Geslaagd orgelconcert van Jan Bonefaas in de Schildkerk DIPLOMAUITREIKING AVOND- NIJVERHEIDSSCHOOL BOSBRAND Pinksterzangdienst eugdnatuurwacht BURGERLIJKE STAND Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden Gala taptoe in Apeldoorn Leider van Vrije Boeren te Rijssen weer vrij Vrije Boeren verleenden naoberdiensten Openluchtspel Hertme PINKSTERMAANDAG AGENDA PREDIKBEURTEN COLLECTE KERKBOUW DUSSEN EN HANK „VADERDAG"-ADVERTENTIE Vrijdag 7 juni 1963 41e Jaargang No. 22 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees fl,65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK In verband met de zeer drukke werkzaamheden, ontvangen wij van onze adverteerders hun even tuele voor het nummer van vrijdag 14 juni, graag uiterlijk woensdag 12 juni. 1 ft WEEKBLAD VOOR RUSSEN De cursus improvisatie kerkelijk orgelspel is zaterdagmiddag in Rijssen afgesloten. De vier cursisten hebben hun aanmerkelijke vorderingen in de improvisatie laten horen. Als no. 1. startte de heer A. Jansen, org. Geref. kerk te Holten die Ps 87 in de mixo- lydische toonaard mooi liet horen in een the ma met variaties. No. 2. de heer J. Meijerink Org. v.d. Wes- terkerk in Rijssen, speelde Ps 89 eerst als bicinium, later in triovorms met uitkomende stem. No. 3. de heer A. Nawijn org. v.d. Gerf kerk te Rijssen was toegewezen Gezang 87, hetwelk eveneens in triovorm werd gespeeld benevens de melodie in de bas, welke mooi werd ge figureerd. No 4 .de heer H. v. Tuyl org v .d. Schildkerk kreeg Ps. 108 toegewezen. Speciaal de fuga dient te worden genoemd, welke even eens in omkering en vergroting werd gepre senteerd. Geen van de cursisten speelde echter de koralen streng ritmisch en streng tonaal, wat als een tekortkoming moet worden aange rekend. De heer Bonefaas hield na de voordracht een explicatie van de vele goede dingen die hij had opgemerkt, benevens de manco's die hem niet waren ontgaan. 's Avonds heeft Jan Bonefaas de talrijke luis teraars een mooi programma orgelmuziek uit verschillende stijlperioden voorgedragen. Uit de speeltrant spreekt duidelijk de op leiding door Feike Asma. Door de romantische dispositie van het orgel werd het publiek de jambaregisters en de tremulant niet onthou den. De vlugge passages klonken nogal log door de pneumatische tractuur. De opening van het concert geschiedde door Ds. Vos die niet-ritmisch liet zingen Ps 89:1 De fantasieën en improvisaties over de ko ralen zijn bij de Gorichemse organist in goede handen. Zijn eigen bewerking van Ps. 105 en Gez. 173 waren knap vantechniek en regiestratie. De liedbewerkingen waren erg traditioneel in de stijl van Zwart-Asma, zodat deze geen nieuwe gezichtspunten opleverden. Hier ook 't veelvuldig gestrijk van jamba's en getremo- leer. De Prelude van Bach werd muzikaal voor gedragen. De fuga klonk wat log door de pneu matiek, maar overigens viel veel te genieten. De koraal, partita van Rachelbei kwam niet geheel tot zijn recht. Het klonk vrij monotoon, terwijl ook een enkele variatie werd wegge laten. De Trompet Voluntarie klonk uitste kend, maar kon ons geen echte trompet doen vergeten. Dit stuk is een transcriptie voor orgel, het trompetregister sprak nogal moei lijk aan. Verder werd technisch vrijwel gaaf gespeeld, maar deze muziek klinkt pas op grote orgels, evenals de fantasie van Saint Saëns, die majestueuze Franse orgels vra gen. Nu bleven deze meesterwerken steken in de noten. Over het geheel een aantrekkelijk concert. De Ned. Her. jeugdraad doet er goed aan met de Ned. Orgelstichting en de Organisten kring t eorganiseren, opdat zo spoedig mo gelijk in Rijssen de achterstand op orgelge- bied zowel kwalitatief als kwantitatief wordt ingehaald. Deze cursus van Bonefaas zal on- Geboren: Gezina Willemina d.v. G. H. Wes- sels en J. Nijsink, Esstraat 36, 28 mei; Hermina dv. G. H. Baan en F. Schippers Ven- nekesgaarden 61, 27 mei; Carel Willem Wie- chert zv. J. W. W. ten Dolle en R. Langeler, Dannenberg 91, 29 mei; Rianda