TE VROO Komt er spoedt voor bestemmi definitief plan is; De Weverd? FEESTELIJKE INTOCHT BRUIDSPAAR BENOEMD AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND OPBRENGST KOLLEKTE ROODE KRUIS Vrijdag 21 juni 1963 41e Jaargang No. 24 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt t 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraal 10 Rijssen Telefoon 2303 (054R0) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent pet mm Bij contract korting Een beeld n de herdenking van de opstand in Oost-Duitsland nu tien jaar geleden, maandag in West-Beriijn. Bij het monument voor de geval lenen zien we op de voorste rij v.l.n.r.: Otto Theune, Ludwig Erhard en Heinrich Krone. Achter Erhard herkennen we de Westberlijnse burge meester Willy Brandt. Collecte Anjerfonds Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden Belangrijke rectificatie J 50 jaa r in dienst bij Ter Horst Go. N.V. Rijssense Raad op excursie VOOR HERDENKING OPSTAND IN OOST-DUITSLAND Het bruidspaar W Velner-M. Morsink werd woensdag met een bijzondere ontvangst ver rast.-Nadat het huwelijk in Borne kerkelijk was ingezegend, keerde het bruidspaar naar Rijs sen terug om bruiloft te vieren. Aan de grens van de gemeente bij het Veer stond een grote vrachtauto gereed, fees telijk versierd, waarop het bruidspaar tussen 'n haag van junioren van de voetbalver. RKSV plaats nam (De heer Velner is n.l. secre taris van genoemde voetbalver.). Ook de ju nioren namen op de wagen plaats en luid toe terend begaf het gezelschap zich naar hotel Spekhorst. Begrijpelijk trok deze tocht flinke belangstelling. De bruidegom is onderwijzer aan de lagere school te Enter en de ongeveer 40 kinderen uit zijn klas hadden zich naar Rijssen bege ven, verkleed als boerenkapei (met klompen aan en petjes op) en voorzien van houten in strumenten. Voor hotel Spekhorst stelden de „muzikanten" zich op en speelden en zongen enkele liederen. Een vaandel werd meegebracht waarop stond „De kawopsterkers uut Eènter" Het hoofd der School bood namens personeel en leerlingen het bruidspaar een prachtige klok aan. Tot onderwijzeres aan de Chr. school in de Oranjestraat te Rijssen werd benomd mej. H. Uilen te Hasselt. Van 21 juni tot en met 6 juli 1963 zal in Rijssen een collecte voor het Anjerfonds wor den gehouden. Een 30-tai collectanten heeft zich daartoe bereid verklaard. Het Anjerfonds Overijssel is een onderdeel van het landelijke Prins Bernhardfonds. In praktisch elke gemeente is werkzaam een plaatselijk comité. In Rijssen is dit plaatse lijk comité samengesteld uit vertegenwoordi gers van enkele vrouwenverenigingen en en kele culturele verenigingen, als bv. „Hosan na", „St. Caecilia" en „de Stem des Volks" Voorzitter is de heer C. B. J. Landweer, bur gemeester. Het Prins Bernhardfonds bestaat reeds meer dan 20 jaar. Het werd opgericht in 1940 te Londen en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard heeft het regentschap van dit fonds op zich genomen. Vandaar ook de witte an jer als symbool van deze actie. Het doel van dit fonds is de bevordering van alle ac tiviteiten op het gebied van kunst en jeugd werk en heeft b.v. in Rijssen al steun ver leend aan de Chr. Oratoriumvereniging „Ho sanna", de R.K. Zangvereniging „St. Caeci lia" en de Gem. Arb. Zangvereniging „De Stem des Volks" en de muziekschool Rijs sen, Speeltuinvereniging „Margriet" en de toneelvereniging „De Gong". ^eg Jenne, biej Mariej in Moarkel Hebt ze wat jongs, heb ik ehuerd, Wat zeg iej non Getjan, wat gek dan Det z' oons gin kaatje hebt estuerd. Det is vegetn met al dee drokte, Iej weet toch zelf woer of det geet, 'n Kop lup oe umme d' eeste dage, Nee kwoalek nemm kuej eur det neet. O nee Getjan, 'k nem 't eur neet kwoalek, Det hebt ze neet wilmoods edoan, Moarnvroo dan geet ter 'n pakn noar Moarkel, Het is doar aans wal rap egoan. Dus 's aandersmoarns gung 'n pakn noar Moarkel Vuur 'n klean van Heendrek en Meriej, •Toa doarmet, det wus Jenne vaste, Was 't jonge oolderpoar heel bliej. Ne dag of drieeje noar det Jenne 't Pakn har versteurd, kum dr bezeuk, 't Was ongevear een uur