Jeugd wieier ronde 1963 werd groot succes Spannende Windhondenrennen in de Mors G.L.G. start lucifers-actie jpompvers YROOGER De laatste etappes De eindstanden zijn De prijsuitreiking HEROPENING VARKENSMARKT RUSSEN MET PENSIOEN Maandag gaan de varkens- markten weer open AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND Bloemensymphonie Eibergen Vrijdag 2 augustus 1963 41e Jaargang No. 30 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50-per kwartaal Administratie en Redactie ^oor postabonnees fl.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Afgelopen week heeft in het teken gestaan van de wielerronde voor de jeugd van 12 tot 14 jaar voor Rijssen en omliggende plaatsen. Evenals voorgaan de jaren (de ronde werd voor de zeven de keer gehouden) is zij zeer in de smaak gevallen bij de jongens en het publiek. De belangstelling was dit jaar niet zo groot, omdat alleen buiten Rijs sen werd gereden. De jeugdige organisa toren konden geen toestemming krijgen om in Rijssen te rijden. Nu werd de ronde een beetje een tonig, omdat steeds rond de Oosterhof en in het Leijerweerd werd gereden. Naast het organiserend comité, dat elk jaar ophieuw de energie en durf op kan brengen om iets dergelijks te organi seren komt zeker de Rijkspolitie een woord van lof toe. Iedere morgen en avond kon op hen gerekend worden. Ook de rennertjes (het waren er zo'n 30-tal) hebben zich, ondanks het vaak warme weer uitstekend geweerd. Al met al kan gesproken worden van een ge slaagd evenement, dat een verantwoor de vakantiebesteding was. VOOR Toen de coureurtjes donderdag startten, had den ze de weergoden op hun hand. 's Mor gens werd een tijdrit verreden op het par cours rond de Ravijntjes. Het was G. J. Baan, die zich een uitstekend tempo-rijder toonde. Ook 's avonds, toen in het Leijer weerd werd gereden, was van de warmte van de eerste dagen der week niets meer te merken. Er was nu ook meer publiek, wat tot gevolg had, dat er deze avond meer premies te verdienen waren voor de jon gens. Evert Olthuis, die in het begin van de week met pech te kampen had, draaide de ze avond uitstekend. Ronde na ronde brach raj op zijn naam. De drager van de Gele Trui, Hendrik Maneschijn, kwam helemaal niet in het stuk voor. Onder luid applaus werd tenslotte Olthuis ook étappewinnaar. Ook in de achterhoede waren er premies te verdelen. Een kleine vechtpartij onder enkele jeugdige toeschouwers was er oor zaak van, dat nieuwsgierige toeschouwers kwamen toegesneld, juist, toen nog één ren- nertje passeerde. Het was Jan Dreyerink uit Enter, die het er gelukkig goed afbracht. Spoedig was hij weer over de schrik heen en werd weer op de fiets geholpen. Vrijdagmorgen werd de voorlaatste étappe verreden, een ploegentijdrit om de Ravijntjes. Nu was er geen individuele eer te behalen, maar sprak de onderlinge band een woordje mee. De Sikkensploeg won deze rit met bijna een minuut voorsprong op de Magneet. Continental deed er 4 seconden langer over. Empo kwam op de 4e plaats. 's Avonds vond op het parcours aan de Leijerweerdsdijk de laatste étappe plaats. Hoewel het peloton deze avond meer uit elkaar lag, was er toch een vaste kopgroep van zo'n tien renners, waarin zich voort durend Hendrik Maneschijn, de drager van de gele trui bevond. Hij loerde angstvallig naar zijn concurrenten, dat deze geen ont snappingspoging zouden wagen. De beslissing viel in de sprint. Hendrik bleek over de beste eindsprint te beschik ken en won met een lengte voorsprong op Olthuis, die met een 2e plaats genoegen moest nemen. Arnold Otten uit Enter leverde een goede prestatie door als 3e