Jakoba Hendrika d.v. H. H. Wage naar en D .Bruggink, Watermolen 47, 30 mei; Willemien Jeannete, d.v. H. Entjes en J. Dubbink, Beatrixstraat 1, 30 mei; Gerrit Jan z.v. M. Koedijk en G. M. Huis ken, Hogepad 51, 31 mei; Herman z.v. J. Beldman en G. Schellevis, Hogepad 43, 31 mei; Antoinette Willemina, d.v. A. J. Schuiterd en G. B. J. Groot Wassink, Markeloseweg 79, 1 juni; Hendrika, d.v. J. W. Nijsink en B. ter Harm- sel, Welleweg 18, 1 juni; Arendina Maria Petra, d.v. A. J. H. Tijhuis en B. M. ten Berge Enterstraat 19, 2 juni; Bernarda Maria Joëla, d.v. A. J. H. Tijhuis en B. M. ten Berge, Enterstraat 19, 2 juni; Wilhelm, z.v. D. Bruggink en H. Tijhuis, Sta tionsdwarsweg 26, 27 mei te Almelo. Ondertrouwd: Jan Schuttevaar, 31 jaar Hel- lendoorn Nijverdal, Grotestraat 172 en Hen- drina Wolterink 24 jaar, Rijssen Tabaksgaar- den 42, 28 mei; Getrouwd: Hermannus Theijink, 24 jaar en Geertruda Hendrica Maria Banis 23 jr, Rijs sen, Geskesdijk 3, 29 mei; Wolter Johannes Krol, 26 jaar en Johanna Everdina Kosterbok, 25 jaar, Rijssen Kerk straat 11, 30 mei; Seinie Niezink, 23 jaar en Janna Rutterkamp, 25 jr, Wierden Abraham Kuyperstraat 13, 31 mei; Jan Willem Paalman, 25 jr en Johanna Au gusta Enoch, 26 jaar van den Broekestraat 6, 31 mei; Overleden; Hendrika Haeke, 76 jaar, echt genote van G. F. Altink Schoolstraat 4, 3 juni. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. getwijfeld zijn nut afwerpen. De organisten zullen het geleerde des zondags toepassen in hun kerken, waarmede het kerkelijk gezang ten zeerste gebaat is. Ds. Vos sloot het concert met een dank woord aan de organist, waarna nog werd ge zongen Ps. 98:4. (Niet ritmisch). Kaspersma. In de LTS te Rijssen vond de diplomauitrei king en bevordering plaats aan de avondnij verheidsschool te Rijssen. De directeur de heer P. T. de Ridder spoor de de betrokken leerlingen aan met de cursus weer terug te komen om zich verder te be kwamen in de gekozen vakinrichting. Na af loop hiervan werd afscheid genomen door personeel en bestuur van de scheidende le raar de heer J .Nijhoff, die wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd de avondschool ging verlaten. De heer P. T. de Ridder sprak woorden van dank voor diens prettige wijze van lesgeven in de afgelopen 32 jaar, de tijd, die de heer Nijhoff aan de school verbonden is geweest. Namens het personeel bood hij de scheidende functionaris een wandlamp aan en voor diens vrouw een bloemstuk. De 2e voorzitter de heer Jansen, die de heer Nijhoff al van de eerste jaren kende, haalde enige herinneringen op en bood hem namens het bestuur een bermlamp aan voor de auto. Hierna bleven de aanwezigen nog enige tijd gezellig bijeen. Bevorderd Timmeren van klas 1 naar 2 F. Nijland Rijssen. Timmeren van klas II naar III J. P. de Vos niet bevorderd 2. Metselen van klas 2 naar klas 3 H. Agteresch, Rijssen, J .W. H. van de Noort Rijssen. Schilderen van klas 1 naar 2 J. W. E. Nij land, Rijssen, niet bevorderd 1. Schilderen van klas 2 naar 3 geen. Bankwerken van klas 1 naai 2 J. v. d. Kolk Nijverdal. J. ten Hove Rijssen. H. Pluimers Rijssen. niet bevorderd 3. Bankwerken van klas 2 naar 3 H. A. D. Jan sen Eupe, Wierden, W. Companje, Rijssen, niet bevorderd 1. Op zaterdag 8 juni a.s. zal op het A.G.OV.V. terrein te Apeldoorn een militaire gala-tap toe worden gehouden, met medewerking van muziekkorpsen van onze drie krijgsmachton derdelen. Er zullen acht korpsen concerteren, waaronder de Marinierskapel van de Koninkl. Marine, de Johan Willem Frisokapel en zes fanfare- en trompetterskorpsen. Het exercitie peloton van de Luchtmachtinstructieschool zal eveneens present zijn. Aanvang van de taptoe om 21.30 uur Voorverkoop van kaarten bij V.V.V.