Rijssense gemeenteraad koos hoofd der school Wilhelmina en K.S.W*. gaven gemeen schappelijke muziekuitvoering BURGERLIJKE STAND NIEUW HOOFD OPENBARE SCHOOL Bevol kingsonderzoek VEEMARKT RIJSSEN AGENDA Zondagsdienst dierenartsen Rijssen - Wierden SCHOOLREISJE GESLAAGD ATLETIEK ENSCHEDE HET WEARBERJCH Concert op goed peil Belangstelling viel tegen Vrijdag 12 juli 1963 41e Jaargang No. 27 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f l.fto per kwartaal voor postabonnees f 1,65 per kwartaal Inzending van advertei\ ies tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05430) JSSEN VOOR Dinsdagavond waren de Rijssense gemeen teraadsleden bijeengekomen om een hoofd te kiezen voor de Openbare Lagere School i.v.m. het ontstaan van een vacature. De heer J. Nijhoff heeft n.l. de pensioengerechtigde leef tijd bereikt. Nadat de voorz. in zijn openings woord het raadslid A. J. Modes, die in het r.k. ziekenhuis te Almelo verblijft een spoedig herstel had toegewenst bracht hy het enige punt van de agenda aan de orde „de vacatu re aan de O.L.S. Hierna ging de raad in besloten zitting. Na opening vroeg de heer H. Pluimers (PvdA) het woord. Het is mij meerdere malen opgevallen, dat bij benoemingen ook gevraagd werd naar de po litieke richting of godsdienst, aldus dit raads lid. Hij deed het voorstel voortaan dit te laten vervallen. Bij benoeming van het onderwijs vond spr. deze verbinding niet nodig. De voorzitter meen de, dat dit noodzakelijk was om zo geen men sen te benoemen, die tot een bepaalde ex treme groepering behoren. Wethouder J. A. Scholman merkte op, dat dit altijd gebeurt bij benoeming van gemeen tefunctionarissen. De heer H. Pluimers vond, dat bij aanstelling bij het Openbaar Onder- GEBOREN: Wilma Hendrika dv H J Leusink en J Baan Holterstraatweg 11 1 juli; Hendrik zv M Schreurs en H de Vries Prins Hendrikstraat 3 2 juli; Janna Annita dv J ter Harmsel en J ten Berge, Esstraat 4 2 juli; Jenneken dv J van Putten en G J Schol ten Bouwstraat 37 3 juli; Freerk zv J Wieringa en H A Dommerholt Vennekesgaarden 35 3 juli; Ina dv G D Slagman en J Ligtenberg Piet Heinstraat 7, 4 juli; Berend zv G D Nijland en J W Pongers, Julianastraat 14, 5 juli; Arja Gerritje dv A J Kamphuis en G Har- bers Beatrixstraat 5 4 juli; Hermina Alberta dv B Kuiper en J W Wiï- lems Bloemstraat 35, 5 juli; Johannes Willem Gerhard zv A Pijffers en G Pijffers Nijverdalseweg 39, 5 juli; Dieka Ina dv B J Schepers en A Giesbers Vennekesgaarden 50 5 juli; Frederik Jan zv H Schutten en D Reterink Nassaustraat 41, 6 juli. Gerhard zv J Bakker en A van den Berg, de Kaempe 2, 8 juli; Gerrit Jan zv H Kreijkes en G Nijland Bouw straat 52, 7 juli; Jan zv H Voortman en W Timpers Prins Bernhardstraat 56, 6 juli; Gerrit Jan zv J H Kappert en H Baan Wil- helminastraat 6, 6 juli; Manna Berendina Hendrika dv D Rutterkamp en J van der Stouw, de Kaempe 63, 7 juli; Gerhardus Jan Jozef zv J G Mulder en G G Zwienenberg Karei Doormanstraat 11, 3 juii te Almelo. ONDERTROUWD: Johannes Poortman 29 j Hangerad 22 en Teunisje van Dam 23 jaar Elsenerstraat 47, 2 juli; Gerhard Aaftink 23 j Witmoesdijk 11 en Jen neken Brinks 21 j Haarstraat 85, 2 juli; Albertus Gerhardus Antonius Otten 27 j Wier den Enter, Dorpsstraat 112 en Maria Jo hanna Meulman 24 j Enterstraat 111, 5 juli. GETROUWD: Gerrit van Munster 24 j en Hendrika Baan 23 j Tabaksgaarden 40, 4 juli; Johannes Harmanus Wessel 59 j en Johanna Arnolda Schovers 55 j Coevorden, Jan van Eijkstraat 3, 5 juli; Berend Bloemendaal 24 j en Gerritdina ten Hove 26 j Johan Willem Friostraat 8, 5 juli; Hendrik Diederik van den