Raad besloot zonder discussie Enterstraat voorrangsweg Jubileumconcert Dirk Jansz Zwart uitstekend geslaagd Oriënteringsrit t Leup good of Orgelminnend publiek kon hart ophalen VEEMARKT RIJSSEN BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN Bromfietser na aanrijding zwaar gewond BOTSING AANRIJDING BENOEMD GESLAAGD Interessant zwemprogram in de Koerbelt Boerderijbranden juli 1963 E.H.B.O. Rijssen start met nieuwe cursus Zwemwedstrijden in het kader van het 75-jarig bestaan K.N.Z.B. Thialf-dames niet naar tweede klasse EXCELSIOR-AGOVV 3-1 AGENDA Nieuws van de lagere Excelsior-elftallen Vrijdag 'z3 augustus 1963 41e Jaargang No. 33 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en RedactieInzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur \oor postabonnees fl.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting WEEKBLAD VOOR RUSSEN i Op 31 aug. a.s herdenkt Dirk Jansz Zwart organist van de vrijgemaakte gerefor meerde kerk aan de Schiekade te Rot terdam het feit, dat hij een kwart eeuw geleden zijn muzikale carrière begon. Jan Zwart, de bekende organist - complo- nist die in 193 7 overleed had 6 zonen en 7 dochters, waarvan Dirk Jansz wel het meest op de voorgrond treedt. Op consciëntieuze wijze vertolkt hij de werken van zijn vader. De vele grammofoon platen geven een interpretatie die openheid van wat Jan Zwart bezielde, zeer nabij komt, ook voor diegenen die misschien meer ver langen naar een vuriger weergave, met meer errompelende techniek. Dirk Jansz Zwart heeft ongetwijfeld 'n voorkeur voor de ro mantische literatuur. Hiervan getuigde ook de orgelbespeling in de Schildkerk. De hevige regenbuien waren geen belem mering voor een groot aantal bezoekers, waar onder veel jeugdige, om het kerkgebouw vrij wel geheel te bezetten. In een kort openings woord van ds. Kool werd de organist met zijn jubileum gelukgewenst. Na het bekende voor spel over Ps. 68 werd het 10e vers samen ge zongen, weliswaar niet ritmisch maar in drukwekkend. Een psalm op gelijke noten ge zongen heeft inderdaad veel bekorends, al hoewel de lettergrepen allen gelijk beklem toond warden. De fantasie over Ps. 147 begon met een trio- vorm, waarin de melodie met een sterk rit me naar voren werd gebracht. De verdere op bouw gaf enkele canonische en fugatische inzetten, welke resulteerden in een breeduit gesponnen koraal. De aria van de Engelse componist Wesley werd met een gedragen cantabile voorgedra gen. De oude dansvorm Gavotte werd licht in de juiste Engelse stijl gespeeld, waarbij een fijnzinnige registratie opviel. De organist tracht niet met veel bravour zijn auditorium te boeien, doch weet op bescheiden wijze zijn visie op de composities door te geven. De prelude en fuga van Bach met de be kende versiering is het thema gaven techni sche enkele onvolkomenheden, waarschijn lijk door de nog al logge speelaard van 't or gel. De fuga werd besloten met een mooie climax naar het slotakkoord met gebruikma king van de picardische terts. De liedbewer king van „Achtei* Hem aan", het bekende lied van Van Drieënhuizen, was voor de aan wezigen een hommage aan Jan Zwart, wiens levenswerk grote propaganda heeft gemaakt voor het kerkelijk orgelspel. De delen uit het orgelconcert van Handel werden technisch vaardig gespeeld. De koe koek en de nachtegaal kwinkeleerden om beur ten, wat waarschijnlijk nog een verlenging van de regenperiode ten gevolge zal hebben. Aangevoerd 895 stuks vee, runderen 60, var kens 835. Prijzen: 8 vette koeien van 3.