te eindigen. Er waren bloemen voor de nummers een en twee. Een lichte teleurstelling moest hier bij Evert Olthuis verwerken. Eerst straalde zijn gezicht, toen de Ronde Miss met een boeket bloemen op hem afkwam. Hij trachtte zijn verfomfaaid uiterlijk nog eerst in de plooi te brengen door met groot vertoon zijn mond af te vegen. Het dametje legde blozend en verlegen de bloemen in de armen van Evert en draaide zich zonder meer van het toekomstig wieier- fenomeen af en zocht een goed heenkomen. Verbaasd, teleurgesteld en ontgoocheld keer de hierna Evert naar huis terug. Algemeen puntenklassement, eindstand: 1. H. Maneschijn 155 pt. 2. E. Olthuis 105 pt. 3. G. Dannenberg 90 pt. 4. G. J. Baan 70 pt. 5. A. Otten 55 pt. 6. H. Essink 45 pt. 7. J. Ronhaar 35 pt. 8. W. Tijhof 15 pt. 9. J. Kamphuis 15 pt. 10. A. ten Berge 10 pt. 11. J. Boode 5 pt. Eetappe ploegenklassement: 1. Sikkens 20 pt. 2. Continental 16 pt. 3. Magneet 12 pt. 4. Empo 9 pt. 5. Torpedo 6 pt. 6. Dextro 4 pt. 7. Caballero 2 pt. 8. Rapha- Gitane 1 pt. Eind-ploegenklassement 1. Sikkens 169 pt. 2. Magneet 156 pt. 3. Continental 11 pt. 4. Empo 102 pt. 5. Torpe do 64 pt. 6. Dextro 58 pt. 7. Caballero 17 pt 8. Rapha-Gitane 13 pt. Algemeen klassement, eindstand: 1. H. Maneschijn (Magneet) 4.51.45. 2. G. J. Baan (Sikkens) 4.52.26. 3. G. Dannenberg (Continental) 4.52.32. 4. H. Essink (Empo) 4.52.44. 5. W. Tijhof (Sikkens) 4.52.47. 6. J. Kamphuis (Sikkens) 4.55.06. 7. D. Rozendom (Magneet) 4.55.31. 8. G. Averesch (Sikkens) 4.55.38. 9. H. Dommerholt (Continental) 4. '5.43. 10. A. Kerkhof (Dextro) 4.55.52. 11. B. ter Berge (Dextro) 4.56.10. 12. G. Hee ling (Empo) 4.59.06. 13. H. Schulenburg (Con tinental) 4.59.55. 14. E-. Olthuis (Torpedo) 5.00.15. 15. H. Beunk (Torpedo) 5.00.44. 16. A. Otten (Empo) 5.01.40. 17. H. Deijk (Magneet) 5.03.42. 18. J. Boode (Caballero) 5.04.31. 19. W. Albersen (Caballero) 5.20.53. 20. H. Polko (Dextro) 5.23.12. 21. A ten Berge (Continen tal) 5.23.34. 22. J. Ronhaar (Torpedo) 5.23.44. 23. J. Wijnen (Rapha) 5.24.59. 24. S. Schol ten (Rapha) 5.36.02. 25. H. Boode (Caballero) 5.36.41. 26. H. Bakker (Rapha) 5.39.43. 27. J. Dreijerink (Empo) 5.42.46. In het clublokaal van de speeltuinvereniging „Margriet" vond zaterdagavond de uitreiking der prijzen plaats. Wachtmeester Visser, die de opening ver richtte dankte de renners voor hun betoonde sportiviteit, terwijl hij de jeugdige organisa toren een pluim gaf voor de organisatie voor dit jeugdevenement. Hij deed een beroep op de jeugd van Rijssen en naaste omgeving ko mend jaar in nog grotere getale op te ko men. Vervolgens ging Jan Brunnekreef over tot de prijsuitreiking. Hij dankte allereerst de Rijkspolitie voor zijn prima medewerking, de gemeente voor de afzetting en de E.H.B.O. afd. Rijssen voor de medische verzorging. Vooral betrok hij in zijn dankwoord de Rijs- sense zakenlieden voor het beschikbaarstel len van de prijzen en consumpties. Ook de premie-inners dankte hij evenals de speel tuinver. „Margriet" voor de localiteit. Winnaar Hendrik Maneschijn ontving naast de wisselbeker, ook een beker beschikbaar- gesteld door het Rijssens Gemeentebestuur voor de winnaar van het puntenklassement. Een extra prijs ontvingen Evert Olthuis, als sportiefste renner en Stan Scholten als strijdlustigste coureur. De Sikkensploeg ontving als winnaar een grote taart. Alle rennertjes ontvingen trouwens een klein of groot cadeau, terwijl ze ook nog getrakteerd werden op limonade en eierkoe ken. Alle vorige winnaars van de Jeugdwie- lerronde beoefenen nog actief de wielersport. Winnaar 1957 A. Peters, amateur. 