af achte Toen volk an d' achterdure treuk. Nee mear, doar hej Meriej en Heendrek, Genoawnd, wiej woln hier eens komm huern, Woerumme of iejleu oons gistern Det mooie wichterpakn toch stuern. Woerumme, wat, Getjan en Jenne, Keekn stomverwoonderd noar mekoar, Wiej huern, wiej dachen, Jenne stottem, Mear 'k zee 't non wal, het is neet woar. In 'n Stoom wur 't miej veteeld vuur vaste, Woer komt de leu doar zoo toch biej, Z' hebt zik vergist deank 'k met min zuster, Den is in berre, zear Meriej. Het wichterpakn det wur duur Jenne Heel netjes in de kaste leg, Ne wekke later kum dr 'n kaatje, Dus Jenne stuern het pakn wier weg. Allene was 't een betje duerder, Mear det har Jenne wal edach, 't Was ees zoo zwoar, 'n Stork har in Moarkel Een poartje biej Meriej ebrach. J. ROZENDOM RIJSSEN É44444444444444444444444444444441 21 en 22 juni Leger - en Luchtmachtten toonstelling „Paraat '63 plein Elsenerstraat. 21 juni Rondmars militair Tamboerkorps, 19 uur. 25 juni Ledenvergadering marktwezen en VW 8 uur Hotel Gijsbers. 13 juli Clubmatch Kynologenclub REO 1 uur Parkgebouw. 24 juli Orgelbespeling door D. Jzn. Zwart uit Rotterdam om 8 uur Schildkerk. 6 en 7 dec. Tentoonstelling ERKV. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis,, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7 boven. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel 05496-298. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk 9.30 uur ds. W. van Tuyl 15.00 uur ds. J. van 't Ende van Onstweddc Weslerkerk 9.00 uur ds. J. Vos 10.45 uur ds. J. van 't Ende 19.00 uur ds. W. van Tuyl ELSEN 10.30 uur ds. J. Vos GER. GEMEENTE Noorderkerk 9.30, 15.00 en 19.00 uur leesdienst GEREF. KERK Boomkamp 9.30 en 15.00 uur ds. Goumare van Almelo OUD GEREF. GEM. Bevervoorde P.30 en 19.00 uur ds. Vosman 14.30 uur leesdienst GER. GEM IN NEDERLAND Eskerk 930 en 19.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. Oranjekerk 9.30 en 15.00 uur leesdienst In het vorige week geplaatste artikel ,/l.en gulden regels voor voetgangers" staat onder punt 8: „Buiten de bebouwde kom moet u 's avonds als er geen voetpad is, links lopen. U heeft geen ogen in uw rug en als u links loopt ziet u het verkeer van voren naderen. Probeer voor gewoonte te houden ook overdag en binnen de bebouwde kom, als er geen stoep is, links te lopen!" Hierin staat in feite, dat het links lopen alleen 's avonds verplicht is; de wet schrijft echter nadrukkelijk voor, dat zulks buiten de bebouw de kom ook overdag dient te geschieden. De betreffende raadgeving moet dan ook luiden: „Buiten de bebouwde kom moet u, als er geen fiets- of voetpad is, altUd uiterst links van de weg lopen. U heeft geen ogen in uw rug, en als u links loopt ziet u het verkeer van voren naderen. Probeer voor gewoonte te houden ook binnen de bebouwde kom, als er geen stoep ls, links te lopen!" In Rome is woensdag het conclaaf officieel begonnen. De llnkerfoto toont v.l.n.r. tijdens het afleggen van de eed, de kardinalen Rugambwa, Santos en Alfrink. Foto rechts Na een laatste mis in de Sixtijnse kapel zijn allen die niet aan het conclaaf zullen deelnemen, na het klinken van het „Extra Omnes" naar buiten gegaan De maarschalk en bewaker van 't conclaaf, prins Sigismondo Chigi della Rovere, sluit dc laatste deur. De bestemming van de Weijerd, althans een definitief plan hier toe kwam vrij dagavond opnieuw in de Rjjssense Raad ter sprake. Het meest opvallend was dit in zoverre, dat het college bij monde van de voorzitter meedeelde, dat zij wachtte op het plan hiertoe. Het was de heer Hodes, die de bestemming van de Weijerd, in het verleden zo vaak "n punt van discussie, opnieuw ter tafel bracht. De Stadsbleek ligt er allerbelabberst bij, aldus dit raadslid, die van mening was dat hier spoe dig iets aan moest gebeuren. De heer Haase voegde er aan toe, „iets definitiefs". Van diverse kanten trouwens kreeg hij bijval. De heer Kreijkes wilde zelfs in een motie er bij het college op aandringen binnen 3 maanden een plan klaar te hebben. De heer Nijland meende gehoord te hebben van de directeur van Gemeentewerken, dat