- tot 3,20 per kg. slachtgewicht. 30 melk- en kalfkoeien van 700.- tot 900.- per stuk. 13 pinken van 500 tot 600 per stuk. 9 graskalveren van 300 tot 400 per stuk. drachtige zeugen van 375. tot 425 per stuk. loopvarkens van 60.- tot 75.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee, handel stug, prijzen onveranderd, het vee iets lager genoteerd. Zeugen: handel vlot, prijzen onveranderd. Biggen: Handel vlug van de hand, prijzen op hoog niveau. GEBOREN: Leida, d.v. G. Vrugteveen en J. Tempelman, Bopwstraat 28, 17 aug; Jan z.v. H. Borkent en D. Beldman, Marke- loseweg la, 17 aug; ONDERTROUWD: Gerrit Marinus Bruggink 30 jaar Rijssen, Leiding 7 en Gerritdina Jansen, 23 jaar Rijs sen Graaf Ottostraat 30, 15 aug; GETROUWD: Antonie Jan Hendrik ter Avest, 34 jaar en Fenneken Lohuis, 31 jaar, Wierden, Stegeboers- weg 9 ,16 aug; Coenraad Nijkamp 22 jaar en Jenneken Nij- land, 21 jaar, Rijssen, Markeloseweg 50, 16 aug; OVELERDEN: Hendrikus Klein Legtenberg 68 jaar, echtge noot van N. Galjaardt, Oranjestraat 44, 18 aug Ned. herv. gemeente 9.00 u. en 10.45 ds. J. Vos. Grote kerk 19.00 u. ds. W. van Tuyl. Westerkerk 9.30 u. ds. W. van Tuyl 15.00 u. ds. L. Brasser van Voorthuyzen. Notter 19.30 u ds. L. Brasser. Geref. gemeente Noorderkerk 9.30 u en 19.00 u ds. Van Haaren 15.00 u leesdienst. Geref. Kerk Boomkamp 9.30 en 15.00 u ds Brinkman. Oud Ger. Gemeente Bevervoorde 9.30 u, 14.30 u., en 19.00 u. leesdienst. Oud Ger. Gem. in Nederland Oranjekerk 9.30 en 15.00 u. leesdienst. Ger. Gem. in Nederland 9.30 en 19.00 u. Ds. Aangeenbrug Eskerk 14.30 u leesdienst. Dit werk doet het nog steeds bij 't publiek, maar dient langzamerhand te worden vervan gen door werken van grotere importantie. In gemeenten als Rijssen waar de achterstand op muzikaal gebied gelukkig wordt ingehaald kan ook een „Suite Gothique" nog boeien. Hier komen de strijkregisters en de tremulant sterk naar voren, hetwelk voor gevoelige oren zeer welluidend kan zijn. Het andante religiose van Jan Zwart met eigentijdse accoorden werd stijlvol voorge dragen. De toccata over Ps. 146, bij de inge wijden ook erg bekend, besloot de bespeling, waarna nog samen werd gezongen het 1ste vers „Prijs den Heer met blijde galmen". Het pleit voor de organist dat hij zich weet aan te passen aan het gebruikelijk ritme. Toen hij in 1953 als vrijgemaakte gereformeerde het prachtige Batzorgel in de Nieuwe kerk ver liet, was dit niet zomaar een verandering, maar een principiële beslissing. De orgelcom missie die dit concert voorbereidde kan terug zien op een waardige herdenking aan Jan Zwart en een felicitatie aan zijn zoon Dirk Jansz Zwart voor het 25 jaar onvermoeid wer ken voor het kerkelijk gezang en orgelspel. Niet alleen als uitvoerend musicus, maar ook als schrijver van scherpzinnige artikelen over pre-klassieke muziek. Een mooi concert, dat werd beloond met grote belangstelling, van orgelminnend Rijssen en omgeving. KASPERSMA. In de buurtschap Rektum had een aanrij ding plaats