1958 J. Pluimers, amateur. 1959 G. Pluimers, ama teur. 1960 J. Harbers, nieuweling. 1961 J. Hendrikse nieuweling. 1962. H. Lubbers, as pirant. Advertentie MET INGANG VAN MAANDAG 5 AUG. IS DE VARKENSMARKT WEER OPEN GESTELD Voor elke aanvoerder van biggen of zeugen een speciale attractie DE MARKTCOMMISSIE Woensdagmiddag namen een tweetal arbei ders, die werkzaam zijn geweest bij de firma Ter Horst alhier afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het waren de heren G. Deyk, Oranjestraat 16 wever en de heer A. J. Hodes, Nassau- straat 15, werkzaam in de krasserij. Namens de Directie werden zij allerhartelijkst door de heer G. W. ter Horst toegesproken. Hij dankte hen voor hun uitstekende plichtsbe trachting en wenste hun een lang pensioen toe. Als herinnering ontvingen zij het beken de wandbord. De coureurtjes star ten voor de laatste etappe aan 't Leijer- pc eerd. Op haar banen in de Mors organiseerde zaterdagmiddag de Windhondenrenvereniging „Rijssen nationale windhondenrennen voor Greyhounds-Whippets en Afghanen. Als jury fungeerden de heren N. C. van Teeuwen, Utrecht, J. Smits, Den Haag en H. Hugenholtz, Den Dolder. Als speaker de heer H. W. Douwes, Am sterdam, terwijl de heer J. Bakker, Rijssen de algehele leiding in handen had. Er werden uitstekende tijden gemaakt. Twee keer werd het baanrecord verbroken en wel eerst door de Running Home Bleu Boy van de heer N. C. van Teeuwen uit Utrecht, die een tijd liep van 21,9 sec. even later echter verbeterde de Greyhound R. H. Anja, even eens van de heer Teeuwen dit record door een snelheid te maken van 21.8 sec. Bij de Whippets promoveerden Esperanza en Adigo naar de A-klasse, bij de Greyhounds Zolak. De finale Greyhounds A leverde een zeer spannende strijd op tussen Blue Boy en Rus ty. Het werd een nek aan nek race, die door Blue Boy met een neuslengte werd gewon nen. Bij de Greyhounds-B nam Johny direct de leiding, even kwam Dashing terug, maar in de voorlaatste bocht nam Johny de kop op nieuw zonder die weer af te staan. In de finale Whippet A-kl. was de uitslag reeds na 50 meter zeker. Extasy of the Rapid Dogs won hier onbe dreigd. In de finale Whippets-B-kl. stelde fa voriet Adiko niet teleur. In de laatste me- Voor Rijssen en speciaal voor de Nering doenden ter plaatse is deze maatregel van veel belang. De Rijssense varkensmarkt is nl. een der drukste in de wijde omtrek. De aanvoer op de laatste gehouden markt be droeg 1094 biggen en zeugen. 20 augustus van het vorig jaar werden i.v.m. het besmettings gevaar de varkensmarkten gesloten. Wel werd op 3 september deze maatregel weer inge trokken, maar 10 dec. 1962 ging de markt weer dicht. Hopenlijk is de mond en klauw zeer nu bedwongen, zodat deze maatregel niet opnieuw moet worden genomen. Om de aanvoer te stimuleren heeft het ac tieve bestuur van Marktwezen te Rijssen een attractie aan deze eerste markt ver bonden. Alle aanvoerders ontvangen nl. a.s. maandag een waardebon, die zij bij de Rijs sense Middenstand kunnen besteden. ters kwam Esperanza nog wel terug, maar deze poging kwam te laat. Een der spannendste rennen was de finale Afghanen. Het werd een gelijkopgaande strijd, waarbij Bakhars Dudel de Derbywin naar Ahussam met neuslengte klopte. In de finale Whippets C-kl. werd Jing de grote pechvogel; deze hond, die nl. de snel ste tijd van de dag had gemaakt, vloog over de kop. Arudo, die direct de kop nam profiteerde hiervan en won met enkele lengten voor Jupitei'. De uitslagen luiden: Greyhounds A-kl. 1. Blue Boy, eig. N. C. v. Teeuwen, Utrecht; 2. Rasty eig. J. v.d. Bij, Maarsen; 3. Yellow Rose, eig. Mevr. De