deze nog geen opdracht had voor een plan. De heer Goossen merkte op, dat Gemeentewerken op dracht had voor een plan. De heer Hodes wil de binnen een maand een plan gereed hebben. De heer Haase wilde voor het eind van het seizoen een definitief plan zien. De voor zitter deelde de raad mede, dat het college er bepaald op zal aandringen en dat voor de volgende zitting de Raad een plan kreeg thuisgestuurd. Ook hij was van mening dat het anders een nare zaak wordt. Hierop zag de heer Kreijkes op het indienen van een motie af. Hij vond de toezegging dui delijk genoeg. Lang en breed debatteerde de Raad opnieuw over de aan en verkoop van grond van/aan H. Nijland. Twee stemmingen kwamen er zelfs aan te pas. Het betrof hier een stuk weiland aan de Ligtenbergerdijk, waarover in de vorige raads zitting ook al gediscussieerd was, terwijl de voltallige Raad hieraan zelfs donderdag et n bezoek had gebracht. Er waren Raadsleden, die de verkoopsprijs te laag vonden, terwijl weer andere leden tegen de koppeling, die het college aan de verkoop van deze grond ge steld had, waren. De heer H. ter Avest was vooral, tegen xr.: Het principe in het verleden toegepast, wordt hier geweld aangedaan aldus dit raadslid. De ze man is geen landbouwer. Het gemeentebe stuur ruilt alleen met boeren grond. Wet houder Goossen zette duidelijk het juiste be- GEBOREN: Gerhard zv A J Willems en G ter Maat Baankamp 9, 11 jun; Hermannus zv H Giesbers en G Nijveld Esstr. 103, 12 jun; Gerrit Jan zv W Nijkamp en A II Iiarbers Walstraat 12, 12 jun; Willem Hendrikus zv J Baan en H Tijhuls Holterstraatweg 127, 14 jun; Hendrika Jantina dv H Kreijkes en J Stam Graaf Willem Lodewijkstraat 1, 16 jun; Hendrik Jan zv J L Nijkamp en A Danne- berg, Esstraat 63, 16 jun; Hendrik zv J Fransen en J Haase Welleweg 20, 14 jun; Herman zv G J Baan en H Harbers Hange- rad 42, 6 jun te Almelo; Gerrit zv J H Leusink en J ter Harmsel Blinde Banisweg 38, 12 jun te Almelo. ONDERTROUWD: Jan Hendrik Gerrit. Jan Gerritsen Mulkes 28 j Wierden Nieuwstads- weg 5 en Gerritjen Karkdijk 28 j Rijssen Tabaksgaarden 38, 12 jun; Hermannus Nijkamp 24 j Rijssen Venne- kesgaarden 23 en Berendina Spenkelink 23 j Rijssen Holtentorensweg 31, 13 jun; Jan Post 26 j Hellendoorn Nijverdal Prins Mau- ritsstraat 4 en Hendrika Johanna Zwiers 24 J Rijssen Vennekesgaarden 35a 13 jun; Frits Cornelis Wilhelm Gosewisch 23 j Rijs sen Prins Hendrikstraat 8 en Jannie van der Stouw 15 j Rijssen Prins Hendrikstraat 8 14 jun; GETROUWD: Antonius Johannes Joseph Kamphuis 25 j en Gerharda Maria Zwienen- berg 21 j Goor Schoolstraat 26 12 jun; Jan Schuttevaar 31 j en Hendrina Wolterink 25 j Hellendoorn Nijverdal Esweg 20, 14 jun; Gerrit van Dijk 21 j en Jenneken Leeft ink 22 j Rijswijk Leliestraat 14, 14 jun. OVERLEDEN: Hendrika Hermina Bakker, 75 j weduwe van D Ezeman, Bouwstraat 52, 11 jun; Gradus Bakker 67 j weduwnaar van W. Deijk Dannenberg 20, 9 jun te Wierden. leid van het college in deze uiteen. De ver koopprijs van 20c pel m2 kon echter geen instemming van de raad vinden. Met de stem men van H. ter Avest, Smeijers, Rosman, Nijland, Otten en Hodes tegen werd dit voor stel afgewezen. Het voorstel de grond voor 30c per m2 te verkopen werd wel aangenomen en wel met 8 tegen 7 stemmen. Tegen Smeijers, Kreykes, Ros man, Janssen, Nijland, Ter Avest Otten. Het verstrekken van een krediet voor aan schaffen van gereedschappen voor de loodgie ter werd na enige discussie nog niet direct aanvaard. Vooral de heer Haase was falikant tegen. Het aanschaffen van machines noemde hij niet rendabel. We gaan hiermede de verkeerde kant uit, aldus dit raadslid. Ook de heer Hodes drong er op aan dit voorstel voor nader onderzoek en advies te verwij zen naar de commissie voor openbare wer ken. De heer Jansen vond, dat nu er een loodgieter was aangesteld, deze ook over materiaal en machines moest kunnen beschik ken. Ook de voorzitter was, zoals hij het noemde tegen leentje buurspelen. Hij was ook voor een nader onderzoek. De heer Otten was gedeeltelijk voor. Men nam het besluit dit punt te verwijzen naar de commissie