Bos 23 j en Hen drika Zandvoort 22 jaar Holt_n Deventerweg 5 juli; wijs de politieke riphting geen rol mocht spe len. Wethouder Scholman achtte het, hoewel van secundair belang wei van betekenis, aange zien de bevolking hierop recht eeft, gezien de samenstelling. De heer Haase vond het juist bij een onderwijsbenoeming van belang Ook dé heer G. Otten was een gelijke mening toegedaan. Een onderwijzer kan zijn onderwijs doorweven met bepaalde opvattingen. Het voor stel van de heer Pluimers werd tenslotte ver worpen met alleen de stemmen van de PvdA fractie voor. Mei algemene stemmen werd tenslotte de heer W. J. Kalkman, die als nummer één op de voordrachtslijst stond benoemd. De heer W. J. Kalkman, die waarschijnlijk met ingang van 1 november naar Rijssen zal komen is 30 nov. 1928 geboren te Rotterdam. In 1952 slaagde hij als onderwijzer en volgde meteen zijn benoeming tot onderwijzer aan de O.L.S. te Boskoop. Na enkele jaren werk zaam te zijn geweest als hoofd van de O.L.S. te Zwammerdam werd hij aangesteld tot hoofd van de zes leerkrachten tellende O.L.S. te Boskoop. De heer W. J. Kalkman, die dooi de Rijssense raad met algemene stemmen ge kozen werd, is Ned. hervormd. Thans is bekend geworden het definitieve verslag van de bevindingen bij het in mei 1962 te Rijssen gehouden bevolkingsonderzoek op tuberculose. De opkomst was beter dan in 1959. Er wa ren ditmaal 3371 deelnemers, dat is 35,2 pet van het aantal inwoners boven de 15 jaar. Volgens de verstrekte gegevens, die mogelijk niet geheel volledig zijn, waren 3786 personen reeds elders onder controle en ruim 457 per sonen tijdens het onderzoek niet in de gemeen te aanwezig, zodat in totaal slechts 5343 per sonen voor het onderzoek in aanmerking zouden zijn gekomen. Van dat laatste aantal werd dus ruim 63 pet onderzocht. De bevinden zijn van tuberculose betreft minder gunstig Jan in 1959. Ditmaal werden 4 patiënten gevonden met actieve tuberculose waarvan er 3 besmettelijk bleken te zijn. Dit aantal is voor de tegenwoordige tijd aan de hoge kant. Tuberculose die geen behandeling, maar wel verdere controle behoefde werden gevonden in 7 gevallen, terwijl in ruim 350 gevallen hetzij inactieve tuberculose resten hetzij z.g. „geringe laesies" werden aange troffen. Het frequent voorkomen van deze klei nere afwijkingen, die ook reeds bij de meest jeugdige deelnemers werden*aangetroffen, wijst er op dat het besmettingsreservoir in de be volking nog zeer groot moet zijn. Het overzicht vermeldt voorts tal van ande re aangetroffen afwijkingen. Gevallen van long kanker werden niet aangetroffen, evenmin als in 1959. De resultaten van het onderzoek overziende en rekening houdende met de capaciteit van het onderzoek-bureau, wordt aangeraden, het onderzoek op tuberculose in de tweede helft van 1964 te doen herhalen. Aangevoerd 64 runderen: Prijzen: Vette koeien van 2,90 tot f 3,20 per kg. slachtgewicht. melk- en kalfkoeien vn 700.- tot 900.- per stuk. Pinken van 400.- tot f 600 per stuk. Graskalveren van 250 tot 350 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel weinig belangstelling voor alle categorieën, prijzen onveranderd, vette koeien lager genoteerd. Ech niejnde woerum hee det deer, Vreug hee, wat dooj Getjan, Woerumme trek iej 't huej doartoo, Wat ziej doarmet van plan. Kiek Dieks, det zal ik oe veteln, 'k Hebt 't druege zoo aj zeet, Mear moarn wil 't reang en duurnat huej Dat har ik leever neet. Maar zoo wodt. het toch ook wal nat, Det helpt oe niks Getjan, Dieks, heb iej 't wearberich ehuerd, Nee, mear wat zol det dan. Ik lustre aajt noar 't wearberich En doar kuej mees op an, Det kan wal wean, det weet ik neet, Maer wat dan nog Getjan. De radio zear moarn kriew reang, Mear 't wearbericht zear mear. In 't miln van 't laand, zoo wur vuurspeeld, Bleef het moarn druege wear, J. ROZENDOM, RIJSSEN. GOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO 13 en 15 juli Rijssense Hengelvereniging „Ons Vermaak", hengehvedstrijd, aanvang 3 uur n.m. en 7.13 uur n.m. Twente Rijnkanaal na bij markelo. 