tussen twee bromfietsers, waar bij de 63-jarige H. Legtenberg ernstig gewond in het r.k. Ziekenhuis te Enschede werd op genomen. Landbouwer H. L. reed vanaf de Klooster- hoeksweg de Sluizendijk op, toen juist vanaf de richting Rijssen de 22-jarige J. R. uit Enter eveneens op een bromfiets kwam gereden. Laatst genoemde verleende geen voorrang waardoor een aanrijding het gevolg was. H. Legtenberg liep hierbij een schedelbasis- fractuur op en werd aanvankelijk opgenomen in het r.k. Ziekenhuis te Almelo. Later werd hij overgebracht naar Enschede. J. R. Die een hersenschudding opliep, werd op advies van dr. Beens naar de ouderlijke woning overgebracht. Woensdagavond om 9 uur fietste de 44 ja rige A. J. K. uit Hellendoorn met zijn brom fiets tegen een geparkeerde personenauto, bestuurder L. P. J. uit Musselkanaal. R. bleek in beschonken toestand. Op de kruising Rozengaarde-Kerkstraat reed de 55 jarige G. W. uit Rijssen met zijn brom fiets tegen een bestelwagen, bestuurd door D. H. C. K. uit IJmuiden. De bromfietser reed links en gaf bovendien geen voorrang. Wonder boven wonder alleen materiële scha de. De Rijssense raadsleden waren vrij dagavond niet erg spraakzaam. Boven dien was de agenda van dien aard, dat het een vrij tamme zitting werd. Even leek het er echter op, dat er nog „leven in de brouwerij" zou komen toen de heer Jansen het in principe zijn te gen verzekering ter sprake bracht. Dit gebeurde nadat de hele raad zonder dis cussie de ongevallenverzekering voor b en w had goedgekeurd. Spreker sprak zijn verwondering er over uit, dat Jit' met algemene stemmen gebeurde. Ik had wel principiële tegenstemmers verwacht, aldus dit PvdA-lid. Alleen blijkbaar doen hier principes opgang, wanneer het gaat ten kos te van derden. Wanneer het eigen belang ermee gediend kan worden, echter niet. Wethouder J. Goosen diende alleen van re pliek. De heer Jansen lokt een gesprek uit, dat helemaal niet ter zake is, aldus deze wethouder. Hierna was de discussie ineens gesloten zon der dat deze goed op gang was gekomen. Bij het begin van de zitting maakte de heer Nijland opmerkingen naar aanleiding van het rapport van de brandweercommandant. Hem was opgevallen de vele keren, dat de brandweer voor los alarm had moeten uit rukken. Wordt dit nog onderzocht en wie gaat dit betalen vroeg de heer Nijland. Dit is niet bevorderlijk voor de korpsgeest. De voorzitter merkte dienaangaande op, dat dit onderzocht wordt maar dat uiteraard het gemeentebestuur de kosten betaalt. Ik betreur dit loos alarm, aldus de voor zitter. Bij het agendapunt Definitieve vaststelling van het „Onteigeningsplan 1963 West" moest er nog gestemd worden, nadat enkele le den te kennen hadden gegeven tégen te zijn. De heer G. Otten wilde weten welke de mo tieven waren. De heer Ter Avest bleek eigen motieven te hebben, waarover verder niet gesproken werd. Met 8 tegen 5 stemmen werd dit punt tenslotte aangenomen (deze avond ontbrak de hele K.V.P. fractie). Bij het punt aankoop van grond van de heer A. Dommerholt merkte de heer Jan sen op, dat hij, hoewel niet tegen de aan koop het vreemd vond dat deze eigenaar nu 6 per m2 krijgt. In eerste instantie was hem maar 50 c. toegezegd. Spreker kreeg de indruk, dat wanneer zoals in dit