanstraat, tegenover het nieuwe zwembad. De totale kosten bedragen rond de 750.000.-. Naast een aantal voetbal velden wordt ook een windhondenrenbaan aangelegd. Terrasgewijze worden deze aan gelegd. De hoogste ligt op 34 pi. N.A.P., terwijl het laagste veld komt te liggen op 21 pl. N.A.P. dus een hoogteverschil van 13m. Er is gemiddeld IV2 m. verschil in hoogte. Twee voetbalvelden (64x100 m) en een oe- fenveld zijn in augustus 1962 ingezaaid. Toch zal het september 1964 worden voor deze ter reinen in gebruik kunnen worden genomen, hoe graag ook b.v. de voetbalverenigin „Sportclub Rijssen" dit eerder zou wensen. De grasmat eist dit nu eenmaal. Ook met de aanleg van een 4e voetbalveld is gestart, maar het geprojecteerde terrein is nog niet helemaal in het bezit van de gemeente. De onteigeningsprocedure, die hier gevolgd moet worden is hiervan oorzaak. Ook de aanleg van een' windhondenrenbaan is in uitvoering. Doordat 2 percelen nog niet in bezit zijn van de gemeente, was de Heide Mij genoodzaakt de bulldozers er af te halen, waardoor dit terrein dit jaar wel niet gereed zal komen. Er zal hier een baan komen van 475 m en één van 350 m. lengte en 8 m. breed. De oorspronkelijke planning van het voet- baloefenveld wordt niet verwezenlijkt. Er komt een hoofdterrein met afmetingen 69 x 105 m. Komende week wordt verder nog een voetbalveld ingezaaid met een athle- tiekbaan. Deze zal een lengte hebben van circa 500 m. en een breedte van 9 m. Het zal waarschijnlijk geen gewone sintelbaan wor den maar een Stabilo-W.baan, een verende baan, die momenteel erg in zwang komt (een substantie van gemalen dakpannen, sin- BENOEMD Met ingang van 1 september werd benoemd tot piano, en orgelleraar aan de muziekschool te Rijssen de heer J. Schotanus te Zwolle, die eveneens de individuele- en klassikale lessen in Holten zal verzorgen. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds W. van Tuyl 19.00 uur Ds E. F. Vergunst van Ede WESTERKERK 9.30 uur Ds E. F. Vergunst 15.00 uur Ds J. Vos ELSEN 10.00 uur Ds J. Vos GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds J. van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds M. Kamper van Wierden OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds'Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst tels, klei, steengruizen, turfstrooisel en hu mus). Inverband met een onteigeningsprocudure zal het nog wel een jaar zeker duren, voor ook dit verwezenlijkt kan worden. De 4 geprojecteerde volleybalvelden zullen waarschijnlijk niet worden aangelegd. Men denkt hier althans sterk over, aangezien vol leybal meer een zaalsport is. Ook de 2 ge projecteerde hockeyvelden (Rijssen heeft im mers geen hockey-vereniging) worden niet aangelegd. Men denkt erover, hiervoor in de plaats een sportterrein aan te leggen van 100 bij 64 m. De parkeerplaats is grotendeels klaar, althans als zandplaats. Er zullen 2 kleed gelegenheden en één kantine worden aange bracht. 3500 m2 wandelpaden doorsnijden 't complex. 50.000 struiken zullen het project markeren, 4000 m afrastering zullen de vel den afbakenen. Er zal 1500 kg graszaad nodig zijn. Aan grond moet er 80.000 m3 worden ver zet. Daarnaast moet nog eens een 60.000 m3 humushoudende laag worden teruggezet en opgeschoven. Het staat nog te bezien of geen regen installatie moet worden aangebracht. Ook zullen enkele staantribunes worden gebouwd. Vrijwillige bijdragen van diverse plaatse lijke bedrijven enz. hebben het comité in de gelegenheid gesteld weer een reisje voor onze oudjes te organiseren en de inschrijving voor deze tocht is bepaald op dinsdag 3 sep tember a.s. van 1-3 uur in