Koning, Venendaal; 4. Anja eig. N. C. van Teeuwen, Utrecht. Greyhounds B-kl. 1 Johny mevr. Hei- dekamp, Oude Pekela; 2. Dashing, mevr. Eb- bink Eefde; 3. Solak eig. H. J. Nijenhuis, Rijssen; 4. Perry eig. Heidekamp, Oude Pe kela. Whippet A-kl. 1. Extasy eig. C. Rijerkerk, Rotterdam; 2. Exclamonde C. Rijerkerk, Rotterdam; 3. Gazelle, eig. A. J. Groen, Am sterdam; 4. Eaglet eig. P. v. Wingerden, Zwijndrecht; 5. Catja eig. mevr. Boers v. Verse veld, Arnhem. Whippet B-kl. 1. Adiko eig. J. L. Jansen, Arnhem; 2. Esperanza, eig. P. M. Smit, Zut- fen; 3. Rigoletto, eig. F. Ordelman, Arn hem; 4. Anitra eig. mevr. Ebbink, Eefde. Whippets C-kl. 1. Arudo eig. J. L. Jansen, Arnhem, 2. Jupiter, eig. mevr. Groen, Am sterdam; 3. Caesar eig. Mevrouw Rietveld, Haarlem; 4. Jing, eig. Klein Epe. Afghanen. 1. Dudel eig. mevr. Pauptit, Epe; 3. Ahussam mevr. Hoekstein-Pol, Delden, Ab dullah, mevr. v. Es, Zwijndrecht; 4. Bin- zuru mevr. Hoekstein-Pol, Delden. Onlangs is in Den Haag opgericht de Stich ting Geestelijk en Lichamelijk Gehandicap ten, kortweg Stichting G.L.G. genoemd. In deze stichting werkt een aantal organisaties samen op het terrein van de zorg voor gees telijk en lichamelijk gehandicapten, name lijk: De Nederlandse Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg. De Algemene Nederland se Invaliden Bond. De Nederlandse Katholie ke Invalidenbond „St. Liduina". De Algemene Oudervereniging „Helpt Elkander". De Pro testants-Christelijke Oudervereniging „Phila delphia De Rooms-Katholieke Oudervereni ging „Voor het Zorgenkind". Doel van de Stichting G.L.G. is, bij te dra gen tot de verwezenlijking van een aantal projecten op bovengenoemd terrein. Daartoe is zij thans doende een grootscheepse luci fers-actie voor te bereiden, waarvan de ba ten ten goede zullen komen aan objecten, die allereerst steun behoeven. Radio Veronica heeft een aanzienlijk bedrag beschikbaar ge steld (100.000 gulden), waardoor de stichting in staat zal zijn op korte termijn aan het werk te gaan. Zij zal bovendien de actie publicitair ondersteunen. Uit de fondsen, die als resultaat van de actie bij de Stichting zullen binnenkomen, zal niet alleen aan de aangesloten landelijke organisaties steun worden verleend, welker bestemming zij dienen te bepalen. Vereni gingen, of afdelingen daarvan, op het gebied van de zorg voor lichamelijk en geestelijk I gehandicapten zullen ook rechtstreeks van de actie kunnen profiteren. De lucifers zijn in de handel verkrijgbaar I voor 35 cent per pakje van 10 doosjes. De Stichting G.L.G. ontvangt over elk ver kocht pakje van 10 doosjes 10 cent. Geschiedt inlevering door een vereniging of afdeling als bovenbedoeld, dan krijgt deze van de Stichting G.L.G. een bedrag van 3 cent per pakjes-etiket. Daarmee wordt bereikt, dat zowel min of meer algemeen-landelijke als plaatselijke of regionale acties kunnen wor den gesteund. Door aankoop van G.L.G.-lu- cifers en inlevering van de pak-etiketten bij een plaatselijke vereniging op het gebied van de geestelijke of lichamelijke gezond heidszorg kan men zo'n vereniging dus daad werkelijk helpen. Heel vrooger en non, wat is het veskil Met toen en vandaage toch groot, De leu leawn zoo rusteg, al mossen ze ook Had woarkn vuur het dageleks brood. Ze harn gin las van het drokke vekeer, Want auto's koej toen nog neet koopm, Ne fietse det was toen al heel wat ampats, De meeste leu mossen goan loopm. Nen heeln hoop harn in dee daage ne sik, En kum dr bezeuk biej geval, En was ter gin melk, de vrouwe dee haaln Zoo 'n pieputjen vol oet den stal. Het gung dr vrooger ook heel zeuneg langs, Want 't mkomm det