geval een deskundige in de arm wordt genomen het college haar eisen wijzigt. Alle mensen moeten gelijk behandeld worden, al dus de heer Jansen. Wethouder Goosen deelde daarop mede, dat in het algemeen de 50c. gehandhaafd blijft. Voor de zg zónegrens wordt een hogere prijs uitbetaald. Het is echter niet zo, dat een deskundige wordt geraadpleegd. Zo ook in dit geval. In dit verband wees de heer Otten op gelegen percelen o.a. aan de Markelosche weg, Es- straat en Banis, waar ook een hoger bedrag per m2 wordt gegeven. De heer Jansen bleef echter bij zijn bewe ring, dat hier niet de juiste methode werd gehanteerd. Waarom wordt niet direct de De R.B.C. „Op Stap" organiseert op zater dag 24 aug. een oriënteringsrit voor bromfiet sen. Start n.m. 3 uur bij Café Smit. Onze plaatsgenote Marjean Groothedde is benoemd tot kleuterleidster van de r.k. kleu terschool te Lettele bij Deventer. De heer L. Meulenbelt te Rijssen slaagde te Rotterdam voor het Textiel Economisch diploma. juiste prijs opgegeven? Wethouder Goossen wees erop, dat deze percelen anders genum merd zijn, dan de huispercelen, waardoor de grond eerst anders is bezien. De heer Haase betoogde dat wel vaker per celen verschillend worden bekeken. Voorts werd er nog gestemd om te voor zien in de vacatures in het bestuur van de Kampeerstichting „De Goolne Ketn". Op voordracht werd de hee, H. Pluimers geko zen. Ook werd hij tot voorzitter van deze Stichting gekozen. Haar fiat gaf de raad "ervolgens ook aan de vereniging „Philadelphia" voor de door haar gevraagde subsidie van 100. De Christelijke Won'ngbouwver. „De Goede Woning" ontving goedkeuring voor het aan vragen en aanvaarden van voorschotten voor de bouw van een 50 woningen. Bij de rondvraag bracht de heer Averest de slechte toestand van de Akkerdijk ter sprake. Hij vond, dat hier sprake was van nalatigheid van de gemeente. Naar aanlei ding van vragen van de heer Haase bleek, dat na de afgelopen winter nog niets aan deze weg was gedaan. De heer Rosman merkte op, dat reeds vaker verzoeken hiertoe zijn gedaan. De heer Otten maakte het college erop merkzaam, dat hij bij de begroting reeds op de verbetering van deze weg had aan gedrongen. De voorzitter zegde een onderzoek toe. De heer Otten vroeg of het aan het college be- kens is, dat de straatstenen aan de Dannen- berg zo slecht worden neergezet, te dicht te gen de tuinmuur. Wie zorgt voor de schade vergoeding, vroeg de heer Otten zich af. De stenen staan praktisch tegen de muurtjes. De heer Smeyers adviseerde de levering stop te zetten. Wethouder Goossen merkte op, dat de aannemer ze niet op het werk wil hebben. Ook dit punt zal onze aandacht hebben al dus de voorzitter. Het zo snel mogelijk afwerken van de lo pende waarborgsommen bracht de heer Ot ten ter sprake. In dit verband wees hij op de toezegging, die aan een woningbouwvereniging zou zijn gedaan. Wethouder Goosen merkte op, dat men er momenteel mee bezig is. Op 4 sept. vindt in het zwembad „De Mors" de interland Nederland-België Militair plaats. Vooraf is er een boeiend voorprogram ma. De ongetwijfeld talrijke aanwezigen krij- gendan o.m. gevechtszwemmen te zien en de bekende kikvorsmannen en demonstraties red ding per helikopter. De hoofdinspecteur voor het