24 juli Orgelbespeling door D. J. zn. Zwart uit Rotterdam Schildkerk. 29 juli Extra vakantie-goederenmaark. 31 juli Nationale zwemkampioenschappen 1500 meter dames en heren 6.30 uur n.m. Bos- bad „de Koerbelt". 17 en 19 augustus Rijssense Hengelvereniging „Ons Vermaak", hengelwedstrijd, aanvang 3 uur en 7 uur n.m. Twente Rijnkanaal nabij Markelo. 31 augustus Rijssense Hengelvereniging „Ons Vermaak", hengelwedstrijd aanvang 3 uur n.m. Schipbeek nabij Roudalerbrug. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Al gemene Zaken, kamer 7 boven. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. De leerlingen van de drie lagere klassen van de beide r.k. lagere scholen hebben dins dagmiddag een schoolreisje gemaakt. Het bij zondere hiervan is, dat dank zij een gemeen schappelijke spaarregeling alle leerlingen van deze scholen dit reisje konden meemaken. Na dat in Hellendoorn, waarheen met een drietal autobussen werd gereden het sprookjesbos en de speeltuin waren bezocht, ging de tocht in de richting van Ommen. Hier werd 't kasteel Eerde met een bezoek vereerd. Een groot gedeelte brachten de kinderen met hun leer krachten en leden van het Oudercomité in de speeltuin De Witte Brug door. Enkele weken terug kon ook dank zij deze regeling, die zeer voldoet een reisje worden gemaakt met de leerlingen van de hoogste klassen. Men hoopt, dat de ouders ook het komende jaar weer allen aan deze spaarregeling zul len meedoen, zodat ook dan weer alle leerlin gen aan schoolreisjes kunnen deelnemen. Voor al voor grote gezinnen is dit zeer prettig. Tot wijkverpleegster slaagde onze plaatsgeno- te mej. J. Nijhuis te Deventer. Mej. A. Baan te Rijssen slaagde te Zwolle 'vóórhét examen kleuterleidster. ENSCHEDE De stad Enschede zal op 13 en 14 juli in het teken van de atletiek staan wanneer op die data de nationale ploe gen van zes landen zullen uitkomen in een grootatletiektoernooi. Dat zijn Duitsland, Frankrijk, Italië Zwitserland, België en Neder land. De eerste drie landen zullen strijden om de hegemonie van West-Europa - waarvan West Duitsland als favoriet start - de sterkste atleten uit Europa zullen op deze data in Enschede aan de start komen: De Olympisch kampioen op de 200 meter Berruti (Italië), de wereldrecordhouder op de 400 meter horden Morale (Italië), de sterkste 800 en 1500 meter lopen, de Franse kampioen Jazy, de sprinter Delecour (Frankrijk) de tienkampers Von Moltke (Duitsland) en Eeef Kemerbeek (Nederland) Op de marathon zal o.m. uitkomen de Belg Van Driessen even als de Tsjech dr. Kantorik. Voor de marathon zullen 28 lopers aan de start verschijnen, van wie twee Engelsen en twee Tsjechen. De wedstrijden worden gehouden in het sta dion „Het Diekman" en beginnen zaterdagmor gen om 9.30 uur ('s middag 14.30 uur cere moniën), zondag 9.30 uur en 14.30. Inlichtingen VVV Enschede - tel. 05420-3200. Getjan was drok in 't huejlaand gangs, Slepm al het huej noar 't miln, Dieks zag um zweetn, dach biej zik zelf, Wat zol Getjan toch wiln. lh: :>oiwik!i:k xar woonde op hel tci \in au de Koninklijke Paleis Sporlvereni- Soestet k een voetbalwedstrijd, bh ten bate van de stichting Max Tailleur