café Hodes achter de Ned. herv. kerk. Het uitstapje zelf zal plaatsvinden op dins dagmiddag 10 september a.s. Pater Hazewinkel, die maandag 2 septem ber naar Brazilië vertrekt om daar zijn taak na een vakantie van enkele maanden te heb ben doorgebracht in Rijssen als rector van een priesterseminarie weer op te nemen, heeft zondag onder alle H. Missen gecollecteerd voor de missie in Brazilië. Deze oud-Rijsse- naar trof een grote milddadigheid aan onder zijn oud-parochianen, want de collecte bracht maar liefst 1690 op, een gemiddelde van 1.- per parochiaan. De heer H. van den Breemen te Rijssen werd woensdag te Doorn beëdigd tot be roepsofficier bij de Kon. Marine. Door bet uitvallen van bet gemaal heeft Marken te kampen gehad met hoog wa ter. Men riep de hulp in van de mobiele co lonnes uit Laren, die met behulp van een groot aantal motor spuiten aan de slag gingen om 't overtol lige water in het Ijs- selmeer te pompen 'n Overzicht van een van de batterijen pompen in actie op 't eiland. In verband met de Internationale waterpo- lowedstrijd Nederland - België op woensdag 4 september zal het zwembad 's middags na 4 uur gesloten zijn. De heer L. Meulenbelt te Rijssen slaagde te Rotterdam voor het Textiel Economisch-diplo- ma. Onze plaatsgenoot de heer B. Smeenk slaag de te Den Haag voor de akte Wiskunde L.O. GEBOREN: Janna d.v. L. Hazelhorst en G. Knol, Mar- keloseweg 25, 19 aug; Maria d.v. H. Kreijkes en J. G. Scholten, Walstraat 44, 23 aug; Fritz Edgar z.v. F. C. W. Gosewisch en J. van der Stouw, Prins Hendrikstraat 8, 23 aug. Johan z.v. D. Kreijkes en M. Lichtenberg, van den Broekestraat 17, 24 aug. Gezineke d.v. C. Verschoor en H. Nauta, Graaf Ottostraat 183, 17 aug. te Almelo. Hendrika d.v. G. J. Borghuis en D. J. Waan- ders, Piet Heinstraat 17, 22 aug. te Almelo. ONDERTROUWD: Johannes ten Hove 25 jaar, Hellendoorn, Nij- verdal Korenweg 28 en Geziena Gerritdiena Slaghekke, 22 jaar, Rijssen Schoolstraat 7a, 20 aug. Johannes Albertus Jozef Poelhekke, 25 jr, Hel lendoorn Nijverdal, Dillenburgstraat 24 en Gerarda Joanna de Baas 25 jaar, Rijssen Middeldijk 2, 22 aug. Adriaan Verboom 25 jaar, Scheveningen Rot- terdamsestraat 5 en Johanna Harabers 21 jaar Rijssen, de Steege 28, 22 aug. Dirk te Morsche 31 jaar, Rijssen, Nijverdal- seweg 82 en Alberdina Baan, 20 jaar Hellen doorn Nijverdal, Lage Esweg 77, 22 aug. Johan Willem Scholman 26 jaar, Rijssen Piet Heinstraat 2 en Berendina Ligtenberg 22 jaar, Rijssen Markeloseweg 95, 22 aug. GETROUWD: Albert Bouwhuis, 19 jaar en Janna Voortman 18 jaar Rijssen Molenstraat 32, 22 aug. Gerrit Tijhuis, 27 jaar en Janna Nijland, 21 jaar Rijssen, Priknns Frederik Hendrik straat 9, 23 aug. Andries Hendrik Baan 25 jaar en Hermanna Pluimers 27 jaar, Wierden Enter Wierdense- weg 16, 23 aug; Cornelis Maria Leijdekkers, 30 jaar en Anna Maria Wilhelmina Huiskes 25 jaar, Rijssen Stationsdwarsweg 56a 26 aug. OVERLEDEN: Derk Jan Bakker 77 jaar, ongehuwd, Haar- straat 20, 16 aug. te Almelo. Het hoofd van de chr. school in de Oranje straat te Rijssen de heer G. B. B. Renger nam donderdagavond in een speciale bijeen komst afscheid van bestuur en personeel e.a. wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. In deze bijeenkomst, die werd gehouden in het gymnastieklokaal van de Julianaschool, werd tevens het nieuwe hoofd de heer J. Eshuis geïnstalleerd. Aanwezig waren de heer Renger en fam, de heer Eshuis en fam, afgevaardigden van het gemeentebestuur, de inspecteur van het l.o. de heer Dubel, de inspecteur van het Chr. Nat. onderwijs de heer Visser, afgevaardig den van enkele kerken en het personeel van de 3 chr. scholen. O