Brandweer wezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken deelt mede, dat in de maand juni 1963 twee en twintig boerderijbranden zijn voorgekomen, waarbij de boerderij vernield of zwaar beschadigd werd. Eén van deze branden kwam voor in Gro ningen, vier in Friesland vier in Overijssel, vijf in Gelderland, één in Noord-Holland, twee in Zuid-Holland, vier in Noord-Brabant en één in Limburg. De directe schade, door deze bran den aangericht, wordt geraamd op 853.050. Zes van deze branden werden veroorzaakt, door het spelen met vuur, één door het ver branden van afval, drie door vonken uit een trekker, één door lasvonken, één door over verhitting van een schoorsteen, één door een gaskachel, één door een verwarmingslamp, twee door blikseminslag, één door zelfont branding van chemicaliën, één door kortslui ting, terwijl in vier gevallen de oorzaak on bekend bleef. Bij deze branden kwamen om: 4 koeien, 64 kalveren, 4 mestvarkens, twee fokvarkens, 21 biggen, 462 kippen, 7683 kuikens en 60 slachtkuikens. Vrijdag 6 september start de E.H.B.O. afd. Rijssen met een nieuwe cursus Ongetwijfeld zullen velen over dit bericht heen lezen, als zijnde iets, wat buiten hun interesse valt. Wel een ernstige aanrijding of ander onge luk, brand of natuurramp wordt door vrijwel iedereen met gretigheid gelezen. Juist nu vrij wel geen dag voorbijgaat, dat een of ander ongeluk of ramp gebeurt is efficiënte hulp di rect noodzakelijk. Vaak blijkt, dat de eerst verleende hulp later van zo'n groot nut is ge weest. Denk eens aan een verdrinkingsge- val. Zij, die de E.H.B.O.-cursus gaan volgen worden over de nieuwste reddingsmethoden geïnstrueerd. Hoe vaak gebeurt het niet bij een aanrijding, dat onder een groot aantal toe schouwers, die zich hier meestal om verdrin gen er zich geen enkele bevindt, die in staat is om de z.g. eerste hulp te verlenen. Hoe gemakkelijk is het niet voor leiders van jeugd verenigingen en onderwijzers, wanneer zij op de hoogte zijn met de primaire hulp, die bij kleine ongevalletjes verleend moet worden. Reeds velen hebben zich voor deze nieuwe cursus opgegeven. Toch is de cursus nog niet helemaal bezet. Wie alsnog interesse toont en vooral veel sociaal gevoel heeft wordt vriendelijk verzocht zich op te geven bij secretaris de heer G. de Leeuw. Door de zwem- en poloclub „De Mors" wer den tergelegenheid van het jubileum van de K.N.Z.B. onderlinge wedstrijden gehouden. Het waren zeer aantrekkelijke wédstrijden waarbij vooral opvielen de uitstekende presta ties van 't 14-jarige meisje Gerda Baan. Hoe wel zij pas voor kort tot een serieuze trai ning is overgegaan zijn haar prestaties zeer opmerkelijk. Door de Zwembond waren voor de diverse nummers prijzen beschikbaar gesteld. De uit slagen van de diverse nummers luiden: 100 m. Schoolslag meisjes 14-16 jaar. 1. F. ter Harmsel 1.55 3 min. 2. L. Markvoort 1.57.2 min. 3. M. Nijkamp 2.03.1 min. 100 m. Schoolslag jongens 14-16 jaar 1. R. Tokaya 1.41 .6 min. 2. R. Smelt 1.44.0 min. 3. G. v. d. Berg 1.49.5 min. 50 m. Vrije slag heren: 1. J. Schreuder 33.4 sec. 2. W. Bouwhuis 38.9 sec. 100 m. Schoolslag dames. 1. H. Klein Horstman 1.52.2 min. 2. L. Roze- muller 1.58.2 min. 3. M. Groothedde 2.01.2 min. 50 m. Rugslag dames. 