was neet zo groot, Gin matn op de groond, 't kon wean 'n betje zaand, 's Oawns kaarnemelk met ne snie brood. De leu dee mossen zik vrooger behelpn, Ze wussen neet aanders, det 's woar, Toch mossen ze kramm, ze knupn eiken dag De eankes met müejt' an mekoar. En toch warn de leu toen neet te beklaang Skoonwal ze het heel sober harn, De hoofdzaak dee was, det de leu in dee tied Der mear as tevreane met warn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. i i i i i i i i i i r i i t i i i i i i i i i i i i i i 17 Advertentie en 19 aug. Rijssense Hengelvereniging „Ons Vermaak", hengelwedstrijd, aanv. 3 uur en 7 uur nm, Twente-Rijnkanaal nabij Markelo. 17 en 24 aug. Nationale wedstrijden hon- dendressuurclub „Riessen", terrein Bre- keldlaan. 31 augustus Rijssense hengelvereniging „Ons Vermaak", hengelwedstrijd, aanvang 3 uur. uur n.m., Schipbeek nabij Roudalerbrug. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 boven. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk 9.00 uur en 10.45 uur ds. J. Verwelius van Waddinxveen 19.00 uur ds. W. van Tuyl Westerkerk 9.30 uur ds. W. van Tuyl 15.00 uur ds. A. Kool Eisen 10 00 uur ds. A. Kool GER GEMEENTE Noorderkerk 9.30 en 19.00 uur ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK Boomkamp 9.45 uur en 15.00 uur ds. Wijma van Alphen aan de Rijn OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde 9.30 uur en 19.00 uur ds. Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. Oranjekerk 9.30 en 15.00 uur leesdienst Woensdag 7 augustus 19.30 uur ds. H. Wiltink van Doetinchem GER. GEM. IN NED. Eskerk 9.30 en 19.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst GEBORENGerrit zv J W Beltman en G Ligtenberg, Keizersdijk 58, 26 juli; Edwin Johan Hendrik zv H Reuvekamp en G J Seegers, de Kaempe 6, 27 juli; Hermanna Alida, dv H Nijkamp en A Pongers, Brekeld- laan 10, 28 juli. OVERLEDEN: Pieter van Holten 64 jaar, echtgenoot van A. H. Buitenhek, wonende te Rotterdam 22 juli; Gerharda Geertruida Klensman 62 jaar, ongehuwd, Wierdensestr. 20, 7 juli te Almelo; Hendrik Klein Ligten berg 72 jaar, wed. van: G. Meijlink, Banis- weg 3, 23 juli te Almelo; Geertruid ter Horst 67 jaar, ongehuwd, Stationsdwarsweg 40, 26 juli te Almelo. Eibergenaren zijn avond aan avond op pad om te vergaderen, te repeteren voor muziek, zang, ballet, toneel. Propaganda maken, or ganiseren, nieuwe ideeën uitwerken. De oor zaak is dat de 4e Bloemensymphonie voor de deur staat. De ontwerpen voor de corsowagens zijn klaar. De plannen liggen in grote lijnen vast. N gaat het om de details. Het is geen ge ringe opdracht te zorgen dat de 4e Bloemen symphonie de successen van de vorige drie Bloemensymphonieën zal evenaren. Gelukkig bezit Eibergen artiesten op aller lei gebied, enthousiaste mensen, die „pro deo" zich tot het uiterste inspannen. Daarbij een bekend muziekkorps „Excelsior", dat op sublieme wijze de muziek weet te verklan ken. Bloemsierkunstenaars van naam, regis seurs van klasse, zangers die het weten te brengen. Harde werkers, die voor een prima organisatie zullen zorgen. Zij allen garande ren U een grandioos programma. En dan het openluchttheater: idyllisch ge legen in prachtige natuur, tegen het dorp Eibergen aan, te midden van hoge bomen, met het uitzicht op de oude toren van de kerk van de vroegere dichter Willem Sluy- ter. Ongeveer 1600 mensen kunnen per avond genieten van de 4e Bloemensymphonie. Vanuit Rijssen gaat op vrijdag 9 augus tus een extra bus naar deze uitvoering. Voor bijzonderhedenzie de advertentie elders in dit nummer. I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1