De voorzitter de heer R. Bosma memoreer de de loopbaan van de heer Renger, die in totaal 46 jaar het onderwijs heeft gediend, waarvan 38 jaar als hoofd en sedert 1939 hoofd van de Oranjeschool te Rijssen. Spr. bracht het scheidende hoofd dank voor al het verrich te werk en wenste hem onder Gods zegen een nog goede tijd toe. Namens de schoolvereni ging bood spr. een envelop met inhoud aan en namens het bestuur en personeel een fau teuil. Mevr. Renger ontving een boeket bloe men. Vervolgens sprak voorzitter Bosma het nieu we hoofd de heer J. Eshuis toe en installeerde hem officieel als hoofd van de Oranjeschool. Spr. memoreerdede benoeming tot waar nemend hoofd tijdens de ziekte van de heer Renger, waarna hij unaniem benoemd werd tot opvolger van de heer Renger. Mevr. Eshuis ontving bloemen. Wegens verhindering van burgemeester Land weer sprak weth. Scholman een kort woord ten afscheid. De inspecteur van het l.o. de heer Dubel zei geen officieel woord te kunnen spreken, daar de verhouding niet alleen was inspecteur- hoofd, maar mens tot mens. Sprekend tot de heer Eshuis wenste hij hem toe, de keuze van het bestuur toejuichend, „blijf Uzelf". De inspecteur van het C.N:S. de heer Vis ser bedankte voor de steeds prettige ontvang sten op school en hoopte op een goede samen werking met de heer Eshuis. Ds. Vos sprak namens de N.H. kerkeraad. Er is een brug geslagen tussen kerk en school, aldus spr. Hij hoopte namens de kerk nog van de vrije tijd van de heer Renger te kunnen profiteren, aangezien de heer Ren ger diverse functies in de kerk heeft be kleed. De heer Walstra sprak namens de ker keraad van de Ger. kerk (Boomkamp) en haalde enkele humoristische herinneringen op. De heer Klijn Hesselink dankte, namens het personeel van de Oranjeschool, de heer Renger voor alles en wenste de heer Eshuis geluk met zijn benoeming. De heer van Maa- nen, hoofd van de Julianaschool, sprak namens de collega's en haalde enkele persoonlijke herinneringen op. Ds. Kievit, neef van de heer Renger, ging de kringloop van het leven na; eerst leerling, dan meester, dan toch weer leerling van de grote leermeester. Hierna sprak de heer Eshuis het scheiden de hoofd toe, bedankte het bestuur voor het vertrouwen en zegde andere sprekers dank voor de hartelijke woorden. 31 Augustus: Rijssense Hengelvereniging „Ons Ver maak", hengelwedstrijd, aanv. 3 u. n.m,, Schipbeek bij Roudalerbrug. 6 September: Ledenvergadering Amateurfotografen- vereniging Aldolem, 20 uur, hotel Gijsbers. 20 September: Contactavond Amateurfotografenvereni- ging 20 uur spreken de heer J. A. v. Gorsel, Arnhem over „Fotografie en misdaad"., Neutr. kleuterschool. 6 en 7 December: Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschieden op het gemeentehuis, afdeling Algemene Za ken, kamer 7 (boven). Bij gelegenheid van het honderdjarig be staan van het Internationale Rode Kruis or ganiseert het Ned. Rode Kruis een postzegel actie. Ook in Rijssen wordt door de plaatse lijke afdeling medewerking verleend aan deze actie, waarvan de baten bestemd zijn voor allen, die op de hele wereld in nood verke ren. In de maand september zullen deze post zegels (4 en 8 cent) huis aan huis te koop worden aangeboden. De zegels van 6, 12 en 30 c zijn voor liefhebbers aan het plaatselijke Postkantoor verkrijgbaar. Het bestuur van het Rode Kruis hoopt, dat deze actie, waarin de afdelingskas ook mede deelt bij de Rijssenaren mag aanslaan. Bruin lederen portemonnaie, veelkleurige schoolétui, bruine herer. portemonnaie, stuk van een werphengel, gabardine overjas kleur grijs, bankbiljet f 25., contactsleutel van een auto, blauw kort jasje met capuchon, por tefeuille met inhoud, kinderbril, zwarte da- mesportemonnaie, bruine herenportemonnaie met twee zwembroeken, bruine damesschoen met inhoud, bruine portemonnaie, badtas met twee zwembroeken, bruine damesschoen (linker), timmermansduimstok, opvouwbare parapluie, zonnebril, paar snelbinder, reser ve wiel van vrachtauto, fietspompje (ver- schroomd), troffel, portemonnaie, rode da meshandschoen, grijs wollen kindervest, da mes paraplu, timmermans duimstok, badtas, zwarte regenbroek en een pennemes (zak mes). Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7, op werkdagen tussen: 18.00-20.00 uur. Niet telefonisch! Binnenkort zal worden overgegaan tot de oprichting van een r.k. Jongenskoor. De heer G. Hulsink, directeur o.a. van de Gemeng de Zangvereniging en het Zutfens Mannenkoor zal de leiding hiervan op zich nemen. Aan de internationale hondententoonstelling te Osnabrück in Duitsland werd ook door een aantal honden van de kynologenclub „R.E.O." deelgenomen. De heer H. Snoeyenbos zorgde met zijn St. Bernard wel voor uitstekende prestaties door kampioen te worden van de C.A.C.J.B. Ook kampioen werd de heer B. v. Heek met Groenend. Herder, met 2 Berner Senner hon den behaalde hij 1 U. Verdere successen behaalden de heer As- broek uit Nijverdal met zijn Dalmatiner, de ze hond werd reserve kampioen en kreeg een 2 U. De heer Boerman uit Rijssen behaalde een gelijk succes met zijn Dalmatiner. Ook de heer Bartel uit Enter werd met zijn St. Bernard reserve kampioen met een 2 U. Een Z.G. tenslotte behaalde J. ten Brinke uit Enter, met zijn Whippet en J. van de Berg uit Rijssen met zijn St. Bernard. Zeer binnenkort zal worden overgegaan tot de aanbesteding van de aanleg van de wegen en rioleringen in de 2e fase van het uitbrei dingsplan Zuid. Er is een exploitatie hiervan gemaakt. De Rijssense raad zal de goedkeuring worden gevraagd over de vastelling van de kostprijs. Hoewel deze fase, wat oppervlak be treft niet zo groot is, als de eerste fase is de intensiviteit groter. Zo zal een reconstructie plaatsvinden van de Arendbaanstraat. Aangelegd zullen o.m. worden de Steenakkersweg, Teunis Lodder straat, Johannes Vermeerstraat en Rembrandt van Rijnstraat. De Esstraat zal ook van een nieuwe klinkerbestrating worden voorzien. Zo is ook een gedeelte van de begraafplaats aan de Arend Baanstraat in de berekening als verkoopbaar bouwterrein opgenomen. Ook de woningwetwoningen voor de jaren 1964-1965 1965-en 1966 zijn in dit gebied gepro jecteerd. Verwacht wordt, dat de gronden in de 2e fase in een tijdvak van 4 jaren en die in de 3e fase in de daarop volgende 4 jaren zullen worden uitgegeven. De totale grondkosten be dragen rond 700.000.- Er zullen prijzen ont staan van f 11.50 tot 16.50 per m2. Terrei nen die niet bestemd zijn voor de bouw van woningwetwoningen zullen met 0.30 per m2 worden verhoogd. Ten gemeentehuize te Rijssen was dins dagavond een bijeenkomst belegd, waarin een vijftal Rijssenaren een door de Minis ter van Defensie toegekende Nieuw-Guinea- herinneringskruis ontvingen, nl. J. Baan, Nij- verdalseweg 129, S. Goorman, Dannenberg 26c, B. Maats, de Kaempe 29, D. Poortman. Haarstraat 77, en H. J. Harbers, Enterstraat 70. Burgemeester Landweer hield een korte toespraak, waarin hij de ex-militairen dank bracht voor de behartiging van de belangen van ons land in Nieuw-Guinea. Voor de be wezen diensten heeft de minister besloten dit herinneringskruis toe te kennen. De kapitein-luchtmacht van de vliegbasis Twente de heer Van Mil overhandigde hier na het ereteken aan de genoemde personen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1