1. H. Klein Horsman 50.7 sec. 2. L. Rozemul- ler 50.9 sec. 3. A. Smelt 52.5 sec. 100 m. Schoolslag heren: 1. J. Schreuder 1.23.6 min. 2. W. Borghuis 1.49.0 min. 50 m. Rugslag meisjes: 1. H. Burgers 54.5 sec. 2. L. Markvoort 57,9 sec. 3. M. Nijkamp 1.09.0 min. 50 m. Schoolslag meisjes 12-13 jaar: 1. B. Bearzatto 49.0 sec. 2. G. Baan 51.1 sec. 3. J. Eertink 52.2 sec. 50 m. Rugslag jongens: 1. G. v. d. Berg 42.8 sec. 2. R. Tokaya 46.2 sec. 3. H. Baan 49 sec. 50 m. Vrije slag meisjes 14-16 jaar: 1. L. Markvoort 41.4 sec. 2. J. Marra 47.8 sec. 3. H. Burgers 58.3 sec. 100 m. Vrije slag dames: 1. L. Rozemuller 1.45.6 min. 2. H. Klein Horsman 1.46 min. 3. M. Groothedde 1.56 min. Buiten mededinging Gerda Baan 1.35.8 min. 50 m. Vrije slag meisjes 12-13 jaar.: 1. Gerda Baan 39.4 sec. 2. J. Eertink 49.2 sec. 3. B. Bearzatto 53.2 sec. 50 m. Vrije slag jongens. 1. R. Tokaya 22.1. sec. 2. G. v. d. Berg 35.5 sec. 3. H. Baan 36.6 sec. RIJSSEN, - Het tweede damesteam van Thialf Enschede verloor de promotiewedstrijd tegen Neptunus Zutfen, die gespeeld werd in het Rijssense bosbad „De Koerbelt" met 3- 2. Neptunis zal nu nog een wedstrijd tegen Esca Arnhem moeten spelen om een plaats in de tweede klasse. Mej. Jansen gaf Thialf de leiding, Tonnie Helman maakte gelijk, en door Floortje de Man werd het zelfs 1-2 voor Neptunus. Thea van Hattum, die al enkele malen het houtwerk had geraakt, schoot vervolgens wel raak (2-2), maar uit een strafworp bracht Floortje de Man de stand op 3-2 voor Neptunus. Zaterdagmiddag speelde de Rijssense 2e klasser een nuttige oefenwedstrijd tegen de reserves van de Apeldoornse Semi-profs. De Rijssenaren bleken uitstekend opgewassen tegen de vrij jeugdige gasten, die technisch beter spel lieten zien. Excelsior stelde daar tegenover een enthousiast spelletje, waarbij zij vooral het schieten niet vergat. Linksbui ten H. Bolscher, die onlangs overschrijving naar Sportclub Rijssen heeft gekregen zorg de ervoor, dat de thuisclub met een 1-0 voor sprong de rust in kon gaan. Direct na rust bracht de midvoor der gasten de partijen weer. op gelijke voet, toen hij vrij dicht voor doel de uitstekend debuterende doelman Leij- endekker passeerde. Even later echter ver raste r. binnen Vondel met een ver fraai schot de Apeldoorn-goalie (2-1). De gasten lieten af en toe uiterst verzorgd spel zien, maar het was vrij improduktief. Kappert liet aan de overzijde zien hoe het wel moest. Toen hij een goede doelpuntrijke kans zag was het dan ook meteen raak, met een laag strak schot, schoot hij de thuisclub naar een veilige 3-1 zege. Wilm zat in 'n trein, hee mos vandage Eksamen doon vuur bakkersknech, Hee har de groote aktetaske Woer als in zat, in 't net eleg. Hee was wal 'n bet je zenuwachtig, Al was hee goodsmoods weg egoan, Want hee har van 't begin tot 't eane, Met 't learn aajt good zin beste doan. Doar stopn 'n trein wier, Wilm greep de tas- ke, Hier mos dr oet, zoo, mooi op tied, Non efkes vroagn woer of hee wean mos, Det vul um met, hee hoown neet wied. De hearn leutn um neet lange wochen, Al heel gaauw reupn ze Wilm noar binn, Zoo, 't pak mear oet, de bakkerskleare Wier an en dan kun iej beginn. In 'n keemerken kleen Wilm zik umme, Zin pak oettrekng det was mear eawn. Hee deer ne greppe