-Apeldoorn, Stationsplein 6. De voorzitter van de Vrije Boeren te Rijssen, het gemeenteraadslid J. Averesch i sTweede Pinksterdag weer in vrijheid gesteld, 's Mor gens om 7 uur werd deze 71-jarige Rijssenaar ontslagen. J. Averesch moet 26 dagen hechtenis uitzitten omdat hij geweigerd had schatting aan het Landbouwschap te betalen. Ook had hij geweigerd de boetes, die hem waren opgelegd te betalen. Averesch werd verwelkomd door diverse vrienden en kennis sen. Ook boer Koekoek het nieuwe kamerlid was ter verwelkoming aanwezig. Bankwerken van klas 4 naar 5 J. A. Belt man, Holten, W. Companje, Rijssen, T. A. W. Krieger, Nijverdal. J. Ligtenberg, Rijs sen. J. Mensink, Wierden. H. Morsink, Enter M. Pasop Holten, J. W. Poortman Rijssen. F. J. Smit, Rijssen. H. Tijhof Rijssen, E. D. Voortman Rijssen. G. J. Wolthuis, Rijssen J. Zwoferink, Rijssen, D .J. Grobben, Holten niet bevorderd 3. A. Diploma Timmeren III. H. Freie, Nijver dal. J .Borkent, Rijssen. H. A. A. Geusen- dam, Rijssen. A. C. J. ter Haar Nijverdal. M. Nijkamp, Rijssen H. Valk, Nijverdal. M. We vers, Rijssen geen diploma 3. A. Diploma Metselen B. F. Heymeriks, Nijverdal geen diploma 3 A. Diploma Schilderen: D. J. ter Averst, Nijverdal, geen diploma 3. A. Diploma Bankwerken: A. Klein Nagelvoort, Markelo. D .Peddemors, Enter geen diploma 1. B. Diploma Bankberken: G. J. Lucassen, Nij verdal. B. J. Mekenkamp, Rijssen. J. G. L. Oljans, Enter. G. J. Poffers Wierden. H. H. Poortman, Rijssen. W. v. d. Stouw Rijssen geen diploma 1. Zondagavond werd in de Ger. kerk (Boom kamp) te Rijssen een Pinksterzangdienst ge houden waarvoor behoorlijke belangstelling bestond. Als thema voor deze bijeenkomst was gekozen: „Het Pinkstervuur is ontstoken". De liturgie werd verzorgd door de heer D. van der Lee, aan het orgel de heer A. Nawijn. De heer B. J. Stegeman bespeelde de trom pet. Verder werkte mee een gemengd koor on der leiding van de heer Kaspersma. Een en ander werd afgewisseld met samen zang, met afzonderlijk door mannen, vrouwen en kinderen. De dienst was verdeeld in „In leiding; b .de belofte van de Heilige Geest, c. Ja, de Trooster is gekomen de vrucht van de uitstorting en e. lofverheffing en tenslotte uitleiding. De volgelingen van Boer Koekoek laten el kaar niet in de steek. Dat blijkt dezer da gen wel, nu een aantal van deze „Vrije Boe ren" hun collega „De Vleer" uit Zuna de helpende hand bieden. Deze heeft n.l. enkele weken gevangen gezeten in 't huis van Be waring in Almelo en is nu achtergekomen met zijn werkzaamheden. De Rijssense brandweer werd zaterdagmid dag gealarmeerd voor een bosbrand in het Rijssense Veld in de omgeving van de wo ning bewoond door het gezin Pongers. Ruim 500 m2 bos werd een prooi der vlammen. Aangezien het brandende bosterrein geluk kig gunstig gelegen was in de nabijheid van een weggetje, kon de brandweer snel en dicht bij het vuur komen. Met de mistblusser wer den de vlammen snel gedoofd en kon erger worden voorkome?.. Omtrent de oorzaak is niets bekend. In het gebouw „Jeruël" was een bijeenkomst belegd voor de leerlingen van de hoogste klas sen der Lagere Scholen, door de besturen van de zangvereniging „Zanglust" en de Jeugd- natuurwacht. De heer H. van Putten uit Rijs sen hield een zeer interessante causerie over het Vogelleven in en om Rijssen. Ook het plan tenleven betrok hij in zijn inleiding. Met een aantal dia's verduidelijkte hij zijn betoog. De jongens en meisjes konden deze middag le ren, hoe een nest van een vogel te vinden is. De kleur van eieren, bleek inverband te staan met de bomen. Hoe lichter de onder grond, hoe lichter de schaal. In gras bijvoor- beel zijn de schalen veel donkerder gekleurd. Interessant om te zien was vooral het op groeien van een koekoeksjong in het nest van een graspieper. Vervolgens werd door de secretaris van de de zangvereniging „Zanglust" G. J. v. d Maat de uitslag bekend gemaakt van de opstelwed strijd, die het afgelopen winter door de vo gelvereniging „Zanglust" insamenwerking met de Jeugdnatuurwacht was uitgeschreven. De uitslag hiervan luidt: 1. Stan Huts rk. Meisjesschool, 2. Dini Beunk Wilhelminaschool 3. Toos Geerdink r.k. Meisjesschool, 4. Gerard Vruggink, Julianaschool, 