rrjci:>M-aci «Mevr f n ooi - a dat betekewdat hij zijn 'natste ..nieuwe" aan koninklijke toehoorders kon vertellenen met succes, getuige deze foto's. Ook in deze gulden Tour de Trance zijn koele dranken 'n be - gerensuaardig artikel. Terwijl in een Trans stadje een renner die zijn bidon reeds ge vuld heeft, alweer op de fiets klimt, is een tweede nog bezig zich met allerlei koele la fenis te beladen Zijp. race-fiets ligt even vergeten op de grond NED. HERV. GEMEENTE 9.00 uur en 10.45 uur GROTE KERK Kand. K. Schaap van Huizen 19.00uur. Ds.. W. van Tuyl WESTERKERK W. van Tuyl A. Kool 9.30 urr 15.00 uur NOTTER 19.30 uur Ds. Ds. Ds. A. Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. van Haaren 15.00 uur leesdienst GEK KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman OUD GER GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur Ds. Vosman (Voorber. H.A.) 14.30 uur leesdienst 19.00 uur Ds. Vosman OUD GER. GEM. IN NED ORANJEKERK 9.30 uur en 15 00 uur leesdienst GER GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur De heer G. v. d. Gronden van Deventer In het Volkspark te Rijssen concerteer den zaterdagavond de Rijssense muziek vereniging „Wilhelmina" en het Nijver- dalse Harmonieorkest van de K.S.W. Voor de pauze speelden de Nijverdalse gas ten, terwijl na de pauze de gastheren een vijftal nummers ten gehore brachten. Het concert werd besloten met 't spelen van enkele marsen door beide corpsen geza menlijk, waarna de tamboer-corpsen van deze vereniging „een taptoe" verzorgden. Gezien het peil van het concert hadden beide verenigingen meer belangstelling verdiend. Er werden een aantal nummers ten gehore ge bracht, die de toets der kritiek ten volle konden doorstaan. Daarvoor had vooral direc teur Albert Sommer gezorgd, die ook deze avond met grote bekwaamheid de scepter „zwaaide". De nieuwe muziektent, geheel uit steen op getrokken gaf de muziek een extra volume, waardoor de klank extra geacheveerd werd. Het luisteren werd hierdoor een nog groter genot, vooral als men daar nog bijvoegt de haast idyllische omgeving, 't Park was keu rig verzorgd. De tent zelf ging verscholen in het vele groen. Het was dan ook onbegrijpelijk dat de belangstelling niet groter was. Hoeft Rijssen geen vijftal zangverenigingen geen Muziekschool en Muziekclub, of is hier sprake van een groot chauvinisme? Het Harmonieorkest uit Nijverdal speelde naast een tweetal marsen Gluck Auf en Pun- jaub het Tableaux des Vosges van Meindert Boekei en de 2e Rhapsodie on Negro Spiri tuals van Eric Ball met grote overgave. Uit stekend kwam het orkest voor de dag met het Ballet Egyptien van Luigine. Melodisch voor al deed dit nummer het goed. Vooral de slotapotheose maakte grote indruk. Wilhel mina opende het concert na de pauze met de bekende mars van Rigelon-Mol, „Our Di rector", een nummer, dat zeer vlot ten ge hore werd gebracht. De muzikale verrichtin gen van dit corps bleken duidelijk in het vrij moeilijk te spelen nummer Rapsodie Nor- végienne van Joh. Svendsen-Pala, waarmee de Rijssenaren aanvankelijk naar het concours zouden gaan. De Show Boat, 'n selectie uit de Operette van Kern Mellema deed het weer uitstekend bij het publiek. Een uitstekende beurt maakte „Wilhelmina" ook met de ouver ture La Bohémienne uit de Opéra van Balfe een arrangement van J. Briffause. Na de mars Monte la Ville speelden de corpsen ge zamenlijk de marsen When the Saints go marching en de Dixieland March, in arr. H. L. Walters. De tamboercorpsen brachten tot slot Le Flambard en Défilé van R. Coiteux.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1