openbare wer ken. Ook werd tijdens deze zitting een verkeers- commissie gekozen uit de Raad en wei de heren H. ter Avest, A. J. Hodes, W. Haase. Deze commissie zal trachten na te gaan hoe de verkeersveiligheid kan worden bevorderd. Als voorzitter zal de burgemeester fungeren De heer G. Otten toonde zich ontstemd over het onjuist en onduidelijk aanbrengen van ver keersborden bij diverse afsluitingen van stra ten. Ook nu de Markeloscheweg zal worden afgesloten. De voorzitter zei toe, dat dit zoveel mogelijk doeltreffend zal geschieden. Lang en breed werd er gedebatteerd over de taxatieprijs van een pand aan de Hutten- wal. De huurder zou het pand willen kopen, maar zou zelf de taxatieprijs ernstig be twisten (plm. 23.000). Het feit bovendien, dat het college dit pand voor ruiling zou wensen aan te houden deed diverse Raadsleden hier tegen in het geweer gaan. Vooral de heren Jansen, Haase en Otten plaat sten zich tegen het voorstel van het college. Tenslotte werd besloten het pand als eigen dom aan te houden en te blijven reserveren voor het doel, waarvoor dit gebouwd is. Diverse andere punten betreffende sanering van het bedrijf bezittingen leverden discus sies op. Over het geheel ging de raad akkoord met de plannen en richtlijnen van het college. De bewoners van pand Wierdensestr. 124 zullen zo gauw de L.T.S. gereed is officieel bericht ontvangen, dat dit pand moet verdwij nen. De heer Hodes vond, dat de raad zich niet te veel van ruilobjecten moest voorstellen. Hij vond 't voor de bewoners 'n beetje griezelig. Dit werd door 't college echter betwist. We maken de mensen niet bang, aldus wethouder Goossen. We gaan niet over de rug van de bewoners, aldus wethouder Scholman. Op een gegeven moment kan ruiling mogelijk zijn, aldus deze wethouder. De voorzitter merkte op, dat steeds voorzichtigheid wordt betracht. Voorts sprak de Raad zich uit tegen verkoop van boerderij „De Verdeling". Vijf werknemers bij Ter Horst en Co te Rijssen herdachten woensdag het feit, dat zij 50 jaar in dienst van genoemde firma wa ren geweest, n.l. de heren J. W. Bruggink, wonende van den Broekestraat 29, breaker in de krasserij, G. Baan Hagweg 9, oplegger in de krasserij, H. W. Goossen, Holtentorensweg 21 veger in de weverij, J. Jansen, Haarstraat 173, poetser in de krasserij en G W Nijland Markeloseweg 39, oplegger in de krasserij. Op het directiekantoor werden de jubilaris sen namens de directie toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hen dank bracht voor hun trouwe dienst en plichtsbetrachting in het belang van het bedrijf. Hij bood hun een gouden horloge en een gouden insigne aan. Per auto maakten de heren van de Rijssen se Raad gisteren een excursie langs diverse in aanbouw zijnde gebouwen, straten en per celen. Allereerst werd- de Huishoudschool aan de Wierdensestraat, die nog dit jaar in gebruik wordt genomen, met een bezoek vereerd, even als de nieuwe Lagere Technische School, waar van met ht grondwerk is begonnen. Via de Ve renlandweg en de Molendijk, die opnieuw be straat zijn, werd het kruispunt Holterstraat- Molenstraat in ogenschouw genomen. Ook de in aanbouw zijnde chr. Uloschool aan de Graaf Ottostraat en de flatjes van de neutrale wo ningbouwvereniging werden bezichtigd. Ook maakte het gezelschap een rondgang door de fabriek van de Gebr. Schuitemaker, waarbij zij door de directie werd rondgeleid. De oude Gasfabriek stond ook op het program ma hier zal waarschijnlijk de nieuwe gemeen- tewerf verrijzen. De parkeerplaats bij het zwembad de Koerbelt, bleek toen de heren Raadsleden ar riveerden nog steeds niet gereed te zijn. Tot slot lieten de Gemeenteraadsleden zich nog rondleiden langs de in aanleg zijnde Sportterreinen en het z.g. Plan Zuid. Al met al was het een drukkp middag voor de Raadsleden, die ongetwijfeld wel tot de con clusie zijn gekomen, dat er in Rijssen nog wel het een ander gebeurt. De in de gemeente Rijssen gehouden jaar lijkse collecte ten bate van het Ned. Rode Kruis heeft in totaal opgebracht het mooie bedrag van 3197,82.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1