in de taske, Nee mear, wat zal hee non beleawn. Het was een pak van ne soldoate, Woer was det doar non in ekumm, Hee keek, 't was 'n aander zinne taske Den hee oet 'n trein har met enumm. Doar stun hee in de oonderbokse, Mear zoo kon hee doar neet bliewn stoan, Treuk zik wier an, wat mosse aanders, Veteeln de hearn woer 't was egoan. Wat harn d'eksamenhearn een wille, Ze skaatern 't oet, o wat ne bak, Mear zee, ze deern ook alle müetjte, Ze haaln vuur Wilm een bakkerspak. Of Wilm eslaangd is vuur 't eksamen, Det zit wol good, heb ik edacht, Mear woer zol 't wean met dee soldoate, Woer zol 't dr den hemm of ebrag. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 24 aug. Nationale wedstrijd hondendressuur- club „Riessen" terrein Brekeldlaan. 24 aug. Ledenvergadering ERKV, 18 u. café 'n Hook. 31 aug. Rijssense Hengelvereniging „Ons Ver maak", hengelwedstrïjd, aanvang 3 uur n.m. Schipbeek bij Roudalerbrug 4 sept. Militaire interland waterpolowedstrijd Nederland-België gevechtzwemmen, demon stratie kikvorsmannen, „dinky drill" redding per helikopter 7 uur. Bosbad de Koerbelt. 6 sept. Ledenvergadering Amateurfotografen- vereniging Aldolem 20 uur, hotel Gijsbers. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 boven. Zaterdagavond om half 7 na de wedstrijd van Excelsior I tegen Sportclub Enschede II speelt een elftal van oud eerste elftal-spelers van Excelsior een wedstrijd tegen een elftal van de Almelose-scheidsrechters op het ter rein aan de Mors. Excelsior 3 krijgt om 4 uur bezoek van plaatsgenote Sportclub Rijssen 2 voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd, terwijl Excelsior 4 op het terrein van Sport club speelt tegen Sportclub Rijssen 3. De verschillende lagere elftallen der Rood- Witten zijn als volgt ingedeeld. Ie klasse. Daarlerveen I, Den Ham I, Ve- sos I Hellendoorn. DES II Nijverdal, DOS II Vriezenveen, Excelsior II, DETO II Vriezen- veen. SVZW II Wierden. ON II Almelo, Voor waarts II Vriezenveen en Vroomshoopse Boys II. 2e Klasse B: Excelsior 3, Sparte II, En schede, Sportclub Rijssen I, Hulzense Boys 2, Vesos II Hellendoorn, Enter Vooruit II, SVVN II Nijverdal,. DES III Nijverdal en SVZW III Wierden. 3e klasse D. Excelsior 4, DES 4 en DES 5 Nijverdal, Enter Vooruit 3, Hulzense Boys 3, Sportclub Rijssen II en Sportclub Rijssen III, SVVN 3, en SVVN 4 Nijverdal, en Vesos 3 Hellendoorn. De junioren zijn ondergebracht in de ver schillende groepen met de volgende elftallen. Groep I klasse O. Excelsior A DES A, Holten A, SVVN A, De Zweeg A, Haarler Boys A, SOS A, Om hoog A. Klasse P.: Excelsior B, DES B, Holten B, SWN B, De Zweef B, Nijverdal A, RKSV A Sportclub Rijssen A. Groep II Klasse R. Excelsior C DES C, Haarler Boys B SVVN C Holten C, Nijverdal B, Omhoog B Hulzense Boys A, V esos A. Klasse S: Excelsior D, DES D, Haarler Boys C, SVVN D, RV A, SOS B, De Zweef C, Wierden B SVZW B, Enter Vooruit C. Groep III Klasse O. Excelsior E, Haarler Boys D, Nijverdal C, RV B, SVVN E, Enter C, DES E, R.K.S.V. B. Klasse P: Excelsior F, Haarler Boys E, SWN F, En ter D, De Zweef D, Vesos B Hulzense Boys B, Wierden c. De competitie voor de lagere elftallen be gint waarschijnlijk zaterdag 7 september.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1