5. Harm Achteresch Julianaschool 6 .G. van de Heuvel Juliana school, 7. W. Wessels Oranjeschool. De heer P. T. de Ridder, die ook het wel komstwoord had gesproken, dankte de heer H. van Putten voor zijn causerie. Op 25 juni wordt voor het eerst in dit jaar het telken jare terugkerende passiespel „Het Lijden van den Heer" van Jan Naaykens uit Hilvarenbeek opgevoerd in het thans over dekte openluchttheater in Hertme. Deze uit voering is in het Nederlands, 's avonds om 19 uur. In totaal worden vijf Duitse en vijf Nederlandse uitvoeringen gegeven. Inlichtin gen: VVV Hengelo - tel 05400-9161. Adver Aangezien het weer uitstekend, Zo te zeggen, juist berekend Voor een pinkstermaandag was, bleef het mensdom niet lang dutten, Wilde het die dag benutten, Nu eens zonder regenjas. Dames, nylonloze benen, Zomerschoenen zonder tenen, Een zeer luchtige japon. Heren, opgestroopte mouwen, Korte broeken zonder vouwen En een bril op voor de zon. Vaders, moeders met de spruiten, Allemaal een dag naar buiten, Naar de bossen en de hei. 'n Hele maandag zonder zorgen, Nu niet denken nog aan morgen, Heerlijk zo een dagje vrij. Moe en dorstig van het lopen, Voor mamma een ijsje kopen, Voor pappa een glaasje bier. Beursinhoud ging angstig slinken Door dat likken en dat drinken, Maar afijn, men had plezier. Jongens met of zonder meisje Maakten nu een eendagsreisje, Overal klonk blij gelacht. Iedereen was uitgelaten, Lang zal men nog kunnen praten Over deze mooie dag. J. ROZENDOM RIJSSEN. P.S. 'k Plaats een klein P.S. hieronder En ik vraag u heel beleefd, Dit te lezen in 't bijzonder U, die 'n kat als huisdier heeft. Heel veel jonge vogels vonden. Te vroegtijdig al «de dood, Werden door een kat verslonden, Heus 't gevaar is reuze groot. Houd daarom Uw poes als 't even Kan in huis, ja, doe U dat, Laat de arme vogels leven, Toe bescherm ze voor Uw kat. J. R Zaterdag 8 juni 6.30 u De Koerbelt: Inter nationale zwemwedstrijden. 20, 21 en 22 juni Leger- en Luchtmachttentoon stelling „Paraat '63" plein Elsenerstraat. 20 juni Rondgang en taptoe militaire kapel 21.30 uur zonneweide zwembad „de Koer belt". 21 juni Rondmars militair Tamboerkorps, 19 uur 13 juli Clubmatch Kynologenclub REO 1 uur Parkgebouw. 6 en 7 des. Tentoonstelling ERKV. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). 9.30 uur Ds A. Kool (Voorber. H.A.) 15.00 uur Ds J. Vos WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds W. van Tuyl (Voorber. H.A.) 19.00 uur Ds A. Kool NOTTER 19.30 uur Ds J. Vos GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds J. van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds Vogelaar van Almelo, (Voorber. H.A.) OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 u, 14.30 u en 19.00 u leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst Een vanwege de herv. gemeente te Rijssen gehouden extra collecte voor de kerkbouw te Dussen en Hank heeft in totaal opgebracht de som van 1070,80. tentie IJ^IIIIIIIIllllllllllllllllllllltlllllllllllillllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIililHHIIDIIÜIÜHilflUüiimiH,!,,,!,!:, Ml II I Mllllll. 11II III 111 III 11 I llllllllll 11 ■lllllllllllllll 11 m 11 111HIHI i mill IIIICI III II llllllllllltlltllllllj p Franse wijnbouwers, kwaad geworden door de invoer van wijn uit Algerië, welke met het Franse prodnkt fel concurreert, hebben in Perpignan in Zuid-Frankrijk, een transport van tankauto's met wijn uit Algerië aangebonden en, al vechtende met de politie, die dat tvilde verhinderen, duizenden en nog eens duizenden liters wijn laten wegvloeien. Foto: Terwijl wijn uit een van de tanks over de straat vloeit, vechten politietnannen op en om de auto's met woedende boeren. MIIIIIIMIilUI ■ll»»»»»»«0»l:li I I I I 1 III III 1 I III I I I IIIIIIilllllllllllllIl llllllltlllUllllHllüilllllUIIIIIIIIIIIIIIIilHlllillHiililltllllllllüllllllllHIUIÜMIHIIIIIHtllllliullunlunHWUHUi,,,,!,,!,,,,,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1